intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi chép sổ kép

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:55

0
10
lượt xem
0
download

Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi chép sổ kép

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi chép sổ được biên soạn nhằm giúp người học: Nhận biết và hiểu được khái niệm tài khoản, kết cấu tài khoản, nguyên tắc phản ánh vào tài khoản, vận dụng phương pháp tài khoản và ghi sổ kép để ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh và lập báo cáo tài chính, nhận biết mối quan hệ giữa tài khoản kế toán với Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi chép sổ kép

 1. Trường Đại học công nghiệp  Chương 4  TÀI KHOẢN KẾ TOÁN VÀ TP.HCM GHI SỔ KÉP
 2. Trường Đại học công nghiệp  Mục tiêu  a. Mục tiêu kiến thức : -  Nhận  biết  và  hiểu  được  khái  niệm  tài  TP.HCM khoản,  kết  cấu  tài  khoản,  nguyên  tắc  phản ảnh vào tài khoản ­  Vận  dụng  phương  pháp  tài  khoản  và  ghi  sổ  kép  để  ghi  nhận  các  nghiệp  vụ  phát sinh và lập báo cáo tài chính ­ Nhận biết mối quan hệ giữa tài khoản  kế toán với Bảng cân đối kế toán và Báo  cáo  kết  quả  hoạt  động  sản  xuất  kinh 
 3. Trường Đại học công nghiệp  Tài liệu học tập  ­  Tài  liệu  chính  :  Giáo  trình  Nguyên  lý  kế toán, chương 4.  TP.HCM
 4. Trường Đại học công nghiệp  Nội dung nghiên cứu 4.1. Tài khoản kế toán 4.2. Ghi sổ kép TP.HCM 4.3.  Vận  dụng  phương  pháp  tài  khoản kế toán và ghi sổ kép 4.4.  Mối  quan  hệ  giữa  tài  khoản  kế  toán với Bảng cân đối kế toán và Báo  cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh  doanh. 4.5.  Một  số  các  tài  khoản  đặc  biệt  trong hệ thống TK kế toán VN.
 5. Trường Đại học công nghiệp  4.1. Tài khoản kế toán Qua  nghiên  cứu  chương  2  =>  nhận  xét  TP.HCM về hạn chế của BCĐKT?? Ø NVKT  phát  sinh  nhiều  =>  lập  BCĐKT  mất nhiều thời gian. Ø Chỉ  cho  biết  thông  tin  tổng  hợp  tại  một  thời điểm, nhưng trong thực tế nhiều khi  cần thông tin chi tiết, thông tin phản ánh  một cách thường xuyên, liên tục    => Sử dụng tài khoản kế toán
 6. Trường Đại học công nghiệp  4.1.1. Khái niệm ØLà  phương  pháp  phân  loại  và  hệ  thống  các  nghiệp  vụ  kinh  tế  tài  TP.HCM chính phát sinh theo nội dung kinh  tế. ØVề hình thức : là sổ kế toán dùng  để ghi chép số tiền về số hiện có  và  tình  hình  biến  động  của  từng  đối tượng kế toán (tài sản, nguồn  vốn,..)
 7. Trường Đại học công nghiệp  ØVề  nội  dung  :  phản  ánh  thường  xuyên,  liên  tục  sự  biến  động  của  từng đối tượng kế toán.  TP.HCM ØVề chức năng: kiểm tra một cách  thường xuyên và kịp thời tình hình  sử  dụng  từng  TS,  NPT,  VCSH,  DT, TN và CP Ví  dụ:  Để  phản  ảnh  đối  tượng  Tiền mặt trong doanh nghiệp ta sử  dụng tài khoản 111
 8. Trường Đại học công nghiệp  4.1.2. Các loại tài khoản ­ Tài khoản loại tài sản: Ký hiệu đầu  1 hoặc 2 TP.HCM ­ Tài khoản loại nợ phải trả: Ký hiệu đầu 3 ­ Tài khoản loại vốn chủ sở hữu: Ký hiệu đầu 4 ­  Tài  khoản  loại  doanh  thu:  Ký  hiệu  đầu 5 ­ Tài khoản loại chi phí: Ký hiệu đầu 
 9. Trường Đại học công nghiệp  ­  Tài  khoản  loại  thu  nhập  khác:  Ký  hiệu đầu 7 ­  Tài  khoản  loại  chi  phí  khác:  Ký  TP.HCM hiệu đầu 8 ­  Tài  khoản  loại  xác  định  kết  quả kinh doanh: Ký hiệu đầu 9 Ghi  chú:  Xem  danh  mục  tài  khoản  giáo trình trang 102 ­ 108.
 10. Trường Đại học công nghiệp  4.1.3.  Mối  quan  hệ  TK  cấp  1  và  TK  chi tiết cấp 2, cấp 3, cấp 4… ­ Tài khoản cấp 1 ( 3 số) phản  ảnh tổng  TP.HCM quát    số  hiện  có  và  biến  động  của  TS,  NPT, VCSH, DT, TN và CP ­ Tài khoản cấp 2 (4 số), cấp 3 (5 số)…  phản ảnh chi tiết, cụ thể nội dung của tài  khoản cấp 1 Ví dụ: Tiền mặt 111 – cấp 1, theo dõi chi tiết tiền ta  có:                                             + Tiền VN 1111 – cấp 2                                             +  Ngoại tệ 1112 – cấp 2
 11. Trường Đại học công nghiệp  4.1.4. Kết cấu Ø Sự  vận  động  của  đối  tượng  kế  toán  là  TP.HCM sự vận động của 2 mặt đối lập. o Tiền mặt : thu, chi o NVL : nhập, xuất o Vay : vay và trả nợ vay Tài khoản kết cấu gồm 2 bên :  ­ Bên trái gọi là Bên Nợ  ­ Bên phải gọi là bên Có.
 12. Trường Đại học công nghiệp  Sổ cái Tài khoản…. ừ ố hiệu : …. Chöùng TS Soá phaùt sinh  TP.HCM Soá  Ngaøy  Trang  hieäu  thaùng  Số  Ngaøy  Dieãn giaûi soå  TK đối  ghi soå hieä thaùng NKC Nợ  Coù  u ứng 1 2 3 4 5 6 7 8  SDÑK Coäng SPS SDCK
 13. Trường Đại học công nghiệp  Kết cấu Để đơn giản trong việc học tập, trao đổi,  tài khoản được ký hiệu dưới hình thức chữ  TP.HCM T Nợ Có Tên hoặc số hiệu  TK Số dư đầu kỳ (bên nợ ho ặc bên có hoặc không có Soá PS Nôï Số PS có Cộng số PS Cộng số PS Số dư cuối kỳ (bên nợ hoặc bên có hoặc không có
 14. Trường Đại học công nghiệp  4.1.5. Nguyên tắc ghi chép a. Tài khoản tài sản (L1+L2): Nợ TK Có TP.HCM Số dư đầu kỳ  xxx Số phát sinhxxx Số phát sinhxxx Số dư cuối kỳ  xxx SDCK(N) = SDĐK(N) + SPS tăng (N) – SPS giảm (C)
 15. Trường Đại học công nghiệp  Ví dụ Ngaøy 01/01/N, tieàn maët toàn quyõ 25 tr, TP.HCM trong thaùng 01/N coù taøi lieäu sau : - Ngaøy 02/01, thu tieàn baùn haøng 15 tr; - Ngaøy 05/01, chi mua nguyeân vaät lieäu 17 tr; - Ngaøy 10/01, chi traû ngöôøi baùn 12 tr; - Ngaøy 20/01, ngöôøi mua traû tieàn 13 tr. =>Ghi vaøo TK tieàn maët?
 16. Trường Đại học công nghiệp  b. Tài khoản nguồn vốn (L3+L4): Nợ TK Có TP.HCM Số dư đầu kỳ  xxx Số phát sinhxxx Số phát sinhxxx Số dư cuối kỳ  xxx SDCK(C) = SDĐK(C) + SPS tăng (C) – SPS giảm  (N)
 17. Trường Đại học công nghiệp  Ví dụ Vay ngaén haïn toàn ñaàu kyø ngaøy TP.HCM 01/01/N laø 120 tr, trong thaùng 01/N coù taøi lieäu sau : - Ngaøy 02/01, vay ngaén haïn mua vaät tö 150 tr; - Ngaøy 07/01, vay ngaén haïn traû löông 100 tr; - Ngaøy 31/01, chi tieàn maët traû nôï vay ngaén haïn 120 tr;
 18. Trường Đại học công nghiệp  c. Tài khoản doanh thu và thu nhập  (L5+L7): Nợ TK Có TP.HCM Kết  chuyển Số phát sinh xxx Số phát sinh xxx Tài khoản này không có số dư cuối kỳ
 19. Ví dụ Coù tình hình baùn haøng thaùng 01/N nhö sau : - Ngaøy 02/01, baùn haøng chöa thu tieàn 120 tr; - Ngaøy 12/01, baùn haøng thu tieàn maët 15 tr; - Ngaøy 31/01, keát chuyeån doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï. => Ghi vaøo TK doanh thu baùn haøng vaø
 20. Trường Đại học công nghiệp  d. Tài khoản chi phí (L6+L8): Nợ TK Có TP.HCM Kết  chuyển Số phát sinh xxx Số phát sinh xxx Tài khoản này không có số dư cuối kỳ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2