intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kế toán doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 17500 kết quả Kế toán doanh nghiệp
 • Trong bài viết "Kế toán giao dịch trao đổi trong đơn vị sự nghiệp công lập: Một số vấn đề đặt ra" tác giả đề cập đến một số vấn đề cần trao đổi nhƣ nhận biết giao dịch; ghi nhận doanh thu, chi phí... xét trên góc độ quy định về kế toán giao dịch trao đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu ảnh hưởng phi tuyến của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm tìm hiểu ảnh hưởng phi tuyến của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kỹ thuật phân tích dữ liệu bảng với mẫu 693 doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn HSX và HNX trong giai đoạn 2020-2023 kết quả cho thấy có ảnh hưởng tuyến tính ngược chiều của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp và chưa tìm thấy ảnh hưởng phi tuyến.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng tới việc áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong các doanh nghiệp" cung cấp cái nhìn tổng quan về cơ sở lý thuyết và các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng IFRS thông qua việc tổng hợp và phân tích các nghiên cứu trước đây để đưa ra định hướng cho các nghiên cứu trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Trao đổi về kế toán bán hàng theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống" có một số trao đổi nhằm giúp công tác kế toán của đơn vị được thuận lợi, phù hợp hơn về việc ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, ghi nhận doanh thu chưa thực hiện tại các thời điểm khác nhau như thời điểm bán hàng, thời điểm khách hàng thực hiện qui điểm thưởng, thời điểm cuối kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Tính minh bạch và công bố thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" thông qua phương pháp nghiên cứu tài liệu, xem xét tổng quan về minh bạch và công bố thông tin, đánh giá, phân tích thực trạng tính minh bạch và công bố thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao tính minh bạch và công bố thông tin Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt N...

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Các quan điểm về vốn nhân lực: Một khía cạnh của vốn trí tuệ" nhằm mục đích giới thiệu và trao đổi về vốn nhân lực, thông qua phương pháp nghiên cứu định tính. Từ đó, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm tăng cường vốn nhân lực tại các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Vận dụng kế toán xanh trong xu thế phát triển bền vững" nhấn mạnh vai trò của kế toán xanh trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thích ứng với xu hướng phát triển bền vững, từ việc quản lý tài nguyên đến việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Kế toán xanh trong xu thế phát triển bền vững: Lợi ích và khó khăn đối với doanh nghiệp" sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập dữ liệu để nghiên cứu về kế toán xanh như khái niệm về kế toán xanh, sự khác biệt giữa kế toán xanh và kế toán truyền thống. Đồng thời bài viết đã trình lợi ích kế toán xanh mang lại cho doanh nghiệp và khó khăn thách thức đối với doanh nghiệp ở Việt Nam khi ứng dụng kế toán xanh, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả kế toán xanh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu tổng quan tài liệu về kế toán sinh thái" nhằm đánh giá các xu hướng nghiên cứu về kế toán sinh thái trong doanh nghiệp dựa trên tài liệu trong cơ sở dữ liệu Openalex trong giai đoạn từ năm 2010 - 2023. Kết quả nghiên cứu cho thấy đã có tổng cộng 189 bài viết về kế toán sinh thái trong doanh nghiệp được lập chỉ mục trong Openalex từ năm 2010 đến 2023. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao khả năng ứng dụng kế toán xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam" nâng cao khả năng ứng dụng kế toán xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện với phương pháp định tính thông qua việc tìm hiểu thực trạng ứng dụng kế toán xanh của một số doanh nghiệp trong giai đoạn gần nhất. Dựa vào kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số giải pháp được gợi ý để nâng cao khả năng ứng dụng kế toán xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 3 0   Download

 • Bài viết "Ứng dụng kế toán xanh trong các doanh nghiệp ở Việt Nam" đề cập một số vấn đề liên quan kế toán xanh, thuận lợi và khó khăn khi áp dụng kế toán xanh và đề xuất các giải pháp để khuyến khích thúc đẩy việc áp dụng kế toán xanh trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Phát triển kế toán xanh trong các doanh nghiệp Việt Nam" phần nào làm rõ khái niệm kế toán xanh, lợi ích của kế toán xanh cũng như những khó khăn đối với các doanh nghiệp khi vận dụng kế toán xanh, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm phát triển kế toán xanh tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Ô nhiễm không khí và sự cần thiết phải bổ sung kế toán xanh trong các doanh nghiệp sản xuất và khai thác tại Việt Nam" đề cập đến kế toán xanh trong việc xác định giá thành sản phẩm sản xuất hoặc tính vào chi phí của doanh nghiệp nhằm đảm bảo có nguồn để làm trong lành bầu không khí sau sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Một số đề xuất thúc đẩy phát triển kế toán xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam" phân tích đánh giá về thực trạng cũng như lợi ích của việc ứng dụng mô hình kế toán xanh trong các doanh nghiệp tại Việt Nam để từ đó chỉ ra các nguyên nhân tồn tại cần khắc phục. Các phân tích này sẽ là cơ sở khoa học cho các đề xuất hướng đến mục tiêu góp phần xây dựng phát triển hiệu quả mô hình KTX mang lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Tác động của kế toán xanh đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp" nhằm đánh giá hiệu quả của kế toán xanh dưới góc độ doanh nghiệp. Thông qua các lý thuyết liên quan và kết quả các nghiên cứu trước đây để xác định mối quan hệ giữa kế toán xanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu có thể hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm nguồn thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động về kinh tế và môi trường, đồng thời giúp doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững.

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Giải pháp thúc đẩy vận dụng kế toán xanh trong các doanh nghiệp tại Việt Nam" nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kế toán xanh bao gồm xem xét thực trạng áp dụng, những thách thức và đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy áp dụng kế toán xanh trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Thực trạng và giải pháp phát triển kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay" đưa ra cơ sở lý luận về khái niệm kế toán môi trường và hệ thống kế toán kinh tế môi trường (SEEA) mà cụ thể là yếu tố chi phí môi trường. Bên cạnh đó bài viết cũng đánh giá tầm quan trọng của kế toán môi trường trong phát triển kinh tế, thực trạng áp dụng kế toán môi trường tại các doanh nghiệp Việt Nam và đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán môi trường tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến thúc đẩy áp dụng kế toán xanh của các doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" xem xét các nhân tố ảnh hưởng đối với việc áp dụng, công bố thông tin kế toán xanh (GAD) của các doanh nghiệp nghiệp xây dựng, nơi các hoạt động bền vững chưa được tích hợp rộng rãi vào các mô hình kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam" phân tích các nhân tố tác động đến kế toán môi trường tại doanh nghiệp sản xuất thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả 149 bảng câu hỏi khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố ảnh hưởng kế toán môi trường bao gồm: (1) Nhận thức nhà quản trị cấp cao; (2) Đặc điểm doanh nghiệp; (3) Trình độ nhân viên kế toán về thông tin môi trường và (4) Áp lực các bên liên quan.

  pdf15p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Áp dụng kế toán xanh ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra" tổng quan về kế toán xanh về việc đề cập đến khái niệm, các đặc trưng chính của kế toán xanh, lợi ích của kế toán xanh... Trên cơ sở đó, bài viết cũng trao đổi về khả năng áp dụng kế toán xanh tại Việt Nam và một số vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Dựa trên các thảo luận về tổng quan và tính khả thi này, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy việc áp dụng kế toán xanh trong các doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới.

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2