intTypePromotion=3

Bài giảng Điều dưỡng cơ bản I: Những nguyên lý điều dưỡng cơ bản - GV. Vũ Văn Tiến

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
210
lượt xem
49
download

Bài giảng Điều dưỡng cơ bản I: Những nguyên lý điều dưỡng cơ bản - GV. Vũ Văn Tiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong Bài giảng Điều dưỡng cơ bản I: Những nguyên lý điều dưỡng cơ bản học sinh có thể phân tích được các nguyên tắc điều dưỡng cơ bản định hướng cho nghề điều dưỡng ở Việt Nam hiên nay, nêu nguồn gốc của các nguyên tắc điều dưỡng cơ bản và ứng dụng các nguyên lý điều dưỡng vào công tác điều dưỡng tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Điều dưỡng cơ bản I: Những nguyên lý điều dưỡng cơ bản - GV. Vũ Văn Tiến

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI BỘ MÔN GIẢI PHẪU HỌC GV. VŨ VĂN TIẾN GV. VŨ VĂN TIẾN
 2. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I GV. VŨ VĂN TIẾN
 3. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau khi học xong học sinh có thể : 1.Phân tích đƣợc các nguyên tắc điều dƣỡng cơ bản định hƣớng cho nghề điều dƣỡng ở Việt Nam hiên nay. 2.Nêu nguồn gốc của các nguyên tắc điều dƣỡng cơ bản. 3.Ứng dụng các nguyên lý điều dƣỡng vào công tác điều dƣỡng tại Việt Nam GV. VŨ VĂN TIẾN
 4. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I ĐẠI CƢƠNG Điều dƣỡng Việt Nam kế thừa những nguyên lý khoa học điều dƣỡng đƣợc nghiên cứu một cách khoa học trên thế giới và tạo cho mình những nguyên tắc cơ bản nhằm định hƣớng cho việc thƣc hành CSNB. Những nguyên tắc cơ bản đó đƣợc Bộ Y Tế ban hành thông qua các quy chế, nghị định, thông tƣ… GV. VŨ VĂN TIẾN
 5. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN 1. Chăm sóc toàn diện ngƣời bệnh theo phân cấp chăm sóc – nhằm đáp ứng các vấn đề (14 nhu cầu cơ bản ) của bệnh nhân với mục tiêu là ngƣời bệnh sớm giành lại tính tự lập. 2. Tác động đến môi trƣờng để giúp đỡ ngƣời bệnh mau chóng phục hồi. 3. Sử dụng quy trình điều dƣỡng để lập kế hoạch và thực hành chăm sóc. GV. VŨ VĂN TIẾN
 6. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I NGUYÊN TẮC CHĂM SÓC ĐD Không tự làm Tuân thủ các biện đƣợc pháp kiểm soát Mục tiêu là ngƣời NTBV bệnh sớm tự lập Chăm sóc toàn diện NB theo phân cấp CS 14 Nhu cầu cơ bản Sử dụng Quy trình điều dƣỡng GV. VŨ VĂN TIẾN
 7. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I NGUYÊN LÝ CHĂM SÓC TOÀN DIỆN Năm 1960, ABDELLAH đề cập tới dịch vụ chăm sóc toàn diện cho ngƣời bệnh để đáp ứng các nhu cầu về sinh lý, tình cảm, trí tuệ, xã hội và các nhu cầu về tinh thần của ngƣời bệnh và gia đình họ. Năm 1997, Bộ Y tế ban hành quy chế chăm sóc toàn diện bệnh nhân. Hiện nay đây cũng là mục tiêu phấn đấu của ngành điều dƣỡng Việt Nam. GV. VŨ VĂN TIẾN
 8. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I NGUYÊN LY PHÂN CẤP CHĂM SÓC DOROTHY OREM chia BN thành 3 cấp độ chăm sóc:  Chăm sóc hoàn toàn: Trên NB không có khả năng tự chăm sóc, theo dõi và kiểm soát các hoạt động của mình  Chăm sóc một phần: Trên NB cần hỗ trợ một phần để đáp ứng các nhu cầu hằng ngày  Chăm sóc hỗ trợ sự phát triển : Hƣớng dẫn, tƣ vấn, GDSK trên NB cần học kiến thức để tự chăm sóc Năm 1997 Bộ Y tế ban hành quy chế CSTD. Đồng thời ban hành kèm 3 cấp độ chăm sóc bệnh nhân GV. VŨ VĂN TIẾN
 9. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I Đối tượng Bệnh nặng, nguy kịch, hôn mê, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Bệnh phải nằm bất động, hoặc có một số yêu cầu Cấp I đặc biệt của chuyên khoa Bệnh không nguy kịch, hạn chế vận động và thay đổi tƣ thế, Đang truyền dịch, truyền máu. Bệnh phải theo dõi Cấp II chức năng tuần hoàn, hô hấp, phục hồi chức năng Bệnh nhẹ, tự vận động, tự phục vụ Cấp III GV. VŨ VĂN TIẾN
 10. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I Yêu cầu ĐD theo dõi và chăm sóc hoàn toàn và liên tục Cấp I ĐD theo dõi và chăm sóc có sự hỗ trợ và cộng tác của NB Cấp II Ngƣời bệnh tự chăm sóc là chính Cấp III GV. VŨ VĂN TIẾN
 11. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I Nội dung chăm sóc Chăm sóc hoàn toàn từ A – Z tất cả các nhu cầu của bệnh nhân Cấp I Thực hiện y lệnh theo dõi Chăm sóc hỗ trợ 1 phần các nhu cầu bệnh nhân không tự làm đƣợc Cấp II Thực hiện y lệnh theo dõi Hƣớng dẫn, giáo dục ngƣời bệnh tự chăm sóc là chính.Theo dõi sinh tồn thƣờng quy Cấp III GV. VŨ VĂN TIẾN
 12. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I Học thuyết môi trường FLORENT NINGHTINGALE đã phát triển học thuyết môi trƣờng của mình với các định hƣớng cụ thể sau :  Không khí trong lành  Ánh sáng – sự ấm áp của phòng bệnh  Sự sạch sẽ nơi giường bệnh và phòng bệnh  Sự yên tĩnh của buồng bệnh và bệnh viện  Dinh dưỡng cho người bệnh đầy đủ Hiện nay thực hiện các biện pháp kiểm soát NTBV là dựa trên nguyên lý này. GV. VŨ VĂN TIẾN
 13. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I QUY TRÌNH ĐIỀU DƢỠNG • Đây là KHOA HỌC VỀ CHĂM SÓC – Nó là công cụ để chứng minh và khẳng định tính khoa học và tính chuyên biệt của nghề nghiệp điều dƣỡng • Đƣợc phát triển từ học thuyết khoa học giải quyết vấn đề. Đƣợc nhiều chuyên viên ĐD thế giới đề cập, hoàn chỉnh. GV. VŨ VĂN TIẾN
 14. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I CÁC HỌC THUYẾT VỀ NHU CẦU CƠ BẢN CỦA CON NGƢỜI  Maslow chia nhu cầu cơ bản của con ngƣời thành 5 cấp độ  VIRGINIA HENDERSON đề cập đến 14 nhu cầu cơ bản của con ngƣời.  Tƣơng tự, ABDELLAH đƣa ra 21 vấn đề điều dƣỡng đặt nền tảng cho việc chăm sóc.  Điều dƣỡng Viet Nam hiện nay dựa trên 14 nhu cầu cơ bản của Virginia Henderson để xác định khung nội dung về thực hành điều dƣỡng. GV. VŨ VĂN TIẾN
 15. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I NHU CẦU CƠ BẢN CỦA CON NGƢỜI THEO MASLOW Nhu cầu về sự tự hoàn thiện MỨC CAO Nhu cầu về sự kính mến và lòng tự trọng Nhu cầu về quyền sở hữu và tình cảm Nhu cầu về an toàn và an ninh MỨC THẤP Nhu cầu về thể chất và tâm lý GV. VŨ VĂN TIẾN
 16. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I Nguyên tắc chung Nhu cầu ở mức độ thấp luôn tồn tại. Những nhu cầu ở mức độ thấp đƣợc thỏa mãn thì con ngƣời có khả năng chuyển lên những nhu cầu khác cao hơn. Tóm lại, các nhu cầu cơ bản càng đƣợc đáp ứng thì càng tạo ra động lực sáng tạo và tự hoàn thiện ở mỗi con ngƣời. GV. VŨ VĂN TIẾN
 17. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I CÁC NHU CẦU VỀ THỂ CHẤT (Nhu cầu về sinh lý) Bao gồm: oxy, thức ăn, thức uống,bài tiết, vận động, ngủ, nghỉ ngơi… Các nhu cầu này cần đƣợc đáp ứng tối thiểu để duy trì sự sống. Do vậy các nhu cầu này cần đƣợc ƣu tiên hàng đầu trong chăm sóc. GV. VŨ VĂN TIẾN
 18. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I CÁC NHU CẦU VỀ AN TOÀN – AN NINH (Đƣợc yên ổn) Bao gồn các nhu cầu nhằm :  Tránh được các nguy cơ đe dọa cuộc sống.  Tránh được mọi lo lắng sợ hãi. Nói tóm lại các nguy cơ tai biến, biến chứng có hể xảy ra cho bệnh nhân cần đƣợc dự phòng, và một khi nó xảy ra cần đƣợc phát hiên sớm và có những xử trí một cách thông minh. GV. VŨ VĂN TIẾN
 19. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I NHU CẦU VỀ TÌNH CẢM Bao gồm các nhu cầu :  Được sở hữu tình cảm  Được yêu thương Nói tóm lại con ngƣời cần đƣợc trao – nhận tình cảm để duy trì cảm giác mình là thành viên trong gia đình, trong cộng đồng, xã hội… nếu không sẽ cảm giác vô vọng, lạc lõng, buồn tẻ… GV. VŨ VĂN TIẾN
 20. ĐIỀU DƢỠNG CƠ BẢN I NHU CẦU ĐƢỢC QUÝ TRỌNG, TÔN TRỌNG Bao gồm các nhu cầu :  Được người khác chấp nhận.  Được người khác tôn trọng.  Được tự trọng. Nói tóm lại con ngƣời cần đƣợc tôn trọng để duy trì lòng tự tin và tính độc lập, có nhƣ vậy mới tránh đƣợc cảm giác bị cô độc và tự ti. GV. VŨ VĂN TIẾN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản