intTypePromotion=1

Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 5 - Mảng

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:36

0
49
lượt xem
2
download

Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 5 - Mảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 5 - Mảng sau đây để nắm bắt những kiến thức về cấu trúc mảng; cấu trúc struct; xây dựng “hàm” và truyền tham số; một số vấn đề liên quan đến “hàm”. Với những bạn quan tâm tới Lập trình máy tính thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở lập trình Csharp: Bài 5 - Mảng

 1. MẢNG 11/27/15
 2. Nội Dung Trình Bày Cấu trúc mảng Cấu trúc struct Xây dựng “hàm” và truyền tham số Một số vấn đề liên quan đến “hàm” 11/27/15  
 3. Khai báo và cấp phát vùng nhớ các biến 11/27/15  
 4. Lưu Ý Trong Pascal,C hay C++ : việc khai báo đồng nghĩa với việc cấp phát vùng nhớ cho biến để lưu trữ dữ liệu Ví dụ Var i : integer ; r : Real; r i 11/27/15  
 5. Lưu Ý Cũng tương tự trong C/C++, ngoài ra khi khai báo thì tự động gán giá trị ngầm định cho từng kiểu dữ liệu Ví dụ int i ; char c; c \0 i 0 11/27/15  
 6. Lưu Ý Trong C# thì khai báo và cấp phát vùng nhớ là 2 việc khác nhau !!! Ví dụ (trong C#) int i ; // chỉ khai báo biến float f = 1.34f; // khai báo và cấp phát //vùng nhớ 11/27/15  
 7. Lưu Ý Có thể “tưởng tượng” như sau : int i, j=12, k; float f=12.5f, g,h=17.6f; ikg h 17.6 f 12.5 j 12 11/27/15  
 8. using System; class Test { public static void Main() {int i, j=12, k; float f=12.5f, g,h=17.6f; } } 11/27/15  
 9. using System; class Test { public static void Main() { int i, j=12; Console.WriteLine(" i = {0} , j = {1} ",i,j); } } 11/27/15  
 10. Nhận xét Thường khai báo trước kiểu dữ liệu của biến để tránh sai sót khi thực hiện các phép tính toán về sau Nên kết hợp khai báo và khởi tạo biến cùng lúc 11/27/15  
 11. using System; class Test { public static void Main() { int i, j=12; i=Math.Sqrt(12); Console.WriteLine(" i = {0} , j = {1} ",i,j); } } 11/27/15  
 12. Sử DụngMảng Trong C# 11/27/15  
 13. Ưu điểm của mảng - Tổ chức quản lý tốt - Cùng 1 kiểu (!!!) - Thể hiện cấu trúc dữ liệu Danh sách đặc : duyệt, thêm, chèn, xóa tìm, sắp xếp nối ghép danh sách,trộn  Nên sử dụng các CTDL do .NET cung cấp 11/27/15  
 14. Cú pháp khai báo mảng Khai báo mảng 1 chiều [ ] ; Lưu ý - Cú pháp khác so với C/C++ - Chỉ là khai báo, chứ chưa cấp phát vùng nhớ (chưa khởi tạo) 11/27/15  
 15. Khai báo và khởi tạo  mả ng Cú pháp khai báo và khởi tạo = new [sốpt]; Có thể kết hợp khai báo lẫn khởi tạo Ví dụ float [ ] f_array = new float[10]; int [ ] i = new int[]{2,4,6,8}; Khai báo riêng và phải khởi tạo trước khi sử dụng string[] list; list = new 11/27/15   string[3];
 16. Ví Dụ public class Class1 { //tạm thời chưa khaí báo biến ỡ đây!! static public void Main () { float [ ] f_arr= new float[10]; int [ ] i_arr = new int[ ]{2,4,6,8}; string[ ] list; list = new string[3]; for (int i=0;i
 17. Xử lý các phần tử mảng Thường sử dụng vòng lặp để xứ lý mảng do.. while while … for và foreach 11/27/15  
 18. Ví dụ xử lý mảng using System; class Vidu2_1 { static public void Main() { int[ ] num = new int[10]; //khai báo+cấp phát for(int i=0;i
 19. In ra số ngày của 1 tháng using System; class Vidu2_2 {static public void Main() { int[ ] month = new int[13] {0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; Console.Write("Nhap 1 thang bat ky : "); int m = Int32.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("Thang "+m+" co "+month[m]+" ngay");; } } 11/27/15  
 20. Cẩn thận khi gán biến mảng using System; class Vidu2_3 {static public void Main() { string[] name= new string[]{"Tam","Vu","Hung","Dung"}; string[] fname = new string[4]; fname = name; for(int i=0;i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2