intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng điều trị HIV - Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân HIV/AIDS part 6

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

70
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tác dụng phụ thường gặp Gây ngủ (giảm theo thời gian) Khó chịu Táo bón Buồn nôn-Nôn Điều trị Không cần thiết (trừ khi nặng) Haloperidol, benzodiazepines Nhuận tràng (senna, docusate, chất sơ) Chống nôn (prochlorperazine, metaclopramide, haloperidol) Điều trị  liều hoặc thay thuốc nhóm gây nghiện liều (kháng gây nghiện nếu nặng)  liều hoặc thay thuốc nhóm gây nghiện  liều hoặc thay thuốc nhóm gây 26 nghiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điều trị HIV - Chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân HIV/AIDS part 6

  1. T¸c dông phô cña c¸c thuèc nhãm g©y nghiÖn vµ ®iÒu trÞ T¸c dông phô th­êng gÆp §iÒu trÞ G©y ngñ (gi¶m theo thêi gian) Kh«ng cÇn thiÕt (trõ khi nÆng) Khã chÞu Haloperidol, benzodiazepines T¸o bãn NhuËn trµng (senna, docusate, chÊt s¬) Buån n«n-N«n Chèng n«n (prochlorperazine, metaclopramide, haloperidol) TriÖu chøng gîi ý khi qu¸ liÒu: §iÒu trÞ Buån ngñ bÊt th­êng  liÒu hoÆc thay thuèc nhãm g©y nghiÖn øc chÕ nhÞp thë (
  2. NghiÖn thuèc th­êng lµ mèi lo ng¹i cña NVYT khi cho c¸c thuèc g©y nghiÖn. NghiÖn thuèc x¶y ra < 1% tæng sè bÖnh nh©n ®­îc dïng thuèc g©y nghiÖn trong ®iÒu kiÖn cã kiÓm so¸t. Kh«ng nªn sî g©y nghiÖn thuèc khi ®iÒu trÞ ®au cho mét bÖnh nh©n giai ®o¹n cuèi. 27
  3. Các can thiệp không dùng thuốc • Châm cứu • Chườm túi nóng hoặc lạnh • Xoa bóp • Các bài tập hít thở sâu Bệnh nhân và gia đình tham gia vào điều trị đau (dễ thực hiện tại nhà) 28
  4. BÖnh nh©n s¾p chÕt cã thÓ tr¶i qua: • Nçi sî c¸i chÕt g©y giËn d÷, trÇm c¶m, hung h·n • Nçi c« ®¬n vµ sù c¸ch ly do nh÷ng ng­êi kh¸c lo sî sù chÕt chãc; cÇn khuyÕn khÝch gia ®×nh duy tr× mèi liªn hÖ víi bÖnh nh©n vµ ng­îc l¹i • C¶m gi¸c téi lçi vµ hèi hËn ®· g©y ra vÕt nh¬ cho gia ®×nh vµ lµm gia ®×nh cã nguy c¬ ph¬i nhiÔm víi HIV • Nhu cÇu hç trî vÒ tinh thÇn 29
  5. MÊt m¸t vµ tang th­¬ng • Khi bÖnh nh©n tö vong, ®iÒu quan träng lµ ph¶i hç trî cho gia ®×nh trong lóc mÊt m¸t vµ tang th­¬ng. • G¸nh nÆng c¸i chÕt cña bÖnh nh©n lªn gia ®×nh cã thÓ rÊt lín do AIDS ¶nh h­ëng ®Õn ng­êi trÎ tuæi vµ trÎ em. Nhu cÇu cña trÎ bÞ må c«i cã thÓ rÊt lín. • C¸c nguån lùc cña céng ®ång cã thÓ gióp theo dâi vµ cung cÊp c¸c dÞch vô cÇn thiÕt cho c¸c gia ®×nh bÞ ¶nh h­ëng bëi AIDS. 30
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=70

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2