intTypePromotion=1

Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 9 - ThS. Võ Thị Kim Oanh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
179
lượt xem
89
download

Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 9 - ThS. Võ Thị Kim Oanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 9 - Thi hành bản án và quyết định của tòa án trình bày các nội dung cụ thể như những quy định chung về thi hành bản án và quyết định của tòa án, thủ tục thi hành các loại hình phạt, giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 9 - ThS. Võ Thị Kim Oanh

 1. THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN
 2. I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 1. Những bản án và quyết định được thi hành: (Đ. 255 BLTTHS) Những bản án, quyết định được thi hành bao gồm: BA, QĐ đã có hiệu lực pháp luật Bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật (khoản 2 Điều 255 BLTTHS) Những Những BA, Những QĐ QĐ của BA, củ a Tòa án QĐ Tòa án cấp ST của giám đốc không bị Tòa án thẩm KC, KN cấp hoặc theo phúc tái trình tự thẩm thẩm PT
 3. 2. Thủ tục thi hành bản án, QĐ của Tòa án: (Đ. 256 BLTTHS) Kể từ ngày BA, QĐ sơ thẩm có hiệu lực CA Tòa pháp luật án đã xử Ra ST hoặc quyết 7 ngày Tòa án định khác thi Kể từ ngày cùng cấp nhận được BA, hành được ủy QĐ phúc thẩm, thác án QĐ giám đốc thẩm, QĐ tái thẩm
 4. 3. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án: (Đ. 257 BLTTHS) Hình phạt trục xuất Tù có thời hạn Cơ quan Công an Tù chung thân Tham gia Hội đồng thi hành án tử hình
 5. Aùn treo Chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án cư trú hoặc làm việc Cải tạo không giam giữ Hình phạt quản chế Cấm cư trú Chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi thi hành án Tước một số quyền CD Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
 6. Quyết định về bắt buộc Cơ sở chuyên khoa y tế chữa bệnh Quyết định dân sự trong VAHS Cơ quan thi hành án Hình phạt tiền dân sự Tịch thu tài sản
 7. II. THỦ TỤC THI HÀNH CÁC LOẠI HÌNH PHẠT 1. Thi hành hình phạt tử hình: a) Thủ tục xem xét BA tử hình trước khi đưa ra thi hành: (Đ. 258 BLTTHS) CA TANDTC (HSVA) Không KN CTN bác BA được GĐT hoặc đơn xin ân thi hành BA tử TT giảm hình có hiệu lực pháp luật HĐGĐT, TANDTC HĐTT thông báo TANDTC cho người CTN bác BA VT KN GĐT không bị kết án đơn xin ân được VKSNDTC hoặc TT để họ làm chấp nhận giảm thi hành (BA) KN và giữ đơn xin ân nguyên án giảm án tử hình tử hình
 8. b) Thủ tục thi hành hình phạt tử hình: (Đ. 259 BLTTHS) Kiểm tra Giao cho người bị kết căn cước án đọc các QĐ liên Xử bắn người bị quan đến việc thi kết án hành án của họ Kiểm tra CA Tòa căn cước và án đã xử các điều Báo cáo CA sơ thẩm kiện quy Có điều Báo cáo TANDTC ra QĐ thi định tại kiện QĐ Hoãn thi CA Tòa án xem xét hành án Đ.35 BLHS tại Đ.35 hành án đã ra QĐ chuyển và thành (đối với BLHS thi hành án thành tù lập người bị chung thân HĐTHA kết án là phụ nữ) Báo cáo Có tình tiết Hoãn thi CA Tòa án Báo cáo CA đặc biệt hành án đã ra QĐ TANDTC thi hành án
 9. 2. Thi hành hình phạt tù: (Đ. 260 đến Đ. 264 BLTTHS, Đ. 15 Pháp lệnh thi hành án phạt tù)  Khi đưa người bị kết án tù vào trại giam để chấp hành hình phạt, cơ quan thi hành án phat tù phải bảo đảm có đầy đủ các giấy tờ sau: Bản sao bản án, QĐ phạt tù đã có hiệu lực pháp luật và QĐ thi hành bản án, QĐ đó của Tòa án. Danh chỉ bản xác định căn cước của người bị kết án. Quyết định của cơ quan quản lý trại giam đưa người bị kết án tù vào trại giam.
