intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 2 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

Chia sẻ: Nguoibakhong01 Nguoibakhong01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

99
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các khái niệm về quy hoạch khu công nghiệp, những cơ sở tiến hành nghiên cứu quy hoạch khu công nghiệp, các phương án bố trí khu công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc công nghiệp: Chương 2 - ThS. KS. Đinh Trần Gia Hưng

PHẦN I:<br /> <br /> PHAÂN BOÁ QUY HOAÏCH VAØ XAÂY DÖÏNG CAÙC XNCN<br /> <br /> CHÖÔNG 2 : QUI HOAÏCH KHU COÂNG NGHIEÄP<br /> II.1. CAÙC KHAÙI NIEÄM<br /> II.2. NHÖÕNG CÔ SÔÛ TIEÁN HAØNH NGHIEÂN CÖÙU QUY<br /> HOAÏCH KHU COÂNG NGHIEÄP<br /> II.3. CAÙC PHÖÔNG AÙN BOÁ TRÍ KHU COÂNG NGHIEÄP<br /> <br /> II.1. CAÙC KHAÙI NIEÄM<br /> <br /> Xí nghieäp coâng nghieäp: nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng phuïc vuï<br /> cho coâng taùc khai thaùc vaø cheá bieán nguyeân vaät lieäu  saûn<br /> xuaát haøng hoaù phuïc vuï tieâu duøng hoaëc taïo ra caùc phöông<br /> tieän saûn xuaát khaùc.<br /> <br /> Cuïm - Khu coâng nghieäp: taäp trung caùc XNCN trong moät khu<br /> vöïc quy hoaïch, coù ranh giôùi nhaát ñònh taïo thaønh cuïm-khu<br /> coâng nghieäp. Cuïm - Khu CN coù theå boá trí theo chuyeân ngaønh<br /> hoaëc ña ngaønh.<br /> <br /> Öu ñieåm:<br /> + Tieát kieäm ñöôïc chi phí ñaàu tö<br /> xaây döïng cô sôû haï taàng kyõ<br /> thuaät vaø xöû lyù chaát thaûi.<br /> <br /> + Giaûm möùc ñoä oâ nhieãm moâi<br /> tröôøng.<br /> + Thuaän tieän cho coâng taùc<br /> quaûn lyù.<br /> <br /> Khu công nghệ cao: là một khu công nghiệp tập trung các công ty hoạt<br /> động trong lĩnh vực công nghệ cao: công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ<br /> thông tin và viễn thông; công nghệ tự động hóa, cơ khí chính xác; công nghệ<br /> sinh học áp dụng cho y tế, dược phẩm và môi trường; công nghệ vật liệu<br /> mới, công nghệ nano và năng lượng...<br /> Khu chế xuất là khu công nghiệp đặc biệt chỉ dành cho việc sản xuất, chế<br /> biến những sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc dành cho các loại<br /> doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ liên quan đến hoạt động xuấtnhập khẩu tại khu vực đó.<br /> Nhaø vaø coâng trình saûn xuaát coâng nghieäp: phaân xöôûng saûn xuaát chính,<br /> phaân xöôûng saûn xuaát phuï, phuïc vuï söûa chöõa, silo, bunke, thaùp nöôùc,<br /> coâng trình haønh chaùnh, phuïc vuï coâng nhaân…<br /> <br /> II.2. NHÖÕNG CÔ SÔÛ TIEÁN HAØNH NGHIEÂN CÖÙU QUY HOAÏCH KHU COÂNG NGHIEÄP<br /> <br /> A. Nhöõng soá lieäu caàn thieát:<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> Xaùc ñònh coâng suaát cuûa khu CN vaø töøng XNCN.<br /> Xaùc ñònh voán ñaàu tö.<br /> Xaùc ñònh thôøi haïn xaây döïng.<br /> Naém ñöôïc soá löôïng coâng nhaân cuûa töøng cuïm.<br /> Xaùc ñòch kích thöôùc khu ñaát cho khu cuïm coâng nghieäp.<br /> Naém ñöôïc yeâu caàu veà phuïc vuï vaän taûi, naêng löôïng.<br /> Nhöõng coâng trình chung phuïc vuï saûn xuaát.<br /> Nhöõng coâng trình quan heä vôùi thaønh phoá, phuïc vuï coâng<br /> coäng.<br /> Taát caû ñieàu kieän töï nhieân coù lieân quan tôùi khu vöïc maø ta<br /> quy hoaïch.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=99

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2