intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ (6 chương)

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

88
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ có kết cấu gồm 6 chương, trình bày tổng quan về doanh nghiệp thương mại dịch vụ, kế toán chênh lệch tỉ giá hối đoái, kế toán mua bán hàng hóa trong nước, kế toán xuất nhập khẩu hàng hóa, kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ, kế toán doanh nghiệp xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ (6 chương)

 1. 9/12/2011 CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ DOANH NGHIEÄP THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ • 1.1 KHAÙI NIEÄM VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG KINH DOANH THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ • 1.1.1 Khaùi nieäm – Hoaït ñoäng kinh doanh thöông maïi laø hoaït ñoäng löu thoâng phaân phoái haøng hoaù – Kinh doanh dòch vuï laø ngaønh kinh doanh saûn phaåm voâ hình CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ • 1.1.2 Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi – dòch vuï – Ñoái töôïng kinh doanh thöông maïi laø caùc loaïi haøng hoaù phaân theo töøng ngaønh nhö noâng, laâm, thuûy, haûi saûn; haøng coâng ngheä phaåm tieâu duøng; vaät tö thieàt bò; thöïc phaåm cheá bieán; löông thöïc – Hoaït ñoäng dòch vuï raát ña daïng: dòch vuï thöông maïi, dòch vuï trong hoaït ñoäng kinh doanh xuaát nhaäp khaåu, du lòch, tö vaán, ñaàu tö, baûo hieåm, vaän taûi…Trong giaùo trình, taùc giaû xin giôùi thieäu 3 lónh vöïc: nhaø haøng khaùch saïn, kinh doanh du lòch, vaän taûi. 1
 2. 9/12/2011 CHÖÔNG 1:TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI DÒCH VUÏ • 1.1.3 Ñaëc ñieåm DN thöông maïi dòch vuï • 1.1.3.1 Ñaëc ñieåm veà löu chuyeån haøng hoùa – Löu chuyeån haøng hoùa bao goàm ba khaâu: Mua vaøo, döï tröõ vaø baùn ra • Quaù trình saûn xuaát vaø tieâu thuï caùc saûn phaåm dòch vuï thöôøng dieãn ra ñoàng thôøi ngay cuøng moät ñòa ñieåm neân cung – caàu dòch vuï khoâng theå taùch rôøi nhau CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ • 1.1.3.2 Ñaëc ñieåm veà vieäc tính giaù – Haøng hoaù trong doanh nghieäp thöông maïi ñöôïc xaùc ñònh theo giaù mua thöïc teá ôû töøng khaâu kinh doanh : • - Trong khaâu mua Giaù mua thöïc teá bao goàm giaù thanh toaùn vôùi ngöôøi baùn (+) Chi phí thu mua (+) Caùc khoaûn thueá khoâng ñöôïc hoaøn laïi (-) Caùc khoaûn giaûm giaù, haøng mua traû laïi, chieát khaáu thöông maïi ñöôïc höôûng (neáu coù). • - Trong khaâu döï tröõ (thôøi ñieåm nhaäp kho) CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ 1.1.3.2 Ñaëc ñieåm veà vieäc tính giaù - Trong khaâu baùn: • Trò giaù voán cuûa haøng hoaù tieâu thuï aùp duïng moät trong 4 phöông phaùp xuất kho: FIFO, LIFO, BQGQ, THÖÏC TEÁ ĐÍCH DANH • Trò giaù voán cuûa dòch vuï cung caáp cuõng chính laø giaù thaønh cuûa saûn phaåm dòch vuï 2
 3. 9/12/2011 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ. 1.2.1 Nguyeân taéc toå chöùc – Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi ñuùng vôùi nhöõng quy ñònh trong ñieàu leä toå chuùc keá toaùn nhaø nöôùc, trong cheá ñoä keá toaùn ban haønh phuø hôïp vôùi caùc chính saùch, cheá ñoä quaûn lyù kinh teá taøi chính cuûa nhaø nöôùc trong töøng thôøi kyø. – Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm toå chuùc saûn xuaát kinh doanh, toå chöùc quaûn lyù cuûa doanh nghieäp – Toå chöùc coâng taùc keá toaùn trong doanh nghieäp phaûi ñaûm baûo nguyeân taéc tieát kieän vaø hieäu quaû. – Toå chöùc coâng taùc keá toaùn phaûi ñaûm baûo keát