intTypePromotion=1

Bài giảng Chuyên đề 3: Hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Chia sẻ: Hoang Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
41
lượt xem
2
download

Bài giảng Chuyên đề 3: Hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Chuyên đề 3: Hiệu quả tài chính dự án đầu tư" trình bày các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư; báo cáo ngân lưu dự án; phân tích rủi ro tài chính dự án đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề 3: Hiệu quả tài chính dự án đầu tư

 1. Chuyên ÿӅ 3: Nӝi dung Phaàn B: HIEÄU QUAÛN TAØI CHÍNH DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ ƒ Phҫn 1: Các phѭѫng pháp ÿánh giá hiӋu quҧ dӵ án ÿҫu tѭ ƒ Phҫn 2: Báo cáo ngân lѭu dӵ án ƒ Phҫn 3: Phân tích rӫi ro tài chính dӵ án ÿҫu tѭ. Taùc giaû: TS. Löông Ñöùc Long Ñaïi hoïc Baùch Khoa TPHCM Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng. luongduclong@hcmut.edu.vn TS. LUONG DUC LONG - DHBK 1 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 2 Phҫn 1: Các phѭѫng pháp ÿánh giá hiӋu Giaù trò cuûa ñoàng tieàn theo thôøi gian quҧ dӵ án ÿҫu tѭ ƒ Po : giaù trò hieän taïi naêm 0. 1. Phѭѫng pháp giá trӏ hiӋn tҥi ƒ F1 : laø giaù trò töông lai sau moät naêm. tѭѫng ÿѭѫng (NPV- Net Present ƒ F2 : laø giaù trò töông lai sau hai naêm. Value) ƒ Fn : giaù trò töông lai taïi naêm n. 2. Phѭѫng pháp suҩt thu lӧi nӝi tҥi ƒ A : Moät chuoãi caùc giaù trò tieàn teä coù giaù trò baèng (IRR-Internal Rate of Return) nhau ñaët ôû cuoái caùc thôøi ñoïan vaø keùo daøi trong 3. Phѭѫng pháp thӡi gian hoàn vӕn moät soá thôøi ñoïan. (Payback Period) ƒ r% : Laõi suaát haøng naêm. 4. Phѭѫng pháp hiӋu sӕ lӧi ích- chi ƒ n : soá thôøi ñoïan phaân tích (naêm). phí (B/C- Benefit/ Cost) TS. LUONG DUC LONG - DHBK 3 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 4
 2. Gía trò ñoàng tieàn thay ñoåi theo thôøi Gía Trò Ñoàng Tieàn Theo Thôøi Gian gian Vôùi cuøng moät soá tieàn nhö nhau nhöng neáu ta coù ƒ Ví dө: Ban ÿҫu 100 Æ sau 1 năm Æ ñöôïc ôû nhöõng thôøi ñieåm khaùc nhau seõ coù giaù trò 100+100*r%=100(1+r%) khaùc nhau. Coù 3 lyù do chính yeáu: ƒ Sau 2 năm : => 100(1+r%) +100(1+r%)*r%= ƒMoät laø, tieàn teä coù khaû naêng sinh lôïi (chi phí cô 100(1+r%)(1+r%)=100(1+r%)2 hoäi) ƒ Sau n năm => 100(1+r%)n ƒHai laø, do laïm phaùt ƒBa laø, do ruûi ro Fn=P0*(1+r%)n TS. LUONG DUC LONG - DHBK 5 (1+r)n goïi laø TS. heäLUONG soá tích luõy (compouding factor)6 DUC LONG - DHBK Giá trӏ dòng ÿӅu và giá trӏ tѭѫng lai Fn A Fn Po Time 0 n 0 Time 1 n ƒ Giaù trò töông lai: Fn = Po ( 1 + r% )n Fn= A.(1+r)n-1 + A.(1+r)n-2 + … + A(1+r) + A ƒ Giaù trò hieän taïi: Po = Fn ( 1 + r% )-n = A. [(1+r)n-1]/[(1+r)-1]= A. [(1+r)n-1]/r ƒ100 USD ôû hieän taïi seõ coù giaù trò hôn 100USD ôû töông lai. ƒGiaù trò töông lai goäp F=A.[(1+r)n-1]/r ƒ100 USD ôû hieän taïi seõ coù giaù trò baèng 100*(1+r)^n ôû ƒGiaù trò ñeàu haøng naêm: A= F. r/ ((1+r)n -1)] töông lai. hoaëc A=P. r.(1+r)n/((1+r)n-1] TS. LUONG DUC LONG - DHBK 7 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 8
 3. • Ví duï 1b. 0஋WF¶QJW\PXஃQWKணFKL୹QGண £Q Ví duï 1. Tính soá naêm n [¤\GணQJF୙QYD\YஃQWன Y஍LO¥LVXୗWW¯QK ƒ Baïn gôûi soá tieàn laø 10 trieäu ñoàng vaøo ngaân haøng vôùi WR£QQÅPY¢ EୡWÓ୙XWU୕ QகVDXQÅPY¢ laõi suaát 0,5% thaùng(kyø gheùp laõi: thaùng), sau bao WURQJY´QJQÅP+஁LPஉLQÅPF¶QJW\SK୕LWU୕ nhieâu thaùng thì baïn coù ñöôïc soá tieàn caû voán laãn laõi laø EDRQKL¬XWL୳Q 15 trieäu ñoàng? ƒ Aùp duïng coâng thöùc: Fn = Po* (1+ r)n A= F. r/ ((1+r)n -1) = 100*(1.08) 6*0.08/((1.08)5-1) • 15 = 10* (1+0,005)n 100 = 27.049 tӹ. • 1,5 = (1,005)n 2 4 6 • ln 1,5 = n* ln 1,005 0 • n = ln 1,5 = 0,405465108 = 81, 29 thaùng. • ln1,005 0,004987541 A Trҧ nӧ TS. LUONG DUC LONG - DHBK 9 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 10 Bieåu ñoà doøng tieàn teä Hình daïng doøng ngaân löu thoâng thöôøng (ngaân löu- Cash Flow) cuûa döï aùn ñaàu tö ƒ Truïc ngang laø truïc thôøi gian coù ñôn vò laø thôøi ñoaïn tính toaùn ( thaùng, quí, naêm…). Truïc tung laø truïc giaù trò tieàn (USD, trieäu , tyû…) ƒ Giaù trò chi thöôøng ñaët naèm döôùi truïc ngang, giaù trò Thöïc thu tröø thöïc chi thu veõ beân treân truïc ngang Giai ñoaïn hoaït ñoäng ƒ Naêm hieän taïi cuûa döï aùn laø naêm 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Giai ñoaïn ñaàu Giaù trò thu tö ban ñaàu 1 2 n 0 Giaù trò TS. LUONG DUC LONG - DHBK 11 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 12 chi
 4. CAÙC BÖÔÙC ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ ƒXaùc ñònh caùc döï aùn coù theå ñöa vaøo so saùnh. ƒXaùc ñònh thôøi kyø tính toaùn so saùnh döï aùn. ƒTính toaùn caùc chæ tieâu cuûa doøng tieàn teä theo naêm. ƒXaùc ñònh suaát chieát khaáu ñeå tính toaùn (hay suaát thu lôïi chaáp nhaän ñöôïc) ƒLöïa choïn chæ tieâu laøm tieâu chuaån ñaùnh giaù hieäu quaû (NPV, IRR, Thôøi gian hoaøn voán,..). ƒXaùc ñònh tính ñaùng giaù cuûa moãi döï aùn ƒSo saùnh caùc döï aùn theo tieâu chuaån ñaõ choïn löïa ƒPhaân tích ñoä nhaïy & ruûi ro cuûa döï aùn. Nguӗn tác giҧ Phҥm Hӗng Luân TS. LUONG DUC LONG - DHBK 13 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 14 Phöông phaùp giaù trò hieän taïi töông ñöông Döï aùn coù: (NPV- Net Present Value) ƒ NPV> 0 thì döï aùn coù lôøi (“döï aùn ñaùng giaù”) ƒ NPV= 0 thì hoøa voán ƒ NPV < 0 thì döï aùn bò loã Là phѭѫng pháp quy ÿәi các giá trӏ thu chi thӵc trong 0 quá trình ÿҫu tѭ vӅ thӡi ÿiӇm ban ÿҫu ÿӇ so sánh Giaù trò thu ÿánh giá. n ( N t Vt ) D NPV NPV ¦ t 1 2 n t 0 (1 r ) (1 r ) n 0 Giaù trò Trong ÿó: chi Nt – các khoҧn thu ӣ năm thӭ t; Vt – các khoҧn chi ӣ năm thӭ t; r - suҩt thu lӧi hay suҩt chiӃt khҩu (%); D – giá trӏ thu hӗi do thanh lý tài sҧn khi kӃt thúc thӡi gian tính toán cӫa dӵ án. TS. LUONG DUC LONG - DHBK 15 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 16
