intTypePromotion=1

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 6: Bài 10 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kim Ghi | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:62

0
85
lượt xem
3
download

Bài giảng Mỹ thuật Lớp 6: Bài 10 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Mỹ thuật Lớp 6: Bài 10 - Thường thức mỹ thuật do Nguyễn Thị Kim Chi biên soạn. Bài giảng trình bày về một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lý (kiến trúc, điêu khắc). Mời các bạn tham khảo bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mỹ thuật Lớp 6: Bài 10 - Thường thức mỹ thuật - Nguyễn Thị Kim Chi

 1. TRÖÔØNG THCS VOÕ VĂN KIỆT MOÂN  MÓ  THUAÄT  6 CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ  ĐẾN THĂM LỚP 6A1 Giaùo vieân thöïc hieân: Nguyeãn Thò Kim  Ghi Naêm hoïc: 2015­ 2016
 2. 1. KiủỂa kinh thành Thăng Long? Nêu đặc điểm c M TRA BÀI CŨ ­ Kinh Thµnh Th¨ng Long ®­îc x©y dùng víi quy m« lín. - §ã lµ mét quÇn thÓ kiÕn tróc gåm 2 líp bªn ngoµi lµ kinh thµnh, bªn trong lµ Hoµng Thµnh. 2. Vì sao kiến trúc phật giáo thời Lý phát triển?     §¹o phËt ph¸t triÓn m¹nh, kÐo theo ®ã lµ sù ph¸t triÓn cña c«ng tr×nh kiÕn tróc phËt gi¸o. 3. Kể tên những tượng phật, chạm khắc mà em biết? Tượng Phật Thế Tôn, Tượng Kim Cương, Tượng Phật A­di­đà,  Tượng đầu người mình chim,...chạm khắc hình rồng, lá sen,…
 3. KiỂM TRA BÀI CŨ Đây là công trình ki ến trúc gì? Chuøa Moät Coät
 4. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU  CUÛA MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ I/ Kieán truùc: II/ Ñieâu khaéc & goám: 1.Chuøa NgheäMoät thuaät kieán truùc thôøi Lyù goàm nhöõng loaïi 1. Coät Chuøa ñöôïc xaây döïng -hình kieán Kieán truùctruùc cungnaøo? Thảphaät ñình & kieán truùc o luận cặp đôi: 02 phút vaøo naêm naøo? Ở ñaâu? giaùo 2. Chuøa. Moät Coät thuoäc loaïi    Chuøa ñöôïc xây dựng vaøo HẾT GI 2’ Ờ kiến Kiếntrúc - naêm naøo? phaät trúc 1049, ôû giaùo . Thuû Ñoâ Haø Noäi - kinh thaønh Thaêng Long 2. Chuøa xöa. coù kiến trúc nhö theá naøo ?coù kiến trúc nhö  Chuøa khoái vuoâng ñaët treân moät   coät ñaù ñöôøng kính 1,25m. Chuøa 3.Hình daùngcoùcuûa hình chuøa daùng ra nhö moät ñoaù sen nôû giöõa hoà. sao?     Chuøa Moät Chuøa 4.Chuøa Dieân Moät CoätHöïu, coønnghóa coù laø tieáp
 5. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU  CUÛA MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ I/ Kieán truùc: Chuøa Moät Coät
 6. CHÙA  PHẬT  TÍCH
 7. THÁP  Ở  CHÙA  PHẬT  TÍCH
 8. CHÙA  DẠM
 9. THÁP  Ở  CHÙA  DẠM
 10. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU  CUÛA MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ I/ Kieán truùc:      Văn miếu Quốc Tử Giám
 11. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU  CUÛA MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ I/ Kieán truùc: II/ Ñieâu khaéc & goám: 1.Ñieâu khaéc: a) Töôïng A – Di – Ñaø ( Chùa Phật tích, Bắc Ninh) b) Hình aûnh con Roàng thời Lý: 2. Goám:
 12. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU  CUÛA MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ I/ Kieán truùc: II/ Ñieâu khaéc & goám: Thời gian thảo luận tìm hiểu bài: 05 phút
 13. Baøi 10: Thöôøng thöùc mó thuaät MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU  CUÛA MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ I/ Kieán truùc: II/ Ñieâu khaéc & goám: Thời gian thảo luận tìm hiểu bài: 05 phút  HẾT GIỜ Câu hỏi thảo luận: 1. Đặc điểm của tượng Phật A­Di­Đà?           ( Chất liệu, khuôn mặt và hình dáng chung của  tượng ) 2. Con rồng thời Lý có đặc điểm gì? 3. Gốm thời Lý có đặc điểm như thế nào?           ( Hình dáng, đề tài trang trí)
 14. Câu hỏi thảo luận: 1. Đặc điểm của tượng Phật A­Di­Đà?  ( Chất liệu, khuôn mặt và hình dáng chung của  tượng) 2. Con rồng thời Lý có đặc điểm gì? 3. Gốm thời Lý có đặc điểm như thế nào?           ( Hình dáng, đề tài trang trí)
 15. Baøi 13: Thöôøng thöùc mó thuaät MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU  CUÛA MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ I/ Kieán truùc: II/ Ñieâu khaéc & goám: 1.Ñieâu khaéc: Töôïng  a) Töôïng A­Di­Ñaø (Chùa Phật tích, Bắc Ninh): Phaät  - Pho töôïng ñöôïc taïc töø khoái A­Di­ ñaù nguyeân xanh xaùm. Ñaø - Töôïng chia laøm 2 phaàn roõ reät: phaàn Töôïng Phaät A-Di-Ñaø & phaàn beä ñaù toaø sen. Beä  Bệ đá toaø sen goàm 2 taàng: ñaù  . Taàng treân laø toaø sen hình toaø troøn, nhö moät ñoaù sen nôû roä sen vôùi 2 taàng caùnh. . Taàng döôùi laø ñeá töôïng hình
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2