intTypePromotion=1

Bài giảng môn Tin học ứng dụng – Bùi Thế Thành

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
19
lượt xem
1
download

Bài giảng môn Tin học ứng dụng – Bùi Thế Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tin học ứng dụng được biên soạn bởi giảng viên Bùi Thế Thành với các nội dung tổng quan về bảng tính điện tử Excel, quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel, phân tích và dự báo kinh tế trong Excel, ứng dụng các hàm tài chính trong Excel vào quản lý kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tin học ứng dụng – Bùi Thế Thành

 1. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông §Ò c-¬ng chi tiÕt häc phÇn M«n: Tin häc øng dông Sè ®vht: 04 = 60 tiÕt (30 lý thuyÕt + 60 thùc hµnh) Ch-¬ng I: Tæng quan vÒ B¶ng tÝnh ®iÖn tö Excel I. Giíi thiÖu b¶ng tÝnh ®iÖn tö Excel 1. Giíi thiÖu chung 2. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña Excel II. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 1. Khëi ®éng vµ tho¸t khái Excel 1.1. Khëi ®éng Excel 1.2. Tho¸t khái Excel 2. C¸c thµnh phÇn chÝnh cña mµn h×nh giao diÖn Excel 3. C¸c phÝm di chuyÓn con trá « 4. C¸c kiÓu d÷ liÖu vµ c¸c phÐp to¸n ®-îc sö dông trong Excel 4.1. C¸c kiÓu d÷ liÖu 4.2. C¸c phÐp to¸n 5. §Þa chØ «, vïng, ®Þa chØ t-¬ng ®èi, tuyÖt ®èi, ®Þa chØ hçn hîp 5.1. §Þa chØ «, vïng 5.2. §Þa chØ t-¬ng ®èi, tuyÖt ®èi 5.3. §Þa chØ hçn hîp 6. C¸c thao t¸c trªn vïng 6.1. Lùa chän mét «, cét, dßng, vïng 6.2. Xo¸ d÷ liÖu trong vïng 6.3. Sao chÐp d÷ liÖu vïng 6.3.1. Sao chÐp d÷ liÖu kiÓu sè, chuçi, ngµy th¸ng 6.3.2. Sao chÐp d÷ liÖu kiÓu c«ng thøc 6.4. Di chuyÓn d÷ liÖu Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 1
 2. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông 7. C¸c thao t¸c trªn tÖp 7.1. T¹o mét tÖp míi 7.2. Më mét tÖp ®· tån t¹i trªn ®Üa 7.3. §ãng tÖp 7.4. Ghi tÖp vµo ®Üa III. §Þnh d¹ng b¶ng tÝnh 1. Thay ®æi ®é réng cña cét vµ chiÒu cao dßng 1.1. Thay ®æi ®é réng mét cét 1.2. Thay ®æi chiÒu cao mét dßng 1.3. Thay ®æi ®é réng nhiÒu cét 1.4. Thay ®æi chiÒu cao nhiÒu dßng 2. §Þnh d¹ng d÷ liÖu ch÷ 3. §Þnh d¹ng d÷ liÖu sè 4. §Þnh d¹ng d÷ liÖu ngµy th¸ng 5. §Þnh d¹ng vÞ trÝ d÷ liÖu trong « 6. §Þnh d¹ng ®-êng kÎ theo vïng « ®· chän IV. Sö dông hµm trong Excel 1. Giíi thiÖu vÒ hµm 2. D¹ng tæng qu¸t cña hµm 3. C¸ch nhËp hµm vµo b¶ng tÝnh 3.1. NhËp hµm tõ bµn phÝm 3.2. Chän trong b¶ng liÖt kª tªn hµm 4. Mét sè nhãm hµm th«ng dông 4.1. Nhãm hµm sè 4.1.1. Hµm ABS 4.1.2. Hµm INT 4.1.3. Hµm MOD 4.1.4 Hµm ROUND 4.1.5. Hµm SQRT Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 2
