intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - Đại học Văn Hiến

Chia sẻ: Tieu Vu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
20
lượt xem
2
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - Đại học Văn Hiến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 5: Quản trị tài sản của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị tài sản của NHTM, các thành phần của tài sản, các phương pháp quản trị tài sản, quản trị hoạt động tín dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 5 - Đại học Văn Hiến

12/10/2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC VĂN HIẾN<br /> KHOA KINH TẾ<br /> <br /> Nội dung bài học<br /> 5.1. Tổng quan về quản trị tài sản của NHTM<br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> 5.3. Các phương pháp quản trị tài sản<br /> <br /> 5.3. Quản trị hoạt động tín dụng<br /> 5.4. Quản trị hoạt động đầu tư chứng khoán<br /> <br /> 5.1. Tổng quan về tài sản của NHTM<br /> <br /> 5.1. Tổng quan về tài sản của NHTM<br /> <br /> 1. Khái niệm về tài sản có và quản trị tài sản<br /> 1.1. Tài sản<br /> - Phạm trù kinh tế: Là giá trị tiền tệ của các tài sản<br /> mà ngân hàng có quyền sở hữu (bao gồm các quyền<br /> chiếm hữu, sử dụng và định đoạt) một cách hợp<br /> pháp.<br /> - Tài sản là kết quả của việc sử dụng vốn của ngân<br /> hàng, là những tài sản được hình thành từ các<br /> nguồn vốn của ngân hàng trong quá trình hoạt<br /> động<br /> <br /> 1. Khái niệm về tài sản có và quản trị tài sản<br /> 1.1. Tài sản<br /> Phân loại tài sản của ngân hàng<br /> - Căn cứ vào hình thức tồn tại<br /> <br /> 5.1. Tổng quan về tài sản của NHTM<br /> <br /> 5.1. Tổng quan về tài sản của NHTM<br /> <br /> 1. Khái niệm về tài sản có và quản trị tài sản<br /> 1.2. Quản trị tài sản<br /> <br /> 2. Các yếu tố tác động đến quản trị tài sản<br /> <br /> Là việc quản lý các danh mục sử dụng vốn của<br /> <br /> - Mối liên hệ tương hỗ giữa ngân hàng với khách<br /> <br /> ngân hàng nhằm tạo một cơ cấu tài sản thích<br /> hợp bao gồm: ngân quỹ, tín dụng, đầu tư và các<br /> tài sản khác đảm bảo ngân hàng hoạt động kinh<br /> doanh an toàn và có lãi.<br /> <br /> - Căn cứ vào nguồn gốc hình thành<br /> - Căn cứ vào vị trí trong bảng tổng kết tài sản<br /> <br /> - Các quy định của pháp luật<br /> hàng<br /> - Lợi nhuận mà ngân hàng đạt được trong kinh<br /> doanh và nhu cầu tăng cổ tức của các cổ đông.<br /> - Hiệu quả và sự an toàn của ngân hàng<br /> <br /> 1<br /> <br /> 12/10/2017<br /> <br /> 5.1. Tổng quan về tài sản của NHTM<br /> <br /> 5.1. Tổng quan về tài sản của NHTM<br /> <br /> 3. Các nguyên tắc quản trị tài sản<br /> <br /> 4. Mục tiêu của chiến lược quản trị tài sản<br /> <br /> - Đa dạng hoà các khoản mục tài sản để phân tán<br /> <br /> - Tối đa hoá lợi nhuận<br /> <br /> rủi ro<br /> - Thanh khoản  Khả năng sinh lời<br /> - Phải đảm bảo chuyển hoá một cách linh hoạt về<br /> <br /> - Tối thiểu rủi ro<br /> - Đảm bảo nhu cầu thanh khoản và khả năng sinh<br /> lời<br /> <br /> mặt giá trị giữa các danh mục tài sản.