intTypePromotion=3

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 2: Bằng chứng kiểm toán

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
28
lượt xem
1
download

Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 2: Bằng chứng kiểm toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 2: Bằng chứng kiểm toán" có cấu trúc gồm 4 phần trình bày các nội dung: Sự kiện sau ngày khóa sổ, giả định hoạt động liên tục, các bên liên quan, nợ tiềm tàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chuyên đề 2: Bằng chứng kiểm toán

Chuyên đề 2<br /> <br /> BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sự kiện sau ngày khóa sổ<br /> Giả định hoạt động liên tục<br /> Các bên liên quan<br /> Nợ tiềm tàng<br /> <br /> 2<br /> <br /> Söï kieän sau ngaøy khoùa soå<br />  Nguoàn tham chieáu: VSA/ISA 560, VAS<br /> 23, IAS 10<br />  Khaùi nieäm<br />  Phaân loaïi<br />  Thuû tuïc kieåm toaùn<br /> <br /> 3<br /> <br /> VAS 23<br /> <br /> (I)<br /> Söï kieän sau ngaøy khoùa soå keá toaùn laäp BCTC<br /> 31.12.200X<br /> Ngaøy keát thuùc<br /> nieân ñoä<br /> <br /> 1.2.200X+1<br /> Ngaøy phaùt haønh<br /> BCTC<br /> <br /> (I) Söï kieän phaùt sinh sau ngaøy khoùa soå keá toaùn laäp BCTC<br /> <br /> VSA 560<br /> <br /> (1)<br /> <br /> (2)<br /> <br /> (3)<br /> <br /> Söï kieän sau ngaøy khoùa soå keá toaùn laäp BCTC<br /> 31.12.200X<br /> Ngaøy keát thuùc<br /> nieân ñoä<br /> <br /> 1.2.200X+1<br /> Ngaøy kyù baùo caùo<br /> kieåm toaùn<br /> <br /> 15.2.200X+1<br /> Ngaøy coâng boá BCTC<br /> <br /> (1)Söï kieän phaùt sinh ñeán ngaøy kyù baùo caùo kieåm toaùn<br /> (2)Caùc söï kieän ñöôïc phaùt hieän sau ngaøy kyù baùo caùo kieåm<br /> toaùn nhöng tröôùc ngaøy coâng boá baùo caùo taøi chính<br /> (3)Caùc söï kieän xaûy ra sau ngaøy coâng boá BCTC<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản