intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Quản lý kinh tế và đấu thầu - Bùi Hữu Bắc

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85

66
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Bài giảng "Quản lý kinh tế và đấu thầu" gồm có 2 phần chính, đó là: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu và hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Bài giảng này là tài liệu tham khảo cho giáo viên giảng dạy và làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành xây dựng, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho những người làm công tác xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản lý kinh tế và đấu thầu - Bùi Hữu Bắc

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP & XÂY DỰNG  BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ ĐẤU THẦU Dùng cho hệ Cao đẳng chuyên nghiệp (Lưu hành nội bộ) Người biên soạn: Bùi Hữu Bắc Uông Bí, năm 2010
 2. Lêi nãi ®Çu §Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ tµi liÖu gi¶ng d¹y cho gi¸o viªn vµ tµi liÖu häc tËp cho sinh viªn chuyªn ngµnh x©y dùng, kinh tÕ x©y dùng. Khoa x©y dùng tiÕn hµnh tæ chøc biªn so¹n cuèn "Qu¶n lý DA§T vµ ®Êu thÇu". Trong lÇn biªn so¹n nµy, c¸c t¸c gi¶ tham gia biªn so¹n gi¸o tr×nh ®· tiÕp thu nghiªm tóc nh÷ng ®ãng gãp cña ng­êi ®äc vÒ nh÷ng ®iÓm cÇn chØnh lý vµ bæ sung kiÕn thøc míi vÒ lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ trong ho¹t ®éng x©y dùng. §¸p øng nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, hiÖn ®¹i vµ phï hîp víi nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ®ang héi nhËp vµ ph¸t triÓn. Gi¸o tr×nh "Qu¶n lý DA§T vµ ®Êu thÇu" lµm tµi liÖu tham kh¶o cho gi¸o viªn gi¶ng d¹y vµ lµm tµi liÖu häc tËp cho sinh viªn ngµnh x©y dùng, ®ång thêi lµm tµi liÖu tham kh¶o cho nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c x©y dùng. Tham gia biªn so¹n gi¸o tr×nh lµ tËp thÓ c¸n bé gi¶ng d¹y cña Khoa x©y dùng-Tr­êng cao ®¼ng C«ng nghiÖp vµ X©y dùng: 1 KS. Hµ V¨n L­u- Tr­ëng khoa x©y dùng: Biªn so¹n ch­¬ng 1,2 - PhÇn I 2 KS. Bïi H÷u B¾c- Chñ biªn : Biªn so¹n Ch­¬ng 3,4 - PhÇn I, Ch­¬ng 1,2- PhÇn II MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song gi¸o tr×nh ch¾c ch¾n vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. TËp thÓ c¸n bé vµ gi¸o viªn, biªn so¹n gi¸o tr×nh cña khoa x©y dùng tr­êng cao ®¼ng c«ng nghiÖp vµ x©y dùng xin giíi thiÖu cuèn s¸ch víi t¸c gi¶ , rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp x©y dùng cña b¹n ®äc ®Ó cuèn s¸ch xuÊt b¶n lÇn sau ®­îc tèt h¬n. Ng­êi biªn so¹n 1
 3. PhÇn I Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh CH ƯƠ NG I Q UY HO ẠCH XÂY DỰ NG 1.1. KHÁI NIỆM 1.1.1. Hoạt động xây dựng: bao gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng và các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình. 1.1.2. Công trình xây dựng: là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, năng lượng và các công trình khác. 1.1.3. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: bao gồm hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý các chất thải và các công trình khác. 1.1.4. Hệ thống công trình hạ tầng xã hội: bao gồm các công trình y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên, mặt nước và các công trình khác. 1.1.5. Chỉ giới đường đỏ: là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác. 1.1.6. Chỉ giới xây dựng: là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên lô đất. 1.1.7. Quy chuẩn xây dựng : là các quy định bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành. 1.1.8. Tiêu chuẩn xây dựng: là các quy định về chuẩn mực kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc kỹ thuật, các chỉ tiêu, các chỉ số kỹ thuật và các chỉ số tự nhiên được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận để áp dụng trong hoạt động xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng gồm tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng. 1.2.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.2.1. Quy hoạch xây dựng phải được lập, phê duyệt làm cơ sở cho các hoạt động xây dựng tiếp theo. Quy hoạch xây dựng được lập cho năm năm, mười 2
 4. năm và định hướng phát triển lâu dài. Quy hoạch xây dựng phải được định kỳ xem xét điều chỉnh để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng phải bảo đảm tính kế thừa của các quy hoạch xây dựng trước đã lập và phê duyệt. 1.2.2. Nhà nước bảo đảm vốn ngân sách nhà nước và có chính sách huy động các nguồn vốn khác cho công tác lập quy hoạch xây dựng. Vốn ngân sách nhà nước được cân đối trong kế hoạch hàng năm để lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chi tiết các khu chức năng không thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung theo hình thức kinh doanh. 1.2.3. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng trong địa giới hành chính do mình quản lý theo phân cấp, làm cơ sở quản lý các hoạt động xây dựng, triển khai các dự án đầu tư xây dựng và xây dựng công trình. 1.2.4. Trong trường hợp Uỷ ban nhân dân các cấp không đủ điều kiện năng lực thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng, phê duyệt quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng thì mời chuyên gia, thuê tư vấn để thực hiện. 1.2.5. Mọi tổ chức, cá nhân phải tuân theo quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 1.3. PHÂN LOẠI QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1.3.1. Quy hoạch xây dựng được phân thành ba loại sau đây: a) Quy hoạch xây dựng vùng; b) Quy hoạch xây dựng đô thị, bao gồm quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; c) Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. 1.3.2. Chính phủ quy định trình tự lập quy hoạch xây dựng, hồ sơ và tỷ lệ các loại bản đồ, đơn giá lập đối với từng loại quy hoạch xây dựng. 1.4.YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG Quy hoạch xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây: 1.4.1. Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển của các ngành khác, quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo ra động lực phát triển kinh tế - xã hội; 1.4.2. Tổ chức, sắp xếp không gian lãnh thổ trên cơ sở khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai và các nguồn lực phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm lịch sử, kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa học và công nghệ của đất nước trong từng giai đoạn phát triển; 1.4.3. Tạo lập được môi trường sống tiện nghi, an toàn và bền vững; thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của nhân dân; bảo vệ môi trường, di sản văn hoá, bảo tồn di tích lịch sử - văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát triển bản sắc văn hoá dân tộc; 1.4.4. Xác lập được cơ sở cho công tác kế hoạch, quản lý đầu tư và thu hút đầu tư xây dựng; quản lý, khai thác và sử dụng các công trình xây dựng trong đô 3
 5. thị, điểm dân cư nông thôn. 1.5. ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1.5.1. Tổ chức thiết kế quy hoạch xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng; b) Có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng phù hợp; c) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch xây dựng, chủ trì thiết kế chuyên ngành thuộc đồ án quy hoạch xây dựng phải có năng lực hành nghề xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với từng loại quy hoạch xây dựng. 1.5.2. Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành nghề, có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng; b) Có đăng ký hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng. Chính phủ quy định phạm vi hoạt động thiết kế quy hoạch xây dựng của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng. 1.6. QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian đô thị và điểm dân cư nông thôn, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hoà giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm sơ đồ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh. 1.6.1. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng 1.6.1.1 Trách nhiệm lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng được quy định như sau: a) Bộ Xây dựng lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng đối với những vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan; b) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quyết định. 1.6.1.2. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng bao gồm: a) Dự báo quy mô dân số đô thị, nông thôn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của vùng và chiến lược phân bố dân cư của quốc gia cho giai đoạn năm năm, mười năm và dài hơn; b) Tổ chức không gian các cơ sở công nghiệp chủ yếu, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên phạm vi vùng theo từng giai đoạn phù hợp với tiềm năng và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng; c) Tổ chức không gian hệ thống đô thị, điểm dân cư phù hợp với điều kiện địa lý, tự nhiên của từng khu vực, bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc khai 4
 6. thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý của toàn vùng. 1.6.2. Nội dung quy hoạch xây dựng vùng Quy hoạch xây dựng vùng phải bảo đảm các nội dung chính sau đây: 1.6.2.1. Xác định hệ thống các đô thị, các điểm dân cư để phục vụ công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, các khu vực bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và các khu chức năng khác; 1.6.2.2. Bố trí hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian và các biện pháp bảo vệ môi trường; 1.6.2.3. Định hướng phát triển các công trình chuyên ngành; 1.6.2.4. Xác định đất dự trữ để phục vụ cho nhu cầu phát triển; sử dụng đất có hiệu quả. 1.6.3. Thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng 1.6.3.1. Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định quy hoạch xây dựng vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan. 1.6.3.2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. 1.6.4. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng 1.6.4.1. Quy hoạch xây dựng vùng được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây: a) Có sự điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng, quy hoạch phát triển ngành của vùng; chiến lược quốc phòng, an ninh; b) Có thay đổi về điều kiện địa lý, tự nhiên, dân số và kinh tế - xã hội. 1.6.4.2. Thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, quy hoạch điều chỉnh xây dựng vùng được quy định như sau: a) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh, quy hoạch điều chỉnh xây dựng vùng đối với các vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh theo đề nghị của Bộ Xây dựng sau khi có ý kiến của các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan; b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập nhiệm vụ điều chỉnh và quy hoạch điều chỉnh xây dựng vùng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. 1.7. QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ Quy hoạch chung xây dựng đô thị là việc tổ chức không gian đô thị, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng vùng và của quốc gia trong từng thời kỳ. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị là việc cụ thể hoá nội dung của quy hoạch chung xây dựng đô thị, là cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng công trình, cung cấp thông tin, cấp giấy phép xây dựng công trình, giao đất, cho thuê đất để triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình. 1.7.1. Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị 1.7.1.1. Trách nhiệm lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị được 5
 7. quy định như sau: a) Bộ Xây dựng lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng các đô thị mới liên tỉnh, các khu công nghệ cao, các khu kinh tế đặc thù, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan; b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với đô thị loại 3, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; c) Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng các đô thị loại 4, loại 5 thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trình Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp huyện) thông qua và trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 1.7.1.2. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị bao gồm: a) Xác định tính chất của đô thị, quy mô dân số đô thị, định hướng phát triển không gian đô thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho từng giai đoạn năm năm, mười năm và dự báo hướng phát triển của đô thị cho giai đoạn hai mươi năm; b) Đối với quy hoạch chung xây dựng cải tạo đô thị, ngoài các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều này còn phải xác định những khu vực phải giải toả, những khu vực được giữ lại để chỉnh trang, những khu vực phải được bảo vệ và những yêu cầu cụ thể khác theo đặc điểm của từng đô thị. 1.7.3. Nội dung quy hoạch chung xây dựng đô thị 1.7.3.1. Quy hoạch chung xây dựng đô thị phải bảo đảm xác định tổng mặt bằng sử dụng đất của đô thị theo quy mô dân số của từng giai đoạn quy hoạch; phân khu chức năng đô thị; mật độ dân số, hệ số sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác của từng khu chức năng và của đô thị; bố trí tổng thể các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, xác định chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường giao thông chính đô thị, xác định cốt xây dựng khống chế của từng khu vực và toàn đô thị. 1.7.3.2. Quy hoạch chung xây dựng đô thị phải được thiết kế theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, phải tận dụng địa hình, cây xanh, mặt nước và các điều kiện thiên nhiên nơi quy hoạch, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 1.7.3.3. Trong trường hợp quy hoạch chung xây dựng cải tạo đô thị phải đề xuất được các giải pháp giữ lại những công trình, cảnh quan hiện có phù hợp với nhiệm vụ đề ra. 1.7.4. Thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị 1.7.4.1. Bộ Xây dựng tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng các đô thị mới liên tỉnh, các khu công nghệ cao, các khu kinh tế đặc thù, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi có ý kiến của các bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có liên quan. 1.7.4.2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng 6
 8. đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 trong phạm vi tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với đô thị loại 3, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. 1.7.4.3. Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng các đô thị loại 4, loại 5, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 1.7.5. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị 1.7.5.1. Quy hoạch chung xây dựng đô thị được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây: a) Thay đổi định hướng phát triển kinh tế - xã hội; b) Để thu hút đầu tư các nguồn vốn xây dựng đô thị và các mục tiêu khác không làm thay đổi lớn đến định hướng phát triển đô thị; c) Các điều kiện về địa lý, tự nhiên có biến động. 1.7.5.2. Người có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chung xây dựng đô thị thì phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được điều chỉnh. 1.7.6. Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1.7.6.1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị căn cứ theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý xây dựng, yêu cầu của các chủ đầu tư xây dựng công trình và ý kiến của nhân dân trong khu vực quy hoạch, nhưng không được trái với quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được phê duyệt. 1.7.6.2. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị bao gồm: a) Yêu cầu diện tích sử dụng đất, quy mô, phạm vi quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, thiết kế đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực thiết kế; b) Lập danh mục đề xuất biện pháp cải tạo cho những công trình cần giữ lại trong khu vực quy hoạch cải tạo; c) Những yêu cầu khác đối với từng khu vực thiết kế. 1.7.7. Nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1.7.7.1. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị phải bảo đảm các nội dung chính sau đây: a) Xác định mặt bằng, diện tích đất xây dựng các loại công trình trong khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; b) Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng của các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; c) Các giải pháp thiết kế về hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, các biện pháp bảo đảm cảnh quan, môi trường sinh thái và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật có liên quan; d) Đối với các quy hoạch chi tiết cải tạo đô thị phải đề xuất các phương án cải tạo các công trình hiện có phù hợp với nhiệm vụ đề ra và phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu vực. 1.7.7.2. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được lập trên bản đồ địa hình và bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 đến 1/2000 tuỳ theo nhiệm vụ quy hoạch đặt ra. 7
 9. 1.7.8. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1.7.8.1. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3. 1.7.8.2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị loại 4 và loại 5. 1.7.9. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1.7.9.1. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây: a) Quy hoạch chung xây dựng đô thị được điều chỉnh; b) Cần khuyến khích, thu hút đầu tư. 1.7.9.2. Người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị thì phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được điều chỉnh. 1.7.9.3. Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị quy định phải lấy ý kiến của nhân dân trong khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng và không được làm thay đổi lớn đến cơ cấu quy hoạch chung xây dựng. 1.7.10. Thiết kế đô thị Thiết kế đô thị là việc cụ thể hoá nội dung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị về kiến trúc các công trình trong đô thị, cảnh quan cho từng khu chức năng, tuyến phố và các khu không gian công cộng khác trong đô thị. 1.7.10.1. Thiết kế đô thị bao gồm những nội dung sau đây: a) Trong quy hoạch chung xây dựng đô thị, thiết kế đô thị phải quy định và thể hiện được không gian kiến trúc công trình, cảnh quan của từng khu phố, của toàn bộ đô thị, xác định được giới hạn chiều cao công trình của từng khu vực và của toàn bộ đô thị; b) Trong quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, thiết kế đô thị phải quy định và thể hiện được cốt xây dựng của mặt đường, vỉa hè, nền công trình và các tầng của công trình, chiều cao công trình, kiến trúc mặt đứng, hình thức kiến trúc mái, màu sắc công trình trên từng tuyến phố; c) Thiết kế đô thị phải thể hiện được sự phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, hài hoà với cảnh quan thiên nhiên và nhân tạo ở khu vực thiết kế; tận dụng các yếu tố mặt nước, cây xanh; bảo vệ di sản văn hoá, công trình di tích lịch sử - văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 1.7.10.2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các quy định về quản lý kiến trúc để quản lý việc xây dựng theo thiết kế đô thị được duyệt. 1.7.10.3. Chính phủ quy định cụ thể về thiết kế đô thị. 1.8. QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn là việc tổ chức không gian, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của điểm dân cư nông thôn. Điểm dân cư nông thôn là nơi cư trú tập trung của nhiều hộ gia đình gắn kết với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định bao gồm trung tâm xã, thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi chung là thôn) được hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, văn hoá, phong tục, tập quán và các yếu tố khác. 8
 10. 1.8.1. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn 1.8.1.1. Uỷ ban nhân dân cấp xã lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 1.8.1.2. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn bao gồm: a) Dự báo quy mô tăng dân số điểm dân cư nông thôn theo từng giai đoạn; b) Tổ chức không gian các cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống trong điểm dân cư nông thôn; c) Định hướng phát triển các điểm dân cư. 1.8.2. Nội dung quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn 1.8.2.1. Xác định các khu chức năng, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hướng phát triển cho từng điểm dân cư, thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện tự nhiên, phong tục, tập quán cho từng vùng để hướng dẫn nhân dân xây dựng. 1.8.2.2. Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã phải xác định vị trí, diện tích xây dựng của các công trình: trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ và các công trình khác. 1.8.2.3. Đối với những điểm dân cư nông thôn đang tồn tại ổn định lâu dài, khi thực hiện quy hoạch xây dựng thì phải thiết kế cải tạo, chỉnh trang các khu chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 1.8.3. Thẩm quyền lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lập quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua và trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 1.8.4. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn 1.8.4.1. Quy hoạch điểm dân cư nông thôn được điều chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây: a) Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được điều chỉnh; b) Quy hoạch xây dựng vùng được điều chỉnh; c) Các điều kiện về địa lý, tự nhiên có biến động. 1.8.4.2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh và quy hoạch xây dựng điều chỉnh đối với các điểm dân cư nông thôn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý. 1.9.QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1.9.1. Công bố quy hoạch xây dựng 1.9.1.1. Trong quá trình lập quy hoạch chi tiết xây dựng phải lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan theo nhiệm vụ của từng loại quy hoạch xây dựng. 1.9.1.2. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng, Uỷ ban nhân dân các cấp phải công bố rộng rãi quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý để tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch biết, kiểm tra 9
 11. và thực hiện. Đối với việc công bố quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng do người có thẩm quyền phê duyệt quyết định về nội dung công bố. 1.9.1.3. Căn cứ quy hoạch xây dựng được duyệt, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện: a) Cắm mốc chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên thực địa; b) Xác định trên thực địa khu vực cấm xây dựng. 1.9.1.4. Người có trách nhiệm công bố quy hoạch xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không thực hiện hoặc thực hiện chậm việc công bố quy hoạch gây thiệt hại về kinh tế khi phải giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng công trình. 1.9.1.5. Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, trong thời hạn ba năm kể từ ngày công bố mà chưa thực hiện hoặc thực hiện không đạt yêu cầu của quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, thì người có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phải có trách nhiệm áp dụng các biện pháp khắc phục và thông báo cho tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch biết. Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng không thể thực hiện được thì phải điều chỉnh hoặc huỷ bỏ và công bố lại theo quy định . 1.9.2. Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 1.9.2.1. Cơ quan quản lý về xây dựng các cấp chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, chứng chỉ quy hoạch xây dựng cho các chủ đầu tư xây dựng công trình khi có nhu cầu đầu tư xây dựng trong phạm vi được phân cấp quản lý. 1.9.2.2. Việc cung cấp thông tin được thực hiện dưới các hình thức sau đây: a) Công khai đồ án quy hoạch xây dựng bao gồm: sơ đồ, mô hình, bản vẽ quy hoạch xây dựng; b) Giải thích quy hoạch xây dựng; c) Cung cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng. 1.9.2.3. Chứng chỉ quy hoạch xây dựng bao gồm các thông tin về sử dụng đất; các quy định về hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, về kiến trúc, về an toàn phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường và các quy định khác theo quy hoạch chi tiết xây dựng. 1.9.3. Nội dung quản lý quy hoạch xây dựng 1.9.3.1. Quản lý quy hoạch xây dựng bao gồm những nội dung chính sau đây: a) Ban hành các quy định về quy hoạch, kiến trúc, các chính sách thu hút đầu tư xây dựng theo thẩm quyền; b) Quản lý việc xây dựng công trình theo quy hoạch xây dựng; c) Quản lý các mốc giới ngoài thực địa; d) Quản lý việc xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; đ) Đình chỉ xây dựng, xử phạt hành chính, cưỡng chế phá dỡ những công trình xây dựng trái phép, xây dựng sai giấy phép, xây dựng không tuân theo quy hoạch xây dựng. 1.9.3.2. Người có thẩm quyền quản lý quy hoạch xây dựng theo phân cấp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những công việc quản lý được giao và phải bồi thường thiệt hại do các quyết định không kịp thời, trái với thẩm quyền gây thiệt hại cho Nhà nước, nhân dân. 10
 12. Ch­¬ng II DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2.1. Yªu cÇu ®èi víi dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: 2.1.1. Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu chñ yÕu sau ®©y: - Phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh vµ quy ho¹ch x©y dùng; - Cã ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ, ph­¬ng ¸n c«ng nghÖ phï hîp; - An toµn trong x©y dùng, vËn hµnh, khai th¸c, sö dông c«ng tr×nh, an toµn phßng chèng c¸y næ vµ b¶o vÖ m«i tr­êng; - §¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi cña dù ¸n. 2.1.2- §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng cã quy m« lín, tr­íc khi lËp dù ¸n chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i lËp b¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp ®Çu t­. Néi dung chñ yÕu cña b¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm sù cÇn thiÕt ®Çu t­, dù kiÕn quy m« ®Çu t­, h×nh thøc ®Çu t­, ph©n tÝch lùa chän s¬ bé vÒ c«ng nghÖ, x¸c ®Þnh s¬ bé tæng møc ®Çu t­, ph­¬ng ¸n huy ®éng c¸c nguån vèn, kh¶ n¨ng hoµn vèn vµ tr¶ nî; tÝnh to¸n s¬ bé hiÖu qu¶ ®Çu t­ vÒ mÆt kinh tÕ-x· héi cña dù ¸n. 2.1.3. §èi víi dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh cã sö dông vèn Nhµ n­íc, ngoµi viÖc ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu quy ®Þnh, viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng ph¶i phï hîp víi c¸c chØ tiªu kinh tÕ –kü thuËt do c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc cã thÈm quyÒn vÒ x©y dùng ban hµnh, h­íng dÉn ¸p dông. §èi víi dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh sö dông vè hç trî ph¸t triÓn theo h×nh thøc (ODA) th× ph¶i b¶o ®¶m kÞp thêi vèn ®èi øng. 2.2. Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh 2.2.1.Theo quy m« vµ tÝnh chÊt: Dù ¸n quan träng quèc gia do Quèc héi th«ng qua chñ tr­¬ng vµ cho phÐp ®Çu t­. C¸c dù ¸n ®­îc phÇn thµnh 3 nhãm A,B,C cô thÓ nh­ sau: STT LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 11
 13. Theo Nghị quyết I Dự án quan trọng quốc gia số 66/2006/QH11 của Quốc hội II Nhóm A Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thuộc lĩnh vực bảo vệ an ninh, quốc phòng có tính chất bảo 1 Không kể mức vốn mật quốc gia, có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: sản xuất 2 Không kể mức vốn chất độc hại, chất nổ; hạ tầng khu công nghiệp Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp điện, khai thác dầu khí, hoá chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác chế biến khoáng 3 Trên 1.500 tỷ đồng sản, các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thuỷ lợi, giao thông (khác ở điểm II-3), cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất 4 Trên 1.000 tỷ đồng thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hoá dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp nhẹ, sành sứ, thuỷ tinh, in, vườn quốc gia, khu bảo 5 Trên 700 tỷ đồng tồn thiên nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến nông, lâm sản. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: y tế, văn hoá, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng 6 dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở), kho tàng, Trên 500 tỷ đồng du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác. III Nhóm B Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp điện, khai thác dầu khí, hoá chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác chế biến Từ 75 đến 1.500 1 khoáng sản, các dự án giao thông (cầu, cảng biển, tỷ đồng cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: thuỷ lợi, giao thông (khác ở điểm II-3), cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất Từ 50 đến 1.000 2 thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hoá dược, thiết bị tỷ đồng y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông. 3 Các dự án đầu tư xây dựng CT: hạ tầng kỹ thuật khu Từ 40 đến 700 tỷ đồng 12
 14. đô thị mới, công nghiệp nhẹ, sành sứ, thuỷ tinh, in, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến nông, lâm sản. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: y tế, văn hoá, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng 4 dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở), kho tàng, Từ 15 đến 500 tỷ đồng du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác. IV Nhóm C Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp điện, khai thác dầu khí, hoá chất, phân bón, chế tạo máy, xi măng, luyện kim, khai thác chế 1 biến khoáng sản, các dự án giao thông (cầu, cảng Dưới 75 tỷ đồng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ). Các trường phổ thông nằm trong quy hoạch (không kể mức vốn), xây dựng khu nhà ở. Các dự án đầu tư XD công trình: thuỷ lợi, giao thông (khác ở điểm II-3), cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết 2 Dưới 50 tỷ đồng bị thông tin, điện tử, tin học, hoá dược, thiết bị y tế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính, viễn thông. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: công nghiệp nhẹ, sành sứ, thuỷ tinh, in, vườn quốc gia, khu bảo 3 Dưới 40 tỷ đồng tồn thiên nhiên, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến nông, lâm sản. Các dự án đầu tư xây dựng công trình: y tế, văn hoá, giáo dục, phát thanh, truyền hình, xây dựng 4 dân dụng khác (trừ xây dựng khu nhà ở), kho tàng, Dưới 15 tỷ đồng du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác. Ghi chú : 1. Các dự án nhóm A về đường sắt, đường bộ phải được phân đoạn theo chiều dài đường, cấp đường, cầu theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. 2. Các dự án xây dựng trụ sở, nhà làm việc của cơ quan nhà nước phải thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 2.2.2 Theo nguån vèn: - Dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc; - Dù ¸n sö dông vèn tÝn dông do nhµ n­íc b¶o l·nh, vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc; - Dù ¸n sö dông vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ n­íc; - Dù ¸n sö dông vèn kh¸c bao gåm vèn t­ nh©n hoÆc sö dông hçn hîp nhiÒu nguån vèn. 13
 15. 2.3. B¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ xin phÐp ®Çu t­. 2.3.1. Kh¸i niÖm: B¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh lµ hå s¬ xin chñ tr­¬ng ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp ®Çu t­. Đối với các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 66/2006/QH11 của Quốc hội thì chủ đầu tư phải lập Báo cáo đầu tư trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư. Đối với các dự án khác, chủ đầu tư không phải lập Báo cáo đầu tư. Đối với dự án nhóm A không có trong quy hoạch ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành để xem xét, bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Vị trí, quy mô xây dựng công trình phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nếu chưa có trong quy hoạch xây dựng thì phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. 2.3.2. Néi dung B¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: a- Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n; chÕ ®é klhai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn quèc gia nÕu cã; b- Dù kiÕn quy m« ®Çu t­: + C«ng xuÊt, diÖn tÝch x©y dùng; + C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh bao gåm: C«ng tr×nh chÝnh, c«ng tr×nh phô vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c; + Dù kiÕn vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhu cÇu sö dông ®Êt; c- Ph©n tÝch, lùa chän s¬ bé : +C«ng nghÖ, kü thuËt; + C¸c ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt t­ thiÕt bÞ, nguyªn liÖu, n¨ng l­îng, dÞch vô, h¹ tÇng kü thuËt; + Ph­¬ng ¸n gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c­ nÕu cã; + C¸c ¶nh h­ëng cña dù ¸n ®èi víi m«i tr­êng sinh th¸i, phßng chèng ch¸y næ, an ninh, quèc phßng. d-H×nh thøc ®Çu t­: +X¸c ®Þnh s¬ bé tæng møc ®Çu t­; + Thêi h¹n ®Çu t­ cña dù ¸n; + Ph­¬ng ¸n huy ®éng vèn thep tiÕn ®é vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi cña dù ¸n vµ ph©n kú ®Çu t­ nÕu cã. 2.3.3- Xin phÐp ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. a- Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm göi B¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tíi Bé qu¶n lý ngµnh. Bé qu¶n lý ngµnh lµ c¬ quan ®Çu mèi gióp Thñ t­íng chÝnh phñ lÊy ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng liªn quan, tæng hîp vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn tr×nh Thñ t­êng chÝnh phñ. b- Thêi h¹n lÊy ý kiÕn. Trong vßng 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc B¸o c¸o ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, Bé qu¶n lý ngµnh ph¶i göi c«ng v¨n lÊy ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng liªn quan. Trong vßng 30 ngµy loµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®­îc ®Ò nghÞ, c¬ quan ®­îc 14
 16. hái ý kiÕn ph¶i cã v¨n b¶n tr¶ lêi vÒ nh÷ng néi dung thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña m×nh. Trong vßng 7 ngµy sau khi nhËn ®­îc v¨n b¶n tr¶ lêi theo thêi h¹n trªn, Bé qu¶n lý ngµnh ph¶i lËp b¸o c¸o tr×nh Thñ t­êng chÝnh phñ. c- B¸o c¸o tr×nh thñ t­íng chÝnh phñ bao gåm: Tãm t¾t néi dung B¸o c¸o ®Çu t­ , tãm t¾t ý kiÕn c¸c Bé, ngµnh vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn vÒ viÖc cho phÐp ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh kÌm theo b¶n gèc v¨n b¶n ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng cã liªn quan. 2.4. Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh 2.4.1. Kh¸i niÖm Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh lµ tËp hîp c¸c ®Ò xuÊt cã liªn quan ®Õn viÖc bá vèn ®Ó x©y dùng míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn, duy tr×, n©ng c¸o chÊt l­îng c«ng tr×nh hoÆc s¶n phÈm, dÞch vô trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm phÇn thuyÕt minh vµ phÇn thiÕt kÕ c¬ së. Khi ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, chñ ®Çu t­ ph¶i lËp dù ¸n ®Ó lµm râ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ vµ hiÖu qu¶ dÇu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, trõ nh÷ng tr­êng hîp sau: + C«ng tr×nh x©y dùng cho môc ®Ých t«n gi¸o; +C«ng tr×nh c¶i t¹o, n©ng cÊp, x©y dùng míi trô së c¬ quan cã tæng møc ®Çu t­ d­íi 3 tû ®ång; + C¸c dù ¸n h¹ tÇng kü thuËt cã tæng møc ®Çu t­ d­íi 7 tû ®ång sö dông vèn ng©n s¸ch kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh, phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, quy ho¹ch x©y dùng vµ ®· cã chñ tr­¬ng ®Çu t­ hoÆc ®· ®­îc bè trÝ trong kÕ ho¹ch ®Çu t­ hµng n¨m. + C«ng tr×nh x©y dùng lµ nhµ ë riªng lÎ cña d©n. 2.4.2. Néi dung dù ¸n Néi dung dù ¸n bao gåm phÇn thuyÕt minh vµ phÇn thiÕt kÕ c¬ së §èi víi c¸c dù ¸n nhãm B ch­a cã trong quy ho¹ch kinh tÕ kü thuËt- x· héi, quy ho¹ch ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng th× tr­íc khi lËp dù ¸n ph¶i cã ý kiÕn tháa thuËn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt vÒ quy ho¹ch. 2.4.2.1- Néi dung phÇn thuyÕt minh: a) Sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t­, ®¸nh gi¸ nhu cÇu thÞ tr­êng, tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh h×nh thøc ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; ®Þa ®iÓm x©y dùng, nhu cÇu sö dông ®Êt; ®iÒu kiÖn cung cÊp nguyªn liÖu, nhiªn liÖu vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c. b) M« t¶ vÒ quy m« vµ diÖn tÝch x©y dùng c«ng tr×nh, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh bao gåm c«ng tr×nh chÝnh, c«ng tr×nh phô vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c; ph©n tÝch lùa chän ph­¬ng ¸n kü thuËt, c«ng nghÖ vµ c«ng xuÊt. c) C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn bao gåm: + Ph­¬ng ph¸p gi¶i phßng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c­ vµ ph­¬ng ¸n hç trî x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt nÕu cã; + C¸c ph­¬ng ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc ®èi víi c«ng tr×nh trong ®« thÞ vµ c«ng tr×nh cã yªu cÇu kiÕn tróc; + Ph­¬ng ¸n khai th¸c dù ¸n vµ sö dông lao ®éng; + Ph©n ®o¹n thùc hiÖn, tiÕn ®é thùc hiÖn vµ h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n. 15
 17. ®) §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng, c¸c gi¶i ph¸p phßng, chèng ch¸y, næ vµ c¸c yªu cÇu vÒ an ninh, quèc phßng. e) Tæng møc ®Çu t­ cña dù ¸n; kh¶ n¨ng thu xÕp vèn, nguån vèn vµ kh¶ n¨ng cÊp vèn theo tiÕn ®é; ph­¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn ®èi víi vèn dù ¸n cã yªu cÇu thu håi vèn; c¸c chØ tiªu tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ x· häi cña dù ¸n. 2.4.2.2- Néi dung thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n a) Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ, bảo đảm thể hiện được các phương án thiết kế, là căn cứ để xác định tổng mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo. b) Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung: + Đặc điểm tổng mặt bằng; phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc; phương án và sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ; + Kết cấu chịu lực chính của công trình; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào; + Mô tả đặc điểm tải trọng và các tác động đối với công trình; + Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng. c) Phần bản vẽ thiết kế cơ sở được thể hiện với các kích thước chủ yếu, bao gồm: + Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; + Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc; + Sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ; + Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình; bản vẽ hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình." 2.4.3. Hå s¬ tr×nh duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh Chñ ®Çu t­ cã tr¸ch nhiÖm göi hå s¬ dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh tíi ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­ ®Ó phª duyÖt: Hå s¬ gåm: 1- Tê tr×nh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ ; 2- Dù ¸n bao gåm c¸c phÇn thuyÕt minh vµ thiÕt kÕ c¬ së; v¨n b¶n thÈm ®Þnh cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan (nÕu cã); 3- C¸c v¨n b¶n thÈm ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn; 4- V¨n b¶n cho phÐp ®Çu t­ ®èi víi dù ¸n nhãm A; v¨n b¶n chÊp thuËn bæ sung quy ho¹ch ®èi víi dù ¸n nhãm A ch­a cã trong quy ho¹ch ngµnh. 2.4.4.ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh a). Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều này và lấy ý kiến các cơ quan liên quan để thẩm định dự án. b). Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước về các dự 16
 18. án đầu tư để tổ chức thẩm định dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư và dự án khác nếu thấy cần thiết. c). Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước: + Cơ quan cấp Bộ tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. Đầu mối tổ chức thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư; + Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tổ chức thẩm định dự án. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc người quyết định đầu tư. d). Đối với dự án khác thì người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án. đ). Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở: - Đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A, không phân biệt nguồn vốn, việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện như sau: Bộ Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các công trình công nghiệp chuyên ngành; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều; Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng một công trình dân dụng dưới 20 tầng thì Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở. Đối với dự án bao gồm nhiều loại công trình khác nhau thì Bộ chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở là một trong các Bộ nêu trên có chức năng quản lý loại công trình quyết định tính chất, mục tiêu của dự án. Bộ chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành quản lý công trình chuyên ngành và cơ quan liên quan để thẩm định thiết kế cơ sở. - Đối với các dự án nhóm B, C, không phân biệt nguồn vốn, trừ các dự án nhóm B, C quy định tại điểm c, điểm d mục này, việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện như sau: Sở Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các công trình công nghiệp chuyên ngành; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều; Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc 17
 19. dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh yêu cầu. Riêng dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thì Sở Xây dựng hoặc Sở Giao thông công chính hoặc Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Đối với dự án bao gồm nhiều loại công trình khác nhau thì Sở chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở là một trong các Sở nêu trên có chức năng quản lý loại công trình quyết định tính chất, mục tiêu của dự án. Sở chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở quản lý công trình chuyên ngành và cơ quan liên quan để thẩm định thiết kế cơ sở. - Đối với các dự án nhóm B, C do Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước đầu tư thuộc chuyên ngành do mình quản lý thì các Bộ, doanh nghiệp này tự tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở sau khi có ý kiến của địa phương về quy hoạch xây dựng và bảo vệ môi trường. - Đối với các dự án nhóm B, C có công trình xây dựng theo tuyến qua nhiều địa phương thì Bộ được quy định tại điểm a khoản này tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở và có trách nhiệm lấy ý kiến của địa phương nơi có công trình xây dựng về quy hoạch xây dựng và bảo vệ môi trường. - Cơ quan tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm gửi kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tới đơn vị đầu mối thẩm định dự án. Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở không quá 30 ngày làm việc đối với dự án quan trọng quốc gia, 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 10 ngày làm việc với dự án nhóm C, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ." 2.4.5. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh a). Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình của người quyết định đầu tư: Xem xét các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án, bao gồm: sự cần thiết đầu tư; các yếu tố đầu vào của dự án; quy mô, công suất, công nghệ, thời gian, tiến độ thực hiện dự án; phân tích tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án, bao gồm: sự phù hợp với quy hoạch; nhu cầu sử dụng đất, tài nguyên (nếu có); khả năng giải phóng mặt bằng, khả năng huy động vốn đáp ứng tiến độ của dự án; kinh nghiệm quản lý của chủ đầu tư; kết quả thẩm định thiết kế cơ sở; khả năng hoàn trả vốn vay; giải pháp phòng, chống cháy nổ; các yếu tố ảnh hưởng đến dự án như quốc phòng, an ninh, môi trường trên cơ sở ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan và các quy định khác của pháp luật có liên quan. b). Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền: - Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng; sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào; - Việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng 18
 20. chống cháy nổ; - Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết kế cơ sở theo quy định." 2.4.6. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh a)- Thñ t­íng chÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t­ c¸c dù ¸n ®· ®­îc quèc héi chñ tr­¬ng vµ cho phÐp ®Çu t­; b)- §èi víi c¸c dù ¸n kh¸c sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc Bé tr­ëng, thñ tr­ëng ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan qu¶n lý tµi chÝnh cña §¶ng, c¬ quan trung ­¬ng cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ-x· héi, tæ chøc chÝnh trÞ –x· héi nghÒ nghiÖp vµ chñ tÞch UBND cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ®Çu t­ c¸c dù ¸n nhãm A,B,C; Bé tr­ëng, thñ tr­ëng ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, vµ chñ tÞch UBND cÊp tØnh ®­îc ñy quyÒn hoÆc ph©n cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t­ c¸c dù ¸n nhãm B,C cho c¬ quan cÊp d­íi trùc tiÕp; Chñ tÞch UBND cÊp HuyÖn, cÊp x· ®­îc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ c¸c dù ¸n trong ph¹m vi ng©n s¸ch cña ®Þa ph­¬ng sau khi th«ng qua Héi ®ång nh©n nh©n cïng cÊp; Tïy theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph­¬ng, Chñ tÞch UBND cÊp tØnh quy ®Þnh cô thÓ cho UBND cÊp huyÖn ®­îc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ c¸c dù ¸n thuéc ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng cã møc vèn ®Çu t­ kh«ng lín h¬n 5 tû ®ång vµ Chñ tÞch UBND cÊp x· kh«ng lín h¬n 3 tû ®ång. §èi víi c¸c thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng, viÖc ph©n cÊp theo quy ®Þnh riªng ®­îc thñ t­íng chÝnh phñ cho phÐp; c)- C¸c dù ¸n sö dông vèn kh¸c, vèn hçn hîp chñ ®Çu t­ tù quyÕt ®Þnh ®Çu t­ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm. d)- Ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ chØ ®­îc quyÕt ®Þnh ®Çu t­ khi ®· cã kÕt qu¶ thÈm ®Þnh dù ¸n. RiÕng ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn tÝn dông, tæ chøc cho vay vèn thÈm ®Þnh ph­¬ng ¸n tµi chÝnh vµ ph­¬ng ¸n tr¶ nî ®Ó ch¸p thuËn cho vay hoÆc kh«ng cho vay tr­íc khi ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­. ®)- Néi dung quyÕt ®Þnh ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®inh. 2.4.7. §iÒu kiÖn ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: a)-Tæ chøc lËp hå s¬ dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn: - Cã ®¨ng ký ho¹t ®éng lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; - Cã ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng phï hîp víi c«ng viÖc lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; - Cã ng­êi ®ñ n¨ng lùc hµnh nghÒ lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víi yªu cÇu ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m nhËn chøc danh chñ nhiÖm dù ¸n; c¸ nh©n tham gia dù ¸n phØa cã n¨ng lùc hµnh nghÒ phï hîp víi tõng lo¹i dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. b)- C¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp lËp hå s¬ dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®¸p øng ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn: - Cã ®¨ng ký ho¹t ®éng lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh; - Cã n¨ng lùc hµnh nghÒ lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh. 2.4.8.QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2