<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 1. Ngân quỹ<br /> <br /> 2. Danh mục đầu tư (Đầu tư chứng khoán)<br /> <br /> Là khoản tài sản có tính thanh khoản cao mà ngân<br /> <br /> 2.1. Mục đích đầu tư của ngân hàng<br /> <br /> hàng phải duy trì để đảm bảo an toàn trong hoạt<br /> <br /> - Ổn định hoá thu nhập<br /> <br /> động kinh doanh, bao gồm: Tiền mặt tại quỹ và tiền<br /> <br /> - Bù trừ rủi ro tín dụng trong danh mục cho vay<br /> <br /> gửi tại các TCTD khác.<br /> Tính bình quân hiện nay, ngân quỹ chiếm 10% trong<br /> <br /> - Cung cấp nguồn thanh khoản dự phòng cho ngân<br /> hàng<br /> <br /> tổng tài sản có của các ngân hàng và có xu hướng<br /> <br /> - Giúp cho ngân hàng giảm số thuế phải nộp<br /> <br /> giảm.<br /> <br /> - Tạo ra sự phòng vệ cho ngân hàng<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 2. Danh mục đầu tư (Đầu tư chứng khoán)<br /> 2.2. Hình thức đầu tư<br /> - Đầu tư trực tiếp<br /> Hùn vốn, mua cổ phần, liên doanh liên kết, thành<br /> lập công ty trực thuộc<br /> - Đầu tư gián tiếp (là hình thức đầu tư chủ yếu)<br /> + Chênh lệch giá khi chứng khoán đầu tư tăng giá<br /> trên thị trường.<br /> + Được hưởng lãi khi chứng khoán này đến hạn<br /> thanh toán.<br /> <br /> 2. Danh mục đầu tư (Đầu tư chứng khoán)<br /> 2.3. Chứng khoán đầu tư<br /> 2.3.1. Các công cụ của thị trường tiền tệ<br /> Lợi tức thấp, ngày đáo hạn dưới 1 năm, dễ mua bán<br /> trên thị trường, mức độ rủi ro thấp<br /> - Trái phiếu ngắn hạn của doanh nghiệp<br /> - Trái phiếu đô thị<br /> - Các hối phiếu, kỳ phiếu thương mại<br /> - Tín phiếu kho bạc<br /> - Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước<br /> - Chứng chỉ tiền gửi<br /> <br /> 2<br /> <br /> 12/10/2017<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 2. Danh mục đầu tư (Đầu tư chứng khoán)<br /> 2.3. Chứng khoán đầu tư<br /> 2.3.2. Các công cụ của thị trường vốn<br /> Lợi tức cao, ngày đáo hạn trên 1 năm, tính khả mại<br /> thấp, có nhiều rủi ro<br /> - Trái phiếu Chính phủ<br /> - Trái phiếu đô thị<br /> - Kỳ phiếu ngân hàng<br /> - Trái phiếu dài hạn của doanh nghiệp<br /> - Công trái<br /> <br /> 3. Danh mục tín dụng<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 3. Danh mục tín dụng<br /> 3.1. Cho vay trực tiếp (Loans)<br /> <br /> 3. Danh mục tín dụng<br /> <br /> Chiếm 60-70%, mang lại 2/3 tổng thu nhập<br /> - Đặc điểm thị trường<br /> - Quy mô của ngân hàng<br /> - Kinh nghiệm và trình độ quản lý<br /> - Lợi nhuận mong đợi của một khoản tín dụng<br /> <br /> 3.1. Cho vay trực tiếp (Loans)<br /> <br /> (1) Cấp vốn<br /> <br /> - Căn cứ vào thời hạn<br /> KHÁCH HÀNG<br /> <br /> NGÂN HÀNG<br /> <br /> - Căn cứ vào tính chất bảo đảm của khoản vay<br /> - Căn cứ vào tính chất sử dụng vốn<br /> <br /> (2) Thanh toán nợ<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 3. Danh mục tín dụng<br /> 3.2. Cho vay gián tiếp<br /> 3.2.1. Chiết khấu thương phiếu và chứng từ có giá<br /> <br /> 3. Danh mục tín dụng<br /> 3.2. Cho vay gián tiếp<br /> 3.2.1. Chiết khấu thương phiếu và chứng từ có giá<br /> <br /> 3<br /> <br /> 12/10/2017<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 3. Danh mục tín dụng<br /> 3.2. Cho vay gián tiếp<br /> 3.2.2. Bao thanh toán (Factoring)<br /> <br /> 3. Danh mục tín dụng<br /> 3.2. Cho vay gián tiếp<br /> 3.2.3. Cho thuê tài chính (Financial Leasing)<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 5.2. Các thành phần của tài sản<br /> <br /> 3. Danh mục tín dụng<br /> 3.2. Cho vay gián tiếp<br /> 3.2.4. Bảo lãnh ngân hàng (Bank Guarantee)<br /> <br /> Thöïc chaát, baûo laõnh ngaân haøng laø tín duïng<br /> baèng chöõ kyù. Nhôø chöùng thö baûo laõnh cuûa nhaø ngaân<br /> haøng, maø ngöôøi ñöôïc baûo laõnh coù theå kyù keát vaø thöïc<br /> hieän caùc hôïp ñoàng kinh teá, thöông maïi, hôïp ñoàng taøi<br /> chính moät caùch thuaän lôïi.<br /> <br /> Tuy baûo laõnh laø nghieäp vuï tín duïng khoâng<br /> xuaát voán, nhöng laïi coù ruûi ro, vì ngaân haøng baûo laõnh<br /> buoäc phaûi thöïc hieän cam keát baûo laõnh khi ngöôøi baûo<br /> laõnh vì lyù do naøo ñoù ñaõ khoâng thöïc hieän hoaëc thöïc<br /> hieän khoâng ñuùng nghóa vuï cuûa mình, nghóa laø ngaân<br /> haøng baûo laõnh phaûi ñöùng ra traû tieàn thay cho ngöôøi<br /> ñöôïc baûo laõnh.<br /> <br /> 5.3. Các phương pháp quản trị tài sản<br /> 1. Phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý<br /> 1.1. Căn cứ vào thứ tự ưu tiên của các khoản mục<br /> tài sản (tính thanh khoản)<br /> a) Dự trữ sơ cấp: Bao gồm tiền mặt + TG NH khác;<br /> DTBB+DT vượt trội.<br /> Tài sản chức năng: Đáp ứng những nhu cầu thanh<br /> toán thường xuyên, hàng ngày tại ngân hàng Tuyến phòng thủ thứ nhất của ngân hàng.<br /> <br /> 4. Danh mục tài sản khác<br /> - Tài sản cố định<br /> - Các khoản phải thu<br /> - Chi phí chờ phân bổ<br /> - Tạm ứng<br /> - Phải thu khác<br /> <br /> b) Döï tröõ thöù caáp (caùc khoaûn döï phoøng): Taøi saûn chöùc naêngTuyeán phoøng thuû thöù 2 cuûa NH<br /> Nhöõng chöùng khoaùn naøy phaûi thoûa maõn ñoàng thôøi ba ñieàu kieän:<br /> + An toaøn: Chöùng khoaùn phaûi chaéc chaén ñöôïc thanh toaùn khi ñeán<br /> haïn (traùi phieáu chính phuû, tín phieáu NHNN, traùi phieáu KB) .<br /> + Thôøi gian ñaùo haïn ngaén (thôøi haïn ban ñaàu, t/h coøn laïi döôùi moät<br /> naêm).