intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Mô hình hóa yêu cầu người dùng (Activity diagram) - TS. Trần Ngọc Bảo

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

148
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tủa bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Mô hình hóa yêu cầu người dùng nhằm giúp người học biết được cách thiết kế Activity diagram, biết được các thành phần trong Activity diagram, biết được cách sử dụng Power Designer để tạo Activity diagram.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Mô hình hóa yêu cầu người dùng (Activity diagram) - TS. Trần Ngọc Bảo

 1. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Mô hình hóa yêu cầu người dùng Người trình bày: Trần Ngọc Bảo Email: tnbao.dhsp@gmail.com
 2. MỤC TIÊU • Biết iế được đ cách á h thiết hiế kế Activity i i PHẦN MỀM diagram AGRAM M BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P • Biết được các thành phần trong VITY DIA Activity diagram ACTIV • Biết được cách sử dụng Power D i Designer để tạo t Activity A ti it Diagram Di TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN2HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (2 (2)
 3. NỘI DUNG TRÌNH BÀY • Activity Diagram ? PHẦN MỀM • Các thành phần trong Activity diagram AGRAM M BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P • Xây dựng Activity diagram của ứng dụng VITY DIA quản lý thời khóa biểu • Tạo Activity diagram trong Power ACTIV Designer TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN3HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (3 (3)
 4. NỘI DUNG TRÌNH BÀY • Activity Diagram ? PHẦN MỀM • Các thành phần trong Activity diagram AGRAM M BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P • Xây dựng Activity diagram của ứng dụng VITY DIA quản lý thời khóa biểu • Tạo Activity diagram trong Power ACTIV Designer TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN4HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (4 (4)
 5. Activity Diagram • Lược đồ hoạt động (Activity PHẦN MỀM Diagram) biểu diễn mối liên hệ giữa AGRAM M BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P các đối tượng • Lược ược đồ hoạt oạt động độ g tthường ườ g được sử VITY DIA dụng để biểu diễn cho hoạt động ộ use case của một ACTIV • Lược đồ hoạt động cũng thường được mô tả quy trình xử lý nghiệp vụ Copyright © 1997 by Rational Software Corporation TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN5HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (5 (5)
 6. Ví dụ: Xét ứng dụng quản lý TKB • Hệ thống cho phép bộ phận giáo vụ PHẦN MỀM Khoa nhập thời khóa biểu, cập nhật AGRAM M BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P thời khóa biểu của tất cả các lớp • Hệệ tthống ố g cho c opphép ép s sinh viên ê ttra a VITY DIA cứu thời khóa biểu theo từng học ỳ của lớp kỳ p ACTIV • Hệ thống cho phép giảng viên tra cứu thời khóa biểu giảng dạy trong học kỳ Copyright © 1997 by Rational Software Corporation TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN6HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (6 (6)
 7. Ví dụ minh họa: ứng dụng TKB • Use case PHẦN MỀM Xem TKB • Action Steps AGRAM M – Ch Chọn chức hứ năngă xem thời hời khóa khó biểu biể BÀI GIẢNG NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ P – Hiển thị màn hình cho phép người dùng chọn thôngg tin cần xem VITY DIA – Chọn niên khóa từ danh sách hiện có trong hệ thống – Chọn học kỳ từ danh sách hiện có trong hệ ACTIV thống – Chọn lớp hoặc tên giảng viên cần xem trong d h sách danh á h lớ lớp vàà giảng iả viên iê hiện hiệ có ó ttrong hệ thống – Hiển thịị thôngg tin chi tiết thời khóa biểu lớpp hoặc thời khóa biểu của giảng viên TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN7HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (7 (7)
 8. Sequence diagram ứng dụng quản lý TKB • Sequence Man hinh chinh Man hinh xem TKB Lop Nien khoa TKB Lop Sinh viên diagram 1: Chon chuc nang xem TKB strict 2: Hien thi man hinh xem TKB môô tả 3: Lay DS Lop 4: Danh sach lop use-case 5: Lay danh sach Nien khoa 6: Danh sach nien khoa xem TKB lớp 7: Y/C Chon thong tin can xem loop {Condition} 8: Chon lop strict 9: Chon niem khoa 10: Chon hoc ky 11: Chon Xem TKB 12: Lay TKB Lop 13: TKB lop 14: Hien thi thong tin TKB lop TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN8HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ Dai Tran Ngoc Bao PHẠMhoc TP.HCM ((8 8) Su Pham TP.HCM
 9. Ví dụ minh họa • Collaboration diagram mô tả use-case xem TKB lớp hệ thống quản lý thời khóa biểu 14: Hien thi thong tin TKB lop 11: Chon Xem TKB 10: Chon hoc ky 9: Chon niem khoa 4: Danh sach lop 8: Chon lop 3: Lay DS Lop 7: Y/C Chon thong tin can xem Man hinh xem TKB Lop Sinh viên 13: TKB lop 12: Lay TKB Lop 2: Hien thi man hinh xem TKB 6: Danh sach nien khoa 5: Lay danh sach Nien khoa TKB Lop 1: Chon chuc nang g xem TKB Man hinh chinh Nien khoa TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN9HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ Dai Tran Ngoc Bao PHẠMhoc TP.HCM ((9 9) Su Pham TP.HCM
 10. Ví dụ minh họa •A Activity ti it diagram di biể diễ biểu diễn use case xem thời khóa biểu Chon chuc nang xem TKB Lop Man hinh xem TKB [Khoi tao] Lay DS Lop Lay DS Nien khoa Man hinh xem TKB [San sang] [Exception] Thong bao chua co Lop Co Lop [Success] Chon Lop Chon nien khoa Chon Xem TKB Lay TKB Lop [Exception] Co TKB Lop Thong bao chua co TKB [Success] Hien thi TKB lop len man hinh Man hinh xem TKB [TKB Lop] Chon ket thuc Chon in TKB Ví dụ minh họa Activity diagram TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tran Ngoc Bao Dai hocTP.HCM Su Pham (10 (TP.HCM 10))
 11. Sequence diagram ứng dụng quản lý TKB • Sequence Man hinh chinh Man hinh dang nhap ThanhVien Man hinh QL TKB diagram Giáo v? khoa 1: Yeu cau dang nhap he thong mô tả 2: Hien thi man hinh dang nhap scenario đăng 3: Yeu cau giao vu nhap user/pass nhập hệ 4: Nhap User/pass thống 5: Dang nhap 6: Kiem tra user/pass thành 7: Kiem tra user/pass công 8: Kiem tra hop le 10: Thong bao dang nhap thanh cong 9: Hien thi man hinh quan ly TKB TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN11 Tran Ngoc Bao HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Dai hocTP.HCM Su Pham ((11 11)) TP.HCM
 12. Ví dụ minh họa • A Activity i i diagram di biể diễ biểu diễn use case đăng đă nhập hậ hệ thống Nhap User/Pass Dang nhap Thong bao loi dang nhap [NO] User/Pass hop le [YES] Hien thi man hinh chinh TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN12 Tran Ngoc Bao HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Dai hocTP.HCM Su Pham (12 (TP.HCM 12))
 13. Ví dụ minh họa • A Activity i i diagram di biể diễ biểu diễn use case đăng đă nhập hậ hệ thống Nhap User/Pass Dang nhap Thong bao loi dang nhap [NO] User/Pass hop le [YES] Hien thi man hinh chinh TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN13 Tran Ngoc Bao HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Dai hocTP.HCM Su Pham (13 (TP.HCM 13))
 14. Ví dụ minh họa • A Activity i i diagram di biể diễ biểu diễn use case đăng đă nhập hậ hệ thống TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN14 Tran Ngoc Bao HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Dai hocTP.HCM Su Pham (14 (TP.HCM 14))
 15. Ví dụ minh họa • A Activity i i diagram di biể diễ biểu diễn use case đăng đă nhập hậ hệ thống [N = 1] Nhap User/Pass Thong bao loi dang nhap Dang nhap [NO] [NO] User/Pass hop le [N = N+1] N>3 [YES] [YES] Hien thi man hinh chinh Thong bao loi dang nhap va ket thuc TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN15 Tran Ngoc Bao HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Dai hocTP.HCM Su Pham (15 (TP.HCM 15))
 16. Ví dụ minh họa • Activity diagram biểu diễn use case đăng nhập hệ thống [N = 1] Nhap User/Pass Thong bao loi dang nhap Dang nhap [NO] User/Pass hop le [N = N+1] N>3 [NO] [YES] [YES] [NO] Thong bao loi dang nhap va ket thuc Admin ? [YES] Hien thi man hinh chinh Hien thi man hinh user Man Hinh Chinh Man Hinh Chinh [Admin Page] [User Page] Demo TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN16 Tran Ngoc Bao HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Dai hocTP.HCM Su Pham (16 (TP.HCM 16))
 17. Ví dụ minh họa • Activity diagram biểu diễn use case đăng nhập hệ thống [N = 1] Nhap User/Pass Thong bao loi dang nhap D Dang nhap h [NO] User/Pass hop le [N = N+1] N>3 [NO] [YES] [YES] [NO] Thong bao loi dang nhap va ket thuc Admin ? [YES] Hien thi man hinh Admin Hien thi man hinh user [Admin Page] [User Page] TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN17 Tran Ngoc Bao HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Dai hocTP.HCM Su Pham (17 (TP.HCM 17))
 18. Ví dụ minh họa • Activity A ti it diagram di biể diễ biểu diễn use case tạo t user TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN18 Tran Ngoc Bao HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Dai hocTP.HCM Su Pham (18 (TP.HCM 18))
 19. Ví dụ minh họa • Activity A ti it diagram di biể diễ biểu diễn use case tạo t user Nhap thong tin User [NO] Thong tin hop le ? Thong bao loi [YES] Luu thong tin User User [Khoi tao] TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN19 Tran Ngoc Bao HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Dai hocTP.HCM Su Pham (19 (TP.HCM 19))
 20. Ví dụ minh họa • Activity A ti it diagram di biể diễ biểu diễn use case tạo t user TRẦN NGỌC BẢO ” KHOA TOÁN -TIN20 Tran Ngoc Bao HỌC ” ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Dai hocTP.HCM Su Pham (20 (TP.HCM 20))
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2