intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán quản trị - ThS. Đặng Nguyễn Ngân Hà

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:266

0
90
lượt xem
12
download

Bài giảng Kế toán quản trị - ThS. Đặng Nguyễn Ngân Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị do ThS. Đặng Nguyễn Ngân Hà biên soạn có kết cấu nội dung gồm 7 bài, nội dung tài liệu gồm có: Những vấn đề cơ bản của môn kế toán quản trị, phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, đánh giá trách nhiệm quản lý – định giá bán sản phẩm dịch vụ, thông tin thích hợp để ra quyết định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị - ThS. Đặng Nguyễn Ngân Hà

 1. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Thời lượng: 45 tiết Bộ môn Kế toán Khoa: Kế Toán – Tài Chính – Ngân Hàng ThS Đặng Nguyễn Ngân Hà
 2. MÔ TẢ HỌC PHẦN Trong  hoạt  động  sản  xuất  kinh  doanh,  lợi  nhuận  là  một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự tồn  tại  và  phát  triển  của  hoạt  động  sản  xuất  kinh  doanh  trong doanh nghiệp. Kế toán quản trị cung cấp thông tin cho các nhà quản  lý hoạch định, kiểm soát và ra quyết định để đáp  ứng  yêu cầu tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Môn  kế  toán  quản  trị  sẽ  cung  cấp  các  phương  pháp  kỹ  thuật để đáp ứng nhu cầu thông tin đó.
 3. NỘI DUNG HỌC PHẦN ­ Bài 1: Những vấn đề cơ bản của môn kế toán quản  trị. ­ Bài 2: Phân loại chi phí. ­ Bài 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng –  lợi nhuận. ­ Bài 4: Dự toán ngân sách. ­ Bài 5: Phân tích biến động chi phí. ­ Bài 6: Đánh giá trách nhiệm quản lý – Định giá bán  sản phẩm dịch vụ. ­ Bài 7: Thông tin thích hợp để ra quyết định.
 4. BÀI 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ  BẢN CỦA MÔN KẾ TOÁN  QUẢN TRỊ 
 5. 1.1.NGUỒN GỐC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1. Khuôn khổ , quan niệm hình thành kế  toán quản trị Tổ  chức  là  1  nhóm  người  cùng  liên  kết với nhau để cùng thực hiện một  mục  tiêu  nhất  định  hay  nhiều  mục  tiêu chung nào đó. Căn cứ vào mục  tiêu  đạt  được  tổ  chức  được  phân  thành 3 nhóm : 5
 6. ­  Tổ  chức  kinh  doanh    là  tổ  chức  hoạt  động kinh doanh để thu lợi nhuận. Ví dụ: doanh nghiệp, công ty… ­ Tổ  chức  không  kinh  doanh    hoạt  động nhằm mục đích xã hội từ thiện.. Ví dụ: hội chữ thập đỏ…. ­ Tổ chức nhà nước   hoạt động nhằm  mục  đích  phục  vụ  cộng  đồng  về  sự  an  sinh phát triển của xã hội như các bộ sở  …. 6
 7. Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra,  phân  tích  và  cung  cấp  thông  tin  kinh  tế,  tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật  và thời gian lao động. Căn cứ vào mục đích, kế toán được định  nghĩa như sau: Kế toán là một hoạt động được hoạch  định để phục vụ thu thập, đo lường và  truyền  đạt  thông  tin  kinh  tế  tài  chính  cho các đối tượng sử dụng 7
 8. Từ  định  nghĩa  trên,  cơ  sở  hình  thành  nên  kế  toán quản trị là: Cơ sở 1: do có sự tách rời về nhu cầu thông  tin của các đối tượng sử dụng thông tin Bên ngoài doanh nghiệp Đối tượng sử dụng thông tin Bên trong doanh nghiệp 8
 9. ­ Những  thông  tin  kế  toán  cung  cấp  cho  các  đối  tượng  sử  dụng  thông  tin  bên  ngoài doanh nghiệp  do KẾ TOÁN TÀI  CHÍNH đảm nhận. ­ Những  thông  tin  kế  toán  cung  cấp  cho  các  đối  tượng  sử  dụng  thông  tin  bên  trong  doanh  nghiệp  do  KẾ  TOÁN  QUẢN TRỊ đảm nhận. 9
