intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Cơ sở truyền thông sợi quang: Chương 1 - HV Bưu chính viễn thông

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

101
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở truyền thông sợi quang nhằm mục tiêu giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về kỹ thuật thông tin quang: Quá trình phát tín hiệu quang, cách thức xử lý tín hiệu quang và việc truyền tín hiệu đi trên sợi quang; hiểu được hoạt động truyền tin của một hệ thống thông tin sợi quang; nắm được những kiến thức cơ sở làm tiền đề để sinh viên tự nghiên cứu, tìm hiểu được những vấn đề mới về kỹ thuật thông tin quang. Chương 1 bài giảng sau đây trình bày các vấn đề tổng quan về kỹ thuật thông tin quang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở truyền thông sợi quang: Chương 1 - HV Bưu chính viễn thông

 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔN CƠ SỞ TRUYỀN THÔNG SỢI QUANG Bộ môn: Thông tin quang - Khoa VT1 Năm biên soạn: 2010
 2. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG GIỚI THIỆU MÔN HỌC  Thời lượng môn học:  4ĐVHT (37LT + 3KT + 10TH)  Mã học phần: 311TTQ361  Mục tiêu:  Nắm được kiến thức cơ bản về kỹ thuật thông tin quang: quá trình phát tín hiệu quang, cách thức xử lý tín hiệu quang và việc truyền tín hiệu đi trên sợi quang  Hiểu được hoạt động truyền tin của một hệ thống thông tin sợi quang  Nắm được những kiến thức cơ sở làm tiền đề để sinh viên tự nghiên cứu, tìm hiểu được những vấn đề mới về kỹ thuật thông tin quang www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 2
 3. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG NỘI DUNG 1 Tổng quan về kỹ thuật thông tin quang 2 Sợi quang Chương 3 Bộ phát quang 4 Bộ thu quang 5 Một số vấn đề trong thiết kế truyền TTQ đơn kênh điểm – điểm www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 3
 4. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG GIỚI THIỆU MÔN HỌC  Tài liệu tham khảo  Cở sở truyền thông sợi quang, Bài giảng HVCNBCVT, 2010  G. Keiser, Optical Fiber Communications, 3rd edition, 2001.  G. P. Agrawal, Fiber Optic Communication System, 3rd edition, John Wiley & Sons, 2002.  M. Ming & K. Liu, Principles and Applications of Optical Communications, 2rnd edition, 2001.  D. K. Mynbaev & L. L. Scheiner, Fiber-Optic Communications Technology, Prentice Hall, 2001.  Vũ Văn San, Hệ thống thông tin quang, NXB Bưu điện, 2008.  Hoàng Ứng Huyền, Kỹ thuật thông tin quang, NXB Bưu điện.  Trần Hồng Quân, Hệ thống thông tin sợi quang, NXB KHKT, 1993. www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 4
 5. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG GIỚI THIỆU MÔN HỌC  Yêu cầu và đánh giá  Chuyên cần (10%): đi học đầy đủ và có thái độ tích cực trong các buổi học trên lớp  Kiểm tra (15%): tham gia ít nhất 1 bài kiểm tra và điểm kiểm tra khác 0  Thực hành (15%): đi thực hành đầy đủ, đúng nhóm và nắm được yêu cầu tối thiểu của các bài thực hành  Thi kết thúc (60%) www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 5
 6. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG NỘI DUNG 1 Tổng quan về kỹ thuật thông tin quang 2 Sợi quang Chương 3 Bộ phát quang 4 Bộ thu quang 5 Khuếch đại quang và kỹ thuật WDM www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 6
 7. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT TTQ  Lịch sử phát triển hệ thống thông tin quang  Mô hình chung của hệ thống thông tin quang  Sơ đồ khối cơ bản của hệ thống thông tin quang  Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quang  Ưu nhược điểm của hệ thống thông tin quang  Một số vấn đề quang vật lý cơ bản trong kỹ thuật thông tin quang  Một số vấn đề cơ bản về ánh sáng  Một số vấn đề cơ bản trong vật lý bán dẫn  Các hiệu ứng cơ bản của vật liệu quang www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 7
