intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Chương 7 - Nguyễn Trí Thành

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
7
download

Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Chương 7 - Nguyễn Trí Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 giới thiệu về các lệnh quản lý thiết bị ngoại vi. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Gắn kết một thiết bị lưu trữ, hủy bỏ gắn kết một thiết bị lưu trữ, xây dựng một hệ thống file trên Linux, xem dung lượng đĩa đã sử dụng, kiểm tra dung lượng đĩa trống. Mời tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Chương 7 - Nguyễn Trí Thành

 1. 9/29/2009 Hệ ñiều hành UNIX-Linux Chương 7. Các lệnh quản lý thiết bị ngoại vi 1 Unix operating system - Nguyen Tri Thanh - 2008 Gắn kết một thiết bị lưu trữ mount [tùy-chọn] Lệnh mount ñược dùng ñể thông báo cho nhân hệ thống biết là tồn tại một hệ thống file nào ñó muốn kết nối vào hệ thống file chính tại một ñiểm gắn nào ñó (mount-point) ðiểm gắn thường là một thư mục của hệ thống file chính và có thể truy cập dễ dàng ðiểm gắn kết là thư mục con của /mnt Ví dụ # mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy # mount /dev/cdrom /mnt/cdrom 2 Unix operating system - Nguyen Tri Thanh - 2008 1
 2. 9/29/2009 Gắn kết một thiết bị lưu trữ Các tuỳ chọn của lệnh mount -t : xác ñịnh kiểu của thiết bị (chẳng hạn msdos nh- ví dụ trên): kiểu cũng ñược sử dụng ñể xác ñịnh kiểu hệ thống file -a : gắn kết tất cả các file hệ thống (thuộc kiểu ñược ñưa ra) có trong tệp tin fstab (ñây là file lưu trữ thông tin về trạng thái của các file hệ thống). -n : gắn kết hệ thống file mà không ghi vào file /etc/mtab (ñây là file lưu trữ thông tin về các file hệ thống hiện có trên hệ thống) -r : kết gắn hệ thống file chỉ có quyền ñọc -w : kết gắn hệ thống file có quyền ñọc ghi -L nhãn : kết gắn phân vùng ñược chỉ ra bởi nhãn. -U uuid : kết gắn phân vùng ñược xác ñịnh bởi uuid. Hai tùy chọn này chỉ thực hiện ñược khi file /proc/partitions tồn tại (ñây là file lưu trữ thông tin về các phân vùng trên hệ thống) 3 Unix operating system - Nguyen Tri Thanh - 2008 Hủy bỏ gắn kết một thiết bị lưu trữ umount [tùy-chọn] Tháo bỏ kết gắn của hệ thống file có trên thiết-bị ra khỏi hệ thống file chính Không thể tháo bỏ kết gắn của một hệ thống file khi nó ”bận” - tức là khi có một quá trình ñang hoạt ñộng truy cập ñến các file trên hệ thống file ñó. Tuỳ chọn -v : hiện các chế ñộ liên quan. -r : trong trường hợp loại bỏ gắn kết bị lỗi, tùy chọn này sẽ giúp tạo lại gắn kết với chế ñộ chỉ ñọc. -a : tất cả các file hệ thống ñược hiển thị trong /etc/mtab ñã ñược loại bỏ các gắn kết. -f : bắt buộc phải tháo bỏ các gắn kết. Ví dụ # umount /mnt/fd0 4 Unix operating system - Nguyen Tri Thanh - 2008 2
 3. 9/29/2009 Xây dựng một hệ thống file trên Linux mkfs [tùy-chọn] [khối] Lệnh mkfs ñược sử dụng ñể tạo một hệ thống file trên thiết bị hệ-thống-file hoặc là tên thiết bị (ví dụ /dev/hda1, /dev/sdb2) hoặc là ñiểm kết nối file hệ thống (ví dụ /, /usr, /home); khối là số khối ñược sử dụng cho hệ thống file. -t kiểu : tùy chọn này xác ñịnh kiểu file hệ thống ñược xây dựng. Nếu không có tùy chọn này, kiểu file hệ thống mặc ñịnh sẽ ñược sử dụng (hiện tại là kiểu ext2). -c : kiểm tra thiết bị ñể tìm ra các khối hỏng trước khi xây dựng hệ thống file. Ví dụ mkfs /dev/hda2 5 Unix operating system - Nguyen Tri Thanh - 2008 Xem dung lượng ñĩa ñã sử dụng du [tùy-chọn] [file] ... Các tuỳ chọn: -a : liệt kê kích thước của tất cả các file -b, --bytes : hiển thị kích thước theo byte. -c, --total : hiển thị cả tổng dung lượng ñược sử dụng trong hệ thống file. -h, --human-readable : hiển thị kích thước các file kèm theo ñơn vị tính (ví dụ: 1K, 234M, 2G ... ). ư -k, --kilobytes : hiển thị kích thước tính theo kilobytes. -l, --count-links : tính kích thước các file nhiều lần nếu ñược liên kết cứng. -m, --megabytes : tính kích thước theo megabytes. -S, --separate-dirs : không hiển thị kích thước của thư mục con. -s : ñưa ra kích thước của hệ thống file có lưu trữ file. -x, --one-file system : bỏ qua các thư mục trên các hệ thống file khác. Ví dụ # du /usr/doc/test 6 Unix operating system - Nguyen Tri Thanh - 2008 3
 4. 9/29/2009 Kiểm tra dung lượng ñĩa trống df [tùy-chọn] [file]... Lệnh này hiển thị dung lượng ñĩa còn trống trên hệ thống file chứa file. Nếu không có tham số file thì lệnh này hiển thị dung lượng ñĩa còn trống trên tất cả các hệ thống file ñược kết nối. Tùy chọn -a, --all : bao gồm cả các file hệ thống có dung lượng là 0 block. --block-size=cỡ : thiết lập lại ñộư lớn của khối là cõ byte. -k, --kilobytes : hiển thị dung lượng tính theo kilobytes. -l, --local : giới hạn danh sách các file cục bộ trong hệ thống. -m, --megabytes : hiển thị dung lượng tính theo megabytes. -t, --type=kiểu : giới hạn danh sách các file hệ thống thuộc kiểu. -T, --print-type : hiển thị các kiểu của file hệ thống. --help : ñưa ra trang trợ giúp và thoát. Ví dụ # df /mnt/floppy 7 Unix operating system - Nguyen Tri Thanh - 2008 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2