 5. Ví dө 2: Coâng thöùc toùm taét yù nghóa coâng thöùc tính Voán ñaàu tö ban ñaàu Vo=5043 tr. Khoaûn thu haèng NPV: naêm laø 1240 tr, r=12%, Hoûi sau 7 döï aùn ñaùng giaù hay khoâng? NPV = PV (doøng thu) - PV (doøng chi) A=124 ƒVeà maët tính toaùn, taát caû caùc doøng tieàn (thu hay chi) 0 ñeàu ñöôïc “ñöa veà” cuøng moät thôøi ñieåm hieän taïi 0 thoâng qua moät suaát chieát khaáu (nhaèm ñaït giaù trò 1 7 Time doøng tieàn töông ñöông), ñeå tieán haønh so saùnh. Vo= 5043 ƒYÙ nghóa cuûa NPV>0 laø söï giaøu coù hôn leân, taøi saûn NPV(n=7)= -Vo+A.[(1+r)n-1]/[r.(1+r)n] cuûa nhaø ñaàu tö seõ nôû lôùn hôn neáu thöïc hieän döï aùn. = - 5043 + 1240.[1.127-1]/[0.12.1.127] = 616 trieäu > 0. Dӵ aùn ñaùng giaù TS. LUONG DUC LONG - DHBK 17 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 18 Ví duï 3: Caùch 2. ƒ Moät döï aùn ñaõ ñöôïc ñaàu tö 100 tӹ trong naêm 2005. ƒ Döï kieán, döï aùn seõ ñem laïi moät ngaân löu roøng vaøo cuoái moãi naêm gioáng nhau laø 50 tyû ñoàng vaø lieân tuïc trong 5 Aùp duïng coâng thöùc: NPV = -Vo+ A* [(1+ r)n - 1] naêm, töø 2006 ñeán 2010. r* (1+ r)n ƒ Vaäy giaù trò cuûa döï aùn ôû thôøi ñieåm cuoái naêm 2005 hay NPV =-100+ 50* [(1+ 0,1)5- 1] ñaàu naêm 2006 laø bao nhieâu? Bieát suaát chieát khaáu laø r = 0,1* (1+ 0,1)5 10%. Caùch 1. NPV = -100+ 50 + 50 + 50 + 50 + 50 NPV = -100+ 50* 0,6105 = -100+ 50 * 3,791 = 89,55 tyû (1+0,1) (1+0,1) (1+0,1) (1+0,1) (1+0,1)5 2 3 4 0,16105 NPV = -100+ 50 * (0,909 + 0,826 + 0,751 + 0,683 + 0,621) NPV = -100+ 50 * 3,791 = 89,55 tyû ñoàng TS. LUONG DUC LONG - DHBK 19 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 20
 6. Ví duï 4 (Tính theo baûng tra): Ví dө 5 : ƒMӝt dӵ án có sӕ vӕn ÿҫu tѭ ban ÿҫu (t=0) là 100 tr. ÿӗng, giá trӏ hoàn vӕn ӣ các năm ÿѭӧc thӇ hiӋn trong ƒMoät döï aùn thay ñoåi daây chuyeàn saûn xuaát vôùi chi phí bҧng, giá trӏ thu hӗi là 10 tr. ÿӗng. Thӡi gian sӱ dөng là 5 ban ñaàu 1.05 tyû. Thôøi gian hoaït ñoäng laø 5 naêm. năm, mӭc thu lӧi là 8%. ƒGiaù baùn thanh lyù thieát bò sau 5 naêm söû duïng laø 0.56 tyû. Xaùc ñònh NPV. Gía tr୽ thu Gía trò quy ƒBieát laõi suaát laø 15%. Hoûi döï aùn coù ñaùng giaù khoâng Voán ñaàu Giaù trò Naêm hஅi (tr. 1/(1+r)t ñoåi tö thu- chi ÿñஅng) (tr. ñoàng) Naêm 1 2 3 4 5 0 -100 0 1,000 -100,000 Thu lôïi (tyû) -0.35 -0.12 0.42 0.735 0.68 1 20 0,926 18,519 2 25 0,857 21,433 3 30 0,794 23,815 NPV= -1.05 -0.35*(P/F,15%,1) -0.12*(P/F,15%,2) + 4 35 0,735 25,726 0.42*(P/F,15%,3) + 0.75*(P/F,15%,4) + 0.68*(P/F,15%,5) + 5 35 10 0,681 30,645 