intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giới thiệu về môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - TS. Tôn Tích Qúy

Chia sẻ: Lương Hùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

189
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giới thiệu về môn Phân tích và đầu tư chứng khoán trình bày các nội dung chính: đầu tư chứng khoán, dự báo giá cổ phiếu, chương trình đào tạo phân tích và đầu tư chứng khoán, phương pháp và lưu ý học viên, lãi suất theo tháng, lãi suất theo ngày, quy lãi suất tháng ra lãi suất năm, lãi suất theo các kỳ hạn, giá trị hiện tại của dòng tiền,... Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giới thiệu về môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - TS. Tôn Tích Qúy

 1. Trung t© nghiªn cøu khoa häc m vµ ® t¹o chøng kho¸n µo Giíi thiÖu vÒ m«n ph©n tÝc h vµ ®Çu t­ c høng kho¸n TS. T«n tÝch quý Phã gi¸m ® trung t© èc m
 2. ® t­ chøng kho¸n Çu - Lµ mét h× thøc ® t­ trong nhiÒu h× thøc ® t­ mµ nh Çu nh Çu b¹n (nhµ ® t­) cã thÓ lùa chän : Çu +§Çu t­ vµo ThÞ tr­êng tiÒn tÖ (göi tiÕt kiÖm) +§Çu t­ vµo thÞ tr­êng hèi ®o¸i +§Çu t­ vµo thÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n +§Çu t­ trùc tiÕp +§Çu t­ gi¸n tiÕp ( chøng kho¸n) +§Çu t­ thÞ tr­êng vèn kh¸c : Vµng, B¶o hiÓm ... - §Çu t­ vµo TTCK lµ m¹o hiÓm, nh­ng kh¶ n¨ng t¹o thu nhËp cao h¬ nhiÒu so víi ® t­ vµo TT tiÒn tÖ n Çu - Ng© hµng, c¸c doanh nghiÖp nªn biÕt vµ tham gia th×cµng n tèt
 3. Môc tiªu kinh tÕ cña nhµ ® t­ CK Çu - Cæ tøc; l·i tr¸i phiÕu - Chªnh lÖch gi¸ = Quan träng nhÊt > = §Ó thu chªnh lÖch gi¸ ph¶i dù b¸o > ®óng gi¸ trong t­¬ lai. ng
 4. Dù b¸o gi¸ cæ phiÕu ­ Hµm s è cña gi¸ c høng kho¸n. P = f ( c1, c2, c 3...; a1, a2....) ­ ThuyÕt “ Firm foundatio n.” Warrant Buffet ­ ThuyÕt “ Cas tle­ in ­ the air “ Ke yns (1936) ­ Lý thuyÕt thÞ tr­êng hiÖu qu¶ Maurince Ke ndall (1953) => + Ph©n tÝch c¬ b¶n => + Ph©n tÝch kü thuËt => + Kh«ng cÇn ph©n tÝch => Gi¸ c høng kho¸n: Kh«ng ai, kh«ng ph­¬ng ph¸p nµo dù b¸o chÝnh x¸c ®­îc.
 5. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o Ph©n tÝc h vµ §Çu t­ c hø ng kho ¸n 1. Nh÷ng kiÕn thø c c ¬ b¶n : + Gi¸ trÞ ®ång tiÒn the o thê i g ian (1) + Mø c s inh lê i & rñi ro tro ng §TCK (1) 2. Ph©n tÝc h c ¬ b¶n (4) 3­ Ph©n tÝc h kü thuËt (1) 4­ Ph©n tÝc h & §T tr¸i phiÕu (2) 5­ §Çu t­ the o danh mô c vµ qu¶n lý danh mô c ®Çu t­ (4) 6­ «n tËp­ lµm bµi tËp ( 2) 7. KiÓm tra => yªu c Çu c ã tµi liÖu vµ m¸y tÝnh c Çm tay c ã c hø c n¨ng tÝnh lò y thõ a
 6. gi¸ trÞ ®ång tiÒn theo thêi gian (The time value of money)
 7. Ph­¬ ph¸p & l­u ý häc viªn ng - Tõ ® n gi¶n ® phøc t¹p dÇn. ¬ Õn - KiÕn thøc tr­íc lµ nÒn cña kiÕn thøc sau. HiÓu ® ­îc phÇn tr­íc th×sÏ ® n gi¶n h¬ ë phÇn sau. ¬ n - Tõ vÝ dô ® c«ng thøc. Õn - Gi¶ng tèi thiÓu vÒ lý luËn & dµnh thêi gian lµm bµi tËp mÉu, ® iÓn h× nh - Thùc sù lµ kh«ng khã. - §Ò ng hÞ häc viªn c hó ý, the o dâi vµ lµm bµi tËp, c è g ¾ng g hi c hÐp, ®Æc biÖt lµ c ¸c bµi tËp mÉu
 8. ­ Gi¶ s ö ta c ã 1 kho ¶n tiÒn lµ 10 000 $ g ö i vµo ng ©n hµng víi l·i s uÊt c è ®Þnh lµ r = 5% n¨m, khi ®ã : Thê i kú TrÞ g i¸ 0 10 000 1 10 000 x 1.05 1 = 10 500 2 10000 x 1.05 x 1.05 =10 000 x 1.05 2 = 11 025 3 10000 x 1.05 x 1.05x 1.05 = 10 000 x 1.05 3 = 11 576 4 10 000 x 1.05 4 = 12 155 5 10 000 x 1.05 5 = 12 763 FV(n,r) = PV x (1+r) n
 9. Tr­êng hîp l·i suÊt kh¸c nhau: - Gi¶ s ö göi 10 000$ víi l·i s uÊt n¨m thø nhÊt lµ 5%; n¨m thø 2 lµ 7%; n¨m thø 3 lµ 8%. Th× s è cuèi kú s au 3 n¨m lµ : 10000$ x 1.05 x 1.07 x 1.08 = 12 133.8$ FV(n, r1 r2 ...rn ) = PV (1+r1 )(1+r2)....(1+rn )
 10. GI¸ TRÞ T¦¥NG LAI CñA 1 $ §Ó tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n,ng­êi ta ®· tÝnh s ½n mé t b¶ng gi¸ trÞ c ña (1+r)n (Phô lôc A ­ P379). FV1( n; r ) = 1 x (1+r)n VÝ dô : Göi 1 $ trong 10 n¨m l·i s uÊt 9% n¨m, th× s è tiÒn c uèi kú lµ : 2 .3674$ ( FV1(10,9%) = 2.3674)
 11. VÝ dô : Göi 500$ trong 10 n¨m l·i s uÊt 9% n¨m, th× s è tiÒn thu ®­îc vµo c uèi kú lµ : FV500(10,9%) = 500 x FV1(10, 9%) = 500 x 2.3674 = 1183.7 FV(n,r) = PV x (1+r)n = PV x FV1(n,r)
 12. L·i suÊt theo th¸ng VÝ dô : Gi¶ s ö g ö i 10 000$ tro ng vßng 14 th¸ng , víi l·i s uÊt 9% n¨m. Th× s è tiÒn c uè i kú lµ bao nhiªu ? Sè tiÒn c uèi kú = 10 000$ x 1.09 14/12 = 11 057, 69 $ FV(n,r) = PV (1+r)n/12
 13. L·i suÊt theo ngµy VÝ dô : NÕu göi tiÕt kiÖm 10000$ víi l·i suÊt 9% n¨m vµ sau 500 ngµy rót ra. Sè tiÒn thu ® lµ bao nhiªu ? ­îc 10 000$ x 1.09500/365 =11 253,02 FV(n,r) =PVx (1+r)n/365
 14. Quy l·i suÊt kú nhiÒu n¨m ra l·i suÊt n¨m - L·i suÊt gép 8 n¨m lµ 90% L·i suÊt b× qu© n¨m lµ bao nhiªu ? nh n 8 R= 1+0.9 -1 =1.0835-1=> 8,35% n r= 1 +∆ (r) -1
 15. Quy l·i suÊt th¸ng ra l·i suÊt n¨m VÝ dô : NÕu l·i suÊt 4 th¸ng lµ 3 % Th×l·i suÊt n¨m lµ bao nhiªu ? 3 ( =12/4 ) Rn =( 1+0.03 ) - 1 =1,092727 = 9.27 % > 12/t Rn =( 1 +rt ) -1 Rn : L·i suÊt theo n¨m rt : L·i suÊt t th¸ng
 16. Quy l·i suÊt theo ngµy ra l·i suÊt n¨m - L·i suÊt 1 ngµy lµ 1%, th×l·i suÊt n¨m lµ bao nhiªu? 365% ? FV =( 1+0.01 ) 365/1=37,783 L·i =3678,3 % > x 365 10 1+ n¨m =(1+R R k ngµy )365/k
 17. L·i suÊt gåm : ­ L·i c ¬ b¶n ­ L·i mÑ ®Î l·i con ( VÒ l© dµi phÇn nµy míi lµ c¬b¶n) u VÝ dô : Sè n¨m 1% 3% 5% 1 1.01 1.03 1.05 10 1.10 1.34 1.63 100 2.70 19.22 131.50 500 144.77 2 631 877.23 39 223 261 827.22 L·i c¬b¶n cña 3%, göi 500 n¨m chØ lµ : 1$ x 3% x 500 =15 $
 18. Gi¸ trÞ t­¬ lai cña 1 $ theo thêi gian & l·i suÊt ng 10$ 15 % 5$ ` 10% 5% 1% 1- 5 10 15 t L·i s uÊt c µng c ao th× ®é do ·ng c µng lín the o t
 19. VÝ dô vÒ «ng Benjamin Franklin: ChÕt ngµy 17/4/1790, trong di chóc «ng biÕu 1000 Stecling cho Massachusetts thuéc thµnh phè Boston & 1000 St. cho Pennylvania thuéc Philadelphia. Còng theo ­íc nguyÖn cña «ng ta th×tiÒn ® chØ ® tr¶ ã ­îc cho 2 ® n vÞ trªn sau 100 n¨m nh»m môc tiªu ® t¹o ¬ µo thÕ hÖ trÎ. Sau ® v×mét sè thñ tôc vÒ luËt ph¸p mµ ã sau 200 n¨m tøc lµ n¨m 1990 míi tr¶ ®­îc. Trong thêi gian ® tiÒn cña Pennylvania trë thµnh ã kho¶ng 2 tr St. vµ tiÒn cña Massachusetts trë thµnh 4.5 tr.St. Sè tiÒn nµy ® ® dïng cho Häc viÖn Franklin ë · ­îc Boston & Philadephia. Chªnh lÖch trªn lµ do l·i suÊt gi÷ hai n­íc: a Pe nnylvania ==> 3.87% Mas s ac hus e tts ==> 4.3%
 20. L·i suÊt theo c¸c kú h¹n L·i suÊt 16% n¨m cã t­¬ ® ng l·i suÊt 8%/ 6 ng ­¬ th¸ng kh«ng ? - Göi 1000 $ l·i suÊt 16% n¨m, tr¶ 1 lÇn ta cã sè tiÒn cuèi kú lµ 1000$ x FV1(1; 16%) =1160$ = L·i suÊt n¨m lµ > 16 % - Göi 1000$ l·i suÊt 16% n¨m, tr¶ 2 lÇn ta cã sè tiÒn cuèi kú lµ 1000$ x FV1( 2;8%) = 1166,4$ = >l·i suÊt n¨m =(1+ = 0.16/2)2 -1 =16,64% - NÕu tr¶ m kú trong n¨m th× : r FV =PV x ( 1 + ------) m m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2