 8. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN (1) Tõ xa x­a con ng­êi ®· biÕt sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p nh­: löa, khãi hoÆc cê hiÖu ®Ó truyÒn tin. Dùng tiếng nói Dùng đuốc Dùng khói www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 8
 9. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN (2) ®iÖn b¸o quang ë thÕ kû 18:  Claude   Chappe   (1763-1805): ph¸t minh ra ®iÖn b¸o nhin b»ng m¾t (seemapho). www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 9
 10. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN (3) 1870: ThÝ nghiÖm J ohn Tyndall 1954: Sîi quang 2 líp (néi soi): A.C.S. Van Heel, H.H. Hopkins vµ N.S. Kanapy 1960: LD b¸n dÉn ®Çu tiªn (IBM, Lincoln Lab) 1966: Sîi quang ®Çu tiªn, suy hao: 1000dB/km (Corning Glass) 1970: Sîi quang, suy hao: 20dB/km (Corning Glass): Kao vµ Hockham 1970: LD ho¹t ®éng nhiÖt ®é phßng 1975: Sîi quang, suy hao: 2dB/km (Corning Glass) 1976: LD b¸n dÉn ë =1,3 m vµ 1,55 m 1976: Sîi quang, suy hao: 0,5dB/km ë =1,3 m (NhËt B¶n) 1979: Sîi quang, suy hao: 0,2dB/km ë =1,55 m (NhËt B¶n) 1982: Sîi SM, suy hao 0,16 dB/km ( giíi h¹n lý thuyÕt) (Corning Glass) 1986: EDFA ®Çu tiªn 1988: HÖ thèng c¸p biÓn ®Çu tiªn v­ît §¹i T©y D­¬ng vµ Th¸i B×nh D­¬ng (565Mb/s) 1989: LD b¸n dÉn phæ cùc hÑp www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 10
 11. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN (4) 1977: sîi ®a mode (850nm, IM/DD) 45-90 Mb/s. 1980: sîi ®¬n mode (1300nm, IM/DD) 140-280 Mb/s. 1984: sîi ®¬n mode (1550nm, coherent) 2,5 Gb/s. 1992: sîi ®¬n mode/DWDM (C- band, IM/DD) 400 Gb/s. 2001: sîi ®¬n mode/DWDM+RA (C&L band, IM/DD) 2400 Gb/s Nhu cÇu vÒ truyÒn dÉn quang t¨ng lªn nhanh chãng, dung l­îng hÖ thèng ph¸t triÓn m¹nh kho¶ng sau 1992. www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 11
 12. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN (5)  Mét sè hÖ thèng quang biÓn quèc tÕ: www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 12
 13. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN (6)  Mét sè hÖ thèng quang biÓn quèc tÕ: www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 13
 14. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN (7)  HÖ thèng quang biÓn quèc tÕ SE-WE-ME: www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 14
 15. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG MÔ HÌNH CHUNG CỦA HT TTQ (1) . Gåm 2 lo¹i hệ thống:  H÷u tuyÕn (Guided)  V« tuyÕn (Unguided) www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 15
 16. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG MÔ HÌNH CHUNG CỦA HT TTQ (2) www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 16
 17. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG MÔ HÌNH CHUNG CỦA HT TTQ (3)  C¸c thµnh phÇn c¬b¶n: Sîi quang: Kªnh truyªn dÉn - Suy hao ~0.2 dB/km - T¸n s¾c g©y d·n xung quang khi lan truyÒn Bộ điều Tín hiệu khiển điện Bé ph¸t quang: E/O Tín hiệu quang Nguồn Bộ ghép đầu ra Bộ điều chế quang quang Mạch điều khiển Tín hiệu quang Tín hiệu điện Bé thu quang: O/E đầu vào Bộ ghép quang Bộ tách sóng quang Bộ giải điều chế đầu ra www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 17
 18. BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG c tiÕp (IM): dßng LD ®­îc ®iÒu chÕ ®Ó t¹o dßng MÔ HÌNH CHUNG CỦA HT TTQ (4) 200 THz (1520 1620nm =B¨ng C & B¨ng L)  M¸y ph¸t quang: LED): T¹o ra sãng mang quang. chÕ ngoµi) bÝt quang www.ptit.edu.vn BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 Trang 18
 19. www.ptit.edu.vn  Kªnh th«ng tin: hao thÊp (0,2 dB ë vïng 1550nm) ho¹t ®éng nh­ kªnh giíi h¹n bëi suy hao cña sîi: Suy hao ®­îc bï theo chu é OA. phi tuyÕn còng lµm h¹n chÕ tæng chiÒu dµi. BÀI GIẢNG MÔN BỘ MÔN: THÔNG TIN QUANG - KHOA VT1 KỸ THUẬT THÔNG TIN QUANG MÔ HÌNH CHUNG CỦA HT TTQ (5) Trang 19
 20. www.ptit.edu.vn  M¸y thu quang: ): BiÕn ®æi quang thµnh ®iÖn. ång bit ®iÖn nhiÔu vµ dÉn ®Õn m¸y thu cã lçi: BER yªu cÇu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2