0.56*(P/F,15%,5) = -0.13 tyû< 0 => döï aùn khoâng ñaùng NPV 20,135 giaù. TS. LUONG DUC LONG - DHBK 21 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 22 NPV=20,135 tr. ÿӗng >0 , dӵ án ÿáng giá. b. Neáu 2 döï aùn (A) vaø (B) coù thôøi gian So saùnh choïn löïa hai döï aùn thöïc hieän (=tgth) khaùc nhau a) Neáu 2 döï aùn (A) vaø (B) coù thôøi gian ĈӇ các dӵ án khi so sánh ÿѭӧc hoàn chӍnh, các dӵ án tính toaùn nhö nhau: phҧi cùng thӡi kǤ phân tích (cùng thӡi ÿiӇm, cùng thӡi gian hoҥt ÿӝng). ƒ NPV(A) >NPV(B) ƒ NPV(A)>0 ƒ Böôùc 1: Tình boäi soá chung nhoû nhaát (BSCNN) cuûa tgth 2 döï aùn. => Choïn döï aùn (A) ƒ Böôùc 2: Nhaân baûn doøng tieàn teä cuûa döï aùn (döï aùn coù tgth nhoû hôn BSCNN) ƒ Böôùc 3: So saùnh, ñaùnh giaù NPV(A) vaø NPV(B) treân doøng tieàn ñaõ nhaân baûn. Neáu NPV(A) > NPV(B) => TS. LUONG DUC LONG - DHBK 23 Choïn döï aùn (A). TS. LUONG DUC LONG - DHBK 24
 7. Ví dө 6: ƒDoanh thu hҵng năm cӫa hai dӵ án ÿѭӧc dӵ báo nhѭ ƒ Công ty xây dӵng Toàn Phát ÿang dӵ ÿӏnh thuê mӝt bҧng bên dѭӟi ( ÿѫn vӏ tính là triӋu ÿӗng). khu ÿҩt ÿӇ ÿҫu tѭ mӝt trong hai dӵ án có các thông ƒBiӃt lãi suҩt tính toán là 15% năm tin nhѭ sau: ƒHãy tѭ vҩn cho công ty chӑn dӵ án nào? ƒ Dӵ án khách sҥn 3 sao có vӕn ÿҫu tѭ ban ÿҫu 83 tӹ. ƒThӡi gian hoàn vӕn dӵ án ÿѭӧc tѭ vҩn là bao nhiêu? Chi phí duy tu bҧo hành sau mӛi 4 năm là 400 triӋu. Chi phí vұn hành hҵng năm là 750 triӋu ƒ Dӵ án cao ӕc văn phòng có tәng vӕn ÿҫu tѭ ban ÿҫu Dӵ án Năm Nă 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 1 10 là 85 tӹ, chi phí duy tu bҧo hành sau mӛi 3 năm là 250 triӋu ÿӗng. Chi phí vұn hành hҵng năm là 650 triӋu. Khách 18000 1800 20000 22000 22000 22000 22000 22000 20000 20000 sҥn 0 ƒ Chi phí thuê ÿҩt ÿӇ sӱ dөng trong 10 năm là 10 tӹ Cao ӕc 20000 2200 23000 24000 22000 22000 19000 19000 17000 17000 VP 0 ÿӗng ÿѭӧc trҧ 1 lҫn khi thuê ÿҩt. TS. LUONG DUC LONG - DHBK 25 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 26 Döï aùn: Cao Oác Vaên Phoøng ( ñôn vò tính: Trieäu VND) Döï aùn: Khaùch Saïn ( ñôn vò tính: Trieäu VND) CP Thue Dat va Doanh Tong CP Thue Dat Doanh Tong Nam Sua Chua CP van hanh Thu hop (1+r)^-t Giaù trò Nam va Sua Chua CP van hanh Thu hop (1+r)^-t Giaù trò 0 85000 -85000 1 -85000 0 83000 -83000 1 -83000 1 650 20000 19350 0.869565 16826.087 1 700 18000 17300 0.869565 15043.4783 2 650 22000 21350 0.756144 16143.6673 2 700 18000 17300 0.756144 13081.2854 3 250 650 23000 22100 0.657516 14531.1087 3 700 20000 19300 0.657516 12690.0633 4 650 24000 23350 0.571753 13350.4383 4 400 700 20000 18900 0.571753 10806.1363 5 650 22000 21350 0.497177 10614.7233 5 700 22000 21300 0.497177 10589.8645 6 250 650 22000 21100 0.432328 9122.11227 6 700 22000 21300 0.432328 9208.57779 7 650 19000 18350 0.375937 6898.44468 