intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Khoa Học Tự Nhiên

Khoa học tự nhiên, hay Tự nhiên học là ngành nghiên cứu lý luận về vũ trụ qua các quy luật hoặc định luật về trật tự thiên nhiên. Các môn khoa học tự nhiên tạo nên cơ sở cho các khoa học ứng dụng. Khoa học Tự nhiên ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học giúp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đóng vai trò nòng cốt, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Tài liệu Khoa học tự nhiên gồm các giáo trình, ebook, bài viết tham khảo chọn lọc cho việc nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên. Vì vậy các tài liệu có tính chất học thuật, hàn lâm và chuyên sâu.
Hiển thị 1-10 trên 109429 kết quả
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phép tính vi phân và tích phân" trình bày các nội dung: Tích phân bội, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân đường và tích phân mặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf146p  dianmotminh03 09-06-2024 3 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Phép tính vi phân và tích phân" doc GS.TS Nguyễn Văn Khuê làm chủ biên trình bày các nội dung: Tích phân Riemann, phép tính tích phân của hàm vô hướng; tính tích phân nhở nguyên hàm; ứng dụng của tích phân; tích phân suy công; dãy hàm, chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa, chuỗi fourier,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf126p  dianmotminh03 09-06-2024 2 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Cơ sở lý thuyết số trường địa phương" trình bày các nội dung: Định lý Newton về xấp xỉ, bổ đề Hensel và các ứng dụng; mở rộng trường đầy đủ - Mở rộng rẽ nhánh, nhánh, rẽ nhánh yếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf83p  dianmotminh03 09-06-2024 2 1   Download

 • Phần 1 cuốn "Cơ sở lý thuyết số trường địa phương" do tác giả Nguyễn Quốc Thắng biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Giá trị tuyệt đối - Một số khái niệm cơ bản, mở rộng nguyên và mở rộng Galoa của vành, định giá và vành định giá, định giá rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf126p  dianmotminh03 09-06-2024 2 2   Download

 • Part 2 book "Advanced calculus" includes content: Integration, differentiable manifolds, the integral calculus on manifolds, exterior calculus, potential theory in E^n, classical mechanics.

  pdf260p  dianmotminh03 09-06-2024 1 1   Download

 • Part 1 book "Advanced calculus" includes content: Introduction, vector spaces, finite dimensional vector spaces, the differential calculus, compactness and completeness, scalar product spaces, differential equations, multilinear functionals.

  pdf333p  dianmotminh03 09-06-2024 1 1   Download

 • Phần 2 ebook Số liệu thống kê môi trường Việt Nam 2014-2021 bao gồm các số liệu thống kê môi trường Việt Nam 2014-2021. Trong phần này, có 8 lĩnh vực môi trường được nghiên cứu và thu thập số liệu gồm: Môi trường sống dân cư; Đất và đa dạng sinh học; Môi trường không khí; Môi trường nước; Chất thải rắn; Thiên tai; Tiêu thụ năng lượng; Hoạt động quản lý và ngân sách bảo vệ môi trường.

  pdf157p  zizaybay1103 05-06-2024 0 0   Download

 • Ấn phẩm “Số liệu thống kê môi trường Việt Nam 2014-2021” tổng hợp số liệu 120 chỉ tiêu thống kê môi trường giai đoạn 2014-2021 theo khung phân loại kết hợp lĩnh vực và mô hình DPSIR. Cấu trúc của ấn phẩm gồm 3 nội dung dung chính. Trong ebook phần 1 sau đây sẽ trình bày tổng quan thống kê môi trường và khung phân loại thống kê môi trường.

  pdf125p  zizaybay1103 05-06-2024 0 0   Download

 • Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019: Phần 2 trình bày các kết quả chủ yếu, gồm bảy chương theo các nhóm thông tin về quy mô và cơ cấu dân số; mức sinh; mức chết; di cư và đô thị hóa; giáo dục và đào tạo; lao động và việc làm; điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư. Phần này cũng trình bày hệ biểu được tổng hợp từ kết quả điều tra toàn bộ và kết quả điều tra mẫu.

  pdf105p  zizaybay1103 05-06-2024 2 0   Download

 • Ấn phẩm "Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019" trình bày về quá trình chuẩn bị, tổ chức thu thập thông tin và kết quả chính thức của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với ba phần chính. Trong phần 1 ebook sau đây sẽ trình bày về thiết kế và thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phần này gồm ba chương về thiết kế Tổng điều tra; tổ chức thực hiện; đánh giá, thẩm định kết quả và bài học kinh nghiệm.

  pdf50p  zizaybay1103 05-06-2024 2 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2