 10. Cơsở2:                                                          k :                                                           ế  toán thống nhất với môi trường kinh doanh Môi trường bên ngoài doanh nghiệp Môi trường kinh doanh Môi trường bên trong doanh nghiệp 10
 11. ­ Những  thông  tin  kế  toán  phù  hợp  với  môi  trường  bên  ngoài  doanh  nghiệp  do KẾ TOÁN TÀI CHÍNH đảm nhận. ­ Những  thông  tin  kế  toán  phù  hợp  với  môi  trường  bên  trong  doanh  nghiệp  do KẾ TOÁN QUẢN TRỊ đảm nhận. 11
 12. Cơsở 3: Về  phương  diện  lịch  sử,  những  thông  tin  kế  toán  lúc  ban  đầu  mang  tính  quá  khứ,  phản  ảnh những gì đã xảy ra. Ngày  nay,  nhờ  sự  phát  triển  của  tri  thức  học  thuật  đã  biến  kế  toán  từ  khoa  học  sử  liệu  thành khoa học dự đoán cho tương lai. 12
 13. ­ Những thông tin kế toán mang  tính quá khứ,  vừa  định  tính  vừa  định  lượng  là  thông  tin  của KẾ TOÁN TÀI CHÍNH. ­ Những thông tin kế toán hướng về tương lai,  định  tính  là  thông  tin  của  KẾ  TOÁN  QUẢN  TRỊ. => Kế toán bao gồm 2 bộ phận: kế toán tài  chính và kế toán quản trị 13
 14. 1.1.2. Lịch sử hình thành kế toán quản trị Được chia thành 4 giai đoạn chính: ­  Giai  đoạn  1  –  Trước  năm  1950,  kế  toán  quản trị chủ yếu tập trung vào việc xác định  chi  phí  và  kiểm  soát  tài  chính,  thông  qua  việc  sử  dụng  các  kỹ  thuật  dự  toán  và  kế  toán chi phí. 14
 15. Giai  đoạn  2  –  Từ  năm  1950  đến  năm  1965,  trọng  tâm  của  kế  toán  quản  trị  đã  dịch  chuyển vào việc cung cấp thông tin cho hoạt  động  lập  kế  hoạch  và  kiểm  soát  thông  qua  việc  sử  dụng  các  kỹ  thuật  như  phân  tích  quyết định và đánh giá trách nhiệm quản lý. 15
 16. Giai  đoạn  3  –  Từ  năm  1965  đến  năm  1985, kế toán quản trị tập trung vào việc  làm  giảm  hao  phí  nguồn  lực  sử  dụng  trong quá trình hoạt động , thông qua việc  sử  dụng  các  kỹ  thuật  phân  tích  quá  trình  và quản lý chi phí. 16
 17. Giai đoạn 4 – từ năm 1985 đến năm 1995, kế  toán quản trị tập trung vào việc tạo  ra  giá trị  bằng cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực,  thông qua việc sử dụng các kỹ thuật đánh giá  các yếu tố tạo nên giá trị cho khách hàng, giá  trị cho cổ đông và sự thay đổi cho tổ chức. 17
 18. 1.2.  PHÂN  BIỆT  KẾ  TOÁN  TÀI  CHÍNH  VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.2.1. Bản chất kế toán tài chính và kế  toán quản trị Mục tiêu của kế toán tài chính là sắp xếp,  ghi  nhận,  phân  tích  và  diễn  đạt  các  sự  kiện kinh tế pháp lý bằng đơn vị đo lường  tiền  tệ  nhằm  cung  cấp  thông  tin  cho  các  đối  tượng  sử  dụng  bên  ngoài  doanh  nghiệp để giải quyết 3 vấn đề:  18
 19. • Tình hình tài chính của doanh nghiệp    Bảng cân đối kế toán. • Hiệu quả hoạt động kinh doanh ­­> Báo cáo kết quả kinh doanh • Tình hình sử dụng vốn.  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 19
 20. Kế  toán  tài  chính  là  việc  thu  thập,  xử lý, kiểm tra, phân tích và cung  cấp  thông  tin  kinh  tế  tài  chính  bằng  báo  cáo  tài  chính  cho  đối  tượng  có  nhu  cầu  sử  dụng  thông  tin của đơn vị kế toán 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2