intTypePromotion=1

Bài giảng Công nghệ xử lý nước thải: Chương 2 - Lê Hoàng Nghiêm

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
320
lượt xem
70
download

Bài giảng Công nghệ xử lý nước thải: Chương 2 - Lê Hoàng Nghiêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Công nghệ xử lý nước thải - Chương 2: Giới thiệu quy định quy chuẩn về nước thải và công nghệ xử lý nước thải do Lê Hoàng nghiêm biên soạn trình bày các nội dung chính về mục tiêu xử lý nước thải, phương pháp xử lý lý học/cơ học, công trình xử lý hóa lý, phương pháp/quá trình xử lý sinh học, chọn lựa phương pháp/quá trình xử lý nước thải. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ xử lý nước thải: Chương 2 - Lê Hoàng Nghiêm

 1. BAØI GIAÛNG MOÂN HOÏC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU QUY ĐỊNH, QUY CHUẨN VỀ NƯỚC THẢI  VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI LỚP CĐ04-KTMT ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TPHCM GVHD: GVC.TS. Leâ Hoaøng Nghieâm Email: hoangnghiem72@yahoo.com
 2. CAÙC NOÄI DUNG CHÍNH 1. Giôùi thieäu muïc tieâu xöû lyù nöôùc thaûi 2. Quy trình coâng ngheä ñieån hình cuûa traïm/heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi 3. Chöùc naêng cuûa caùc coâng trình ñôn vò trong traïm/heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi 4. Giôùi thieäu caùc vaên baûn phaùp lyù lieân quan ñeán xöû lyù nöôùc thaûi vaø xaû nöôùc thaûi 5. Caùc Quy chuaån Vieät Nam veà vieäc xaû thaûi nöôùc thaûi. 2 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 3. Mục tiêu xử lý nước thải Xử Lý Hóa Lý: • Tách rắn khỏi lỏng: Song chắn rác, lắng, lọc • Tách lỏng khỏi rắn: Nén bùn, tách nước khỏi bùn • Tách lỏng khỏi lỏng: Tách dầu mỡ • Tách khí khỏi lỏng: Tách khí ammonia, khí sinh học Xử Lý Sinh Học: • Chất hữu cơ: Hiếu khí (bùn hoạt tính, sinh trưởng bám dính), kị khí (UASB, AF) • Chất dinh dưỡng: Khử Nitơ, khử photpho 3 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 4. Phương pháp xử lý lý học/cơ học Tách rắn khỏi lỏng SCRaùc Laéng tuyeån noåi Loïc Ly taâm Ly taâm neùn buøn Lang Nen bun Loc Loïc maøng Khöû nöôùc Ly taâm MF khöû nöôùc thoâng thöôøng Loïc Loïc Loïc (Micro-Filter) chaäm nhanh lôùp phuû UF Loïc tuaàn hoaøn buøn (Ultra-Filter) chaân khoâng Aùp löïc Troïng löïc NF Loïc eùp taàng buøn (Nano-Filter) lô löõng RO Loïc daây ñai Oáng/vaùch (Reverse Osmosis) nghieâng Ñieän giaûi (Electrodialysis) 4 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 5. Phương pháp xử lý Hóa Lý XL hóa Lý keo tuï Trung hoøa Oxi hoùa-khöû vaø  Haáp phuï Trao ñoåi ion taïo boâng Than HT Nhoâm HT Nhöïa TD Oxi hoùa-khöû Cation Laøm thoaùng Nhöïa TD anion Ñieän giaûi Chelate Resin Ozon hoùa Zeolite UV 5 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 6. Công Trình xử lý Hóa Lý Song chắn rác Thiết bị nghiền rác Lắng cát Thổi khí Trộn Lắng Tuyển nổi Hấp phụ Lọc Xử Lý bùn Khử trùng etc. 6 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 7. Phương pháp/quá trình xử lý sinh học quá trình sinh học Kò khí  Hoà oån ñònh Hieáu khí Loïc kò khí Buøn sinh tröôûng kò khí UASB HT baùm dính Thoâng thöôøng Loïc SH caáp töøng baäc aeroten tieáp xuùc taêng cöôøng Loïc SH+laøm thoaùng Möông oxy hoùa Ñóa SH (RBC) töøng meõ (SBR) Khöû nitô Tieáp xuùc lô löõng 7 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 8. Chọn Lựa phương pháp/quá trình XLNT Thoâng soá thieát keá BOD5 cao  Xöû lyù sinh hoïc SS cao  phöông phaùp lyù/hoùa-lyù N, P cao  phöông phaùp sinh hoïc/hoùa-lyù