intTypePromotion=3

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Nguyễn Kim Nam

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
164
lượt xem
30
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Nguyễn Kim Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài giảng Nguyên lý kế toán chương 4 Tính giá các đối tượng kế toán nhằm mục tiêu sự cần thiết phải tính giá cá đối tượng kế toán, các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến tính giá các đối tượng kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 4 - Nguyễn Kim Nam

 1. •CHƯƠNG 4: CHƯƠNG •TÍNH GIAÙ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁ TOAÙN T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 2. M C TIÊU S c n thi t ph i tính gía các ñ i tư ng k toán Các nguyên t c và nhân t nh hư ng ñ n vi c tính giá các ñ i tư ng k toán Tính gía các ñ i tư ng ch y u T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 3. 4.1. S c n thi t ph i tính giá các ñ i tư ng k toán: T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 4. 100.000 15.000.000 30.000 Anh haõy giuùp toâi tính 400.000 toång taøi saûn cuaû 10.000.000 DN nheù! 350.000 Thöa oâng, toång taøi saûn cuûa DN laø 25.880.000 T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 5. Tính giaù laø moät phöông phaùp keá toaùn bieåu hieän caùc ñoái töïông keá toaùn baèng tieàn theo nhöõng nguyeân taéc vaø yeâu caàu nhaát ñònh. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 6. 4.2. Các nguyên t c nh hư ng ñ n vi c tính giá các ñ i tư ng k toán 1. NGUYEÂN TAÉC GIAÙ G C 2. NGUYEÂN TAÉC NHAÁT QUAÙN 3. NGUYEÂN TAÉC THAÄN TROÏNG 4. NGUYEÂN TAÉC KHAÙCH QUAN 5. NGUYEÂN TAÉC HOAÏT ÑOÄNG LIEÂN TUÏC T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 7. 1. NGUYEÂN TAÉC GIAÙ G C Tài s n ph i ñư c ghi nh n theo giá g c. Giá g c c a tài s n ñư c tính theo s ti n ho c kho n tương ñương ti n ñã tr , ph i tr ho c tính theo giá tr h p lý c a tài s n ñó vào th i ñi m tài s n ñư c ghi nh n. Giá g c c a tài s n không ñư c thay ñ i tr khi có quy ñ nh khác trong chu n m c k toán c theå. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 8. Toâi mua 1 TSCÑHH, giaù mua 50.000.000 ñoàng. Chi phí vaän chuyeån 150.000 ñoàng. Vaäy ghi nhaän giaù trò TS cuûa toâi laø bao nhieâu? Coøn theo toâi, Toâi nghó giaù giaù trò TS seõ trò TS laø laø 50.150.000 50.000.000 ñoàng. ñoàng. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 9. 2. NGUYEÂN TAÉC HOAÏT ÑOÄNG LIEÂN TUÏC: Báo cáo tài chính ph i ñư c l p trên cơ s gi ñ nh là doanh nghi p ñang ho t ñ ng liên t c và s ti p t c ho t ñ ng kinh doanh bình thư ng trong tương lai g n, nghĩa là doanh nghi p không có ý ñ nh cũng như không bu c ph i ng ng ho t ñ ng ho c ph i thu h p ñáng k quy mô ho t ñ ng c a mình. Trư ng h p th c t khác v i gi ñ nh ho t ñ ng liên t c thì báo cáo tài chính ph i l p trên m t cơ s khác và ph i gi i thích cơ s ñã s d ng ñ l p báo cáo tài chính. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 10. 3. NGUYEÂN TAÉC THAÄN TROÏNG: Th n tr ng là vi c xem xét, cân nh c, phán ñoán c n thi t ñ l p các ư c tính k toán trong các ñi u ki n không ch c ch n. Nguyên t c th n tr ng ñòi h i: a/ Ph i l p các kho n d phòng nhưng không l p quá l n; b/ Không ñánh giá cao hơn giá tr c a các tài s n và các kho n thu nh p; c/ Không ñánh giá th p hơn giá tr c a các kho n n ph i tr và chi phí; d/ Doanh thu và thu nh p ch ñư c ghi nh n khi có b ng ch ng ch c ch n v kh năng thu ñư c l i ích kinh t , còn chi phí ph i ñư c ghi nh n khi có b ng ch ng v kh năng phát sinh chi phí. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 11. 4. NGUYEÂN TAÉC NHAÁT QUAÙN: Các chính sách và phương pháp k toán doanh nghi p ñã ch n ph i ñư c áp d ng th ng nh t ít nh t trong m t kỳ k toán năm. Trư ng h p có thay ñ i chính sách và phương pháp k toán ñã ch n thì ph i gi i trình lý do và nh hư ng c a s thay ñ i ñó trong ph n thuy t minh báo cáo tài chính. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 12. 5. NGUYEÂN TAÉC KHAÙCH QUAN: ðây là nguyên t c b o v cho nguyên t c giá g c là do tài s n ph i ñư c ghi chép theo chi phí ch không ghi chép theo m t lư ng giá tr như giá th trư ng d ki n. Giá th trư ng r t khó ư c tính vì thư ng xuyên bi n ñ ng và mang tính ch quan. Nguyên t c này ñòi h i các s li u ghi chép c a k toán ph i d a trên các s ki n có tính ki m tra ñư c. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 13. 4.3. TÍNH GIAÙ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁ TOAÙN CHUÛ YEÁU 4.3.1. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH: 4.3.2. HAØNG TOÀN KHO: T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 14. 4.3.1. TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH: a. Taøi saûn coá ñònh höõu hình Taøi saûn coá ñònh do mua saém Taøi saûn coá ñònh xaây döïng môùi Taøi saûn coá ñònh ñöôïc caáp Taøi saûn coá ñònh nhaän goùp voán lieân doanh hoaëc goùp coå phaàn T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 15. Taøi saûn coá ñònh ñöïôc mua saém: ? ? ? Giaù mua Chi phí Caùc NG = ghi treân + thu mua - khoaûn hoaù ñôn giaûm tröø tieàn car T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 16. Giaù mua ghi treân hoaù ñôn: Laø giaù mua: Khoâng bao goàm thueá GTGT (neáu tính thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø) Hoaëc toång giaù thanh toaùn bao goàm caû thueá GTGT (neáu tính thueá GTGT theo pp tröïc tieáp) Vaø caùc khoaûn thueá khoâng hoaøn laïi khaùc. (Thueá nhaäp khaåu, thueá tieâu thuï ñaëc bieät). T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 17. Chi phí thu mua: Chi phí vaän chuyeån boác xeáp, chi phí laép ñaët haïy thöû, chi phí kho haøng beán baõi, hoa hoàng moâi giôùi, leä phí tröôùc baï… Neáu chi phí naøy lieân quan tröïc tieáp ñeán vieäc thu mua 1 loaïi TS thì taäp hôïp vaøo TS ñoù. Neáu lieân quan ñeán nhieàu TS thì tieán haønh phaân boå theo tieâu thöùc phuø hôïp. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 18. Coâng thöùc phaân boå chi phí CP Toång chi phí caàn Toång tieâu phaân boå ñöôïc phaân boå = * thöùc cho Toång tieâu thöùc phaân boå phaân boå töøng ñoái cho taát caû ñoái töôïng töøng ñoái töôïng töôïng T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 19. Caùc khoaûn giaûm tröø: Chieát khaáu thöông maïi, giaûm giaù haøng baùn. T ng h p b i Nguy n Kim Nam
 20. Ví duï 1 Doanh nghieäp mua môùi 1 TSCÑHH vôùi giaù mua chöa thueá 12.000.000 ñoàng. Thueá GTGT 10%. Chieát khaáu thöông maïi ñöôïc höôûng 5%. Chi phí vaän chuyeån TSCÑ veà doanh nghieäp 100.000 ñoàng, thu GTGT 10%. Chöa thanh toaùn. Haõy tính giaù trò taøi saûn theo phöông phaùp thueá GTGT khaáu tröø. T ng h p b i Nguy n Kim Nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản