intTypePromotion=1

Bài giảng môn Kế toán tài chính (Phần 3) - Huỳnh Thị Ngọc Phương

Chia sẻ: Nguyen Hong Ngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:105

0
94
lượt xem
20
download

Bài giảng môn Kế toán tài chính (Phần 3) - Huỳnh Thị Ngọc Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Kế toán tài chính (Phần 3) trình bày các nội dung sau trình bày các nội dung quan trọng của sổ kế toán và các hình thức sổ kế toán, báo cáo tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Kế toán tài chính (Phần 3) - Huỳnh Thị Ngọc Phương

 1. MOÂN: KEÁ TOAÙN TAØI CHÍNH (PHAÀN III) GV: Huyønh Thò Ngoïc Phöôïng ÑT: 0937 766 269 04/05/15 1
 2. PHAÀN 1: SOÅ KEÁ TOAÙN VAØ CAÙC HÌNH THÖÙC SOÅ KEÁ TOAÙN I.Soå keá toaùn 1.Khaùi nieäm. 2.Phaân loaïi soå keá toaùn. 3.Caùch ghi soå keá toaùn. 4.Söûa sai soå keá toaùn. 04/05/15 2
 3. 1. Khaùi nieäm:Soå keá toaùn laøø caùc tôø soå theo moät maãu nhaát ñònh duøng ñeå ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh theo ñuùng phöông phaùp cuûa keá toaùn treân cô sôû soá lieäu cuûa chöùng töø goác. 2. Phaân loaïi: döïa theo caùc ñaëc tröng nhö:  Noäi dung kinh teá: Soå TSCÑ, Vaät tö, CPSX,…  Hình thöùc, caáu truùc:Soå 2 beân, 1 beân, nhieàu coät  04/05/15 3 Hình thöùc beân ngoaøi: ñoùng thaønh taäp
 4. 3. Caùch ghi soå keá toaùn: coù 3 giai ñoaïn  Giai ñoaïn 1: Môû soå  Giai ñoaïn 2: Ghi soå  Giai ñoaïn 3: Khoùa soå 4. Söûa sai soå keá toaùn: 1. Phöông phaùp caûi chính 2. Phöông phaùp ghi boå sung 3. Phöông phaùp ghi buùt toaùn ñoû 04/05/15 4
 5. II. Caùc hình thöùc keá toaùn 1. Khaùi nieäm: Laø vieäc quy ñònh phaûi môû nhöõng loaïi soå keá toaùn naøo ñeå phaûn aùnh caùc ñoái töôïng keá toaùn, keát caáu töøng loaïi soå, trình töï, phương phaùp ghi soå vaø mlh giöõa caùc loaïi soå nhaèm ñaûm baûo vai troø chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa keá toaùn 04/05/15 5
 6. 2. Caùc hình thöùc soå keá toaùn: coù  4 hình thöùc a) 1.Nhaät kyù chung. b) 2.Nhaät kyù soå caùi. c) 3.Chöùng töø ghi soå. d) 4.Nhaät kyù chöùng töø. Hieän nay: Hình thöùc keá toaùn treân maùy tính. 04/05/15 6
 7. a.Hình thöùc nhaät kyù chung: bao goàm caùc loaïi soå sau ñaây: - Soå nhaät kyù chung - Soå caùi. - Soå nhaät kyù ñaëc bieät vaø Caùc loaïi soå, theû keá toaùn chi tieát (soå phuï) 04/05/15 7
 8. 1. Soå nhaät kyù chung(nhaät kyù toång quaùt) Noäi dung: laø soå keá toaùn toång hôïp duøng ñeå ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh theo trình töï thôøi gian, vaø quan heä ñoái öùng TK cuûa caùc nghieäp vuï ñoù ñeå phuïc vuï ghi Soå caùi. Keát caáu vaø phöông phaùp ghi soå: + Soå nhaät kyù chung ñöôïc quy ñònh thoáng nhaát theo maãu ban haønh. + Taát caû caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh ñeàu 04/05/15 phaûi ghi vaøo soå nhaät kyù chung. 8
 9. 2. Soå Nhaät kyù ñaëc bieät: Caùc soå nhaät kyù ÑB thoâng duïng nhö + Soå nhaät kyù thu tieàn: duøng ñeå ghi cheùp caùc nghieäp vuï thu tieàn cuûa ñôn vò. + Nhaät kyù chi tieàn: duøng ñeå ghi cheùp caùc nghieäp vuï chi tieàn cuûa ñôn vò. + Nhaät kyù mua haøng chòu: duøng ñeå ghi cheùp caùc nghieäp vuï mua haøng theo töøng nhoùm haøng toàn kho cuûa ñôn vò. + Nhaät kyù baùn haøng chòu : duøng ñeå ghi cheùp caùc nghieäp vuï baùn haøng cuûa ñôn vò nhö baùn hoùa, baùn thaønh phaåm,baùn dv.Soå naøy duøng ñeå ghi cheùp caùc nghieäp vuï baùn haøng theo hình thöùc thu tieàn sau (baùn chòu). Trong tröôøng hôïp ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 04/05/15 9 khi
 10. 3. Soå caùi: • Noäi dung:SC laø soå keá toaùn toång hôïp duøng ñeå ghi cheùp caùc NVKT P/S theo töøng TK toång hôïp. Soá lieäu treân S/C ñöôïc ghi vaøo BCÑSPS töø ñoù ghi vaøo BCÑKT vaø caùc baùo bieåu keá toaùn khaùc. • Keát caáu & phöông phaùp ghi soå: + Ngaøy ñ/tieân cuûa nieân ñoä k/toaùn, ghi soá dö ñaàu nieân ñoä cuûa TK vaøo doøng ñaàu tieân,coät soá dö (nôïï hoaëc coù). + Cuoái trang soå, coäng SPS luõy keá, tính soá dö ñeå chuyeån sang trang sau. + Ñaàu trang soå ghi soá coäng luõy keá & soá dö trang tröôùc chuyeån sang trang sau. + Cuoái kyø(thaùng,quyù),cuoái nieân ñoä k/toaùn phaûi khoùa soå, coäng SPS nôï & coù,tính ra soá dö cuûa töøng taøi khoaûn. 04/05/15 10
 11. 4. Caùc soå, theû keá toaùn chi tieát • Noäi dung: Duøng ñeå ghi cheùp chi tieát caùc ñoái töôïng k/toaùn caàn phaûi theo doõi chi tieát nhaèm phuïc vuï yeâu caàu tính toaùn moät soá chætieâu, toång hôïp phaân tích & kieåm tra cuûa ñôn vò maøcaùc soå ktoaùn toång hôïp khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc. • Keát caáu & p/p ghi cheùp: tuyø theo y/caàu quaûn lyù cuûa caùc doanh nghieäp coù theå môû & löïa choïn caùc maãu soå k/toaùn chi tieát caàn thieát & phuø hôïp. +Haøng ngaøy, caên cöù vaøo caùc chöùng töø ktoaùn ñeå ghi vaøo caùc soå hoaëc theû ktoaùn coù lieân quan ôû caùc coät phuø hôïp. + Cuoái thaùng hoaëc cuoái quyù, phaûi toång hôïp soá lieäu 04/05/15 & khoùa caùc soå hoaëc theû ktoaùn chi tieát.11sau ñoù, caên cöù vaøo soå & theû ktoaùn chi tieát laäp
 12. Chöùng töø keá toaùn Soå Nhaät Soå, theû keá Soå Nhaät kyù kyù ñaëc toaùn chi tieát chung bieät Soå caùi Baûng toång hôïp chi tieát Baûng caân ñoái soá P/S Baùo caùo taøi chính Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù  04/05/15 12 chung
 13. Trình töï ghi soå ktoaùn theo hình thöùc NKC • Haøng ngaøy, caên cöù vaøo caùc chöùng töø ñaõ kieåm tra laøm caên cöù ghi soå.Tröôùc heát ghi ng/vuï P/S vaøo soå NKC, sau ñoù caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ ghi treân soå NKC ñeå ghi vaøo S/C theo caùc TK phuø hôïp. Neáu ñ/vò coù môû soå ktoaùn chi tieát thì ñoàng thôøi vôùi vieäc ghi soå NKC, caùc ng/vuï P/S ñöôïc ghi vaøo soå theû ktoaùn chi tieát coù lieân quan. Tröôøng hôïp ñ/vò môû caùc soå NKÑB thì haøng ngaøy caên cöù vaøo caùc chöùng töø ñöôïc duøng laøm caên cöù ghi soå ghi n/vuï P/S vaøo soå NKÑB coù lieân quan. • Cuoái thaùng, cuoái quyù, cuoái naêm coäng soá lieäu treân Scaùi, laäp baûng caân ñoái soá P/S. sau khi ñaõ k/tra khôùp ñuùng soá lieäu ghi treân Scaùi & baûng toång hôïp chi tieát, ñöôïc duøng ñeå laäp BCTC. 04/05/15 13
 14. Ñôn vò: Soå nhaät kyù chung Ñòa chæ: naêm ….. Nga Chöùng Ñaõ Soá Soá phaùt øy töø Dieãn giaûi ghi hieä sinh thaù Soá Nga SC u TK Nôï Coù ng hie øy ghi äu thaù soå ng 1 2 3 4 5 6 7 8 Soá trang tröôùc chöyeån sang Soå naøy coù ….trang,ñaùnh soá töø trang soá 1 ñeán trang …. Ngaøy…thaùng …naêm…. Coäng chuyeån Ngaøy môû soå:…….. Keá toaùn Giaùm ñoác Ngöôøi ghi soå sang trang sau tröôûng (kyù, hoï teân) 04/05/15 (Kyù teân, ñoùng daáu) 14 (kyù, hoï, teân)
 15. Phöông phaùp ghi soå • Coät 1: Ghi ngaøy thaùng ghi soå • Coät 2,3: Ghi soá hieäu & ngaøy thaùng laäp cuûa chöùng töø keá toaùn duøng laøm caên cöù ghi soå. • Coät 4: ghi toùm taét noäi dung nghieäp vuï kinh teá, taøi chính phaùt sinh cuûa chöùng töø keá toaùn. • Coät 5: Ñaùnh daáu caùc nghieäp vuï ghi soå nhaät kyù chung ñaõ ñöôïc ghi vaøo soå caùi. • Coät 6: Ghi soá hieäu caùc TK ghi Nôï, ghi Coù theo ñònh khoaûn keá toaùn caùc nghieäp vuï phaùt sinh. TK ghi nôï ñöôïc ghi tröôùc, 04/05/15 TK ghi coù ñöôïc ghi sau, moãi TK 15 ñöôïc ghi moät doøng rieâng.
 16. Soå Caùi Naêm ………….. Teân taøi khoaûn:… Soá hieäu:………. Ngaø Chöùng Tran Soá Soá y töø Dieãn giaûi g hieäu tieàn thaù Soá Ngaø nhaä TKÑÖ Nôï Co ng y t kyù ù hie ghi äu thaùn soå g 1 2 3 4 5 6 7 8 -SD ñaàu naêm -Soá P/S tr.thg Soå naøy coù ….trang,ñaùnh soá töø trang soá Ngaøy…thaùng …naêm…. 1 ñeán trang …. -Coäng SPS Ngaøy Keá toaùn Giaùm ñoác Ngöôøimôû ghisoå:…….. thaùng 04/05/15 tröôûng 16 soå -Soá dö cuoái (Kyù teân, ñoùng daáu)
 17. Phöông phaùp ghi soå • Coät 1: Ghi ngaøy thaùng ghi soå. • Coät 2,3 : Ghi soá hieäu & ngaøy thaùng laäp cuûa chöùng töø k/toaùn ñöôïc duøng laøm caên cöù ghi soå. • Coät 4: Ghi toùm taét noäi dung nghieäp vuï kinh teá P/S . • Coät 5: Ghi soá trang cuûa soå nhaät kyù chung ñaõ ghi nghieäp vuï naøy. • Coät 6: Ghi soá hieäu cuûa TK ñoái öùng lieân quan ñeán ng/vuï P/S vôùi TK trang soå caùi naøy (TK ghi nôï tröôùc, TK ghi Coù sau) • Coät 04/05/15 7,8: Ghi soá tieàn P/S beân Nôï hoaëc 17
 18. SOÅ NHAÄT KYÙ THU TIEÀN Ngaø Chöùng Dieãn Ghi Ghi coù caùc TK y töø giaûi nôï TK khaùc thaù TK ng … ghi s Ngaø Soá Soá soå o y tieà hieä á thaù n u ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Soá trang Soå naøy coù ….trang,ñaùnh soá töø trang soá 1 ñeán ….thaùng Ngaøy trang …. tröôùc …..naêm…… chuyeån Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác Ngaøy Ngöôøimôû soå:…….. ghi soå sang (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân, (Kyù, hoï teân) Coäng 04/05/15 ñoùng daáu) 18 chuyeån
 19. Phöông phaùp ghi soå • Coät 1: Ghi ngaøy thaùng ghi soå. • Coät 2,3: Ghi soá hieäu, ngaøy, thaùng laäp cuûa chöùng töø k/toaùn duøng laøm caên cöù ghi soå. • Coät 4: Ghi toùm taét noäi dung ng/vuï k/teá taøi chính P/S cuûa chöùng töø k/toaùn. • Coät 5: Ghi soá tieàn thu ñöôïc vaøo beân nôï cuûa TK tieàn ñöôïc theo doõi treân soå naøy nhö: Tieàn maët, tieàn göûi ngaân haøng… • Coät 6,7,8,9,10,11: Ghi soá tieàn P/S beân coù cuûa caùc TK ñoái öùng. • Cuoái trang soå, coäng soá P/S luõy keá ñeå chuyeån sang trang sau. • Ñaàu 04/05/15 trang soå, ghi soá coäng trang tröôùc chuyeån 19 sang.
 20. SOÅ NHAÄT KYÙ CHI TIEÀN Nga Chöùng Dieãn Ghi Ghi nôï caùc TK øy töø giaûi coù TK khaùc oâ1 TK So Ngaø Soá Soá á y tieà hie n äu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Soá trang tröôùc soá töø trang soá Soå naøy coù ….trang,ñaùnh 1 ñeán trang …. chuyeån Ngaøy ….thaùng sang …..naêm….. Ngaøy môû soå:…….. Giaùm ñoác Ngöôøi ghi Coäng Keá toaùn soå chuyeån tröôûng (kyù teân,ñoùng 04/05/15 sang trang daáu) 20 (kyù,hoï sau(kyù,hoï teân)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2