intTypePromotion=1

Thư viện Tài Chính - Ngân Hàng

Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường. Ngành Tài chính - Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Kinh tế học tài chính...Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng, Bộ Tài chính. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng ngày càng cao TaiLieu.VN đã tổng hợp nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình dành cho ngành Tài chính - Ngân hàng chất lượng nhất, giúp bạn có kho tài liệu chất lượng tham khảo học tập tốt.
Hiển thị 1-10 trên 50027 kết quả
 • Lecture Financial Accounting (15/e) - Chapter 10: Liabilities. After completing this chapter, students will be able to: Define liabilities and distinguish between current and long-term liabilities, account for notes payable and interest expense, describe the costs and the basic accounting activities relating to payrolls, prepare an amortization table allocating payments between interest and principal,...

  ppt15p  runordie9 27-09-2022 15 1   Download

 • Lecture Financial Accounting (15/e) - Chapter 9: Plant and intangible assets. After completing this chapter, students will be able to: Determine the cost of plant assets, distinguish between capital expenditures and revenue expenditures, compute depreciation by the straight-line and declining-balance methods, account for depreciation using methods other than straight-line or declining-balance, account for the disposal of plant assets,...

  ppt18p  runordie9 27-09-2022 4 0   Download

 • Lecture Financial Accounting (15/e) - Chapter 8: Inventories and the cost of goods sold. In this chapter, students will be able to understand: In a perpetual inventory system, determine the cost of goods sold using (a) specific identification, (b) average cost, (c) FIFO, and (d) LIFO. Discuss the advantages and shortcomings of each method; explain the need for taking a physical inventory; record shrinkage losses and other year-end adjustments to inventory;...

  ppt24p  runordie9 27-09-2022 7 0   Download

 • Lecture Financial Accounting (15/e) - Chapter 7: Financial assets. Define financial assets and explain their valuation in the balance sheet, describe the objectives of cash management and internal controls over cash, prepare a bank reconciliation and explain its purpose, describe how short-term investments are reported in the balance sheet and account for transactions involving marketable securities,...

  ppt21p  runordie9 27-09-2022 5 0   Download

 • Lecture Financial Accounting (15/e) - Chapter 6: Merchandising activities. After reading the material in this chapter, you should be able to: Describe the operating cycle of a merchandising company, understand the components of a merchandising company's income statement, account for purchases and sales of merchandise in a perpetual inventory system, explain how a periodic inventory system operates,...

  ppt20p  runordie9 27-09-2022 6 0   Download

 • Lecture Financial Accounting (15/e) - Chapter 5: The accounting cycle - Reporting financial results. After completing this chapter, students will be able to: Prepare an income statement, a statement of retained earnings, and a balance sheet; explain how the income statement and the statement of retained earnings relate to the balance sheet; explain the concept of adequate disclosure;...

  ppt10p  runordie9 27-09-2022 7 0   Download

 • Lecture Financial Accounting (15/e) - Chapter 4: The accounting cycle - AccruaLs and deferrals. The learning objectives for this chapter include: Explain the purpose of adjusting entries, describe and prepare the four basic types of adjusting entries, prepare adjusting entries to convert assets to expenses, prepare adjusting entries to convert liabilities to revenue, prepare adjusting entries to accrue unpaid expenses,...

  ppt14p  runordie9 27-09-2022 6 0   Download

 • Lecture Financial Accounting (15/e) - Chapter 3: The accounting cycle - Capturing economic events. In this chapter, students will be able to understand: Identify the steps in the accounting cycle and discuss the role of accounting records in an organization, describe a ledger account and a ledger, understand how balance sheet accounts are increased or decreased, explain the double-entry system of accounting,...

  ppt15p  runordie9 27-09-2022 5 0   Download

 • Lecture Financial Accounting (15/e) - Chapter 2: Basic Financial Statements.

  ppt16p  runordie9 27-09-2022 6 0   Download

 • Lecture Financial Accounting (15/e) - Chapter 1: Accounting - Information for Decision Making.

  ppt16p  runordie9 27-09-2022 8 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2