Nguoàn xaû, tieâu chuaån xaû ra nguoàn Xaû ra soâng/hoà Xaû ra bieån Söû duïng laïi - Coâng nghieäp - Noâng nghieäp 8 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 9. So Sánh Quá Trình Xử Lý Sinh Học và Quá Trình Hóa Lý Haïng muïc Xöû Lyù Hoùa Lyù Xöû Lyù Sinh Hoïc Muïc tieâu Giaûm SS Giaûm oâ nhieåm chaát höõu cô Ñieàu chænh theå tích vaø Deå daøng Khoù thay ñoåi chaát löôïng Buøn Khoâng oån ñònh OÅn ñònh Chi phí QL &ø VH Cao thaáp 9 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 10. CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Thaønh phaàn Quaù trình Caën lô löûng Chaén raùc, laéng caùt, laéng, tuyeån noåi, keát tuûa hoùa hoïc, loïc Chaát höõu cô deã phaân huûy Sinh tröôûng lô löûng hieáu khí; Sinh tröôûng baùm dính sinh hoïc hieáu khí; Sinh tröôûng lô löûng kò khí; Sinh tröôûng baùm dính kò khí; Hoà sinh hoïc; Xöû lyù ñaát; Oxy hoùa hoùa hoïc; Loïc maøng Chaát dinh döôõng Nitô Oxy hoùa hoïc (chlorine); sinh hoïc lô löûng nitrat hoùa vaø khöû nitrat; Sinh hoïc maøng baùm dính nitrat hoùa vaø khöû nitat; Taùch khí (air stripping); Trao ñoåi ion; Xöû lyù hoùa hoïc; Xöû lyù sinh hoïc. Photpho Xöû lyù hoùa hoïc – sinh hoïc. Vi sinh gaây beänh Caùc hôïp chaát chlorine; chlorine dioxide; Ozone; Böùc xaï UV. Keo vaø caën lô löûng Maøn; Xöû lyù hoùa hoïc; haáp phuï than hoaït tính. Muøi Haáp thuï hoùa (chemical scrubbers); haáp phuï than hoaït tính; Loïc phaân uû. 10 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 11. MỨC ĐỘ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Möùc ñoä xöû lyù Moâ taû Sô boä (preliminary) Loïai boû caùc thaønh phaàn nhö raùc, vaät noåi, caùt, daàu môõ maø coù theå gaây ra caùc vaán ñeà trong vaän haønh vaø baûo döôõng cho caùc coâng trình. Baäc I (primary) Loïai boû moät phaàn SS vaø chaát höõu cô Baäc I taêng cöôøng Taêng cöôøng khöû SS vaø CHC baèng keo tuï-taïo boâng (Advance primary) hoaëc loïc. Baäc II (secondary) Khöû CHC ñeå phaân huûy sinh hoïc ôû daïng hoøa tan vaø caën lô löûng baèng phöông phaùp sinh hoïc/hoùa hoïc. Khöû truøng cuõng bao goàm trong xöû lyù baäc II. Baäc II vôùi khöû chaát Khöû chaát höõu cô, SS vaø chaát dinh döôõng (N,P). dinh döôõng Baäc III (Tertiary) Khöû SS coøn laïi (sau xöû lyù baäc II) baèng loïc caùt hoaëc löôùi loïc (microscreens). Khöû chaát dinh döôõng. Baäc cao (Advanced) Khöû chaát lô löûng vaø hoøa tan coøn laïi sau quaù trình xöû lyù ? sinh hoïc bình thöôøng khi coù yeâu caàu taän duïng laïi nöôùc thaûi sau xöû lyù. 11 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 12. XÖÛ LYÙ NT BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP SINH HOÏC SCRaùc Xöû Lyù baäc moät Beå Laéng Caùt beå vôùt daàu Beå ñieàu hoøa (caân baèng) Beå laéng ñôït I Nöôùc thaûi Beå aeroten Beå Laéng ñôït II Nöôùc thaûi Xöû Lyù Cl sau xöû lyù Sinh Hoïc 2 Beå tieáp xuùc chlorine Xöû Lyù buøn khöû nöôùc Neùn buøn Phaân huûy kò khí chöùa buøn baùnh buøn 12 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 13. XỬ LÝ NT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ SCRaùc Xöû Lyù baäc moät Beå Laéng Caùt beå vôùt daàu Beå ñieàu hoøa (caân baèng) Beå laéng ñôït I Nöôùc thaûi Xöû Lyù Chaát keo tuï Beå taïo boâng Beå laéng II Beå chlorine Hoùa Lyù Cl 2 NT sau XL Beå troän Xöû Lyù buøn Khöû nöôùc Beå neùn buøn Chöùa buøn baùnh buøn 13 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 14. HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI TÖÏ NHIEÂN Thích hôïp khi coù maët baèng roäng, giaù ñaát reõ; Phuø hôïp vôùi caûnh quan töï nhieân xung quanh; Khoâng ñoøi hoûi ngöôøi vaän haønh coù kyõ naêng; Chi phí quaûn lyù vaø vaän haønh thaáp. Hoà hieáu khí Töï hoaïi Hoà tuøy tieän Baõi lau saäy (ñaát ngaäp nöôùc) Töï hoaïi 14 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 15. Heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi hôïp khoái hieáu khí Thích hôïp khi coù maët baèng haïn cheá; Chi phí ñaàu tö thaáp hôn; Ñoøi hoûi ngöôøi vaän haønh coù kyõ naêng; Chi phí naêng löôïng cao (söû duïng maùy thoåi khí). Buøn hoaït tính Töï hoaïi Loïc sinh hoïc Töï hoaïi 15 TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 16. Traïm xöû lyù nöôùc thaûi khu daân cö Trung Sôn - TPHCM Khu daân cö Trung Sôn ñöôïc quy hoaïch goàm 1800 caên hoä vaø moät soá cô sôû dòch vuï tröôøng hoïc vôùi löu löôïng öôùc tính khoaûng 810m3/ngaøy. Nöôùc thaûi KV1 Nöôùc thaûi KV2 Nöôùc thaûi KV3 Gom 1 Gom 2 Gom 3 Buøn chæ ñöôïc chöùa trong Beå laéng caùt beå chöùa buøn vaø ñöôïc huùt boû ñònh kyø. Buøn Nöôùc taùch buøn Beå loïc sinh hoïc khoâng ñöôïc xöû lyù nhaèm Buøn ngaên ngöøa vaø giaûm hoài Beå neùn buøn Beå laéng thieåu maàm beänh. löu Xe huùt buøn Chaát khöû truøng Beå khöû truøng Nguoàn tieáp nhaän, loaïi I TCVN 6772 – 2000 16
 17. Traïm xöû lyù nöôùc thaûi khu daân cö Taân Phong - TPHCM Nöôùc thaûi sinh hoaït Khu Daân Cö Ven Soâng Taân Phong ñöôïc Ngaên laéng caùt quy hoaïch treân 500 caên hoä. Heä thoáng XLNT ñöôïc xaây döïng ñeå XLNT taäp trung Song chaén raùc cho toaøn khu daân cö vôùi löu löôïng nöôùc thaûi khoaûng 1000m3/ngaøy. Beå gom Buøn dö Beå ñieàu hoøa kî khí Ñònh kyø 1 naêm huùt buøn Beå anoxic ñi boùn caây moät laàn Khoâng coù coâng trình hay Beå hieáu khí FBR thieát bò xöû lyù buøn. Buøn khoâng ñöôïc xöû lyù nhaèm Khoâng khí Beå laéng ngaên ngöøa vaø giaûm thieåu maàm beänh. Dung dòch Ngaên khöû truøng Chlorine Thaûi ra raïch Tö Dinh 17
 18. Traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung Bình Höng Hoøa - TPHCM  Saûn löôïng buøn öôùc tính khoaûng 560 taán/naêm.  Theo thieát keá buøn seõ ñöôïc bôm töø ñaùy hoà laéng, vieäc bôm buøn naøy seõ thöïc hieän 2 laàn/naêm vaøo muøa khoâ, bôm xaû vaøo saân phôi buøn.  Buøn seõ ñöôïc laøm khoâ ôû saân phôi trong thôøi gian 10 tuaàn cho moãi laàn.  Khoái löôïng buøn khoâ sau 10 tuaàn öôùc tính laø 300 taán/laàn (coù nghóa laø 600 taán/naêm).  Hieän nay vieäc bôm buøn sang saân phôi buøn vaãn chöa ñöôïc tieán haønh do khoù khaên veà chi phí vaø vaán ñeà xöû lyù. 18
 19. HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI SINH HOAÏT KHU RESORT COÂNG SUAÁT 360 M3/NGAØY SÖÛ DUÏNG BEÅ SINH HOÏC MAØNG (MBR) BK TPHCM Nước từ bể tự ự hoại ạ Nước thải nhà Bể tiếp ăn nhận Bể tách dầu Bể điều hoà Bể anoxic Dòng Tuần Hoàn Bể aerotank Máy Thổi Bể MBR Khí Bể phân hủy y bùn Bùn dư Nguồn tiếp nhận Bể chứa Bể khử Tái sử dụng cho tưới cột A, QCVN 14-2009 trùng g cây, thảm cỏ, dội toilet 19 Lựa chọn TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
 20. BK COÂNG NGHEÄ XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI KCN BIEÂN HOAØ 2 TPHCM Nöôùc thaûi Song chaén raùc Beå thu gom Bioscan Thieát bò loïc raùc tinh Tín hieäu ñieàu khieån Maùy thoåi khí Beå ñieàu hoøa 1 Beå troän Hoùa chaát Beå ñieàu hoøa 2 Chöa ñaït Beå laéng 1 Maùy thoåi khí UNITANK 3 NGAÊN Hoá gom kieåm tra Chöa ñaït Ñaït Hoà sinh hoïc Nguoàn tieáp nhaän Beå neùn buøn Maùy ly taâm buøn Polymer 20 Buøn khoâ ñem choân TS.LÊ HOÀNG NGHIÊM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2