intTypePromotion=3

Bài giảng Mạng máy tính - Nguyễn Văn Tấn

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:245

0
63
lượt xem
19
download

Bài giảng Mạng máy tính - Nguyễn Văn Tấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mạng máy tính do GV Nguyễn Văn Tấn biên soạn có nội dung chính trình bày về mạng máy tính cơ bản, cài đặt và cấu hình mạng ngang hàng, các dịch vụ mạng, các dịch vụ internet. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính - Nguyễn Văn Tấn

 1. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng MẠNG MÁY TÍNH (Tài liệ liệu môn học dành cho Sinh viên hệ Trung học chuyên nghiệ nghiệp ) Tài liệu tham khảo ™Mạng căn bản, VN-Guide ™Thực hành windows 2000 Server, Chủ biên Pts. Nguyễn Tiến Dũng, Nxb Thống kê ™MCSE e-book Gv : Nguyễn Văn Tẩn tannv@hcmut.edu.vn Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 1 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng Chương 1 MẠNG MÁY TÍNH CƠ BẢN Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 2
 2. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng Những phần chính Tổng quan về mạng máy tính Môi trường truyền và thiết bị mạng Kỹ thuật mạng hiện nay Tổng quan về bộ giao thức Internet TCP/IP Các lệnh liên quan Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 3 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Thuaät ngöõ computer network ñeà caäp ñeán vieäc keát noái nhöõng maùy tính hoaït ñoäng ñoäc laäp laïi vôùi nhau thoâng qua moâi tröôøng truyeàn thoâng. Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 4
 3. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Sự kết hợp hai hay nhiều máy tính độc lập trong một môi trường truyền thông Đảm bảo thông tin không bị mất trên đường truyền Thông tin được truyền nhanh chóng kịp thời và chính xác Các máy tính trong cùng một mạng phải nhận biết được nhau Cách đặt tên trong mạng, cách thức xác định các đừơng truyền trên mạng phải tuân theo một chuẩn thống nhất Tăng hiệu qủa công việc Xây dựng mô hình làm việc thống nhất Đưa tất cả những vấn đề cần giải quyết lên mạng Loại bỏ các thông tin thừa trùng lặp Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 5 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Chia sẻ tài nguyên như : File, Printer, Modem/Fax, Databases,.. Quản lý thông tin một cách tập trung Độ tin cậy cao về truyền thông Bảo mật dữ liệu Cho phép xây dựng hệ thống phân bố mở Users có thể truy xuất Databases cũng như những tài nguyên mạng kết nối LAN đến các mạng khác Các tổ chức Chia xẻ tài nguyên mạng Cung cấp độ tin cậy cao Tiếp kiệm ngân sách Tạo môi trường liện lạc tốt Các cá nhân Truy xuất thông tin từ xa : WWW, FTP … Liên lạc với nhau: Mail, Chat, Voice Chat, WebCam ... Giải trí : Video, Music.. Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 6
 4. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH IBM Compatible ASCII Printer IBM Compatible Cloud Plotter Workstation Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 7 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Tại nhà Văn phòng a Network Văn phòng b Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 8
 5. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Caùc thaønh phaàn cô baûn : Phaàn cöùng : z Maùy tính z Thieát bò keát noái z Caùp truyeàn daãn Phaàn meàm : z Heä ñieàu haønh. z Caùc trình öùng duïng maïng. Phaàn heä thoáng : z Phöông thöùc truyeàn nhaän thoâng tin Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 9 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Nhìn chung moät maïng ñôn giaûn bao goàm : Ít nhaát hai maùy tính Moät giao tieáp maïng treân moãi maùy : z NIC (Network Interface Card) Moät moâi tröôøng truyeàn : z Thöôøng laø caùp, tuy nhieân coù theå duøng caùc moâi tröôøng truyeàn khoâng daây. Heä ñieàu haønh maïng: z UNIX/LINUX z Windows NT,Windows 95, 98, 2000/XP/2003 z Novell Netware.. Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 10
 6. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 11 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Chế độ truyền ¾ Simplex : Truyền thông chỉ một hướng, 1 trạm truyền và trạm kia nhận Smoke Alarm Simplex Mode Fire Station Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 12
 7. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Chế độ truyền Half Duplex : Mỗi trạm có thể truyền và nhận dữ liệu nhưng không đồng thời or Half - Duplex Radio tower Radio tower Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 13 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Chế độ truyền Full Duplex :Tất cả các trạm truyền nhận dữ liệu 1 cách đồng thời. and Full - Duplex Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 14
 8. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Phaân loaïi keânh truyeàn : Caùc keânh truyeàn daïng ñieåm ñieåm (point to point channels). Keânh truyeàn daïng ña truy caäp ( multiaccess channels hay broadcast channels). Point to Point Broadcast Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 15 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Point to point : Store-and-forward hay packet switched. Haàu heát nhöõng maïng dieän roäng duøng cô cheá naøy. Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 16
 9. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Multiaccess : Moät keânh lieân laïc coù theå ñöôïc duøng chung cho nhieàu maùy khaùc nhau treân maïng. Moïi maùy treân keânh chung ñoù coù theå nhaän ñöôïc moïi goùi thoâng tin treân ñoù. Khi laáy thoâng tin vaøo thì caùc maùy seõ phaûi kieåm tra ñòa chæ cuûa mình vaø ñòa chæ trong packet Khi muoán truyeàn thoâng tin thì caùc maùy phaûi tranh chaáp ñöôøng truyeàn theo moät phöông thöùc naøo ñoù. Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 17 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Star Ring Tree Ring Bus Ring Satellite Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 18
 10. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Moät soá thuaät ngöõ thoâng duïng LANs (Local Area Networks) z Coù giôùi haïn veà ñòa lyù z Toác ñoä truyeàn duõ lieäu khaù cao z Moät toå chöùc quaûn lyù z Thöôøng duøng keânh truyeàn ña truy caäp z Nhöõng kyõ thuaät thöôøng duøng : – Ethernet : 10/100/1000 Mbps, – Token Ring : 16 Mbps – FDDI : 100 Mbps Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 19 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Local-Area Network Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 20
 11. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Moät soá thuaät ngöõ thoâng duïng MANs(Metropolitan Area Networks) z Coù kích thöôùc vuøng ñòa lyù lôùn hôn LAN tuy nhieân nhoû hôn WAN. z Moät toå chöùc quaûn lyù. z Thöôøng duøng caùp ñoàng truïc, caùp quang hay soùng ngaén. Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 21 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Metropolitan Area Network Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 22
 12. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Moät soá thuaät ngöõ thoâng duïng WANs (Wide Area Networks) z Khoâng coù giôùi haïn veà ñòa lyù z Chuùng thöôøng laø söï keát noái nhieàu LANs z Toác ñoä truyeàn döõ lieäu khaù thaáp z Nhieàu toå chöùc quaûn lyù z Truïc chính thöôøng duøng keânh truyeàn ñieåm ñieåm z Nhöõng kyõ thuaät thöôøng duøng : – Caùc ñöôøng daây ñieän thoaïi. – Truyeàn thoâng baèng veä tinh. Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 23 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Wide-Area Network Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 24
 13. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Moät soá thuaät ngöõ thoâng duïng : Internet: z Maïng toaøn caàu ñaët bieät keát noái maïng cuûa caùc toå chöùc , caù nhaân treân theá giôùi. z Keát noái caùc LAN bôûi WAN taïo neân Internet. Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 25 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 26
 14. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Caùc loaïi keát noái ñeán Internet Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 27 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Giao thöùc (Protocol): Qui taéc caùc thaønh phaàn lieân laïc nhau Ñònh daïng hay thöù töï cuûa message trao ñoåi Haønh ñoäng khi nhaän message Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 28
 15. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Moâ hình tham khaûo OSI: Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 29 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH SD P110 P ro fe s sio n a l W o r ks ta t io n 5 0 0 0 Viết thư Mô hình Chuyển ngôn ngữ người nhận đọc được Đặt thư vào bì và ghi địa chỉ Gởi thư và hộp thư Bưu điện sắp xếp thư Giám sát xếp thư lên phương tiện chuyển thư Thư được đưa lên phương tiện để phân phát thư Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 30
 16. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Moâ hình tham khaûo OSI: user Application Interoperability 7 Presentation 6 Session Logical connection 5 Transport Interconnectivity 4 Remote connection Network 3 Data Link 2 Local connection Physical 1 Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 31 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Moâ hình tham khaûo OSI: Physical Layer : Xem xeùt vaán ñeà truyeàn caùc bit thoâ (raw bits) qua moät keânh truyeàn. Datalink Layer : Cung caáp moät lieân keát truyeàn thoâng khoâng coù loãi. MAC sublayer : caàn thieát cho daïng truyeàn thoâng ña truy caäp. Network Layer : Löïa choïn ñöôøng ñi giöõa caùc heä thoáng ñaàu cuoái ( routing ). Giaûi quyeát taéc ngheõn treân maïng. Chuyeån ñoåi giöõa caùc loaïi maïng khaùc nhau. Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 32
 17. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Transport Layer : Cung caáp caùc lieân keát aûo “end-to-end” giöõa caùc tieán trình ngang haøng. Ñieàu khieån doøng “end-to-end” Session Layer : Thieát laäp, quaûn lyù, keát thuùc caùc phieân laøm vieäc giöõa caùc öùng duïng. Doø tìm vò trí caùc dòch vuï. Presentation : Maõ hoaù döõ lieäu, neùn döõ lieäu, ñaûo ngöôïc döõ lieäu Application : Baát kyø caùi gì khoâng ñöôïc cung caáp bôûi caùc lôùp khaùc. Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 33 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Headers vaø trailers : Moãi lôùp caàn theâm vaøo caùc thoâng tin ñieàu khieån theo thöù töï ñeå thöïc hieän coâng vieäc cuûa noù. Sau ñoù toaøn boä seõ ñöôïc gôûi xuoáng lôùp thaáp hôn. Lôùp ngang haøng khi nhaän ñöôïc thoâng tin seõ söû duïng caùc thoâng tin ñieàu khieån naøy. Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 34
 18. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Cô cheá trao ñoåi thoâng tin Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 35 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH Ñònh daïng thoâng tin öùng moãi lôùp Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 36
 19. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng Câu hỏi bài tập 1. Mạng máy tính là gì ? 2. Hãy mô tả các thành phần cơ bản của một mạng máy tính đơn giản. 3. Có mấy loại kênh truyền, hãy cho ví dụ cụ thể ? 4. Cho biết LAN, MAN, WAN, Internet là gì ? 5. Làm thế nào để kết nối đến Internet tử máy ở nhà ? 6. Thông thường mạng các công ty, trường học kết nối đến Internet như thế nào ? 7. Hãy liệt kê các lớp của mô hình tham chiếu OSI theo thứ tự từ cao đến thấp ? Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 37 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng Câu hỏi bài tập 8. Lớp nào của mô hình tham chiếu OSI có chức năngĐịnh địa chỉ và tìm đường, tách và hợp gói dữ liệu ? a. Đưa ra những kỹ thuật về điện cơ, truyền tín hiệu lên cáp mạng? b. Biểu diễn dữ liệu, nén, mã hoá dữ liệu ? c. Thiết lập và bảo trì kết nối giữa hai trạm truyền thông ? d. Cung cấp giao diện và ứng dụng cho người dùng? e. Quản lý kênh truyền vật lý giữa hai trạm 9. Thế nào là chế độ truyền Simplex, Half-Duplex và Full-Duplex là gì? Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 38
 20. Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng Môi trường truyền, thiết bị mạng Moâi tröôøng truyeàn Höõu tuyeán Voâ tuyeán Thieát bò maïng Card maïng Hub, Switch, Router.. Danh saùch caùc moâ hình maïng cô baûn Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 39 Trường Đại Học Dân lập Hồng Bàng Môi trường truyền Kiểu môi trườhg truyền thông mạng Truyền bên trong: z Cáp Xoắn đôi(Twisted-Pair) z CápĐồng trục (Coaxial) z Cáp Quang học (Fiber-optic) Truyền bên ngoài: z Sóng Radio z Tia Laser z Tia Hồng ngoại(infrared) z Sóng Vệ tinh(satellite) Bản quyền ®2004 – hcmut.net Trang 40

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản