intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống hoạch định khai thác nguồn tài nguyên doanh nghiệp ERP - Phí Anh Tuấn

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:157

0
263
lượt xem
52
download

Bài giảng Hệ thống hoạch định khai thác nguồn tài nguyên doanh nghiệp ERP - Phí Anh Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống hoạch định khai thác nguồn tài nguyên doanh nghiệp ERP trình bày tóm tắt lịch sử ERP, ERP hệ thống thông tin tích hợp cho quản trị doanh nghiệp, ERP các quy trình xử lý nghiệp vụ, tích hợp thông tin cho bài toán kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống hoạch định khai thác nguồn tài nguyên doanh nghiệp ERP - Phí Anh Tuấn

 1. ERP Solution HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH KHAI THÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN DOANH NGHIỆP ERP Chuẩn bị & trình bày : Phí Anh Tuấn
 2. NỘI DUNG Tóm tắt lịch sử ERP ERP hệ thống thông tin tích hợp cho quản trị Doanh nghiệp ERP các quy trình xử lý nghiệp vụ Tích hợp thông tin cho bài toán kế toán Hỏi đáp
 3. Tóm tắt lịch sử ERP ERP II Quản trị tổng thể doanh nghiệp Ứng dụng công nghệ Lợi thế hướng tới hoạch định Internet , công nghệ điện cạnh tranh + Xử lý các bài toán Bán hàng, bền vững toán dám mây để triển mua hàng,Tài chính, HR&PR.. khai khai thác cho DN ERP Lợi thế cạnh tranh MRP - MRPII Xử lý các bài toán lập kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu MRP Material Requirement Planning Hình thành Xử lý bài toán lập kế hoạch sản xuất MRPII Manufacturing Resource Planning Năm 1950 : Từ một bộ phận phát triển ứng dụng của IBM tiền thân của SAP Xây dựng bài toán quản lý kho, hàng hóa
 4. ERP – TẠI VIỆT NAM – CÁC HÃNG CUNG CẤP Quốc tế với các hãng hàng đầu thế giới : SAP ORACLE e.Business Suite Microsoft : Dynamic AX, Navision PeopleSoft . Info Epico Việt Nam với các sản phẩm Fast ERP Lạc Việt ERP SS4U
 5. NỘI DUNG Tóm tắt lịch sử ERP ERP hệ thống thông tin tích hợp cho quản trị Doanh nghiệp ERP các quy trình xử lý nghiệp vụ Tích hợp thông tin cho bài toán kế toán Hỏi đáp
 6. Thực trạng hiện nay của hệ thống thông tin Doanh nghiệp ???
 7. Thực trạng thông tin Tuỳ theo tầm cỡ, quy mô hoạt động, mọi doanh nghiệp đều xây dựng cho mình một quy trình quản lý để giúp các nhà quản lý của công ty có thể kiểm soát và theo dõi hoạt động của mình… CÁC THỰC TRẠNG THÔNG TIN MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ • Đều có quy trình quản lý hiện tại - • Phần lớn tập trung vào kế tóan tài bằng sổ sách , giấy tờ, các bảng chính, vật tư, hàng hóa & thiên về tính hoặc một số chương trình hướng quản lý tác nghiệp, thống kê. rời rạc. • Đã xây dựng chi tiết về các quy • Chưa đảm bảo tính toán tối ưu khai trình xử lý thông tin của từng bộ thác khả năng, nguồn lực của doanh phận, các mối lưu chuyển thông nghiệp để có tính hiệu quả cao tin giữa các bộ phận trong công ty – Có nhiều đơn vị đã áp dụng quy trình ISO…. • Chưa nhiều đơn vị có được quy trình quản lý sản xuất từ khâu lập kế • Đang xử lý hệ thống bảng biểu họach đến theo dõi điều độ thực báo cáo cho tất cả các nghiệp vụ hiện của từng bộ phận theo quy định của Nhà nước …. • Hệ thống báo cáo rất tốt về tác • Một số đơn vị đang tiến hành nghiệp nhưng mang nặng tính thống chuyển sang tin học hóa các quy kê, không mang tính tức thời, chưa trình quản lý trên hệ thống máy đủ cho phân tích quản trị …... tính ….
 8. Thực trạng thông tin Mọi nhà quản lý đều mong muốn có một hệ thống thông tin quản lý tích hợp đủ mạnh để có thể kiể m soát và theo dõi hoạt động kịp thời và hiệu quả… HỆ THỐNG HIỆN CÓ RủI ro / Hệ quả KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUẢN TRỊ Không có một hệ thống giá bán, Không linh họat trong công tác Cần xây dựng hệ thống hoạch BÁN HÀNG chiết khấu, thưởng bán hàng đa bán hàng -> giảm tính cạnh tranh định chính sách giá trong quản CÔNG NỢ dạng, chi tiết với các tiêu thức của doanh nghiệp trị bán hàng bán hàng khác nhau Không cho phép tổng hợp cập Không kiểm soát công nợ của Nắm vững kịp thời tình hình nhật kịp thời tình hình bán khách hàng kịp thời và chính xác doanh thu, công nợ cũa khách dễ dẫn đến công nợ quá lớn, hàng trên bình diện toàn công hàng, công nợ của khách hàng trên toàn công ty ty Không có khả năng tích hợp Không kiểm soát lập kế hoạch bán Tích hợp với bộ phận theo dõi với bộ phận Tài chính, kho hàng linh động, kịp thời nhưng vẫn công nợ, bộ phận đặt hàng, kho phối hợp việc bán hàng tối ưu giảm thiểu rủi ro cho công ty Không có khả năng tích hợp với Không nhanh chóng tính toán giá Tích hợp với bộ phận tính toán quản trị sản xuất đặc biệt là tính thành chào hàng phục vụ công việc giá thành kế hoạch của bộ phận toán giá thành để phối hợp điều đàm phán hợp đồng sản xuất hành sản xuất kinh doanh Không có khả năng tích hợp với Không kiểm soát lập kế hoạch bán Tích hợp với bộ phận theo dõi quản trị sản xuất để phối hợp hàng linh động, kịp thời theo tình điều độ sản xuất, bộ phận đặt hình sản xuất của đõn vị điều hành sản xuất kinh doanh hàng, kho
 9. Thực trạng thông tin Mọi nhà quản lý đều mong muốn có một hệ thống thông tin quản lý tích hợp đủ mạnh để có thể kiể m soát và theo dõi hoạt động kịp thời và hiệu quả… HỆ THỐNG HIỆN CÓ RủI ro / Hệ quả KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUẢN TRỊ • Tính toán các giá trị tồn kho Không theo dõi chính xác theo nhiều tiêu thức, phân tích các loại giá -> kém linh • Thực thi kiểm soát nhiều loại KHO/ MUA được các yếu tố chi phí ảnh động trong hiệi quả điều giá , phân tích chi giá nhập kho HÀNG hưởng đến giá trị nhập kho hành vốn chạm luân chuyển • Không tính toán được nhu cầu Tính toán cho kế hoạch sản đặt hàng, kiểm soát chi tiết kế • Tính toán, lập được kế hoạch xuất không chính xác, tăng hoạch nhập kho phục vụ cho đặt hàng, theo dõi chỉ đạo đặt rủi ro cho điều hành sản sản xuất cũng như kế hoạch hàng tốt nhất xuất của công ty bán hàng • Không có khả năng tích hợp / Không kịp thời nắm rõ tình • Cập nhật kịp thời tình hình tổng hợp tự động thông tin về hình tồn kho để lên kế tồn kho của các loại hàng tồn kho trên bình diện toàn công hoạch SX và/hoặc mua hóa / vật tư trên bình diện ty và tích hợp với Tài chính toàn công ty hàng hiệu quả
 10. Thực trạng thông tin Mọi nhà quản lý đều mong muốn có một hệ thống thông tin quản lý tích hợp đủ mạnh để có thể kiể m soát và theo dõi hoạt động kịp thời và hiệu quả… HỆ THỐNG HIỆN CÓ RủI ro / Hệ quả KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUẢN Chưa có hệ thống phần mềm quản Gắn kết kịp thời kế hoạch SX Không có thông tin đầy đủ và kịp TRỊ lý SX; chưa thể lập kế hoạch SX chi với dự báo tình hình tiêu thụ thời để lên kế hoạch SX hợp lý SẢN tiết đến từng khu vực SX và chi tiết sản phẩm, đơn hàng cũng như XUẤT SP tồn kho Chưa thể theo dõi SX so với tình Không thể kịp thời theo dõi tình Kịp thời theo dõi tình hình sản hình tiêu thụ SP, đơn hàng cũng như hình SX chi tiết trên bình diện xuất / kinh doanh toàn công ty tình hình tồn kho thực tế toàn công ty Chưa có hệ thống tính giá thành SP thực tế thống nhất, được gắn kết Khó khăn trong việc theo dõi / Hệ thống tính giá thành SP chặt chẽ với số lượng đầu vào sử kiểm tra sâu sát và kịp thời giá thống nhất, kịp thời và chính dụng thực tế. Từ đó tích hợp với thành SP xác quản trị Tài chính để tính giá thành hạch toán
 11. Thực trạng thông tin Mọi nhà quản lý đều mong muốn có một hệ thống thông tin quản lý tích hợp đủ mạnh để có thể kiể m soát và theo dõi hoạt động kịp thời và hiệu quả… HỆ THỐNG HIỆN CÓ RủI ro / Hệ quả KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUẢN TRỊ Hệ thống về mã hàng hóa, Khó theo dõi kịp thời giá trị Thống nhất về mã hàng hóa, sản TÀI CHÍNH sản phẩm, vật tư, khách hàng tồn kho, tình hình công nợ, SX phẩm, vật tư, khách hàng, v.v… chưa nhắm tới tích hợp chung trên bình diện toàn công ty với các bộ phận khác của đơn vị trong một hệ thống, v.v… Không thể tích hợp tự động Tích hợp thủ công dẫn đến Qui mô giao dịch, thông tin , thông tin giao dịch, chứng từ thông tin không được tổng hợp chứng từ cần tổng hợp từ các nhà từ các phòng ban, cơ sở kịp thời và dễ sai sót máy , phòng ban với văn phòng chính Chưa có quản lý lập kế hoạch Không kiểm soát, ngăn ngừa Phân tích số liệu / kết quả chi tiêu chi tiêu và theo dõi thực hiện việc chi tiêu quá kế hoạch tài chính, so sánh với ngân sách tài chính đã hoạch định Không thể phân tích tổng hợp Mức độ mã phân tích còn trên nhiều tiêu chí khác nhau Phân tích số liệu / kết quả hoạt thấp, chưa chuẫn hoá trên bình diện toàn công ty để động kinh doanh đồng thời trên đưa ra những quyết sách hợp lý nhiều tiêu chí khác nhau
 12. Thực trạng thông tin Mọi nhà quản lý đều mong muốn có một hệ thống thông tin quản lý tích hợp đủ mạnh để có thể kiể m soát và theo dõi hoạt động kịp thời và hiệu quả… HỆ THỐNG HIỆN CÓ RủI ro / Hệ quả KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Không nắm bắt thông tin kịp Cần thiết một giải pháp trong LÃNH Chưa có hệ thống thông tin thể đó thông tin thể hiện “ trực thời để điều hành đưa ra ĐẠO hiện trạng thái hoạt động sản quyết định sản xuất nhanh, tuyến “ chứ không phải là ứng ĐƠN VỊ xuất kinh doanh chính xác dụng thiên về thống kê Chưa có một quy trình quản lý Cần thiết có giải pháp mà Không thể dùng máy tính tốt, tích lũy kinh nghiệm quản trong đó chương trình như như một công cụ thiết lập lý, kế thừa để từ đó ít lệ thuộc người hướng dẫn, quy định quy trình quản lý tại doanh vào con người, giảm chi phí quy trình quản lý nghiệp đào tạo nguồn nhân lực Không thể dùng máy tính Cần thiết giải pháp mà trong Chưa thể theo dõi tiến trình như một công cụ điều hành đó lãnh đạo đõn vị tiến tới thực hiện công việc (Work- sản xuất điều hành trên hệ thống máy flow) trên công cụ máy tính tính Chưa có hệ thống phân tích Khó khăn trong việc hoạch Xây dựng hệ thống phân tích thống kê theo nhiều góc độ định chiến lược sản xuất kinh đa chiều với các chỉ tiêu kinh khác nhau khi phục vụ xây doanh của đõn vị dựa theo tế khác nhau để phục vụ công dựng kế hoạch dài hạn, trung các thông tin hoạt động của tác hoạch định hạn doanh nghiệp
 13. ĐẦU TƯ CNTT TẠI DOANH NGHIỆP Các doanh nghiệp khi đầu tư cho CNTT đều băn khoăn sẽ bắt đầu từ đâu. Qua các giai đoạn đầu tư, ứng dụng như thế nào để giảm thiểu rủi ro, đạt hiệu quả cao… ỨNG ỨNG ỨNG ỨNG DỤNG DỤNG DỤNG TIN DỤNG ĐẦU TƯ CƠ TIN HỌC TIN HỌC HỌC MỨC THƯƠN SỞ HẠ TẦNG MỨC MỨC SƠ CHIẾN G MẠI TÁC KHAI LƯỢC ĐIỆN TỬ NGHIỆP CÁC TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ & ỨNG DỤNG CNTT TRONG DOANH NGHIỆP
 14. ĐẦU TƯ CNTT TẠI DOANH NGHIỆP Các doanh nghiệp khi đầu tư cho CNTT đều băn khoăn sẽ bắt đầu từ đâu. Qua các giai đoạn đầu tư, ứng dụng như thế nào để giảm thiểu rủi ro, đạt hiệu quả cao…  Hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin: ỨNG ỨNG ỨNG DỤN ỨNG DỤN DỤN  Máy tính G G G TIN DỤN G TIN TIN ĐẦU TƯ CƠ HỌC THƯ SỞ HẠ TẦNG  Mạng nội bộ HỌC HỌC MỨC ƠNG MỨC MỨC CHIẾ MẠI  Internet SƠ KHA TÁC N ĐIỆN NGH LƯỢ TỬ I  IỆP Các giải pháp truyền thông cơ sở… C CÁC TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ & ỨNG DỤNG CNTT TRONG DOANH NGHIỆP
 15. ĐẦU TƯ CNTT TẠI DOANH NGHIỆP Các doanh nghiệp khi đầu tư cho CNTT đều băn khoăn sẽ bắt đầu từ đâu. Qua các giai đoạn đầu tư, ứng dụng như thế nào để giảm thiểu rủi ro, đạt hiệu quả cao… Soạn thảo văn bản Bảng tính ỨNG ỨNG DỤN ỨNG DỤN ỨNG Thu thập lưu trữ thông tinDỤN G G TIN G DỤNG TIN TIN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG HỌC MỨC Chuẩn bị hồ sơHỌC liệu HỌC tài MỨC THƯ ƠNG SƠ KHAI MỨC CHIẾ MẠI Thư điện tử (email) TÁC NGH N ĐIỆN LƯỢ TỬ IỆP Diễn đàn (forum) C CÁC TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ Hội thoại (chatting) & ỨNG DỤNG CNTT TRONG DOANH NGHIỆP Lịch công tác (calendaring)
 16. ĐẦU TƯ CNTT TẠI DOANH NGHIỆP Các doanh nghiệp khi đầu tư cho CNTT đều băn khoăn sẽ bắt đầu từ đâu. Qua các giai đoạn đầu tư, ứng dụng như thế nào để giảm thiểu rủi ro, đạt hiệu quả cao…  Phần mềm kế toán ỨNG  Phần mềm quản trị nhân sự DỤN ỨNG G DỤN ỨNG ỨNG  Phần mềm quản lý hợp đồng TIN G DỤNG TIN DỤNG TIN HỌC THƯ HỌC MỨC HỌC MỨC dự án… MỨC ƠNG TÁC SƠ KHAI CHIẾ MẠI NGHIỆP  Phần mềm quản lý bán hàng N ĐIỆN LƯỢ TỬ  Phần mềm quản lý vật tư C CÁC TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ …Theo kiểu rời rạc & ỨNG DỤNG CNTT TRONG DOANH NGHIỆP hướng tác nghiệp, thống kê
 17. ĐẦU TƯ CNTT TẠI DOANH NGHIỆP Các doanh nghiệp khi đầu tư cho CNTT đều băn khoăn sẽ bắt đầu từ đâu. Qua các giai đoạn đầu tư, ứng dụng như thế nào để giảm thiểu rủi ro, đạt hiệu quả cao…  Quản trị tài nguyên doanh nghiệp – ERP- Enterprise Resource Planning) ỨNG DỤN ỨNG ỨNG  Quản lý quan hệ khách hàng G DỤNG TIN DỤNG TIN HỌC MỨC HỌC MỨC - CRM Customer Relationship Mangt.) THƯ ƠNG TÁC CHIẾN NGHIỆP LƯỢC  Quản lý chuỗi cung ứng MẠI ĐIỆN – SCM Supply Change Management. ) TỬ …Theo kiểu tích hợp CÁC TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ & ỨNG DỤNG CNTT TRONG DOANH NGHIỆP hướng điều hành trực tuyến
 18. ĐẦU TƯ CNTT TẠI DOANH NGHIỆP Các doanh nghiệp khi đầu tư cho CNTT đều băn khoăn sẽ bắt đầu từ đâu. Qua các giai đoạn đầu tư, ứng dụng như thế nào để giảm thiểu rủi ro, đạt hiệu quả cao…  Doanh nghiệp tới người tiêu dùng (B2C) ỨNG ỨNG  Doanh nghiệp tới doanh nghiệp (B2B) DỤNG TIN DỤNG HỌC MỨC THƯƠNG CHIẾN MẠI ĐIỆN LƯỢC TỬ …Dựa trên nền tảng điều hành trực tuyến CÁC TRÌNH TỰ ĐẦU TƯ & ỨNG DỤNG CNTT TRONGnghệ Internet với công DOANH NGHIỆP
 19. ERP Solution – CÁCH NHÌN VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Thế nào là tài nguyên của doanh nghiệp ???
 20. XEM XÉT TỔNG THỂ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Quản trị : Quản trị phân tích: Enterprise Hệ thống báo cáo DN, Tài chính, Nhân sự, tiền lương, Resource Các báo cáo thống kê, Dịch vụ Management Các báo cáo dự báo Analytics Quản trị : Kho, Bán hàng, Các hoạt đông : Đơn hàng, mua Tăng cướng bán hàng, sản xuất, hàng, chăm sóc Supply bảo dưỡng sửa Customer khách hàng, Tiếp thị Chain Supply Customer chữa thiết bị Relationship Management Chain Relationship Management Management Management
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2