Thư viện Kế toán - Kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán được xem là ngành học được các bạn trẻ lựa chọn nhiều nhất. Tài chính – Kế toán gần như là huyết mạch của hệ thống quản lý của một doanh nghiệp, hệ thống sổ sách kế toán sẽ giúp cho doanh nghiệp biết được hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát được thu chi, ngân quỹ, tồn kho, công nợ. Tổng hợp các tài liệu, giáo trình, bài giảng về Kế toán, Kiểm toán dành cho các bạn tham khảo học tập và nghiên cứu các nghiệp vụ Kế toán - Tiểm toán như: hạch toán số sách, báo cáo tài chính, báo cáo thuế... Thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc giúp các bạn tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi và kiểm tra các môn học Kế toán cơ bản, Kế toán nâng cao, Kế toán trưởng, Kiểm toán viên.
Hiển thị 1-10 trên 4098 kết quả
 • Chapter 13 - Analyzing financial statements. After studying this chapter, you should be able to: Explain how a company's business strategy affects financial analysis, discuss how analysts use financial statements; compute and interpret component percentages; compute and interpret profitability ratios; compute and interpret liquidity ratios; compute and interpret solvency ratios; compute and interpret market test ratios.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • Chapter 12 - Statement of cash flows. After studying this chapter, you should be able to: Classify cash flow statement items as part of net cash flows from operating, investing, and financing activities; report and interpret cash flows from operating activities using the indirect method; analyze and interpret the quality of income ratio.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • Chapter 11 - Reporting and interpreting owners’ equity. After studying this chapter, you should be able to: Explain the role of stock in the capital structure of a corporation, analyze the earnings per share ratio, describe the characteristics of common stock and analyze transactions affecting common stock, discuss dividends and analyze transactions.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • Chapter 10 - Reporting and interpreting bonds. This chapter describe the characteristics of bonds, report bonds payable and interest expense for bonds sold at par and analyze the times interest earned ratio, report bonds payable and interest expense for bonds sold at a discount, report bonds payable and interest expense for bonds sold at a premium, analyze the debt-to-equity ratio, report the early retirement of bonds.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • Chapter 9 - Reporting and interpreting liabilities. After studying this chapter, you should be able to: Define, measure, and report current liabilities; use the quick ratio; analyze the accounts payable turnover ratio; report notes payable and explain the time value of money; report contingent liabilities; explain the importance of working capital and its impact on cash flows; report long-term liabilities; compute present values; apply present value concepts to liabilities.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • Chapter 8 - Reporting and interpreting property, plant, and equipment; intangibles; and natural resources. After studying this chapter, you should be able to: Define, classify, and explain the nature of long-lived productive assets and interpret the fixed asset turnover ratio; apply the cost principle to measure the acquisition and maintenance of property, plant, and equipment; apply various cost allocation methods as assets are held and used over time.

   dien_vi01 21-11-2018 1 0   Download

 • Chapter 7 - Reporting and interpreting cost of goods sold and inventory. After studying this chapter, you should be able to: Apply the cost principle to identify the amounts that should be included in inventory and the matching principle to determine cost of goods sold for typical retailers, wholesalers, and manufacturers; report inventory and cost of goods sold using the four inventory costing methods; decide when the use of different inventory costing methods is beneficial to a company.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • Chapter 6 - Reporting and interpreting sales revenue, receivables, and cash. In this chapter, students will be able to understand: Apply the revenue principle to determine the accepted time to record sales revenue for typical retailers, wholesalers, manufacturers, and service companies; analyze the impact of credit card sales, sales discounts, and sales returns on the amounts reported as net sales; analyze and interpret the gross profit percentage.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • Chapter 5 - Communicating and interpreting accounting information. In this chapter you will learn: Recognize the people involved in the accounting communication process, their roles in the process, and the guidance they receive from legal and professional standards; identify the steps in the accounting communication process, including the issuance of press releases, annual reports, quarterly reports, and SEC filings, as well as the role of electronic information services in this process.

   dien_vi01 21-11-2018 0 0   Download

 • Chapter 4 - Adjustments, financial statements, and the quality of earnings.

   dien_vi01 21-11-2018 1 1   Download

Đồng bộ tài khoản