intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Hệ thống điện: Đường dây tải điện - TS. Trương Việt Anh

Chia sẻ: Phạm Tới | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:62

298
lượt xem
111
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống điện: Đường dây tải điện có nội dung giới thiệu về đường dây tải điện, hệ thống đường dây tải điện, dây trên không, điện cao thế, đầu cáp ngầm và các bài tập áp dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống điện: Đường dây tải điện - TS. Trương Việt Anh

 1. ÑÖÔØNG DAÂY TAÛI ÑIEÄN TRÌNH BAØY TS. TRÖÔNG VIEÄT ANH
 2. ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI Ñöôøng daây S = UI Maùy phaùt ñieän I Phuï taûi Ñöôøng daây Maùy phaùt ñieän Phuï taûi Quaù toán chi phí kim loïai maøu do phaûi taêng tieát dieän daây daãn
 3. ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI Ñöôøng daây S = UI Maùy phaùt ñieän Chieàu daøi ñöôøng daây Phuï taûi NMÑ ôû gaàn taûi ñöôïc ñöa ra xa phuï taûi vi: + O nhieãm moâi tröôøng + Gaàn nguoàn nguyeân lieäu (Gioù, maët trôøi, nhieân lieäu hoùa thaïch) + Nôi xaây döïng ñöôïc thuûy ñieän + Nôi xaây ñöôïc NMÑ haït nhaân Suït aùp taêng  Toån thaát coâng suaát taêng
 4. ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI Ñöôøng daây S = UI Maùy phaùt ñieän Phuï taûi MBA taêng aùp MBA giaûm aùp Ñöôøng daây Maùy phaùt ñieän Phuï taûi    ⇒ I  ⇒ ∆U  vaø ∆P  ,∆Q U Löïa choïn  U phuø hôïp    ⇒ Chi phí caùch ñieän
 5. ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI Ñöôøng daây Nhieàu ñöôøng daây S = UI Maùy phaùt ñieän Phuï taûi Nhieàu NMÑ Nhieàu phuï taûi Caùc phuï taûi tieâu thuï Caùc nhaø maùy ñieän Maïng ñieän Caùc traïm taêng aùp Caùc traïm giaûm aùp Caùc khoùa ñieän Caùc traïm buø
 6. HEÄ THOÁNG ÑIEÄN
 7. ÑÖÔØNG DAÂY TRUYEÀN TAÛI  LAØ GÌ ? Laø  ñöôøng  daây  chuyeån  naêng  löôïng  ñi  xa  vôùi  coâng  suaát  lôùn  vaø  ñieän  aùp  cao  (transmission  line) Noái  lieàn  caùc  trung  taâm  naêng  löôïng  lôùn  vôùi  caùc traïm bieán aùp trung gian quan troïng Caùc  caáp  ñieän  aùp  thöôøng  laø:  110kV,  220kV,  330kV, 500kV, 750kV, 1024kV Thöôøng  coù  caáu  truùc  maïch  voøng  hay  nhieàu  voøng xen laãn
 8. ÑÖÔØNG DAÂY TRUYEÀN TAÛI G 1 3 G 4 4 2 G 5 6 7 G G HEÄ THOÁN G Ñ IEÄN TRUYEÀN TAÛI
 9. ÑÖÔØNG DAÂY TRUYEÀN TAÛI  LAØ GÌ ? G truyeàn taûi Heä thoáng 500kV G Heä thoáng truyeàn taûi truyeàn taûi G Heä thoáng 110kV 220kV 0.4kV G G
 10. ÑÖÔØNG DAÂY TRUYEÀN TAÛI
 11. CAÙC LOAÏI TRUÏ THOÂNG DUÏNG
 12. TRUÏ THOÂNG DUÏNG ÑIEÅN HÌNH
 13. THOÂNG SOÁ THÖÏC TEÁ CUÛA DZ
 14. THOÂNG SOÁ THÖÏC TEÁ CUÛA DZ
 15. KHAÛ NAÊNG TAÛI TOÁI ÑA UN (kV) TiÕt diÖn ng ang Giíi h¹n nhiÖt ®Þnh (mm 2 ) mø c (MVA) 20 120 / 20 14 110 240 / 40 135 220 2x240 / 40 492 380 4x240/ 40 1700
 16. DAÂY TREÂN KHOÂNG
 17. XAÙC ÑÒNH TIEÁT DIEÄN DAÂY Laø baøi toaùn quan troïng trong thieát keá HTÑ Phöông phaùp löïa choïn daây daãn phuï thuoäc vaøo  haøm muïc tieâu  Cöïc tieåu C  + Cvaän haønh ñaàu tö  Cöïc tieåu C vaän haønh  Cöïc tieåu C ñaàu tö  Thuaàn kyõ thuaät ∆U cf  Ñieàu kieän phaùp noùng cho pheùp
 18. CAÙP NGAÀM
 19. DAÂY TREÂN KHOÂNG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2