intTypePromotion=1

Bài giảng lý thuyết phân tích hoạt động kinh doanh

Chia sẻ: Lê Quảng Vàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
204
lượt xem
56
download

Bài giảng lý thuyết phân tích hoạt động kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích theo nghĩa chung nhất là chia nhỏ sự vật hiện tượng trong các mối liên hệ hữu cơ giữa các bộ phận cấu thành sự vật hiện tượng. Phân tích kinh tế trong một doanh nghiệp được gọi là phân tích hoạt động kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng lý thuyết phân tích hoạt động kinh doanh

 1. BAØI GIẢNG MOÂN PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH GV. BUØI AÙNH THAØNH (KHOA KEÁ TOAÙN – KIEÅM TOAÙN)
 2. CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH YÙ NGHÓA:  Giuùp töï ñaùnh giaù theá maïnh, theá yeáu nhằm ñeå cuõng coá, phaùt huy hay khaéc phuïc.  Laø coâng cuï caûi tieán coâng taùc quaûn trò trong DN.  Giuùp phaùt huy moïi tieàm naêng, khai thaùc toái ña mọi nguoàn löïc cuûa DN, nhaèm muïc tieâu ñaït hieäu quaû cao nhaát trong kinh doanh.  Laø cô sôû ñeå ra caùc quyeát ñònh quaûn trò ngaén haïn vaø daøi haïn.  Giuùp döï baùo, ñeà phoøng vaø haïn cheá nhöõng ruõi ro trong kinh doanh.
 3. ÑOÁI TÖÔÏNG: - Ñoái töôïng cuûa phaân tích HÑKD laø keát quûa HÑKD. - Ñoù laø vieäc ñaùnh giaù quaù trình höôùng ñeán KQ HÑKD, vôùi söï taùc ñoäng cuûa caùc nhaân toá aûnh höôûng vaø ñöôïc bieåu hieän thoâng qua caùc chæ tieâu kinh teá.
 4. Laø ñoái töôïng cuûa phaân tích Rieâng bieät, cuï theå Keát quaû Trong ñ.kieän t.gian k.gian kinh doanh Quaù khöù, hieän taïi, töông lai Coù muïc tieâu ñònh höôùng Noäi dung caùc chæ tieâu phaûn aùnh Phaân tích Chæ tieâu Giaù trò cuûa chæ tieâu kinh doanh kinh teá Chæ tieâu phaûn aùnh (soá löôïng - chaát löôïng) Kyõ thuaät tính toaùn chæ tieâu Tính taát yeáu cuûa nhaân toá (khaùch quan - chuû quan) Nhaân toá Tính taùc ñoäng cuûa nhaân toá taùc ñoäng (thuaän - nghòch) Noäi dung phaûn aùnh (soá löôïng - chaát löôïng)
 5. Ñoái töôïng söû duïng coâng cuï PT. HÑKD:  Nhaø quaûn trò: quyeát ñònh quaûn trò.  Nhaø cho vay: quyeát ñònh taøi trôï voán.  Nhaø ñaàu tö: quyeát ñònh ñaàu tö, lieân doanh-lieân keát.  Coå ñoâng: ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa vieäc ñaàu tö KD.  Sôû GDCK hay UBCK NN: quyeát ñònh tröôùc khi cho pheùp phaùt haønh Coå phieáu, Traùi phieáu, ...  Cô quan chöùc naêng: thueá, thoáng keâ, cô quan quaûn lyù caáp treân, …
 6. NOÄI DUNG:  Phaân tích veà keát quûa kinh doanh. => Phaân tích caùc chæ tieâu aûnh höôûng KQKD: - Giaù trò saûn xuaát. - Giaù thaønh saûn phaåm. - Doanh thu. - Lôïi nhuaän. - ………  Phaân tích veà yeáu toá cuûa quaù trình kinh doanh. => Phaân tích caùc chæ tieâu phaûn aùnh yeáu toá cuûa quaù trình KD: - Cung caáp nguyeân vaät lieäu. - Naêng suaát lao ñoäng.
 7. - Soá löôïng, tình traïng kyõ thuaät – MMTB. - ………  Phaân tích taøi chính. - Phaân tích Taøi saûn. - Phaân tích Nguoàn voán. - Phaân tích khaû naêng traû nôï, thu hoài nôï. - Phaân tích Tyû soá nôï – quan heä giöõa Voán vay & VCSH, hieäu quûa söû duïng TS, hieäu quûa söû duïng Voán, …  Phaân tích caùc nhaân toá taùc ñoäng. - Phaân tích soá löôïng SP sx, SP t.thuï. - Phaân tích giaù baùn. - Phaân tích khaû naêng thanh toaùn, …
 8. NHIEÄM VUÏ:ï  Kieåm tra vaø ñaùnh giaù KQ HÑKD Ñaùnh giaù giöõa keát quaû TH so vôùi KH hoaëc so vôùi TH kyø tröôùc, hoaëc so vôùi caùc DN tieâu bieåu cuøng ngaønh (hoaëc bình quaân noäi ngaønh).  Xaùc ñònh caùc nhaân toá aûnh höôûng Phaân tích caùc nhaân toá noäi taïi vaø nhaân toá khaùch quan ñaõ aûnh höôûng ñeán tình hình thöïc hieän KH.  Ñeà xuaát caùc giaûi phaùp nhaèm khai thaùc tieàm naêng Muïc ñích: phaùt huy theá maïnh vaø khaéc phuïc caùc ñieåm yeáu.  Xaây döïng phöông aùn KD döïa treân keát quaû phaân tích, muïc tieâu ñaõ ñònh Laäp baùo caùo keát quaû phaân tích, thuyeát minh baùo caùo vaø ñeà xuaát bieän phaùp quaûn trò.
 9. VAI TROØ:  Laø coâng cuï ñeå phaùt hieän nhöõng tieàm naêng cuûa DN trong HÑKD.  Laø coâng cuï caûi tieán quaûn lyù trong kinh doanh.  Cho pheùp DN nhìn nhaän ñuùng ñaén veà khaû naêng, söùc maïnh vaø haïn cheá.  Laø cô sôû quan troïng ñeå ra quyeát ñònh kinh doanh ñuùng ñaén.  Laø coâng cuï quan troïng trong quaûn trò DN.  Laø bieän phaùp quan troïng ñeå phoøng ngöøa ruõi ro.  Taøi lieäu PT HÑKD raát caàn thieát cho nhaø quaûn trò DN, caùc ñoái töôïng beân ngoaøi (nhaø ñaàu tö, nhaø cho vay, …)
 10. QUY TRÌNH PHAÂN TÍCH: Tieán haønh qua 3 giai ñoaïn sau:  GÑ 1: Giai ñoaïn chuaån bò phaân tích Laø khaâu quan troïng, noù aûnh höôûng ñeán chaát löôïng, thôøi haïn vaø taùc duïng cuûa phaân tích. Coâng taùc chuaån bò bao goàm: - Xaùc ñònh muïc tieâu. - Xaây döïng chöông trình: + Noäi dung phaân tích + Phaïm vi phaân tích + Loaïi hình phaân tích + Möùc ñoä phaân tích + Thôøi gian tieán haønh phaân tích + Boä phaän, caù nhaân thöïc hieän phaân tích
 11. + Hình thöùc hoäi nghò phaân tích: BGÑ, NLÑ - Thu thaäp thoâng tin taøi lieäu. + Thoâng tin chung: kinh teá, chính trò, xaõ hoäi, phaùp luaät, … + Thoâng tin theo ngaønh: ñaëc ñieåm SXKD, tieán boä KHKT, thò tröôøng, … + Thoâng tin lieân quan ñeán DN: * Heä thoáng BCTC - Baûng CÑKT - Baùo caùo KQKD - Baùo caùo LCTT - Thuyeát minh BCTC - Baûng CÑSPS (neáu caàn) * Bieân baûn kieåm keâ, kieåm tra, kieåm toaùn, … - Löïa choïn, kieåm tra taøi lieäu
 12.  GÑ 2: Giai ñoaïn thöïc hieän phaân tích ñöôïc thöïc hieän theo quy trình sau: - Tính toaùn caùc chæ tieâu PT, ñoái töôïng PT, MÑAH caùc nhaân toá. - Ñaùnh giaù chung (khaùi quaùt) tình hình döïa vaøo CTPT, ÑTPT. - PT chi tieát döïa vaøo MÑAH caùc nhaân toá. - Toång hôïp keát quûa phaân tích, ruùt ra nhaän xeùt, keát luaän.
 13.  GÑ 3: Giai ñoaïn keát thuùc phaân tích - Laäp baùo caùo phaân tích. + Ñaùnh giaù tình hình taøi chính (HÑKD) cuûa DN thoâng qua noäi dung phaân tích. + Öu ñieåm vaø haïn cheá trong quaûn lyù DN + Ñöa ra kieán nghò veà quaûn lyù. - Baùo caùo keát quaû phaân tích. - Hoaøn chænh hoà sô phaân tích.
 14. TOÅ CHÖÙC PHAÂN TÍCH HÑKD Xaùc ñònh muïc tieâu PT CHUAÅN BÒ PHAÂN TÍCH XD chöông trình PT Thu thaäp t.tin, taøi lieäu … Tính toaùn, xaùc ñònh … THÖÏC HIEÄN PHAÂN TÍCH Toång hôïp keát quaû … Laäp & baùo caùo PT KEÁT THUÙC PHAÂN TÍCH Hoaøn chænh hoà sô PT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2