 3. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông 4.2. Nhãm hµm thèng kª 4.2.1. Hµm SUM 4.2.2. Hµm AVERAGE 4.2.3. Hµm COUNT 4.2.4. Hµm MAX 4.2.5. Hµm MIN 4.3. Nhãm hµm ký tù 4.3.1. Hµm LEN 4.3.2. Hµm LEFT 4.3.3. Hµm RIGHT 4.3.4. Hµm UPPER, LOWER, PROPER 4.4. Nhãm hµm ngµy th¸ng 4.4.1. Hµm DATE 4.4.2. Hµm NOW 4.5. Nhãm hµm logic 4.5.1. Hµm AND 4.5.2. Hµm OR 4.5.3. Hµm NOT 4.5.4. Hµm IF 4.6. Nhãm hµm t×m kiÕm 4.6.1. Hµm VLOOKUP 4.6.2. Hµm HLOOKUP V. BiÓu ®å trong Excel 1. Mét sè d¹ng biÓu ®å th«ng dông trong Excel 1.1. BiÓu ®å cét - Column 1.2. BiÓu ®å h×nh b¸nh - Pie 2. C¸c b-íc t¹o biÓu ®å 3. HiÖu chØnh biÓu ®å VI. In Ên b¶ng tÝnh Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 3
 4. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông 1. §Þnh d¹ng trang in 2. Tr×nh tù in b¶ng tÝnh Ch-¬ng II: Qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu trong Excel I. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ c¬ së d÷ liÖu trong Excel 1. Kh¸i niÖm c¬ së d÷ liÖu 2. ThuËt ng÷ vÒ c¬ së d÷ liÖu trong Excel II. Qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu b»ng mét sè lÖnh trªn thùc ®¬n 1. S¾p xÕp c¬ së d÷ liÖu 1.1. C¸c b-íc tiÕn hµnh 1.2. VÝ dô 2. Läc c¸c b¶n ghi 2.1. B¶ng tiªu chuÈn 2.2. C¸ch thøc sö dông lÖnh FILTER 2.2.1. LÖnh läc tù ®éng - AutoFilter 2.2.2. LÖnh läc n©ng cao - Advanced Filter 2.2.3. Show All III. mét sè hµm c¬ së d÷ liÖu trong Excel 1. Hµm tÝnh trung b×nh trªn c¬ së d÷ liÖu - DAVERAGE 2. Hµm ®Õm sè l-îng trªn c¬ së d÷ liÖu - DCOUNT 3. Hµm t×m gi¸ trÞ lín nhÊt trªn c¬ së d÷ liÖu - DMAX 4. Hµm t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt trªn c¬ së d÷ liÖu - DMIN 5. Hµm tÝnh tæng trªn c¬ së d÷ liÖu - DSUM IV. LËp b¶ng c©n ®èi tæng hîp tõ c¬ së d÷ liÖu 1. Bµi to¸n thùc tÕ 2. C¸c thµnh tè trªn mét b¶ng c©n ®èi tæng hîp 2.1. Tr-êng ph©n trang b¸o c¸o (Page Fields) 2.2. Tr-êng dßng b¸o c¸o (Pivot Table Rows) 2.3. Tr-êng cét b¸o c¸o (Pivot Table Columns) Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 4
 5. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông 2.4. Néi dung « b¸o c¸o (Items) 2.5. Tæng hîp theo hµng vµ tæng hîp theo cét b¸o c¸o (Grand Total) 3. LËp b¸o c¸o PIVOT TABLE 3.1. C¸c b-íc lËp b¸o c¸o 3.2. VÝ dô Ch-¬ng III: Ph©n tÝch vµ dù b¸o kinh tÕ trong Excel I. Giíi thiÖu c«ng cô ph©n tÝch Data analysis 1. øng dông cña c«ng cô ph©n tÝch Data Analysis 2. Cµi ®Æt c«ng cô Data Analysis 3. Lµm viÖc víi c«ng cô Data Analysis II. Mét sè tÝnh n¨ng cña c«ng cô ph©n tÝch Data analysis 1. X¸c ®Þnh hÖ sè t-¬ng quan gi÷a c¸c yÕu tè 1.1. T¸c dông 1.2. C¸c b-íc tiÕn hµnh 1.3. VÝ dô 2. Ph©n tÝch kinh tÕ b»ng hµm t-¬ng quan ®¬n 2.1. T¸c dông 2.2. C¸c b-íc tiÕn hµnh 2.3. VÝ dô 3. Ph©n tÝch kinh tÕ b»ng hµm t-¬ng quan béi 3.1. T¸c dông 3.2. C¸c b-íc tiÕn hµnh 3.3. VÝ dô 4. Dù b¸o kinh tÕ 4.1. Dù b¸o kinh tÕ trªn c¬ së hµm t-¬ng quan 4.1.1. Dù b¸o trªn c¬ së hµm t-¬ng quan ®¬n 4.1.1.1. C¸c b-íc tiÕn hµnh 4.1.1.2. VÝ dô Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 5
 6. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông 4.1.2. Dù b¸o trªn c¬ së hµm t-¬ng quan béi 4.1.2.1. C¸c b-íc tiÒn hµnh 4.1.2.2. VÝ dô 4.2. Dù b¸o kinh tÕ b»ng hµm Forecast 4.2.1. Chøc n¨ng 4.2.2. Có ph¸p 4.2.3. VÝ dô III. Gi¶i c¸c bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh trong Excel 1. øng dông cña bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh trong kinh tÕ 2. Quy tr×nh gi¶i bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh trong Excel 2.1. Cµi ®Æt c«ng cô 2.2. Sö dông c«ng cô 3. VÝ dô 3.1. Gi¶i c¸c bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh d¹ng chuÈn t¾c 3.1.1. D¹ng tæng qu¸t cña bµi to¸n 3.1.2. Bµi to¸n 3.2. Gi¶i c¸c bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh d¹ng chÝnh t¾c 3.2.1. D¹ng tæng qu¸t cña bµi to¸n 3.2.2. Bµi to¸n 3.3. Gi¶i c¸c bµi to¸n quy ho¹ch tuyÕn tÝnh d¹ng hçn hîp 3.3.1. D¹ng tæng qu¸t cña bµi to¸n 3.3.2. Bµi to¸n Ch-¬ng IV: øng dông c¸c hµm tµi chÝnh trong EXCEL vµo qu¶n lý kinh tÕ I. Giíi thiÖu c¸c hµm tµi chÝnh trong EXCEL 1. Chøc n¨ng cña c¸c hµm tµi chÝnh 2. C¸c nhãm hµm tµi chÝnh th«ng dông II. Nhãm hµm tÝnh to¸n khÊu hao TSC§ trong EXCEL Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 6
 7. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông 1. Hµm SLN (Straight Line Depreciation) 1.1. C«ng dông 1.2. D¹ng tæng qu¸t 1.3. VÝ dô 2. Hµm DB (Declining Balance) 2.1. C«ng dông 2.2. D¹ng tæng qu¸t 2.3. VÝ dô 3. Hµm DDB (Double Declining Balance) 3.1. C«ng dông 3.2. D¹ng tæng qu¸t 3.3. VÝ dô 4. Hµm VDB (Variable Declining Balance) 4.1. C«ng dông 4.2. D¹ng tæng qu¸t 4.3. VÝ dô 5. Hµm SYD (Sum-of-Years' digits Depreciation) 5.1. C«ng dông 5.2. D¹ng tæng qu¸t 5.3. VÝ dô III. Nhãm hµm tÝnh to¸n hiÖu qu¶ vèn ®Çu t- 1. Hµm FV (Future Value) 1.1. C«ng dông 1.2. D¹ng tæng qu¸t 1.3. VÝ dô 2. Hµm FVSCHEDULE (Future Value Schedule) 2.1. C«ng dông 2.2. D¹ng tæng qu¸t 2.3. VÝ dô Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 7
 8. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông 3. Hµm PV (Present Value) 3.1. C«ng dông 3.2. D¹ng tæng qu¸t 3.3. VÝ dô 4. Hµm NPV (Net Present Value) 4.1. C«ng dông 4.2. D¹ng tæng qu¸t 4.3. VÝ dô 5. Hµm Effect 5.1. C«ng dông 5.2. D¹ng tæng qu¸t 5.3. VÝ dô 6. Hµm Nominal 6.1. C«ng dông 6.2. D¹ng tæng qu¸t 6.3. VÝ dô 7. Hµm IRR (Internal Returns Rate) 7.1. C«ng dông 7.2. D¹ng tæng qu¸t 7.3. VÝ dô IV. nhãm hµm tÝnh to¸n l·i suÊt chøng kho¸n Mét vµi kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ chøng kho¸n sö dông trong Excel 1. Hµm ACCRINTM 1.1. C«ng dông 1.2. D¹ng tæng qu¸t 1.3. VÝ dô 2. Hµm InTrate 2.1. C«ng dông 2.2. D¹ng tæng qu¸t Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 8
 9. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông 2.3. VÝ dô 3. Hµm Received 3.1. C«ng dông 3.2. D¹ng tæng qu¸t 3.3. VÝ dô Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 9
 10. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông Ch-¬ng I: Tæng quan vÒ B¶ng tÝnh ®iÖn tö Excel I. Giíi thiÖu b¶ng tÝnh ®iÖn tö Excel 1. Giíi thiÖu chung - Excel lµ ch-¬ng tr×nh b¶ng tÝnh ®iÖn tö ch¹y trong m«i tr-êng Windows, ®-îc dïng phæ biÕn trong c«ng t¸c v¨n phßng, trong qu¶n lý nãi chung vµ qu¶n lý kinh tÕ nãi riªng. - Cã nhiÒu phiªn b¶n kh¸c nhau cña Excel nh-: Excel 5.0, Excel 7.0, Excel 97, Excel 2000, Excel 2003, Excel XP… C¸c phiªn b¶n cµng cao th× cµng ®-îc bæ sung thªm c¸c ®Æc tÝnh míi mµ c¸c phiªn b¶n tr-íc kh«ng cã. 2. C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña Excel - Tæ chøc d÷ liÖu ë d¹ng b¶ng tÝnh: Cho phÐp t¹o, hiÖu chØnh, ®Þnh d¹ng, in vµ l-u gi÷ b¶ng tÝnh. - S¾p xÕp vµ ph©n nhãm d÷ liÖu: Cã thÓ s¾p xÕp b¶ng tÝnh d÷ liÖu theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau, theo mét tr×nh tù -u tiªn ®Þnh tr-íc. Kh¶ n¨ng t¹o nhãm vµ tiÕn hµnh tÝnh to¸n, tæng hîp theo nhãm còng rÊt ®a d¹ng. - BiÓu diÔn d÷ liÖu d-íi d¹ng biÓu ®å: Excel cung cÊp kh¶ n¨ng t¹o biÓu ®å víi nhiÒu kiÓu biÓu ®å kh¸c nhau tõ hai chiÒu ®Õn ba chiÒu, nh»m t¨ng tÝnh trùc quan ®èi víi d÷ liÖu. - Ph©n tÝch d÷ liÖu vµ tiÒn hµnh dù b¸o: Cã nhiÒu c«ng cô ph©n tÝch cho phÐp ng-êi dïng trªn c¬ së c¸c d÷ liÖu l-u trong b¶ng tÝnh, tiÕn hµnh c¸c ph©n tÝch thèng kª nh»m l-îng ho¸ c¸c xu thÕ, c¸c quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè kinh tÕ vµ trªn c¬ së ®ã cho phÐp tiÕn hµnh c¸c dù b¸o. - TÝnh to¸n c¸c hµm: Excel cung cÊp s½n rÊt nhiÒu hµm mÉu, gäi lµ hµm b¶ng tÝnh, thuéc nhiÒu ph¹m trï kh¸c nhau: Thèng kª, ngµy th¸ng, thêi gian, to¸n häc, c¬ së d÷ liÖu vµ tµi chÝnh. - Qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu: Excel cho phÐp x©y dùng, cËp nhËt vµ truy xuÊt th«ng tin tõ c¬ së d÷ liÖu nh- mét hÖ c¬ së d÷ liÖu. - Kh¶ n¨ng tù ®éng thùc hiÖn Excel b»ng c¸c Macro: Sau khi t¹o mét Macro chøa mét d·y c¸c phÝm bÊm, c¸c lùa chän thùc ®¬n hay c«ng thøc, ng-êi Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 10
 11. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông dïng chØ cÇn dïng mét tæ hîp c¸c phÝm t¾t hay chän mét Macro tõ mét danh s¸ch, Macro ®ã sÏ tù ®éng thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc lÆp ®i lÆp l¹i nh- ®· ®Þnh nghÜa trong Macro ®ã. - C¸c c«ng cô bæ sung bao gåm "Add ins" vµ "Excel in Workgroup": Cung cÊp kh¶ n¨ng l-u tr÷ tù ®éng vµ cho phÐp tËn dông Excel khi sö dông chung tÖp tin víi nhiÒu ng-êi kh¸c. II. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n 1. Khëi ®éng vµ tho¸t khái Excel 1.1. Khëi ®éng Excel - C¸ch 1: Start\Programs\Microsoft Excel - C¸ch 2: Click ®óp chuét t¹i biÓu t-îng ch-¬ng tr×nh trªn mµn h×nh Desktop - C¸ch 3: Click chuét t¹i biÓu t-îng ch-¬ng tr×nh trªn thanh Shortcut Office. 1.2. Tho¸t khái Excel - C¸ch 1: Sö dông thùc ®¬n File\Exit - C¸ch 2: Dïng tæ hîp phÝm Alt + F4 - C¸ch 3: Click ®óp chuét t¹i biÓu t-îng nót Close ( ) ë gãc trªn ph¶i giao diÖn ch-¬ng tr×nh. 2. C¸c thµnh phÇn chÝnh cña mµn h×nh giao diÖn Excel - Thanh thùc ®¬n (Menu Bar): LiÖt kª c¸c môc lÖnh chÝnh cña Excel. - Thanh c«ng cô chuÈn (Standard Bar): Chøa mét sè lÖnh th«ng dông cña Excel d-íi d¹ng c¸c nót cã biÓu t-îng. - Thanh ®Þnh d¹ng (Formatting Bar): Chøa c¸c lÖnh d-íi d¹ng c¸c nót cã biÓu t-îng ®Ó ®Þnh d¹ng d÷ liÖu cña b¶ng tÝnh. - Thanh c«ng thøc (Formula Bar): Gåm c¸c «: Name Box (hiÓn thÞ ®Þa chØ « hiÖn hµnh), Cancel (huû bá), Enter (chÊp nhËn), Formula Bar (néi dung d÷ liÖu cña « hiÖn hµnh). - Thanh vÏ (Drawing Bar): Chøa c¸c lÖnh d-íi d¹ng c¸c nót cã biÓu t-îng ®Ó thùc hiÖn vÏ vµ hiÖu chØnh h×nh. - B¶ng tÝnh (Workbook): Lµ cöa sæ chøa néi dung cña b¶ng cÇn tr×nh bµy vµ tÝnh to¸n. Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 11
 12. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông - Thanh tr-ît (Scroll Bar): Dïng ®Ó hiÓn thÞ nh÷ng phÇn bÞ che khuÊt cña b¶ng tÝnh trªn mµn h×nh. - Thanh tr¹ng th¸i (Status Bar): HiÓn thÞ tr¹ng th¸i lµm viÖc cña ch-¬ng tr×nh. Standard Bar Formula Bar Menu Bar Formatting Bar Workbook Drawing Bar Status Bar 3. C¸c phÝm di chuyÓn con trá « - : Lªn mét dßng - : Xuèng mét dßng - : Sang ph¶i mét cét - : Sang tr¸i mét cét - PgUp: Lªn mét trang mµn h×nh - PgDn: Xuèng mét trang mµn h×nh - Alt + PgUp: Sang tr¸i mét trang mµn h×nh - Alt + PgDn: Sang ph¶i mét trang mµn h×nh - Home: VÒ ®Çu dßng - Ctrl + Home: VÒ « A1 - Chó ý: Ngoµi ra cã thÓ click chuét t¹i mét « ®Ó di chuyÓn con trá « ®Õn « ®ã. 4. C¸c kiÓu d÷ liÖu vµ c¸c phÐp to¸n ®-îc sö dông trong Excel 4.1. C¸c kiÓu d÷ liÖu - KiÓu chuçi (Text): Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 12
 13. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông + Ký tù ®Çu tiªn gâ vµo lµ c¸c ch÷ c¸i th-êng hoÆc ch÷ c¸i in hoa tõ a ®Õn z + Theo mÆc ®Þnh, d÷ liÖu kiÓu chuçi ®-îc tù ®éng c¨n tr¸i. - KiÓu sè (Number): + Ký tù ®Çu tiªn gâ vµo lµ c¸c ch÷ sè tõ 0 ®Õn 9 + Theo mÆc ®Þnh, d÷ liÖu d¹ng kiÓu sè ®-îc tù ®éng c¨n ph¶i. - KiÓu ngµy giê (Date/Time): + D÷ liÖu kiÓu ngµy giê ph¶i ®-îc nhËp theo ®Þnh d¹ng cã th«ng sè ®· lùa chän trong Control Panel cña Windows. + Theo mÆc ®Þnh, d÷ liÖu kiÓu ngµy giê ®-îc tù ®éng c¨n ph¶i. + Mét sè d¹ng thÓ hiÖn ngµy, giê víi th«ng sè cµi ®Æt trong Control Panel cña Windows lµ mm/dd/yy vµ hh:mm:ss D¹ng thøc D¹ng thÓ hiÖn dd/mm/yy 14/12/98 m/d/y 12/14/98 d-mmm-yy 14-DEC-98 d-mmm 14-DEC m/d/yy h:mm 12/14/98 13:00 h:mm AM/PM 1:00 PM h:mm:ss AM/PM 1:00:00 PM - KiÓu c«ng thøc (Formula): + Ký tù ®Çu tiªn gâ vµo lµ dÊu b»ng hoÆc dÊu céng vµ tiÕp theo lµ biÓu thøc m« t¶ c«ng thøc. + C«ng thøc nhËp vµo chØ hiÓn thÞ trªn thanh c«ng thøc, cßn trÞ sè kÕt qu¶ cña c«ng thøc xuÊt hiÖn trong « ®-îc nhËp, sau khi ng-êi dïng bÊm Enter ®Ó kÕt thóc nhËp c«ng thøc cho « ®ã. + C¸c thµnh phÇn cña mét c«ng thøc cã thÓ gåm: Sè, chuçi v¨n b¶n (ph¶i ®-îc ®Ó trong nh¸y kÐp), ®Þa chØ «, vïng, c¸c phÐp to¸n vµ c¸c hµm. + Chó ý: C¸c b¸o lçi th-êng gÆp khi nhËp c«ng thøc Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 13
 14. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông  ####: Cét qu¸ hÑp kh«ng ®ñ ®é réng ®Ó hiÓn thÞ kÕt qu¶ cña c«ng thøc  #DIV/0!: Trong c«ng thøc cã phÐp to¸n chia cho kh«ng  #NUM!: Con sè trong c«ng thøc kh«ng phï hîp  #VALUE!: Trong c«ng thøc dïng sai kiÓu d÷ liÖu nh- c«ng trõ c¸c d÷ liÖu d¹ng chuçi lµm kÕt qu¶ trë lªn v« nghÜa  #REF: Trong c«ng thøc cã tham chiÕu ®Õn nh÷ng « kh«ng tån t¹i hoÆc ®· bÞ xo¸. 4.2. C¸c phÐp to¸n - PhÐp to¸n sè häc: PhÐp céng (+), phÐp trõ (-), phÐp nh©n (*), phÐp chia (/), phÐp luü thõa (^) vµ phÐp to¸n phÇn tr¨m (%). - PhÐp to¸n liªn kÕt chuçi (&). - PhÐp to¸n so s¸nh: PhÐp b»ng (=), phÐp kh¸c (), phÐp lín h¬n (>), phÐp nhá h¬n (=), phÐp nhá h¬n hoÆc b»ng (
 15. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông + Lµ ®Þa chØ tham chiÕu cã d¹ng $$ + Khi sao chÐp ®Õn vïng ®Ých, ®Þa chØ tham chiÕu cña vïng ®Ých sÏ gi÷ nguyªn gièng nh- vïng nguån. VÝ dô: $C$5, $C$5:$F$7 5.3. §Þa chØ hçn hîp - Lµ ®Þa chØ cã d¹ng $ (tuyÖt ®èi cét, t-¬ng ®èi dßng) hoÆc $ (t-¬ng ®èi cét, tuyÖt ®èi dßng). - Khi sao chÐp ®Õn vïng ®Ých, ®Þa chØ tham chiÕu cña vïng ®Ých bÞ thay ®æi mét c¸ch t-¬ng øng hoÆc theo cét hoÆc theo dßng. - VÝ dô: $C5, C$5 6. C¸c thao t¸c trªn vïng 6.1. Lùa chän mét «, cét, dßng, vïng - Chän mét «: Di chuyÓn con trá « ®Õn « cÇn chän, hoÆc click chuét t¹i « cÇn chän - Chän mét cét: Click chuét t¹i ký hiÖu ®Þa chØ cét - Chän mét dßng: Click chuét t¹i ký hiÖu ®Þa chØ dßng - Chän mét vïng: Cã nhiÒu c¸ch chän + C¸ch 1: Di chuyÓn con trá « ®Õn « ®Çu vïng, Ên gi÷ phÝm Shift kÕt hîp Ên vµ gi÷ c¸c phÝm mòi tªn trªn bµn phÝm ®Ó më réng vïng. + C¸ch 2: Di chuyÓn con trá « ®Õn « ®Çu vïng, Ên vµ gi÷ phÝm Shift trong khi click chuét t¹i « cuèi vïng. + C¸ch 3: BÊm gi÷ vµ kÐo chuét trªn toµn bé diÖn tÝch vïng cÇn chän. - Chän nhiÒu vïng: Ên vµ gi÷ phÝm Ctrl trong khi dïng chuét thùc hiÖn thao t¸c chän c¸c vïng kh¸c nhau. 6.2. Xo¸ d÷ liÖu trong vïng - C¸ch 1: Dïng thùc ®¬n + Chän vïng cÇn xo¸ + Sö dông thùc ®¬n Edit\Clear vµ chän tiÕp lÖnh All (nÕu muèn xo¸ toµn bé néi dung, ®Þnh d¹ng, ghi chó cã trong vïng), chän Formats (nÕu chØ muèn xo¸ ®Þnh d¹ng ®Ó trë vÒ ®Þnh d¹ng b×nh th-êng), chän Contents (nÕu chØ xo¸ néi dung) hoÆc chän Notes (nÕu chØ muèn xo¸ ghi chó). Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 15
 16. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông - C¸ch 2: Dïng bµn phÝm + Chän vïng cÇn xo¸ + NhÊn phÝm Delete trªn bµn phÝm 6.3. Sao chÐp d÷ liÖu vïng 6.3.1. Sao chÐp d÷ liÖu kiÓu sè, chuçi, ngµy th¸ng - C¸ch 1: Sö dông thùc ®¬n + Chän vïng nguån lµ vïng cÇn sao chÐp + Sö dông thùc ®¬n Edit\Copy + Di chuyÓn con trá « ®Õn vÞ trÝ cña « gãc trªn tr¸i cña vïng ®Ých lµ vïng cÇn sao chÐp ®Õn + Sö dông thùc ®¬n Edit\Paste. - C¸ch 2: Sö dông tæ hîp phÝm + Chän vïng nguån lµ vïng cÇn sao chÐp + Sö dông tæ hîp phÝm Ctrl + C + Di chuyÓn con trá « ®Õn vÞ trÝ cña « gãc trªn tr¸i cña vïng ®Ých lµ vïng cÇn sao chÐp ®Õn + Sö dông tæ hîp phÝm Ctrl + V. 6.3.2. Sao chÐp d÷ liÖu kiÓu c«ng thøc Di chuyÓn con trá chuét vµo vÞ trÝ gãc d-íi bªn ph¶i cña « võa thùc hiÖn c«ng thøc ®óng, khi con trá chuét ®æi thµnh d¹ng dÊu céng mÇu ®en th× bÊm gi÷ vµ kÐo chuét ®Ó thùc hiÖn viÖc sao chÐp c«ng thøc cho c¸c « cßn l¹i cÇn tÝnh. 6.4. Di chuyÓn d÷ liÖu - C¸ch 1: Sö dông thùc ®¬n + Chän vïng nguån lµ vïng cÇn di chuyÓn + Sö dông thùc ®¬n Edit\Cut + Di chuyÓn con trá « ®Õn vÞ trÝ cña « gãc trªn tr¸i cña vïng ®Ých + Sö dông thùc ®¬n Edit\Paste. - C¸ch 2: Sö dông tæ hîp phÝm + Chän vïng nguån lµ vïng cÇn di chuyÓn + Sö dông tæ hîp phÝm Ctrl + X Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 16
 17. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông + Di chuyÓn con trá « ®Õn vÞ trÝ cña « gãc trªn tr¸i cña vïng ®Ých + Sö dông tæ hîp phÝm Ctrl + V. 7. C¸c thao t¸c trªn tÖp 7.1. T¹o mét tÖp míi - TÖp tin Excel lµ tÖp tin cã d¹ng *.xls - Cã 3 c¸ch c¬ b¶n ®Ó t¹o mét tÖp tin míi: + C¸ch 1: Sö dông thùc ®¬n File\New + C¸ch 2: Click chuét t¹i biÓu t-îng New trªn thanh c«ng cô chuÈn + C¸ch 3: Sö dông tæ hîp phÝm Ctrl + N 7.2. Më mét tÖp ®· tån t¹i trªn ®Üa - C¸ch 1: Sö dông thùc ®¬n File\Open - C¸ch 2: Click chuét t¹i biÓu t-îng Open trªn thanh c«ng cô chuÈn - C¸ch 3: Sö dông tæ hîp phÝm Ctrl + O 7.3. §ãng tÖp - C¸ch 1: Sö dông thùc ®¬n File\Close - C¸ch 2: Click chuét t¹i biÓu t-îng nót Close ( ) t¹i gãc trªn ph¶i cöa sæ tÖp. 7.4. Ghi tÖp vµo ®Üa - C¸ch 1: Sö dông thùc ®¬n File\Save (hoÆc File\Save As) - C¸ch 2: Click chuét t¹i biÓu t-îng Save trªn thanh c«ng cô chuÈn - C¸ch 3: Sö dông tæ hîp phÝm Ctrl + S III. §Þnh d¹ng b¶ng tÝnh 1. Thay ®æi ®é réng cña cét vµ chiÒu cao dßng 1.1. Thay ®æi ®é réng mét cét BÊm gi÷ vµ kÐo chuét trªn ®-êng ph©n c¸ch gi÷a hai cét t¹i vÞ trÝ tiªu ®Ò (tªn cét) ®Ó thay ®æi ®é réng cña cét bªn tr¸i. 1.2. Thay ®æi chiÒu cao mét dßng BÊm gi÷ vµ kÐo chuét trªn ®-êng ph©n c¸ch gi÷a hai dßng t¹i vÞ trÝ tiªu ®Ò (tªn dßng) ®Ó thay ®æi chiÒu cao cña dßng bªn trªn. 1.3. Thay ®æi ®é réng nhiÒu cét Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 17
 18. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông - Chän mét sè « cña nh÷ng cét cÇn thay ®æi ®é réng - Sö dông thùc ®¬n: Format\Column\Width, hép tho¹i Column Width hiÖn ra, gâ vµo ®é réng cét cÇn thay ®æi råi chän OK hay nhÊn Enter. 1.4. Thay ®æi chiÒu cao nhiÒu dßng - Chän mét sè « cña nh÷ng dßng cÇn thay ®æi chiÒu cao. - Sö dông thùc ®¬n: Format\Row\Height, hép tho¹i Row Height hiÖn ra, gâ vµo chiÒu cao dßng cÇn thay ®æi råi chän OK hay nhÊn Enter. 2. §Þnh d¹ng d÷ liÖu ch÷ - D÷ liÖu ch÷ ®· nhËp trong c¸c « cã thÓ ®Þnh d¹ng l¹i theo c¸c thµnh phÇn: Font (nÐt ch÷), Font Style (kiÓu ch÷ …), Size (kÝch th-íc ch÷), Color (mÇu ch÷) - C¸c b-íc tiÕn hµnh ®Þnh d¹ng ch÷: + Chän vïng d÷ liÖu ®Ó ®Þnh d¹ng + Thùc hiÖn lÖnh Format\Cells, xuÊt hiÖn hép tho¹i Format Cells, chän líp Font råi chän Font, Font Style, Size, Color thÝch hîp cho ch÷. Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 18
 19. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông 3. §Þnh d¹ng d÷ liÖu sè - Chän vïng d÷ liÖu cÇn ®Þnh d¹ng d÷ liÖu sè - Sö dông thùc ®¬n Format\Cells (Ctrl + 1), xuÊt hiÖn hép tho¹i Format Cells, chän líp Number, trong khung Category chän môc Number: Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 19
 20. Bµi gi¶ng Tin häc øng dông + Chän sè c¸c sè thËp ph©n cÇn hiÓn thÞ sau dÊu thËp ph©n trong môc Decimal places + Chän hiÓn thÞ dÊu phÈy ng¨n c¸ch phÇn ngh×n trong môc Use 1000 Separator (,) + Chän c¸ch hiÓn thÞ sè ©m trong môc Negative numbers (Excel cã thÓ dïng mÇu ®á ®Ó biÓu thÞ c¸ch hiÓn thÞ sè ©m). 4. §Þnh d¹ng d÷ liÖu ngµy th¸ng - Chän vïng d÷ liÖu cÇn ®Þnh d¹ng d÷ liÖu ngµy th¸ng - Sö dông thùc ®¬n: Format\Cells (Ctrl + 1), hép tho¹i Format Cells hiÖn ra, chän líp Number, trong môc Category chän líp Date, click chuét t¹i mÉu ®Þnh s½n mong muèn trong khung Type bªn ph¶i hép tho¹i, chän OK. - Chó ý: NÕu kh«ng võa ý víi c¸c mÉu ®Þnh s½n, cã thÓ t¹o ra mét c¸ch hiÓn thÞ riªng b»ng c¸ch chän Custom trong môc Category, gâ d¹ng thøc thÝch hîp cña ngµy th¸ng vµo khung Type. VÝ dô: Gâ vµo khung Type dd/mm/yyyy th× d¹ng hiÓn thÞ cña ngµy th¸ng n¨m sÏ lµ: 2 sè d¹ng ngµy, 2 sè d¹ng th¸ng, 4 sè d¹ng n¨m. Bïi ThÕ Thµnh – Bé m«n Tin Häc 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2