intTypePromotion=1

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế - TS. Đoàn Thanh Hà

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
179
lượt xem
34
download

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế - TS. Đoàn Thanh Hà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế nhằm trình bày về nghiệp vụ thanh toán quốc tế, điều kiện thanh toán, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế - TS. Đoàn Thanh Hà

 1. NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ TS. ĐOÀN THANH HÀ Viện trưởng Viện NCKH & CNNH
 2. NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ  Điều kiện thanh toán  Đơn vị tiền tệ  Địa điểm thanh toán  Thời gian thanh toán  Các phương tiện thanh toán quốc tế  Hối phiếu  Chi phiếu (Cheque – Check)  Giấy chuyển ngân (Transfer)  Thẻ tín dụng (Credit card)  Thư đảm bảo haygiấy bảo đảm của ngân hàng (Letter of Guarantee – L/G hay Bank of Guarantee – B/G)  Các phương thức thanh toán quốc tế  Phương thức ghi sổ  Phương thức chuyển tiền  Phương thức nhờ thu  Phương thức tín dụng chứng từ
 3. Phương thức chuyển tiền (Remittance Remis) Ngân hàng (2) – (M/T, T/T, SWIFT Ngân hàng chuyển tiền đại lý (1) - (2’) – (3)- Lệnh Báo Ghicó, chi tiền nợ báo có Người trả tiền (mua, (4)–Bộ chứng từ Người thụ hưởng nhập khẩu) (bán, xuất khẩu) Quy trình phương thức chuyển tiền trả trước
 4. Phương thức chuyển tiền (Remittance Remis) Ngân hàng chuyển (3) – (M/T, T/T, SWIFT Ngân hàng tiền đại lý (2) - (3’) – (4)- Lệnh Báo nợ Ghicó, chi tiền báo có Người trả tiền (mua, (1)–Bộ chứng từ Người thụ hưởng nhập khẩu) (bán, xuất khẩu) Quy trình phương thức chuyển tiền trả sau
 5. Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment) (6)-Trích tiền trả Ngân hàng nhận Ngân hàng uỷ thác đại lý (3)-Chuyển chỉ thị nhờ thu (5) - (2) – (7) – (4) - đồng ý Chỉ thị Báo có Chuyển hay từ nhờ hối phiếu chối thu Người xuất khẩu (1)–Bộ chứng từ Người nhập khẩu Quy trình phương thức nhờ thu trơn – Clear Collection
 6. Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment) (6)-Trích tiền trả Ngân hàng nhận Ngân hàng uỷ thác đại lý (3)-Chuyển chỉ thị nhờ thu (5) - (2) – (7) – đồng ý (4) - Chỉ thị Báo có hay từ Chuyển nhờ chối hối phiếu thu Người xuất khẩu (1)–Giao hàng hoá Người nhập khẩu (Principal) (drawee) Quy trình phương thức nhờ thu kèm chứng từ
 7. Phương thức tín dụng chứng từ (Documentary Credits) (3) Ngân hàng mở Ngân thông báo (7) L/C L/C (8) (2) (11) (10) (9) (6) (4) (5) Người nhập khẩu Người xuất khẩu (drawee) (Principal) (1) Quy trình phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
 8. NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ NHẬP KHẨU  Cho vay thanh toán hàng nhập khẩu  Phát hành thư tín dụng trả chậm theo yêu cầu của nhà nhập khẩu  Chấp nhận hối phiếu
 9. NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ XUẤT KHẨU  Cho vay bộ chứng từ đòi tiền trả theo L/C  Chiết khấu hối phiếu
 10. CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ  NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ  NGHIỆP VỤ TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU  NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI
 11. NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI  CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH DOANH NGOẠI HỐI  Khái niệm  Tỷ giá và cách biểu thị tỷ giá  CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI HỐI  Nghiệp vụ hối đoái giao ngay  Nghiệp vụ hối đoái kỳ hạn  Nghiệp vụ hoán đổi  Nghiệp vụ quyền chọn  Nghiệp vụ tương lai
 12. Gia dịch hối đoái?  Giao dịch hối đoái là nghiệp vụ mua bán các loại ngoại tệ và phương tiện chi trả có tính chất ngoại tệ.
 13. Đặc điểm của các giao dịch hối đoái  Thò tröôøng hoaït ñoäng lieân tuïc /. 24 24  Thò tröôøng mang tính quoác teá.  Giaù ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû cung – caàu.  Nhöõng ñoàng tieàn maïnh giöõ moät ví trí lôùn treân thò tröôøng
 14. Ñoái töôïng tham gia  Caùc ngaân haøng kinh doanh ngoaïi hoái  Caùc nhaø moâi giôùi (roker, Courtier) B  Ngaân haøng TW  Caùc ñònh cheá taøi chính phi ngaân haøng  Caùc khaùch haøng khaùc
 15. Phöông thöùc giao dòch  Ñieän thoaïi.  T elex.  Heä thoáng xöû lyù ñieän töû (lectronic Dealing System). E  SWIFT (ociety For World Interbank S Financial elecommunication). T
 16. Tỷ giá hối đoái? o Tyû giaù hoái ñoaùi laø söï so saùnh moái töông quan giaù trò giöõa hai ñoàng tieàn vôùi nhau. o o Tyû giaù hoái ñoaùi laø giaù caû cuûa ñôn vò tieàn teä nöôùc naøy theå hieän baèng soá löôïng ñôn vò tieàn teä nöôùc khaùc.
 17. Caùch thöùc bieåu thò tyû giaù  Yeát giaù giaùn tieáp (indirect quotation)  Laáy ñoàng baûn teä laøm moät ñôn vò ñeå so vôùi moät soá löôïng ñoàng ngoaïi teä.  1 baûn teä = x ngoaïi teä  Yeát giaù tröïc tieáp (price quote)  Laáy ñoàng ngoaïi teä laøm moät ñôn vò ñeå so saùnh vôùi moät soá löôïng ñoàng baûn teä.  1 ngoaïi teä = x baûn teä
 18. Đồng yết giá và đồng định giá  Ñoàng tieàn ñöùng tröôùc laø ñoàng tieàn yeát giaù vaø ñoàng tieàn ñöùng sau laø ñoàng tieàn ñònh gia ù.  Đồng yết giá là đồng được mua bán, thường là một đơn vị hoặc một trăm.  Đồng định giá là đồng biểu hiện giá cả của đồng yết giá.
 19. Quy öôùc trong giao dòch  Cách viết (Reuters; fxcm; singforex; fxstreet); ozforex.com  Ngôn ngữ trong giao dịch  Hoán chuyển tỷ giá  Tỷ giá tăng giảm  Cách tính tỷ giá chéo
 20. Thông tin về tỷ giá www.reuters.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2