intTypePromotion=1

Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 8

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
106
lượt xem
8
download

Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức năng các vùng vỏ não. - Vùng vận động: nằm ở hồi trán lên trước rãnh Rolando. Có 3 đặc điểm: . Bắt céo . Lộn ngược . Ưu tiên - Các bó DT vận động: . Bó tháp thẳng . Bó tháp chéo . Bó gối. - Vùng cảm giác soma và nội tạng: nằm ở hồi đỉnh lên, sau rãnh Rolando. 3 đặc điểm... - Vùng cảm giác thị giác: ở mặt trong thuỳ chẩm, tương ứng với vùng 17, 18, 19 Brodmann. 17: thị giác sơ cấp. 18, 19 : thị giác thứ cấp....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 8

  1. 5.4- Chøc n¨ng c¸c vïng vá n·o. - Vïng vËn ®éng: n»m ë håi tr¸n lªn tr­íc r·nh Rolando. Cã 3 ®Æc ®iÓm: . B¾t cÐo . Lén ng­îc . ¦u tiªn
  2. - C¸c bã DT vËn ®éng: . Bã th¸p th¼ng . Bã th¸p chÐo . Bã gèi.
  3. - Vïng c¶m gi¸c soma vµ néi t¹ng: n»m ë håi ®Ønh lªn, sau r·nh Rolando. 3 ®Æc ®iÓm...
  4. - Vïng c¶m gi¸c thÞ gi¸c: ë mÆt trong thuú chÈm, t­¬ng øng víi vïng 17, 18, 19 Brodmann. 17: thÞ gi¸c s¬ cÊp. 18, 19 : thÞ gi¸c thø cÊp.
  5. - Vïng c¶m gi¸c thÝnh gi¸c: mÆt ngoµi thuú th¸i d­¬ng. - Vïng c¶m gi¸c khøu gi¸c: n»m ë ®¸y n·o khøu. - Vïng c¶m gi¸c vÞ gi¸c: n»m fÝa trong vïng c¶m gi¸c da.
  6. - Vïng vá n·o liªn quan víi ng«n ng÷: + Vung nãi (Broca) ë ch©n håi tr¸n lªn. + Vïng hiÓu lêi (Wernicke) ë cuèi håi th¸i d­¬ng. + Vïng hiÓu ch÷, ë cuèi håi ®Ønh vµ thuú chÈm.
  7. HÕt
  8. Bµi 4 hÖ thÇn kinh thùc vËt
  9. 1.- HÖ giao c¶m. 1.1- Trung khu. 1.2- Neuron. 1.3- H¹ch.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản