intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình Java: Chương 2 - Java cơ bản

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

50
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo bài giảng Lập trình Java: Chương 2 của Lăng Uy Tín sau đây để nắm bắt được những kiến thức về kiểu dữ liệu Java, toán tử, cấu trúc điều khiển, mảng, kiểu chuỗi. Với các bạn chuyên ngành CNTT thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Java: Chương 2 - Java cơ bản

Java Cơ bản<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> Kiểu dữ liệu Java<br />  Toán tử<br />  Cấu trúc điều khiển<br />  Mảng<br />  Kiểu chuổi (String)<br /> <br /> <br /> Các kiểu dữ liệu<br /> <br /> <br /> <br /> Java có hai loại kiểu dữ liệu chính: kiểu dữ liệu đơn<br /> nguyên và kiểu dữ liệu tham chiếu.<br /> Các kiểu dữ liệu đơn nguyên<br /> ◦ Các kiểu dữ liệu cơ sở<br /> ◦ Nhiều kiểu tương tự như C/C++ (int, double, char, …)<br /> ◦ Các biến lưu giữ các kiểu dữ liệu đơn nguyên luôn luôn chứa<br /> giá trị thực, không bao giờ là một tham chiếu.<br /> <br /> <br /> <br /> Các kiểu dữ liệu tham chiếu<br /> ◦ Các mảng và kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa (thí dụ, các<br /> lớp, các giao tiếp,…)<br /> ◦ Chỉ có thể được truy cập thông qua các biến tham chiếu.<br /> <br /> Các kiểu dữ liệu đơn nguyên<br /> <br /> <br /> Kiểu số nguyên<br /> ◦<br /> ◦<br /> ◦<br /> ◦<br /> <br /> <br /> <br /> byte: 8 bits (-128 đến +127)<br /> short: 16 bits (-32768 đến +32767)<br /> int: 32 bits<br /> long: 64 bits<br /> <br /> Kiểu ký tự<br /> ◦ char: 16 bits, (theo chuẩn unicode, không phải ASCII!)<br /> <br /> <br /> <br /> Kiểu số thực<br /> ◦ float: 4 bytes (-3.4 x E38 đến +3.4 x E38)<br /> ◦ double: 8 bytes (-1.7 x 10308 đến 1.7 x 10308)<br /> <br /> <br /> <br /> Kiểu lôgic<br /> ◦ boolean (true hoặc false)<br /> ◦ Không giống C/C++, không thể chuyển thành kiểu int.<br /> <br /> Các toán tử<br /> <br /> <br /> Số học<br /> ◦ +, -, *, /, %, ++, --<br /> <br /> <br /> <br /> Các toán tử trên bit<br /> ◦ &, |, ^, ~, , …<br /> <br /> <br /> <br /> Phép gán<br /> ◦ = , +=, -=, ...<br /> <br /> <br /> <br /> So sánh<br /> ◦ =, ==, !=<br /> <br /> <br /> <br /> Toán tử Logic<br /> ◦ && (&) , || (|) , ^ , !<br /> <br /> <br /> <br /> Cách thực hiện như C++, ngoại trừ đối với<br /> kiểu String có sự hỗ trợ đặc biệt.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2