hôïp toát giöõa keá toaùn taøi chính vaø keá toaùn quaûn trò. CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ • 1.2.2 Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn • Moïi nghieäp vuï kinh teá- taøi chính phaùt sinh ñeàu phaûi laäp chöùng töø keá toaùn laøm cô sôû cho vieäc ghi soå keá toaùn • - Heä thoáng chöùng töø keá toaùn baét buoäc • - Heä thoáng chöùng töø keá toaùn höôùng daãn • Theo cheá ñoä chöùng töø keá toaùn hieän haønh (ban haønh keøm theo quyeát ñònh soá 15/2006/QÑ-BTC vaø quyeát ñònh soá 48/2006/QÑ-BTC ) CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI - DÒCH VUÏ • 1.2.3 Toå chöùc vaän duïng heä thoáng soå keá toaùn vaø hình thöùc keá toaùn • 1.2.3.1 Caùc hình thöùc keá toaùn – Nhaät kyù chung – Nhaät kyù – soå caùi – Chöùng töø ghi soå – Nhaät kyù chöùng töø – Keá toaùn treân maùy vi tính • 1.2.3.2 Toå chöùc vaän duïng heä thoáng soå keá toaùn vaø hình thöùc keá toaùn • Tuøy theo hình thöùc keá toaùn doanh nghieäp löa choïn, seõ coù soá löôïng vaø keát caáu caùc loaïi soå, moái quan heä vaø söï keát hôïp cuûa caùc loaïi soå, trình töï vaø kyõ thuaät ghi cheùp caùc loaïi soå. 3
 4. 9/12/2011 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ DN THÖÔNG MAÏI – DICH VUÏ • 1.2.4 Toå chöùc thöïc hieän baùo caùo taøi chính • 1.2.4.1 Caùc heä thoáng baùo caùo ñoái vôùi keá toaùn taøi chính DN - Baùo caùo taøi chính naêm - BaÙo caùo taøi chính giöõa nieân ñoä - Baùo caùo taøi chính hôïp nhaát - Baùo caùo taøi chính toång hôïp 1.2.4.2 Toå chöùc thöïc hieän baùo caùo taøi chính - Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình DN thuộc các ngành và các thành phần kinh tế - Công ty mẹ và tập đòan lập Báo cáo tài chính hợp nhất - Đơn vị kế kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc hoặc Tổng công ty nhà nước hoạt động theo mô hình không có công ty con phải lập báo cáo tài chính tổng hợp. - Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ (BCTC quý) được áp dụng cho các DN nhà nước , các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán và các DN khác khi tự nguyện 1.3 Tổ chức bộ máy kế toán và các mô hình tổ chức trong DN thương mại dịch vụ 1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán 1.3.1.1 Đối với D có quy mô lớn: * Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy kế toán trong DN có quy mô lớn Trưởng phòng KTTC P.Trưởng phòng Bộ phận KTTC Bộ phận KT quản trị Tổ KT vật tư/HH KT dự toán Tổ KT bán hàng KT Chi phí KT phân tích Tổ KT theo dõi c/nợ Tổ KT thanh toán… …… 1.3.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 1.3.1.2 Đối với D có quy mô nhỏ và vừa: * Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy kế toán trong DN có quy nhỏ và vừa KTT, đại diện kt KT Tổng hợp Kế toán Kế toán Kế toán Kế toán vật tư và bán hàng chi phí thanh các và các toán khoản khoản phải trả phải thu 4
 5. 9/12/2011 1.3.2 Các mô hình tổ chức bộ máy kế toán Chỉ Mô hình KT tập trung Mô hình KT phân tán Mô hình KT tiêu vừa t.trung vừa p.tán Đặc -Toàn bộ công việc xư lý -Các đơn vị trực thuộc điểm thông tin tập trung ở hạch toán độc lập phòng KT - P.KT tập hợp báo cáo -Các đơn vị trực thuộc của đơn vị trực thuộc để chỉ thu thập , phân loại lập báo cáo tổng hợp toàn TT và gửi về phòng KT doanh nghiệp 2. Ưu - Gon nhẹ, tiết kiệm, xử - Đáp ứng được yêu cầu điểm lý TT nhanh chóng, kịp thông tin phục vụ cho thời quản lý nội bộ 3.Như - Cơ sở vật chất kỹ thuật Cồng kềnh, tốn kém, ợc phải đồng bộ chồng chéo công việc điểm chuyên môn 4. ĐK - Phạm vi hoạt động hẹp, - Phù hợp với DN có quy áp quy mô nhỏ mô lớn, họa động ở nhiều dụng địa bàn CHÖÔNG 2 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI CHÖÔNG 2: KEÁ TOAÙN CHEÂNH LỆCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI 2.1. CAÙC KHAÙI NIEÄM 2.1.1 Tyû giaù hoái ñoaùi Hoái ñoaùi (Exchange) : laø söï chuyeån ñoåi töø moät ñoàng tieàn naøy sang ñoàng tieàn khaùc Tyû giaù hoái ñoaùi giöõa(Exchange rate) 2 ñoàng tieàn chính laø giaù caû cuûa ñoàng tieàn naøy tính baèng moät soá ñôn vò ñoàng tieàn kia 2.1.2 Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi Phaùt sinh caùc ñôn vò tieàn teä khaùc vôùi ñôn vò tieàn teä söû duïng trong keá toaùn vaø laäp baùo caùo taøi chính, thì qui ñoåi vaø seõ laøm phaùt sinh cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi. 5
 6. 9/12/2011 2.1. CAÙC KHAÙI NIEÄM • 2.1.3 Caùc tröôøng hôïp phaùt sinh cheânh leäch tyû giaù • - Cheânh leäch tyû giaù ñaõ thöïc hieän phaùt sinh trong kyø töø caùc giao dòch mua baùn haøng hoaù, dòch vuï, vay – nôï, thanh toaùn… baèng ngoaïi teä ñöôïc qui ñoåi theo tyû giaù hoái ñoaùi ngaøy giao dòch ( tyû giaù thöïc teá hay tyû giaù giao dòch bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haøng do ngaân haøng Nhaø nöôùc coâng boá taïi thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï) • - Cheânh leäch tyû giaù chöa thöïc hieän : cheânh leäch do ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoai teä taïi ngaøy laäp baûng caân ñoái keá toaùn ôû thôøi ñieåm cuoái naêm taøi chính, ñöôïc ghi theo tyû giaù hoái ñoaùi cuoái kyø cho caû 2 tröôøng hôïp neâu treân • - Cheânh leäch töø chuyeån ñoåi baùo caùo taøi chính cuûa hoaït ñoäng ôû nöôùc ngoaøi 2.2 NGUYEÂN TAÉC GHI NHAÄN VAØ XÖÛ LYÙ CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ • 2.2.1 Nguyeân taéc ghi nhaän cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi • - Ñoái vôùi “caùc khoaûn muïc tieàn teä” coù phaùt sinh ngoaïi teä laøm giaûm, ghi soå theo tyû giaù ghi treân soå keá toaùn ( tyû giaù xuaát ngoaïi teä, tyû giaù nhaän Nôï). Ngöôïc laïi, coù phaùt sinh ngoaïi teä laøm taêng, ghi soå theo tyû giaù thöïc teá • - Ñoái vôùi “caùc khoaûn muïc phi tieàn teä” coù phaùt sinh ngoaïi teä, ghi soå theo tyû giaù thöïc teá • - Cuoái naêm taøi chính, phaûi ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä theo tyû gía hoái ñoaùi cuoái kyø laø tyû giaù giao dòch bình quaân treân thò tröôøng ngoaïi teä lieân ngaân haøng do ngaân haøng Nhaø nöôùc coâng boá taïi thôøi ñieåm laäp baûng caân ñoái keá toaùn 2.2.NGUYEÂN TAÉC GHI NHAÄN VAØ XÖÛ LYÙ CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ • 2.2.2 Nguyeân taéc xöû lyù cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi • - Ñoái vôùi DN ñang hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh keå caû ñaàu tö xaây döïng cô baûn • + Toaøn boä cheânh leäch ñaõ thöïc hieän ghi nhaän vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính treân baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa naêm taøi chính • + Toaøn boä cheânh leäch chöa thöïc hieän ghi nhaän vaøo khoaûn “cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi”, sau khi buø tröø giöõa phaùt sinh Nôï vaø phaùt sinh Coù seõ chuyeån vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính treân baùo caùo keát quaû kinh doanh cuûa naêm taøi chính • + DN khoâng ñöôïc chia lôïi nhuaän hoaëc traû coå töùc treân laõi cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi chöa thöïc hieän 6
 7. 9/12/2011 2.2.NGUYEÂN TAÉC GHI NHAÄN VAØ XÖÛ LYÙ CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ • 2.2.2 Nguyeân taéc xöû lyù cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi • - Ñoái vôùi DN chöa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ñang ñaàu tö xaây döïng cô baûn • + Toaøn boä cheâ nh leäc h ñaõ thöïc hieä n vaø chöa thöïc hieä n phaûn aùn h luõy keá treân baûn g caân ñoái keá toaù n chæ tieâ u “cheâ nh leäch tyû giaù hoái ñoaùi” • + Khi keát thuùc quaù trình ñaà u tö , ôû thôøi ñieåm quyeát toaùn , baø n giao ñöa taøi saûn coá ñònh vaøo hoaït ñoän g, keát chuyeå n toaøn boä vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoän g taøi chính treâ n baù o caùo keát quaû kinh doanh cuûa naêm taøi chính coù ñöa TSCÑ vaø o söû duïn g hoaëc phaân boå toái ña naêm naêm keå töø khi coâng trình ñöa vaøo hoaït ñoäng • - Phaùt sinh töø chuyeå n ñoåi baùo caù o taøi chính cuûa hoaït ñoän g nöôùc ngoaøi • + Cô sôû ñoù phuï thuoäc DN trong nöôùc, tính ngay vaøo doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoäng taøi chính trong kyø • + Cô sôû ñoù hoaït ñoän g ñoäc laäp vôùi DN trong nöôùc, phaûn aùn h luõy keá treân taøi khoaûn “cheâ nh leäch tyû giaù hoái ñoaùi” vaø chæ ñöôïc tính vaø o doanh thu hoaëc chi phí hoaït ñoän g taøi chính khi DN thanh lyù khoaû n ñaàu tö thuaàn ñoù ôû cô sôû nöôùc ngoaøi 2.3 NGUYEÂN TAÉC HAÏCH TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI • 2.3.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá • (1) Taøi khoaûn thuoäc vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, doanh thu, chi phí, beân Nôï caùc TK voán baèng tieàn, beân Nôï caùc khoaûn phaûi thu, beân Coù caùc TK phaûi traû, caùc khoaûn thueá phaûi noäp khi phaùt sinh nghieäp vuï lieân quan ñeán ngoaïi teä … thì phaûi ghi soå theo TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï. • (2) Beân Coù caùc TK voán baèng tieàn thì phaûi ghi soå theo TGTT luùc xuaát ngoaïi teä. TGTT xuaát ngoaïi teä coù theå löïa choïn 1 trong 4 phöông phaùp : Bình quaân gia quyeàn, FIFO, LIFO, thöïc teá ñích danh. • (3) Beân Coù TK phaûi thu, beân Nôï TK phaûi traû thì phaûi ghi soå TGTT luùc ghi nhaän nôï. 2.3 NGUYEÂN TAÉC HAÏCH TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ HOÁI ÑOAÙI • 2.3.2 Phöông phaùp coù söû duïng tyû giaù haïch toaùn • (1) TK thuoäc VT, HH, TSCÑ, DT,CP, thueá phaûi noäp … phaûi ghi soå theo TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï. • (2) Beân Nôï hoaëc beân Coù Voán Baèng Tieàn, caùc khoaûn phaûi thu, phaûi traû ghi soå theo TGHT. 7
 8. 9/12/2011 2.4 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): (1) Mua saém vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133,… : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV< TGTT xuaát ngoaïi teä) Coù 1112,1122: TGTT xuaát ngoaïi teä Hoaëc Coù TK 515: Neáu laõi CLTG (TGTT luùc PSNV> TGTT xuaát ngoaïi teä) 2.4 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): (2) Khi mua chòu vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133,… : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Coù TK 331: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): • Khi chi ngoaïi teä ñeå traû nôï cho ngöôøi ngöôøi baùn: Nôï TK 331: TGTT luùc ghi soå Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc ghi soå< TGTT xuaát ngoaïi teä) Coù TK 1112, 1122: TGTT xuaát ngoaïi teä Hoaëc Coù 515 Neáu laõi CLTG (TGTT luùc ghi soå> TGTT xuaát ngoaïi teä) 8
 9. 9/12/2011 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): (3) Doanh thu baùn chòu TP,HH,DV phaûi thu baèng ngoaïi teä: Nôï TK 131: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Coù TK 511, 3331: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.1 Phöông phaùp chæ söû duïng tyû giaù thöïc teá (TGTT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): Khaùch haøng traû nôï cho doanh nghieäp baèng ngoaïi teä: Nôï TK 1112, 1121: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV< TGTT luùc ghi soå) Coù TK 131: TGTT luùc ghi soå Hoaëc Coù TK 515: Neáu laõi CLTG (TGTT luùc PSNV> TGTT luùc ghi soå) + Neáu DN ñang trong quaù trình xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh (chöa phaùt sinh DT, CP: Phöông phaùp töông töï … nhöng neáu laõi CLTG lieân quan ñeán ngoaïi teä thì haïch toaùn vaøo beân Coù TK 4132, ngöôïc laïi neáu loã … beân Nôï TK 4132. 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.2 Phöông phaùp coù söû duïng tyû giaù haïch toaùn (TGHT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): (1) Mua saém vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151,152,153,156,211,213,641,642,133,… : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Nôï TK635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV< TGHT ) Coù 1112, 1122: TGHT Hoaëc Coù TK515: Neáu laõi CLTG (TGTT luùc PSNV> TGHT) 9
 10. 9/12/2011 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.1.2 Phöông phaùp coù söû duïng tyû giaù haïch toaùn (TGHT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): (2) Khi mua chòu vaät tö, haøng hoaù, TSCÑ, caùc khoaûn chi phí baèng ngoaïi teä: Nôï TK 151, 152,153,156,211,213,641,642,133,… : TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vuï Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGTT luùc PSNV< TGHT ) Coù 1112, 1122: TGHT °Khi chi ngoaïi teä ñeå traû nôï cho ngöôøi ngöôøi baùn: Nôï TK 331: TGHT Coù TK 1112, 1122: TGHT 2.4.1 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ ÑAÕ THÖÏC HIEÄN 2.4.4.2 Phöông phaùp coù söû duïng tyû giaù haïch toaùn (TGHT) + Neáu doanh nghieäp ñang trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh (Keå caû coù xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh): (3) Doanh thu baùn chòu TP,HH,DV phaûi thu baèng ngoaïi teä: Nôï TK 131: TGHT Nôï TK 635: Neáu loã CLTG (TGHT< TGTT luùc PSNV Coù TK 511, 3331: TGTT luùc phaùt sinh nghieäp vu Hoaëc Coù TK 515: Neáu laõi CLTG (TGHT>TGTT luùc PSNV) Khaùch haøng traû nôï cho doanh nghieäp baèng ngoaïi teä: Nôï TK 1112, 1122: TGHT Coù TK 131: TGHT + Neáu DN ñang trong quaù trình xaây döïng cô baûn chöa hoaøn thaønh (chöa phaùt sinh DT, CP): Phöông phaùp töông töï … nhöng neáu laõi CLTG lieân quan ñeán ngoaïi teä thì HT vaøo beân Coù TK 4132, ngöôïc laïi neáu loã … beân Nôï TK 4132. 2.4.2 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ CHÖA THÖÏC HIEÄN Ñieàu chænh tyû giaù vaøo cuoái kyø caùc taøi khoaûn coù lieân quan ñeán ngoaïi teä goàm: voán baèng tieàn, nôï phaûi thu, nôï phaûi traû theo tyû giaù thöïc teá bình quaân lieân ngaân haøng taïi ngaøy laäp baùo caùo taøi chính naêm. (1) Khi ñaùnh giaù laïi caùc khoaûn muïc tieàn teä coù goác ngoaïi teä: - Neáu phaùt sinh laõi CLTG: • Nôï TK 1112, 1122, 131, 136, 138, 311, 315, 331 341, 342,… Coù 413 - Neáu phaùt sinh loã CLTG • Nôï TK 413 Coù TK 1112, 1122, 131, 138, 311, 315, 331 341, 342,… 10
 11. 9/12/2011 2.4.2 KEÁ TOAÙN CHEÂNH LEÄCH TYÛ GIAÙ CHÖA THÖÏC HIEÄN Ñieàu chænh tyû giaù vaøo cuoái kyø caùc taøi khoaûn coù lieân quan ñeán ngoaïi teä goàm: voán baèng tieàn, nôï phaûi thu, nôï phaûi traû theo tyû giaù thöïc teá bình quaân lieân ngaân haøng taïi ngaøy laäp baùo caùo taøi chính naêm. (2) Xöû lyù cheânh leäch tyû giaù do ñaùnh giaù laïi cuoái naêm Buø tröø giöõa toång phaùt sinh nôï TK 413 vaø phaùt sinh coù TK 413 keát chuyeån vaøo chi phí taøi chính (neáu loã), doanh thu hoaït ñoäng taøi chính (neáu laõi) - (2a) Keát chuyeån laõi CLTG Nôï TK 413 Coù TK 515 - (2b) K/c loã CLTG Nôï TK 635 Coù TK 413 CHÖÔNG 3 KEÁ TOAÙN MUA BAÙN HAØNG HOÙA TRONG NÖÔÙC 3.1. TOÅNG QUAÙT 3.1.1 Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng thöông maïi 3.1.1 Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng thöông maïi - Mua baùn haøng hoaù trong nöôùc hay coøn goïi laø noäi thöông laø lónh vöïc hoaït ñoäng thöông maïi trong töøng nöôùc, thöïc hieän quaù trình löu chuyeån haøng hoùa töø nôi saûn xuaát, haøng nhaäp khaåu tôùi nôi tieâu duøng 11
 12. 9/12/2011 3.2. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.2.1. Khaùi nieäm - Haøng hoaù mua vaøo töø nôi saûn xuaát, töø ñôn vò nhaäp khaåu ( ñoái vôùi baùn buoân ), töø caùc ñôn vò baùn buoân (ñoái vôùi ñôn vò baùn leû haøng hoaù) - Haøng hoaù mua ñöôïc thöïc hieän theo nhieàu phöông thöùc giao nhaän : mua tröïc tieáp, mua theo phöông thöùc chuyeån haøng, theo hôïp ñoàng cung caáp, mua theo phöông thöùc ñaët haøng…Moãi phöông thöùc mua haøng ñeàu coù nhöõng thoûa thuaän veà caùch thöùc, nôi giao nhaän, thanh toaùn, phí toån coù lieân quan ñeán töøng thöông vuï 3.2. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.2.2. Chöùng töø - Chöùng töø goàm : bieân baûn kieåm nghieäm, phieáu nhaäp kho (3lieân) - Tröôøng hôïp mua haøng noâng, laâm,thuûy saûn cuûa ngöôøi tröïc tieáp nuoâi troàng hoaëc ngöôøi khoâng kinh doanh baùn, khoâng coù hoaù ñôn theo cheá ñoä qui ñònh phaûi laäp baûng keâ haøng hoaù mua vaøo theo ñuùng qui ñònh laøm cô sôû nhaäp haøng 3.2. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.2.3 Nguyeân taéc haïch toaùn haøng hoaù - Chæ ñöôïc xem laø haøng hoaù khi caùc ñoái töôïng ñöôïc DN mua vaøo vôùi muïc ñích laø ñeå baùn - Nguyeân taéc haïch toaùn vaø ñaùnh giaù cuõng gioáng nhö ñoái vôùi nguyeân vaät lieäu, coâng cuï, caàn löu yù: gía thöïc teá haøng mua vaøo phaûi ñöôïc chi tieát theo 2 chæ tieâu: giaù mua vaø chi phí thu mua haøng hoaù 12
 13. 9/12/2011 3.2. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ 3.2.4. TK söû duïng °DN haïch toaùn haøng toàn kho theo pp keâ khai thöôøng xuyeân söû duïng - TK 156 “Haøng hoaù” - TK 1561”Giaù mua haøng hoaù”:Trò giaù haøng hoaù mua vaøo, Thueá nhaäp khaåu, Chi phí gia coâng - TK 1562 ”Chi phí thu mua haøng hoaù”:Chi phí baûo hieåm haøng hoaù, Tieàn thueâ kho, thueâ beán baõi, Chi phí vaän chuyeån, boác xeáp, Chi phí baûo quaûn haøng hoaù töø nôi mua veà ñeán kho, Caùc khoaûn hao huït töï nhieân trong ñònh möùc, Thuû tuïc nhaän haøng 3.2. KEÁ TOAÙN MUA HAØNG HOAÙ ●DN haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø söû duïng caû 2 TK 156 “HAØNG HOAÙ” , 611(6112) “MUA HAØNG HOAÙ” 3.2.5. Keá toaùn mua haøng 3.2.5.1 Mua HH nhaäp kho bình thöôøng (1) Caên cöù Hoaù Ñôn, Bieân Baûn Kieåm Nhaän, Phieáu Nhaäp Kho nhaäp khoHaøng Hoaù hoaëc caên cöù vaøo baûng keâ haøng Hoaù mua vaøo Nôï TK 156(1561); TK 611(6112) Nôï TK 1331 Coù TK 331, 111,112,311,141 3.2.5. Keá toaùn mua haøng (2) Chi phí thu mua Haøng Hoaù thöïc teá phaùt sinh Nôï TK 156(1562); TK 6112 Nôï TK 133(1331) Coù TK111,112,141,331 (3) Chieát khaáu hay giaûm giaù ñöôïc höôûng: Nôï TK331,111,112 Coù TK1561 13
 14. 9/12/2011 3.2.5. Keá toaùn mua haøng (4) Traû laïi haøng ñaõ mua cho ngöôøi baùn caên cöù Phieáu Xuaát Kho Nôï TK 331,111,112 Coù TK1561-hoaëc TK 611(6112) Coù TK 133(1331) (5) Xuaát kho HH ñi gia coâng, cheá bieán: Nôï TK 154 Coù TK 156(1561) - hoaëc TK 611(6112) 3.2.5. Keá toaùn mua haøng (6) Chi phí gia coâng cheá bieán Nôï TK 154 hoaëc TK 631 Nôï TK 133 (1331) Coù TK111,112,331 (7) Khi gia coâng xong Haøng Hoaù ñöôïc nhaäp laïi kho: Nôï TK 156(1561) hoaëc TK 6112 Coù TK 154 hoaëc TK 631 3.2.5. Keá toaùn mua haøng 3.2.5.2 Mua HH nhaäp kho coù phaùt sinh thieáu, thöøa (1) Mua Haøng Hoaù nhaäp kho phaùt hieän thieáu (Treo thieáu chöa roõ nguyeân nhaân theo giaù chöa thueá GTGT) Nôï TK 156(1561), TK611(6112) (trò giaù thöïc nhaäp) Nôï TK 133(1331) Nôï TK 138(1381) (trò giaù thieáu) Coù TK 331,111,112 14
 15. 9/12/2011 3.2.5. Keá toaùn mua haøng (2) Beân baùn gôûi haøng tieáp cho ñuû vaø beân mua ñoàng yù nhaän haøng Nôï TK 156(1651) – TK 611(6112) Coù TK 138(1381) (3) Beân baùn khoâng giao tieáp soá thieáu: Nôï TK 331,111,112 Coù TK 138 (1381) Coù TK 1331 ( Coù theå ghi nhaän haøng hoaù thieáu chöa roõ nguyeân nhaân theo giaù thanh toaùn ) 3.2.5. Keá toaùn mua haøng (4) Mua haøng nhaäp kho phaùt hieän thöøa so vôùi hoaù ñôn cuûa beân baùn, nhaäp kho theo giaù trò hoaù ñôn cuûa beân baùn Nôï TK 156(1561), TK 611(6112) Nôï TK 133 (1331) Coù TK 331,111,112 (5) Nhaäp kho soá haøng thöøa (ghi nhaän haøng thöøa chöa roõ nguyeân nhaân theo giaù thanh toaùn ) Nôï TK 156(1561) – TK 611(6112) Nôï TK 1331 Coù TK 338(3381) 3.2.5. Keá toaùn mua haøng (6) Beân mua ñoàng yù mua soá haøng thöøa ñaõ nhaäp kho: Nôï TK 338(3381) Coù TK331,111,112 (7) Beân mua xuaát traû haøng thöøa cho beân baùn: Nôï TK 338(3381) Coù TK 156(1561) – TK611(6112) Coù TK 1331 (8) Soá haøng thöøa ñöôïc baûo quaûn rieâng : Nôï TK002 (9) Sau ñoù xuaát kho traû ngöôøi baùn : Coù TK 002 15
 16. 9/12/2011 3.3.KEÁ TOAÙN BAÙN HAØNG HOAÙ 3.3.1 Khaùi nieäm - Doanh thu - Ñieàu kieän ghi nhaän doanh thu - Thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu - Doanh thu noäi boä - Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 3.3.KEÁ TOAÙN BAÙN HAØNG HOAÙ 3.3.2. Caùc phöông thöùc baùn haøng 3.3.2.1. Baùn buoân + Phöông thöùc baùn haøng qua kho ●Hình thöùc nhaän haøng ●Hình thöùc chuyeån haøng + Phöông thöùc baùn haøng vaän chuyeån thaúng ●Vaän chuyeån thaúng coù tham gia thanh toaùn ●Vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn 3.3.2. Caùc phöông thöùc baùn haøng 3.3.2.2. Baùn leû + Phöông thöùc baùn haøng thu tieàn taäp trung + Phöông thöùc baùn haøng khoâng thu tieàn taäp trung + Baùn haøng töï ñoäng 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân a.Chöùng töø b.Taøi khoaûn söû duïng c.Moät soá nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu 16
 17. 9/12/2011 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân c.Moät soá nghieäp vuï kinh teá chuû yeáu c1) Baùn buoân theo phöông thöùc tröïc tieáp: (1) Chuyeån giao HH cho ngöôøi mua + Phaûn aùnh toång giaù thanh toaùn cuûa haøng tieâu thuï Nôï TK 111,112,131 Coù TK 511,512 Coù TK 333 (3331) 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân c1) Baùn buoân theo phöông thöùc tröïc tieáp: + Phaûn aùnh giaù voán cuûa haøng tieâu thuï .. Baùn buoân tröïc tieáp qua kho Nôï TK 632/ Coù TK 153(1532): trò giaù bao bì keøm theo,156 (1561) theo giaù mua cuûa haøng ñaõ tieâu thuï .. Baùn buoân tröïc tieáp theo caùch thöùc vaän chuyeån thaúng Nôï TK 632 trò giaù mua thöïc teá cuûa haøng tieâu thuï Nôï TK 133 (1331) (neáu coù) Coù TK 151,331,111,112 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân c1) Baùn buoân theo phöông thöùc tröïc tieáp: (2) Caùc khoaûn chieát khaáu thöông maïi phaùt sinh Nôï TK 521 taäp hôïp chieát khaáu thöông maïi (chöa coù thueá GTGT) Nôï 3331(33311) Coù TK 131,111,112, 3388 (CKTM ñaõ traû hay chaáp nhaän traû cho khaùch) 17
 18. 9/12/2011 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân c1) Baùn buoân theo phöông thöùc tröïc tieáp: (3) Caùc khoaûn giaûm giaù haøng baùn phaùt sinh Nôï TK 532 giaûm giaù haøng baùn (khoâng thueá GTGT) Nôï TK 3331(33311) Coù TK131,111,112 giaûm giaù haøng ñaõ traû hay chaáp nhaän traû (4) Haøng baùn bò traû laïi + Soá doanh thu haøng baùn bò traû laïi Nôï TK 531 (khoâng thueá GTGT) Nôï TK 3331(33311) Coù TK 131,111,112 + Gæam trò giaù voán haøng baùn bò traû laïi Nôï TK 1561,157,6112 giaù mua haøng bò traû laïi nhaäp kho, göûi taïi kho ngöôøi mua Coù TK 632 giaûm giaù voán haøng baùn (5) Soá chieát khaáu thanh toaùn phaùt sinh trong kyø Nôï TK 635 / Coù TK 131,111,112 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân c 2) Baùn buoân theo phöông thöùc chuyeån haøng chôø chaáp nhaän (1) Xuaát kho haøng hoaù ñeå baùn theo hình thöùc chuyeån haøng + Baùn buoân tröïc tieáp qua kho Nôï TK 157 Coù TK 156 (1561) giaù mua cuûa haøng xuaát gôûi ñi baùn Coù TK 153(1532) trògiaù bao bì tính rieâng keøm theo + Baùn buoân tröïc tieáp vaän chuyeån thaúng, khoâng qua kho Nôï TK 157 giaù mua cuûa haøng tieâu thuï Nôï TK 133 (1331) Coù TK 151,331,111,112 18
 19. 9/12/2011 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa 3.3.3.1 Keá toaùn baùn buoân c 2) Baùn buoân theo phöông thöùc chuyeån haøng chôø chaáp nhaän (2) Toång giaù thanh toaùn cuûa haøng ñaõ tieâu thuï khi ngöôøi mua chaáp nhaän, ñaõ traû + Nôï TK 111,112,131,1368 Coù TK 511, 512 Coù TK 333 (3331) + Nôï TK 632 Coù TK 157 giaù mua 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa c 3) Baùn buoân vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn vaø coù tham gia thanh toaùn * Baùn buoân vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn (1) Thöïc chaát DN thöông maïi laøm trung gian moâi giôùi giöõa beân baùn vaø beân mua ñeå höôûng hoa hoàng (do beân baùn hoaëc beân mua traû). Beân mua nhaän haøng vaø thanh toaùn cho beân baùn. Soá hoa hoàng moâi giôùi ghi Nôï TK 111,112,131 Coù TK 3331 (33311) Coù TK 511, 512 hoa hoàng moâi giôùi ñöôïc höôûng 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa * Baùn buoân vaän chuyeån thaúng khoâng tham gia thanh toaùn (2) Chi phí lieân quan ñeán baùn haøng Nôï TK 641 Nôï TK 133 (1331) Coù TK 334, 338, 111, 112 19
 20. 9/12/2011 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa * Baùn buoân chuyeån thaúng coù tham gia thanh toaùn (1) DN giao hoaù ñôn cho ngöôøi mua ñeán nhaän haøng tröïc tieáp cuûa ngöôùi cung caáp - Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 333(3331) - Nôï TK 632 Nôï TK 133(1331) Coù TK 331 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa * Baùn buoân chuyeån thaúng coù tham gia thanh toaùn (2) DN cöû caùn boä cuûa mình ñeán nhaän haøng cuûa ngöôøi cung caáp, sau ñoù toå chöùc vaän chuyeån haøng ñeán giao cho ngöôøi mua - Nôï TK 157 Nôï TK 133 (1331) Coù TK 331 - Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 333(3331) - Nôï TK 632 Coù TK 157 3.3.3. Keá toaùn doanh thu baùn haøng hoùa c4) Baùn haøng phaùt sinh thöøa – thieáu (1) Trong hình thöùc baùn haøng vaän chuyeån thaúng Khi nhaän giaáy baùo nhaän haøng cuûa beân mua keøm theo bieân baûn + Nôï TK 131 Coù TK 511 Coù TK 333(33311) + Nôï TK 632 giaù voán cuûa HH ñaõ baùn Coù TK157 + Nôï TK 138(1381) giaù voán HH thieáu Coù TK 157 + Nôï TK 157 Coù TK 338(3381) giaù voán HH thöøa 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2