intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn truyền dẫn vô tuyến số - Chương 1

Chia sẻ: Until You | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

123
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xử lý tín hiệu số băng tần số gốc thu: Giải ghép xen, Giải mã kênh, Giải ngẫu nhiên, phân kênh cho luồng số và các kênh điều khiển, quản lý đường truyền, cân bằng thích ứng ở vùng thời gian để giảm thiểu ảnh hưởng của fadding

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn truyền dẫn vô tuyến số - Chương 1

 1. MÔN H C M NG S Li U TRY N D N VÔ TUY N S TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 1
 2. N I DUNG MÔN H C Chương 1: Gi i thi u chung Chương 2: Môi trư ng truy n sóng và các y u t nh hư ng Chương 3: K thu t cơ b n trong truy n d n vô tuy n s Chương 4: Thi t b và h th ng truy n d n vô tuy n s Chương 5: Phân tích, ñánh giá ch t lư ng ñư ng truy n d n s TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 2
 3. Tài li u tham kh o (1) Nguy n Ph m Anh Dũng, Cơ s truy n d n vô tuy n s , Nhà xu t b n Bưu ði n, 2000. Towsend, Digital Light of Sight radio links, AAR Prentice Hall, 1988. Sergio Benedetto, Ezio Biglieri, Principles of Digital Transmission: With Wireless Applications, 1st Edition, Springer, 1999. John B. Anderson, Digital Transmission Engineering, Second Edition, Wiley-intersience, A John Wiley & Sons Inc. Publication, 2005. TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 3
 4. Tài li u tham kh o (2) Nguy n Vi t ð m, Truy n d n Vô tuy n s , Bài gi ng, H c vi n Công ngh BCVT H Văn Quân, Lý thuy t thông tin, Bài gi ng, Trư ng ðH Bách khoa TP.HCM Robert G.Winch, Telecommunication Tránmission Systems, Mc.Graw Hill, Inc, 1993. TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 4
 5. CHƯƠNG 1 Gi i thi u chung (3 ti t) TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 5
 6. N i dung chương 1 (3 ti t) Vai trò truy n d n s trong m ng 1.1 vi n thông 0.5 ð c ñi m truy n d n và phân lo i 1.2 1 Băng t n và cách phân b băng 1.3 t n trong h th ng 1 Sơ ñ kh i chung c a m t h 1.4 th ng truy n d n s 0.5 TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 6
 7. N i dung chương 1 (3 ti t) Vai trò truy n d n s trong m ng 1.1 vi n thông 0.5 ð c ñi m truy n d n và phân lo i 1.2 1 Băng t n và cách phân b băng 1.3 t n trong h th ng 1 Sơ ñ kh i chung c a m t h 1.4 th ng truy n d n s 0.5 TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 7
 8. Vai trò truy n d n s trong m ng vi n thông Các ñư ng trung k s n i gi a các t ng ñài s . Các ñư ng truy n d n n i t ng ñài chính v i các t ng ñài v tinh (t ng t p trung thuê bao ñ t xa) Các ñư ng truy n d n n i các thuê bao v i t ng ñài chính ho c t ng ñài v tinh. Các b t p trung thuê bao vô tuy n. K t n i các máy di ñ ng v i m ng vi n thông (h th ng TTDð). K t máy c m tay vô tuy n v i t ng ñài n i h t (h th ng ñi n tho i không dây s ). TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 8
 9. Vai trò truy n d n s trong m ng vi n thông TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 9
 10. Vai trò truy n d n s trong m ng vi n thông Các ký hi u: LS: t ng ñài n i h t TS: t ng ñài quá giang BS: tr m vô tuy n g c H: thi t b ñ u cu i c m tay RSC: b t p trung thuê bao xa TE: thi t b ñ u cu i TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 10
 11. N i dung chương 1 (3 ti t) Vai trò truy n d n s trong m ng 1.1 vi n thông 0.5 ð c ñi m truy n d n và phân lo i 1.2 1 Băng t n và cách phân b băng 1.3 t n trong h th ng 1 Sơ ñ kh i chung c a m t h 1.4 th ng truy n d n s 0.5 TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 11
 12. ð c ñi m truy n d n và phân lo i Ưu ñi m: Linh ho t Di ñ ng TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 12
 13. ð c ñi m truy n d n và phân lo i Như c ñi m: Tài nguyên t n s b h n ch nh hư ng b i môi trư ng truy n d n: khí h u, th i ti t. nh hư ng b i ñ a hình: m t ñ t, ñ i núi, nhà c a cây c i... Suy hao l n. Nhi u ngu n nhi u: phóng ñi n trong khí quy n, phát x c a các hành tinh khác (thông tin v tinh)... Nhi u công nghi p: Nhi u t các thi t b vô tuy n khác (MAI, nhi u phá,….). D b nghe tr m và s d ng trái phép ñư ng truy n thông tin TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 13
 14. ð c ñi m truy n d n và phân lo i Tài nguyên t n s b h n ch : Băng t n s d ng c a m t h th ng không th quá r ng so v i t n s trung tâm Gi s băng t n truy n d n: 5% t n s trung tâm T n s trung tâm: 10 GHZ Băng t n: 10 GHz x 5% = 500 MHz So v i truy n d n quang: Gi s bư c sóng: λ=15 nm -> T n s f = c/ λ = 2 x 105 GHz Băng t n: 2 x 105 GHz x 5% = 104 GHz ð r ng băng t n trong truy n d n quang l n hơn r t nhi u TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 14
 15. ð c ñi m truy n d n và phân lo i Phân lo i: có nhi u các phân lo i truy n d n vô tuy n s M t các phân lo i ph bi n: H thông thông tin vô tuy n t m nhìn th ng (LOS) H th ng thông tin chuy n ti p v tinh H th ng thông tin chuy n ti p vi ba s H thông thông tin vô tuy n không t m nhìn th ng (NLOS) Các h th ng truy nh p: Di ñ ng m t ñ t Wimax WLAN… TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 15
 16. Thông tin v tinh TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 16
 17. Thông tin vi ba s TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 17
 18. Thông tin di ñ ng PSTN / MSC khác TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 18
 19. M ng s li u (WLAN) TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 19
 20. N i dung chương 1 (3 ti t) Vai trò truy n d n s trong m ng 1.1 vi n thông 0.5 ð c ñi m truy n d n và phân lo i 1.2 1 Băng t n và cách phân b băng 1.3 t n trong h th ng 1 Sơ ñ kh i chung c a m t h 1.4 th ng truy n d n s 0.5 TS.Võ Trư ng Sơn Bài gi ng môn Truy n d n vô tuy n s 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2