 10. Thi hành hình phạt tù Người bị kết Người bị kết án đang bị tạm án đang tại giam ngoại Được gặp Không có mặt người thân tại cơ quan thích trước Công an khi khi thi hành đã hết thời án hạn Bị áp giải
 11. 3. Thi hành các loại hình phạt khác: (Đ. 265 đến Đ. 267 BLTTHS) Thi hành các loại hình phạt khác Hình phạt tù Hình phạt Hình phạt Hình phạt cho hường án trục xuất quản chế tiền hoặc tịch treo, hình phạt hoặc cấm cư thu tài sản cải tạo không trú giam giữ (Điều 264 (Điều 265 (Điều 266 (Điều 267 BLTTHS) BLTTHS) BLTTHS) BLTTHS)
 12. III. GIẢM THỜI HẠN HOẶC MIỄN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT 1. Điều kiện để được giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt: (Đ. 268 BLTTHS) Có thể được giảm thời hạn chấp Người đang hành hình phạt theo quy định tại chấp hành các Điều 57, 58,59 và 76 hình phạt tù, của BLHS cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, Nếu chưa chấp hành hình phạt quản chế thì có thể được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 57 BLHS
 13. Người đang Có thể được miễn được tạm đình chấp hành hình phạt còn lại chỉ chấp hành theo quy định tại khoản 4 hình phạt tù Điều 57 BLHS Người đã Có thể được miễn chấp hành chấp hành hình phạt tiền còn lại theo được một quy định tại khoản 2 Điều 58 phần hình và khoản 3 Đ. 76 BLHS phạt tiền Người bị Có thể được rút ngắn thời gian phạt tù thử thách theo quy định tại được hưởng Đ. 60 BLHS án treo
 14. 2. Thẩm quyền và thủ tục giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt: (Đ. 269 BLTTHS) a) Thẩm quyền quyết định: TAND cấp tỉnh TAQS cấp QK Có thẩm quyền quyết định nơi người bị kết án giảm thời hạn chấp hành chấp hành hình phạt tù hình phạt TAND cấp tỉnh TAQS cấp QK nơi người bị kết án Có thẩm quyền quyết định cư trú hoặc miễn chấp hành hình phạt tù làm việc
 15. TAND cấp huyện, TAQS khu vực Có thẩm quyền quyết định nơi người bị kết án giảm thời hạn hoặc miễn chấp chấp hành hành các hình phạt khác hoặc hình phạt hoặc giảm thời gian thử thách chịu thử thách
 16. b) Thủ tục: Hồ sơ đề nghị xét miễn chấp hành hình phạt cải tạo không Phải có đề nghị giam giữ, miễn chấp hành của Viện trưởng toàn bộ hoặc một phần VKS cùng cấp hình phạt tù còn lại, miễn chấp hành phần tiền phạt còn lại Phải có đề nghị Hồ sơ đề nghị xét miễn chấp của cơ quan thi hành hình phạt tù hành hình phạt tù
 17. Phải có đề nghị của cơ quan, tổ chức Hồ sơ đề nghị xét giảm hoặc chính quyền thời hạn chấp hành địa phương được hình phạt cải tạo giao nhiệm vụ trực không giam giữ tiếp giám sát, giáo dục Hồ sơ đề nghị xét giảm Phải có đề nghị hoặc nhận xét của hoặc miễn chấp hành cơ quan, tổ chức có hình phạt khác hoặc rút nhiệm vụ thi hành án ngắn thời gian thử thách quy định tại Điều 257 của án treo BLTTHS
 18. c) Trình tự: Tòa án ra quyết định chấp Đại nhận hoặc Một thành diện bác đề viên của VKS nghị giảm Tòa án phát thời hạn, trình bày biểu miễn CHHP vấn đề ý hoặc rút cần được kiến ngắn thời xem xét gian thử thách
 19. IV. XÓA ÁN TÍCH: (Điều 270 BLTTHS) 1. Đương nhiên xóa án tích: Chánh án Người được Tòa án đương nhiên đã xử xóa án sơ thẩm tích theo Yêu cầu cấp giấy quy định chứng nhận tại Điều 64 là họ đã BLHS được xóa án tích
 20. 2. Xóa án tích do Tòa án quyết định: Người bị kết án Tài liệu v/v làm đơn kèm Chánh án xin xóa án tích theo nhận xét VKS của chính quyền Tòa án cùng xã, phường, thị đã xử cấp trấn hoặc cơ sơ thẩm Phát biểu ý quan, tổ chức kiến bằng VB nơi họ cư trú hoặc làm việc Ra QĐ Bác đơn xóa án xin xóa án tích tích

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản