intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê (tt)

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
99
lượt xem
5
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Chứng từ kế toán (Khái niệm, ý nghĩa và tác dụng, tính chất pháp lý, phân loại, trình tự luân chuyển chứng từ), kiểm kê (khái niệm, phân loại kiểm kê). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Chứng từ kế toán và kiểm kê (tt)

 1. CHƯƠNG 5 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ 1
 2. 1. Chứng từ kế toán 2. Kiểm kê 2
 3. 5.1 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN NỘI 5.1.1 Khái niệm 5.1.2 Yù nghĩa và tác dụng DUNG 5.1.3 Tính chất pháp lý 5.1.4 Phân loại 5.1.5 Trình tự luân chuyển chứng từ 3
 4. 5.1.1 Khái niệm Chứng từ kế tóan là gì? Sự kiện 1: Chuẩn bị chi tiền mua nguyên vật liệu 50tr Sự kiện 2: Chi tiền mặt nhập kho nguyên vật liệu 50tr Trong 2 sự kiện trên sự kiện nào sẽ làm phát sinh chứng từ kế tóan? 4
 5. 5.1.1 Khái niệm  Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành để làm căn cứ ghi sổ kế toán. 5
 6. PHIÊU CHI Ngày: 16/09/2008 Số: PC09-02 Ghi nợ: 152 Ghi có: 1111 Họ và tên người nhận tiền: Cao Hải Hà Địa chỉ: 111 Ngô Quyền Hà Nội Lý do chi: Mua nguyên vật liệu Số tiền: 50.000.000 VND Viết bằng chữ : Năm mươi triệu đồng chẵn. Kèm theo chứng từ gốc: 01 HĐGTGT số 0101023 Ngày ........ tháng ........ năm 200... Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Một triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn 6
 7. 7
 8. 8
 9. 5.1. 2 Yù nghĩa và tác dụng chứng từ kế tóan (sgk) 9
 10. 5.1.3 Tính chất pháp lý của chứng từ -Thông tin, số liệu trên chứng từ kế toán làm căn cứ để ghi sổ kế toán. - Kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của nghiệp vụ kinh tế phát sinh  phát hiện những sai phạm đồng thời giải quyết mọi tranh chấp khiếu nại 10
 11. 5.1.4 Phân loại chứng từ 3 caùch phaân loaïi Caên cöù hình thöùc C.cöù vaø yeâu caàu C.cöù vaøo trình töï bieåu hieän quaûn lyù vaø kieåm tra xöû lyù vaø coâng duïng 11
 12. 5.1.4 Phân loại chứng từ Caên cöù vaøo hình thöùc bieåu hieän - Chöùng töø giaáy - Chöùng töø ñieän töû 12
 13. 5.1.4 Phân loại chứng từ Chöùng töø Chöùng töø baèng giaáy Ñieän töû Theå hieän döôùi daïng Theå hieän döôùi daïng giaáy tôø döõ lieäu ñieän töû - Phieáu thu, chi -Theû visacard - Phieáu nhaäp,xuaát -Theû Mastercard …… 13
 14. 5.1.4 Phân loại chứng từ Caên cöù vaøo yeâu caàu quaûn lyù vaø kieåm tra - C.töø baét buoäc -C.töø höôùng daãn 14
 15. 5.1.4 Phân loại chứng từ Chöùng töø Chöùng töø Baét buoäc Höôùng daãn Nhaø nöôùc ñaõ tieâu Nhaø nöôùc ñöa ra maãu chuaån hoùa veà maãu höôùng daãn neân DN coù - Phieáu thu, chi theå söûa ñoåi - Bieân lai thu tieàn -Phieáu nhaäp, xuaát - Hoùa ñôn gtgt.. -Giaáy ñeà nghò t.öùng.. 15
 16. PHIÊU CHI Ngày: 16/09/2008 Số: PC09-02 Ghi nợ: 152 Ghi có: 1111 Họ và tên người nhận tiền: Cao Hải Hà Địa chỉ: 111 Ngô Quyền Hà Nội Lý do chi: Mua nguyên vật liệu Số tiền: 50.000.000 VND Viết bằng chữ : Năm mươi triệu đồng chẵn. Kèm theo chứng từ gốc: 01 HĐGTGT số 0101023 Ngày ........ tháng ........ năm 200. Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Một triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn 16
 17. Chứng từ kế toán hướng dẫn 17
 18. 5.1.4 Phân loại chứng từ Caên cöù vaøo trình töï xöû lyù vaø coâng duïng - Chöùng töø goác - Chöùng töø ghi soå 18
 19. 5.1.4 Phân loại chứng từ Chöùng töø Goác Chöùng töø -Meänh leänh ghi soå -Chaáp haønh Laäp tröïc tieáp ngay khi Duøng ñeå ghi tröïc tieáp n.vuï kt p.sinh Vaøo soå saùch -Meänh leänh (leänh sx -Phieáu thu,chi leänh chi tieàn..) -Hoùa ñôn gtgt.. -Chaáp haønh (g.bnôï..) 19
 20. Chứng từ dùng để ghi sổ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2