intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Tomjerry | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

52
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát sự hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác-Lênin; Chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Chương 1 - Trường ĐH Thương Mại

 1. TỔNG QUAN HỌC PHẦN KTCT  Học phần KTCT gồm 6 chƣơng - Chƣơng 1: Đối tƣợng, PP CN và chức năng của KTCT Mác - Lênin  KTCT là 1 bộ phận của CN Mác - Lênin - Chƣơng 2: Hàng hóa, thị trƣờng và vai trò của các chủ thể tham gia thị trƣờng - Chƣơng 3: Giá trị thặng dƣ trong nền KTTT - Chƣơng 4: Cạnh tranh và độc quyền trong nền KTTT - Chƣơng 5: KTTT định hƣớng XHCN và các quan hệ lợi ích ở VN - Chƣơng 6: CNH, HĐH và hội nhập KTQT của Việt Nam
 2. Kinh tế chính trị “Là một môn khoa học kinh tế có mục đích nghiên cứu là tìm ra các quy luật chi phối sự vận động của các hiện tƣợng và quá trình hoạt động kinh tế của con ngƣời tƣơng ứng với những trình độ phát triển nhất định của xã hội” (Tr9). 5
 3. * Lịch sử hình thành, phát triển KTCT Mác - Lênin - Tƣ tƣởng kinh tế của nhân loại từ thời cổ đại - Thuật ngữ kinh tế chính trị xuất hiện vào đầu thế kỷ XVII - Thế kỷ XVIII - Trở thành môn khoa học với sự xuất hiện của lý thuyết của A.Smith - Sự xuất hiện của dòng lý thuyết KTCT C.Mác - Sự kết thừa, bổ sung, phát triển của Lênin - Sự kế thừa, bổ sung, phát triển sau Lênin 6
 4. 1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của KTCT Mác – Lênin 1.2.2. Phương pháp nghiên cứu của KTCT Mác - Lênin 7
 5. 1.2.1. Đối tượng NC của KTCT Mác - Lênin - Đối tƣợng NC của KTCT - Đối tƣợng NC của KTCT Mác - Lênin: “là các quan hệ xã hội của sản xuất và trao đổi mà các quan hệ này được đặt trong sự liên hệ biện chứng với trình độ phát triển cảu LLSX và KTTT tương ứng của PTSX nhất định” (Tr 13) - Mục đích NC - Quy luật kinh tế và chính sách kinh tế 8
 6. 1.2.2. Phương pháp NC của KTCT Mác - Lênin - Phép biện chứng duy vật - Các phƣơng pháp nghiên cứu của KHXH + PP trừu tƣợng hóa khoa học + PP logic kết hợp với lịch sử 9
 7. 1.3.1. Chức năng nhận thức 1.3.2. Chức năng thực tiễn 1.3.3. Chức năng tƣ tƣởng 1.3.4. Chức năng phƣơng pháp luận 10
 8. TÀI LIỆU HỌC TẬP Tài liệutham khảo bắt buộc:  [1]. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lê nin (Dành cho bậc đại học – Không chuyên Lý luận chính trị) (2019), NXB CTQG,  Tài liệu tham khảo khuyến khích:  [2]. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trƣờng đại học, cao đẳng), Nxb. CTQG, Hà Nội, 2008.  [3]. Trƣờng Đại học Thƣơng mại, Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế (2019), Nxb Hà Nội.  [4]. C.Mác- Ph.Ănghen: Toàn tập, tập 20, Nxb CTQG, 1994, H.  [5] V.I.Lênin: Toàn tập, tập 3, Nxb Tiến bộ Maxcơva, 1976, M.  [6]. C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 23, Nxb CTQG, 1999, H.  [7]. C.Mác và Ph.Ăng-ghen, Toàn tập, Tập 25, Nxb CTQG, 1999, H.Hà Nội,  [8]. Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB CTQG, Hà Nội.  [9]. V.I. Lênin toàn tập, tập 27, NXB chính trị quốc gia, 2005  [10]. V.I. Lênin toàn tập, tập 31, NXB chính trị quốc gia, 2005  [11]. Giáo trình đƣờng lối cách mạng của Đảng CS VN, 2016, NXB CTQG, HN  [12]. Klaus Schwab: “The Fourth Industrial Revolution” – Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ, 2016  [13]. http://vi.wikipedia.org
 9. VẤN ĐỀ THẢO LUẬN 1. Lịch sử hình thành và phát triển của kinh tế chính trị Mác – Lênin 2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu kinh tế chính trị Mác - Lênin. 3. Sự ra đời, phát triển của sản xuất hàng hóa và liên hệ thực tiễn phát triển SXHH ở VN 4. Lý luận hàng hóa và vận dụng vào thực tiễn phát triển KT HH ở VN
 10. 5. Thị trƣờng và vai trò của các chủ thể tham gia thị trƣờng 6. Lý luận giá trị thặng dƣ và ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận giá trị thặng dƣ 7. Lý luận lý luận tích lũy và ý nghĩa của việc nghiên cứu lý luận tích lũy 8. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dƣ trong nền kinh tế thị trƣờng
 11. 9. Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trƣờng 10. Kinh tế thị trƣờng và thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 11. Lợi ích kinh tế và vai trò của lợi ích kinh tế và liên hệ thực tiễn Việt Nam. 12. Tác động của CMCN đối với quá trình CNH – Liên hệ với thực tiễn Việt Nam
 12. 13. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNH trên thế giới - liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay 14. Hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với quá trình phát triển KTTT định hƣớng XHCN ở Việt Nam.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2