intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Pháp luật về đầu tư: Chương 8 - Đại học Mở TP HCM

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

102
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của chương 8 Quản lý nhà nước đầu tư trong Pháp luật về đầu tư nhằm tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trong quản lý hoạt động đầu tư. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư, trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư. Giải quyết tranh chấp về đầu tư .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật về đầu tư: Chương 8 - Đại học Mở TP HCM

 1. CHƯƠNG 8 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 4/21/2014 1
 2. MỤC TIÊU Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trong quản lý hoạt động đầu tư 4/21/2014 2
 3. NỘI DUNG  I.Nội dung QLNN về ĐTư  II.Trách nhiệm QLNN về Đtư  III.Giải quyết tranh chấp về đầu tư  IV.Thi hành Luật Đầu Tư mới 4/21/2014 3
 4. TÀI LIỆU HỌC  1. Luật Đầu tư 2005  2. Nghị định 108/2006 ngày 22/9/2006 108/ 22/  3. Nghị định 78/2006 ngày 9/8/2006 78/ 4/21/2014 4
 5. I.NỘI DUNG QLNN VỀ ĐẦU TƯ  1.Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, qui hoạch, kế hoạch, chính sách về đầu tư  2.Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về đầu tư  3.Hướng dẫn, hổ trợ NĐT thực hiện dự án đầu tư và giải quyết vướng mắc,yêu cầu  4.Cấp, thu hồi GCNĐT 4/21/2014 5
 6. I.NỘI DUNG QLNN VỀ ĐẦU TƯ(tt)  5.Kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư,giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng,xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư  6.Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực liên quan đền đầu tư  7.Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư 4/21/2014 6
 7. QUẢN LÝ ĐẦU TƯ THEO QUI HOẠCH  1.Qui hoạch vùng, qui hoạch ngành,qui hoạch sảnphẩm, phải phù hợp với lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư,lĩnh vực đầu tư có điều kiện và cấm đầu tư.Đó là định hướng để NĐT lựa chọn, q.định.  2.Cơ quan nhà nước có thẫm quyền về qui hoạch phải công khai các qui hoạch liên quan đến hoạt động đầu tư 4/21/2014 7
 8. QUẢN LÝ ĐT THEO Q.HOẠCH  3.Dự án đt phải tuân thủ quihoạch kếtcấu hạ tầng kỹ thuật,q.hoạch sử dụng đất,q. hoạch xây dựng, q.h sử dụng khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác  4.Đối với dự án đầu tư chưa có trong qui hoạch, cơ quan quản lý ĐT phải liên hệ với cơ quan qui hoạch để trả lời cho NĐT 4/21/2014 8
 9. XÚC TIẾN ĐẦU TƯ  Điều 83 Luật Đầu Tư 2005  Điều 83 Nghị định 108/2006 4/21/2014 9
 10. Điều 83. Xúc tiến đầu tư  1. Hoạt động xúc tiến đầu tư của các cơ quan nhà nước các cấp được thực hiện cá theo quy định của Chính phủ.  2. Kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư phí của các cơ quan nhà nước được cấp từ ngân sách nhà nước. 4/21/2014 10
 11.  Điều 83. Quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư  1. Hoạt động xúc tiến đầu tư bao gồm các nội dung sau:  a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách thu hút vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài; tạo điều kiện để huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế; 4/21/2014 11
 12.  b) Thực hiện chương trình tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư;  c) Tổ chức các cơ sở xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài để vận động, hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu chính sách, quy định pháp luật về đầu tư và lựa chọn lĩnh vực, địa điểm thực hiện dự án đầu tư; 4/21/2014 12
 13.  d) Xây dựng danh mục dự án quốc gia thu hút vốn đầu tư; danh mục dự án thu hút vốn đầu tư của ngành và địa phương phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. 4/21/2014 13
 14.  2. Căn cứ vào chiến lược, kế hoạch, thu hút vốn đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư lập kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp thực hiện. 4/21/2014 14
 15.  3. Kinh phí xúc tiến đầu tư của các cơ quan nhà nước được cấp từ ngân sách và thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính.  Hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư và dự toán kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư. 4/21/2014 15
 16.  Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lập kinh phí cho hoạt động xúc tiến đầu tư và quản lý tài chính về hoạt động xúc tiến đầu tư. 4/21/2014 16
 17. THEO DÕI HOẠTĐỘNG ĐẦU TƯ  Điều 84. Thanh tra hoạt động đầu tư và xử lý vi phạm về đầu tư  1. Phạm vi thanh tra đầu tư, tổ chức và hoạt động thanh tra đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và quy định pháp luật về thanh tra đối với hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư và dự án đầu tư. 4/21/2014 17
 18.  2. Hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư và việc xử lý vi phạm về đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật. 4/21/2014 18
 19. THANH TRA H.ĐỘNG ĐẦU TƯ  Điều 85. Giải quyết tranh chấp  Việc giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Luật Đầu tư và pháp luật liên quan. 4/21/2014 19
 20.  Điều 12. Giải quyết tranh chấp  1. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải, Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật.  2. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Toà 4/21/2014 20 án Việt Nam
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2