7 700 22000 21300 0.375937 8007.45895 8 650 19000 18350 0.326902 5998.64755 8 400 700 22000 20900 0.326902 6832.24707 9 250 650 17000 16100 0.284262 4576.62483 9 700 20000 19300 0.284262 5486.26455 10 650 17000 16350 0.247185 4041.46995 10 700 20000 19300 0.247185 4770.66483 NPV= 17103 NPV= 13516 ƒNPV(Cao oác Vaên phoøng ) >NPV(Khaùch Saïn) TS. LUONG DUC LONG - DHBK 27 => Choïn döï aùn Cao Oác Vaê TS. LUONG n LONG DUC Phoøn- gDHBK 28
 8. Ví dө 7: So saùnh choïn löïa 2 döï aùn 11 tr Döï aùn I (sau khi DÖÏ AÙN ÑÔN VÒ ñaõ nhaân CAÙC KHOAÛN CHI PHÍ I II WU baûn) Ñaàu tö ban ñaàu Tr. Ñoàng 20 35 20 tr. ÿ 20 tr. ÿ Chi phí haøng naêm Tr. Ñoàng 3 3,8 DÖÏ AÙN Thu nhaäp haøng naêm Tr. Ñoàng 11 18 CAÙC KHOAÛN CHI PHÍ VAØ THU NHAÄP I II Giaù trò coøn laïi Tr. Ñoàng 2 0 Thôøi gian söû duïng Naêm 3 6 Chi phí ñaàu tö ban ñaàu -20 -35 Möùc laõi suaát % 10 10 Chi phí ñaàu tö theâm (quy veà naêm 0) -13,524 -26,296 Chi phí haøng naêm (quy veà naêm 0) -13,066 -16,550 Thu nhaäp haøng naêm (quy veà naêm 0) 47,908 78,395 BSCNN vӅ thӡi gian cӫa 2 döï aùn laø 6 Giaù trò thu hoài (quy veà naêm 0) 1,129 0 NPV 2,447 0,549 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 29 Chӑn dӵ TS. ánLUONG I (thoҧ mãn 2 ÿiӅu kiӋn trên) DUC LONG - DHBK 30 Phöông phaùp suaát thu lôïi noäi taïi ƒIRR = khaû naêng sinh lôøi ñích thöïc cuûa baûn (IRR- Internal Rate of Return) thaân döï aùn. IRR chæ thay ñoåi khi caùc yeáu toá ƒ IRR (Suaát thu lôïi noäi taïi) laø noäi taïi, töùc giaù trò caùc doøng ngaân löu thay laõi suaát maø öùng vôùi noù thì ñoåi. giaù trò hieän taïi töông ñöông cuûa döï aùn =0. Töùc laø NPV(öùng i=IRR) =0. ƒ Khi thaáy NPV=0 => thöôøng nghó raèng döï aùn khoâng mang laïi hieäu quaû naøo. Nhöng, ngay caû khi NPV=0 cuõng coù nghóa laø döï aùn ñaõ ƒNeáu döï aùn coù: IRR> MARR => “döï aùn ñaùng giaù” mang laïi cho ñoàng voán moät suaát sinh lôøi, ñoù ƒNeáu so saùnh nhieàu döï aùn (Caùc döï aùn loaïi tröø nhau). chính laø IRR. A (bigger investment), B (Smaller investment): ƒIRR(A-B)>MARR => Döï aùn coù voán ñaàu tö lӟn hôn laø ñaùng giaù. TS. LUONG DUC LONG - DHBK 31 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 32
 9. Cách tính toán IRR? ƒ Sӱ dөng Excel (sӁ ÿѭӧc hѭӟng dүn sau). Giá trӏ tiӅn ƒ Phѭѫng pháp nӝi suy: NPV – B́ͳc 1: Chӑn r1 bҩt kǤ và tính NPV(r1) – B́ͳc 2: Chӑn r2 và tính NPV(r2) dùng cho r2 ƒ NӃu NPV(r1) > 0 chӑn r2 > r1 ƒ NӃu NPV (r1)
 10. !GRYୟ\ U!UWD FK୿Q U Mӝt C.ty có dӵ án mua mӝt xe bѫm BT giá 80.000 USD, và 7¯QK 139 U
 11. vӟi xe này trong 5 năm, mӛi năm công ty thu ÿѭӧc 20.000 USD và giá trӏ thu hӗi sau năm thӭ 5 là 10.000 USD. '´QJ WL୳Q W୹ +୹ Vஃ *L£ WU୽ TX\ ÓஇL C.ty có nên mua hay không nӃu suҩt thu lӧi cӫa Cty là 10%. 1ÅP WK஛ W   %Ų஍F &K୿Q U 7¯QK 139 U
 12.       1ÅP '´QJ WL୳Q W୹ +୹ Vஃ *L£ WU୽ TX\ ÓஇL           139        TS. LUONG DUC LONG - DHBK 139 35 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 36
 13. %Ų஍F 7¯QKWR£QUO¢ JL£ WU୽ J୙QÓ¼QJFஙD,55 So sánh dӵ án bҵng IRR Các bѭӟc tiӃn hành: 0,12 0,09 ƒ B́ͳc 1: r3 0,09 4.292 0,1098 | 11% 4.292 2.230 Xác ÿӏnh thӡi kǤ phân tích cӫa dӵ án (quy ÿͭi các dΉ án v͙ cùng th͵i ÿi͛m tính toán và cùng th͵i gian ho̹t ÿͱng vͳi gi̻ thi͗t là thͣ tŕ͵ng vͩn hoàn h̻o) ƒ139 U
 14. Fµ WK୵ [HP WLୱQ J୙Q ÓୱQ 
 15. ƒ B́ͳc 2: Q¬Q ,55 U Tính suҩt thu lӧi nӝi tҥi cӫa dӵ án chênh lӋch IRRCL ƒ,55 ! O¥L VXୗW PRQJ PXஃQ
 16. (hay còn gӑi phҫn hiӋu sӕ cash flow cӫa 2 dӵ án); ƒ ! 'ண £QPXD [H EţP %7O¢Ó£QJJL£ ƒ B́ͳc 3: ƒNӃu IRRCL>IRRTC, chӑn dӵ án có vӕn ÿҫu tѭ lӟn (chi phí lӟn) ƒNӃu IRRCL< IRRTC, chӑn dӵ án có vӕn ÿҫu tѭ nhӓ TS. LUONG DUC LONG - DHBK 37 (chi phí nhӓ). TS. LUONG DUC LONG - DHBK 38 Ví dͽ 9: So sánh 2 dӵ án trong bҧng sau, có mӭc thu lӧi mong muӕn 7¯QKWR£QU O¢ JL£ WU୽ J୙QÓ¼QJFஙD,55 (IRRTC ) là 13%. Chӑn r1 = 10% và r2= 15% 0,15 0,1 Giaù trò thu chi (tr. Giaù trò quy Giaù trò quy r3 0,1 2,664 0,121 ñoàng) ñoåi ñoåi 3,619 2,664 Heä soá Heä soá Năm cuûa DA cuûa DA thӭ t Döï aùn Döï aùn Cheänh r1 cheânh leäch r2 cheânh leäch r3 12,1% o NPV (r3 ) 0,129 I II leäch (tr. ñoàng) (tr. ñoàng) 0 -150 -100 -50 1,000 -50,000 1,000 -50,000 => IRRCL = r3 = 12% 1 40 25 15 0,909 13,636 0,870 13,043 So sánh IRRCL IRRTC) TS. LUONG DUC LONG - DHBK 39 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 40
 17. IRR 3. PHѬѪNG PHÁP THӠI GIAN HOÀN VӔN (Payback Period – PP) ƒ Thôøi gian hoaøn voán laø thôøi gian maø öùng vôùi noù ÖU ÑIEÅM giaù trò hieän taïi (töông lai) töông ñöông phaûi ƒDeã hình dung baèng 0 ƒChæ döïa vaøo doøng ngaân löu cuûa döï aùn maø khoâng T hv caàn theâm thoâng tin naøo khaùc ( N t Vt ) D NPV(t hv ¦ 0 ƒHöõu ích cho caùc nhaø cho vay voán T ) t 0 (1 r ) t (1 r )t NHÖÔÏC ÑIEÅM Trong ÿó: ƒKhoâng xeùt ñeán qui moâ döï aùn Nt – các khoҧn thu ӣ năm thӭ t; ƒCoù nhieàu keát quaû khi gaëp doøng ngaân löu baát ñoàng Vt – các khoҧn chi ӣ năm thӭ t; r - suҩt thu lӧi hay suҩt chiӃt khҩu (%); ƒDeã maéc sai laàm khi so saùnh caùc döï aùn loaïi tröø nhau D – giá trӏ thu hӗi do thanh lý tài sҧn khi kӃt thúc thӡi gian tính toán cӫa dӵ án. TS. LUONG DUC LONG - DHBK 41 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 42 ƒ THV laø thôøi gian caàn thieát ñeå thu hoài ñöôïc voán NCF ñaàu tö. Nhieàu döï aùn khan hieám hoaëc leä thuoäc vaøo thôøi gian huy ñoäng voán, chæ tieâu naøy thöôøng toû ra höõu duïng. t Thv(A) Thv(B) ƒ Thôøi gian hoaøn voán laø khoaûng thôøi gian (tính baèng naêm, thaùng) caàn phaûi coù ñeå lôïi ích ôû caùc naêm hoaït ñoäng ñuû buø ñaép chi phí ñaàu tö ban ñaàu. •Löu yù: Thv(A) < Thv(B) khoâng haún döï aùn A toát ƒ Döï aùn ñaùng giaù : Thv d T* hôn döï aùn B vì coù theå NPV(B) >NPV(A) T*: Thôøi gian hoaøn voán yeâu caàu • TS. LUONG DUC LONG - DHBK 43 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 44
 18. Ví dө 10: 4. PHÖÔNG PHAÙP TYÛ SOÁ LÔÏI ÍCH – CHI PHÍ CP Thue Dat (B/C: Benefit–Cost Ratio) va Sua CP van Doanh Tong (1+r)^ Nam Chua hanh Thu hop -t Giaù trò Thv ƒÑeå thaáy ñöôïc hieäu quaû ñoàng voán, ngöôøi ta hay 0 83000.00 - 83000.00 1.00 - 83000.00 - 83000.00 duøng tyû soá lôïi ích-chi phí. 1 700.00 18000.00 17300.00 0.87 15043.48 - 67956.52 ƒTæ soá lôïi ích vaø chi phí Benefit -Cost Ratio, coù theå 2 700.00 18000.00 17300.00 0.76 13081.29 - 54875.24 vieát taét laø BCR hay B/C= moät tæ leä giöõa giaù trò hieän taïi - doøng thu so vôùi giaù trò hieän taïi doøng chi. 3 700.00 20000.00 19300.00 0.66 12690.06 42185.17 - 4 400.00 700.00 20000.00 18900.00 0.57 10806.14 31379.04 B/C = PV(B) / PV(C) - 5 700.00 22000.00 21300.00 0.50 10589.86 20789.17 - Quy taéc löïa choïn döï aùn theo tieâu chuaån tyû soá lôïi ích-chi 6 700.00 22000.00 21300.00 0.43 9208.58 11580.59 phí. 7 700.00 22000.00 21300.00 0.38 8007.46 -3573.14 8 400.00 700.00 22000.00 20900.00 0.33 6832.25 3259.11 Döï aùn toát: B/C = PV(B) t 1. 9 700.00 20000.00 19300.00 0.28 5486.26 8745.38 PV(C) 10 700.00 20000.00 19300.00 0.25 4770.66 13516.04 Döï aùn xaáu : B/C = PV(B) < 1. PV(C) Thv=7.5 năm TS. LUONG DUC LONG - DHBK 45 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 46 Tuy nhieân, khi so saùnh caùc döï aùn coù tính loaïi tröø nhau, moät mình chæ tieâu BCR ñoâi khi khoâng chính xaùc ƒ Chæ tieâu naøy cuõng phoå bieán, ñi sau NPV vaø IRR, coù moái lieân heä vôùi NPV. Coù theå noùi BCR laø moät caùch nhìn khaùc veà NPV. Ví duï 11: ƒ BCR Laø moät chæ tieâu ño löôøng hieäu quaû cuûa döï aùn baèng hình aûnh tæ leä giöõa lôïi ích thu veà so vôùi chi phí Suaát chieát boû ra. khaáu 20% Naêm 0 1 NPV B/C ƒ Neáu chæ tieâu NPV chæ noùi leân söï giaøu coù hôn leân moät Döï aùn A (6,000) 9,000 1,500 1.25 giaù trò taøi saûn nhöng noù khoâng so saùnh vôùi quy moâ nguoàn löïc, thì chæ tieâu BCR cho thaáy hieäu quaû naøy. Döï aùn B (10,000) 14,000 1,667 1.17 ƒ BCR laø tæ soá so saùnh giöõa giaù trò hieän taïi doøng thu vaø Döï aùn A coù B/C lôùn hôn (1.25>1.17), tuy nhieân döï aùn giaù trò hieän taïi doøng chi (trong khi ñoù, NPV laø so saùnh B laïi mang laïi cuûa caûi roøng lôùn hôn (1667>1500). hieäu soá). TS. LUONG DUC LONG - DHBK 47 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 48
 19. Duøng Excel tính NPV Duøng Excel tính IRR Rate 20% Naêm 0 1 2 3 4 4 NCF -10,000 5,000 4,500 3,500 2,000 1,000 NPV ? IRR raát deã tính toaùn, chæ caàn “queùt” heát doøng tieàn roøng (NCF) coù maët trong baùo caùo ngaân löu döï aùn. Ñoù laø nhöõng thoâng tin coù töø döï aùn, vaø chæ caàn döïa vaøo ñoù maø khoâng caàn theâm baát cöù moät thoâng tin naøo khaùc töø beân ngoaøi. TS. LUONG DUC LONG - DHBK 49 Trong khi ñoù ñeå tính NPV laï TS. LUONG i phaû DUC i caà LONG n ñeá - DHBK n moä t suaát chieát khaáu. 50 Phҫn 2: BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU CUÛA MOÄT DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ Báo Cáo Ngân Lѭu Dӵ Án Biên soҥn theo tài liӋu cӫa tác giҧ NguyӉn Tҩn Bình ƒBaùo caùo ngaân löu theå hieän Doøng ngaân löu vaøo (Inflows) vaø Doøng ngaân löu ra (Outflows), sau ñoù laø Doøng ngaân löu roøng (NCF: Net cash flows) • Ngaân löu roøng = Ngaân löu vaøo – Ngaân löu ra Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù döï aùn seõ ñöôïc döïa vaøo Doøng ngaân löu roøng. TS. LUONG DUC LONG - DHBK 51 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 52
 20. CAÙC BIEÁN SOÁ CÔ BAÛN TRONG BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU CUÛA BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU MOÄT DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ ƒKhoâng coù moät nguyeân taéc hay quy ñònh naøo ƒChi phí ñaát ñai, nhaø xöôûng aán ñònh hình thöùc (form) cuûa moät baùo caùo ƒChi phí maùy moùc thieát bò, vaän chuyeån, laép ñaët. ngaân löu cuûa moät döï aùn. ƒDoanh thu (Sales)= Saûn löôïng* Ñôn giaù saûn phaåm ƒ Nhöng veà toång theå, baùo caùo ngaân löu thöôøng theå hieän Doøng ngaân löu vaøo (Inflows) vaø Doøng ƒChi phí saûn xuaát= Chi phí bieán ñoåi+ Chi phí coá ñònh ngaân löu ra (Outflows), sau ñoù laø Doøng ngaân ƒKhaáu hao taøi saûn coá ñònh löu roøng (NCF: Net cash flows) ƒGiaù trò thanh lyù taøi saûn coá ñònh ƒ Ngaân löu roøng = Ngaân löu vaøo – Ngaân löu ra ƒLaõy vay phaûi traû= Toång voán vay*tyû leä laõi vay aùp ƒ Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù döï aùn seõ ñöôïc döïa duïng vaøo Doøng ngaân löu roøng. ƒThueá thu nhaäp (ñöôïc aùp duïng theo luaät Vieät Nam laø TS. LUONG DUC LONG - DHBK 53 28%) TS. LUONG DUC LONG - DHBK 54 KHAÁU HAO CAÙC BIEÁN SOÁ CÔ BAÛN TRONG BAÙO CAÙO NGAÂN LÖU- KHAÁU HAO • Khaáu hao laø chi phí khoâng baèng tieàn maët (non- cash), noù khoâng xuaát hieän trong baùo caùo ngaân löu • Söû duïng chi phí khaáu hao trong vieäc xaùc ñònh theo phöông phaùp tröïc tieáp (nguôҒn taғc giaѴ NguyêѺn bieân daïng ngaân löu: Tâғn BiҒnh). • Chi phí khaáu hao duøng ñeå: ƒ Tính thueá ƒ Ñeå tính giaù trò coøn laïi trong lòch khaáu hao taøi saûn ƒ Tính giaù trò thanh lyù vaø döï kieán giaù trò thanh lyù trong doøng thu cuoái ñôøi döï aùn. ƒ Ñeå haïch toaùn tính thueá trong Baùo caùo thu nhaäp. ƒ Ñeå laäp baùo caùo ngaân löu theo phöông phaùp giaùn tieáp neáu caàn. TS. LUONG DUC LONG - DHBK 55 TS. LUONG DUC LONG - DHBK 56
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2