<br /> + Coù tính thanh khoaûn cao, deã mua baùn, deã chuyeån ñoåi ra tieàn<br /> (chieát khaáu, taùi chieát khaáu, baùn treân thò tröôøng…) vôiù CP thaáp.<br /> DTTC naèm trong khoaûn muïc ñaàu tö.<br /> Döï tröõ thöù caáp = Tyû leä döï tröõ  Khoaûn<br /> thöù caáp<br /> muïc ñaàu tö<br /> Hoaëc<br /> Döï tröõ = (Tyû leä thanh khoaûn <br /> Möùc huy ñoäng<br /> thöù caáp<br /> cuûa nguoàn voán thöù i<br /> nguoàn voán thöù i)<br /> Döï tröõ TC = Tyû leä thanh khoaûn  Toång nguoàn voán<br /> huy ñoäng<br /> <br /> 4<br /> <br /> 12/10/2017<br /> <br /> c) Ñaàu tö: Neáu muïc ñích ñaàu tö vì thanh khoaûn thì ñoù<br /> laø döï tröõ thöù caáp nhö ñaõ neâu treân, coøn neáu muïc ñích<br /> ñaàu tö vì lôïi töùc thì chính laø caùc traùi phieáu coâng ty,<br /> xí nghieäp coù thôøi haïn daøi, lôïi töùc cao.<br /> d) Tín duïng<br /> e) Taøi saûn coù khaùc.<br /> <br /> NÔÏ NGAÉN HAÏN<br /> <br /> TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN<br /> <br /> TIEÀN GÖÛI LINH HOAÏT<br /> TKIEÄM KHOÂNG KYØ HAÏN<br /> VAY QUA ÑEÂM<br /> VAY MARKET TIEÀN TEÄ.<br /> <br /> TIEÀN MAËT<br /> TG TAÏI CAÙC TCHÖÙC TD<br /> CHÖÙNG KHOAÙN NG/HAÏN<br /> CAÙC KHOAÛN TD NG/HAÏN<br /> <br /> NÔÏ DAØI HAÏN<br /> <br /> TAØI SAÛN DAØI HAÏN<br /> <br /> TIEÀN GÖÛI ÑÒNH KYØ<br /> TIEÁT KIEÄM COÙ KYØ HAÏN<br /> CDs DAØI HAÏN<br /> VAY DHAÏN.<br /> VOÁN TÖÏ COÙ.<br /> <br /> CAÙC KHOAÛN TD DHAÏN.<br /> CHÖÙNG KHOÙAN KHO BAÏC<br /> DHAÏN<br /> GNÔÏ VAØ TRPHIEÁU CTY.<br /> <br /> 5.3. Các phương pháp quản trị tài sản<br /> 1. Phân bổ nguồn vốn một cách hợp lý<br /> 1.2. Căn cứ vào đặc điểm và tính chất của nguồn<br /> hình thành tài sản<br /> <br /> 5.3. Các phương pháp quản trị tài sản<br /> 1.3. Phương pháp tập trung quỹ<br /> TIEÀN GÖÛI<br /> KHOÂNG<br /> KYØ HAÏN<br /> TIEÀN GÖÛI<br /> COÙ KYøHAÏN<br /> VOÁN VAY<br /> <br /> DTSC<br /> DTTC<br /> <br /> QUYÕ<br /> TAÄP<br /> TRUNG<br /> <br /> CHO VAY<br /> ÑAÀU TÖ<br /> TSCÑ<br /> <br /> VOÁN TÖÏ COÙ<br /> <br /> 5.3. Các phương pháp quản trị tài sản<br /> <br /> 5.3. Các phương pháp quản trị tài sản<br /> <br /> 1.4. Thiết lập các trung tâm<br /> <br /> 1.5. Phương pháp mô hình lập trình tuyến tính<br /> <br /> TIEÀN GÖÛI KHOÂNG<br /> KYØ HAÏN<br /> <br /> DTTC<br /> TIEÀN GÖÛI<br /> COÙ<br /> KYøHAÏN<br /> <br /> ÑAÀU TÖ<br /> <br /> VOÁN VAY<br /> <br /> CHO VAY<br /> <br /> VOÁN TÖÏ COÙ<br /> <br /> Khoaûn muïc<br /> <br /> Tyû suaát sinh<br /> lôïi (%)<br /> <br /> Gía trò<br /> <br /> 1.Döï tröõ sô caáp<br /> 2.Döï tröõ thöù caáp<br /> 3.Tín duïng<br /> 4.Ñaàu tö<br /> 5.Taøi saûn khaùc<br /> <br /> 2<br /> 4<br /> 8<br /> 6<br /> 1<br /> <br /> X1<br /> X2<br /> X3<br /> X4<br /> X5<br /> <br /> DTSC<br /> <br /> TSCÑ<br /> <br /> F(x) = 2X1+4X2+8X3+6X4 + X5 -> Max<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản