intTypePromotion=1

Thư viện Khoa Học Tự Nhiên

Khoa học tự nhiên, hay Tự nhiên học là ngành nghiên cứu lý luận về vũ trụ qua các quy luật hoặc định luật về trật tự thiên nhiên. Các môn khoa học tự nhiên tạo nên cơ sở cho các khoa học ứng dụng. Khoa học Tự nhiên ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học giúp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đóng vai trò nòng cốt, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Tài liệu Khoa học tự nhiên gồm các giáo trình, ebook, bài viết tham khảo chọn lọc cho việc nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên. Vì vậy các tài liệu có tính chất học thuật, hàn lâm và chuyên sâu.
Hiển thị 1-10 trên 94400 kết quả
 • Continued part 1, part 2 of ebook "Spectrometric Identification of Organic Compounds (7th Edition)" provide students with knowledge about: correlation NMR spectrometry; 2-D NMR; NMR spectrometry of other important spin 1/2 nuclei; solved problems; assigned problems; correlation spectrometry; caryophyllene oxide; relayed coherence transfer; gradient field NMR; properties of magnetically active nuclei;...

  pdf288p  colinhthu 09-08-2022 0 0   Download

 • Part 1 of ebook "Spectrometric Identification of Organic Compounds (7th Edition)" provide students with knowledge about: mass spectrometry; infrared spectrometry; proton magnetic resonance spectrometry; carbon-13 NMR spectrometry; gas-phase ionization method; magnetic spector mass spectrometers; fourier transform mass spectrometer; interpretation of EI mass spectra; mass spectra of some chemical classes;...

  pdf262p  colinhthu 09-08-2022 0 0   Download

 • Continued part 1, part 2 of ebook "Spectrometric identification of organic compounds (6th Edition)" provide students with knowledge about 13C NMR spectrometry; correlation NMR spectrometry; spectrometry of other important nuclei; cycloalkanes and saturated heterocyclies; functional groups containing carbon; heteroaromatic compounds; effects of substituents on alkanes;...

  pdf265p  colinhthu 09-08-2022 0 0   Download

 • Part 1 of ebook "Spectrometric identification of organic compounds (6th Edition)" provide students with knowledge about: introduction; mass spectrometry; infrared spectrometry; proton magnetic resonance spectrometry; instrumentation and sample handling; simple spin coupling; chemical shift equivalence; megnetic equivalence; vicinal and germinal coupling; mass spectra of some chemical classes;...

  pdf230p  colinhthu 09-08-2022 0 0   Download

 • Continued part 1, part 2 of ebook "Brock Biology of Microorganisms (15th Edition)" provide students with knowledge about: microbial ecology and environmental microbiology; taking the measure of microbial systems; microbial ecosystems; nutrient cycles; microbiology of the built environment; microbial symbioses with microbes, plants, and animals; microbial symbioses with humans; microbial infection and pathogenesis;...

  pdf443p  colinhthu 09-08-2022 0 0   Download

 • Part 1 of ebook "Brock Biology of Microorganisms (15th Edition)" provide students with knowledge about: the foundations of microbiology; the microbial world; microbial cell structure and function; microbial metabolism; molecular information flow and protein processing; microbial growth and its control; microbial regulatory systems; molecular biology of microbial growth; viruses and their replication;...

  pdf26p  colinhthu 09-08-2022 0 0   Download

 • Continued part 1, part 2 of ebook "Brock Biology of Microorganisms (14th Edition)" provide students with knowledge about: methods in microbial ecology; microbial ecosystems; nutrient cycles; microbiology of the built environment; microbial symbioses; microbial interactions with humans; immunity and host defense; immune mechanisms; molecular immunology; diagnostic microbiology; person-to-person bacterial and viral diseases; vectorborne and soilborne bacterial and viral diseases;...

  pdf446p  colinhthu 09-08-2022 0 0   Download

 • Part 1 of ebook "Brock Biology of Microorganisms (14th Edition)" provide students with knowledge about: microorganisms and microbiology; microbial cell structure and function; microbial metabolism; molecular microbiology; microbial growth and growth control; microbial genomics; metabolic regulation; viruses and virology; viral genomes and diversity; genetics of bacteria and archaea; genetic engineering and biotechnology;...

  pdf29p  colinhthu 09-08-2022 0 0   Download

 • In this paper, we present the decoration of the SnO2 film-based sensor with silver or platinum nanoparticles to enhance gas sensitivity to hydrogen sulfide gas (H2S). Gas-sensitive properties and structure of fabricated sensors are investigated.

  pdf5p  viaudi 04-08-2022 0 0   Download

 • Bài viết Ứng dụng phân phối xác suất ổn định phân tích các nhiễu ngẫu nhiên không tuân theo luật chuẩn trong xử lý số liệu thực nghiệm giới thiệu một lớp phân phối ổn định, phân phối mở rộng của phân phối chuẩn, rất phù hợp để phân tích sai số không tuân theo luật chuẩn.

  pdf9p  viaudi 04-08-2022 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2