intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 3 Phân tích tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
83
lượt xem
19
download

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 3 Phân tích tài chính doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của chương này nhằm giúp sinh viên nắm được các mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp, phân biệt được các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp - Chương 3 Phân tích tài chính doanh nghiệp

 1. 2/23/2011 PHÂN TÍCH CHƯƠNG 3 TÀI CHÍNH DOANH NGHI P M C TIÊU • N m ñư c m c tiêu PTTC, phân bi t ñư c các phương pháp PTTC • N m ñư c n i dung và cách l p các báo cáo tài chính, m i quan h gi a các báo cáo • L p và hi u ñư c ý nghĩa các ch s tài chính • Phân tích ñư c tình hình tài chính m t công ty c th d a vào các công c PTTC PHÂN TÍCH CHƯƠNG 3 TÀI CHÍNH DOANH NGHI P N I DUNG I. T ng quan v phân tích tài chính DN II. N i dung phân tích tài chính PHÂN TÍCH CHƯƠNG 3 TÀI CHÍNH DOANH NGHI P N I DUNG I. T ng quan v phân tích tài chính DN 1. Khái ni m 2. M c ñích phân tích tài chính DN 3. Các phương pháp phân tích 4. Các báo cáo tài chính 1
 2. 2/23/2011 PHÂN TÍCH CHƯƠNG 3 TÀI CHÍNH DOANH NGHI P N I DUNG II. N i dung phân tích tài chính 1. Phân tích khái quát 2. Phân tích ch s tài chính Nhóm ch s kh năng thanh toán Nhóm ch s n và kh năng trang tr i Nhóm ch s kh năng sinh l i Nhóm ch s th trư ng I. T NG QUAN V CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN 1. KHÁI NI M PTTCDN là ñánh giá nh ng gì ñã làm ñư c trong m t th i kỳ nh t ñ nh (quý, năm…), d ki n nh ng gì ñã x y ra, trên cơ s ñó ki n ngh các bi n pháp, t n d ng tri t ñ các ñi m m nh, kh c ph c các ñi m y u c a DN. I. T NG QUAN V CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN 2. M C ðÍCH Tuỳ vào m i ñ i tư ng khác nhau mà vi c phân tích tài chính doanh nghi p có m c ñích khác nhau. a. Phân tích tài chính ñ i v i nhà qu n tr DN b. Phân tích tài chính ñ i v i nhà ñ u tư c. Phân tích tài chính ñ i v i ng ơi cho vay d. Phân tích tài chính ñ i v i cơ quan qu n lý ch c năng 2
 3. 2/23/2011 I. T NG QUAN V CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN 3. N I DUNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PTTC a. N I DUNG - Phân tích, ñánh giá khái quát BCTC; Phân tích ngu n v n và s d ng v n - Phân tích, ñánh giá BCTC qua các ch s tài chính - Phân tích DuPont I. T NG QUAN V CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN 3. N I DUNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PTTC b. PHƯƠNG PHÁP PTTC * Phương pháp so sánh * Phương pháp phân tích t l I. T NG QUAN V CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN 3. N I DUNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PTTC b. PHƯƠNG PHÁP PTTC - Phương pháp so sánh + So sánh theo th i gian + So sánh theo không gian - N i dung so sánh: + So sánh gi a s th c hi n kỳ này v i s th c hi n kỳ trư c + So sánh gi a s th c hi n kỳ này v i s k ho ch + So sánh gi a s li u c a DN v i s li u trung bình ngành, DN khác 3
 4. 2/23/2011 I. T NG QUAN V CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN 3. N I DUNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PTTC b. PHƯƠNG PHÁP PTTC * Phương pháp phân tích t l Các t l tài chính ñư c phân thành các nhóm t l ñ c trưng, ph n ánh nh ng n i dung cơ b n theo các m c tiêu ho t ñ ng c a DN Nhóm ch s kh năng thanh toán Nhóm ch s n và kh năng trang tr i Nhóm ch s kh năng sinh l i Nhóm ch s th trư ng I. T NG QUAN V CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DN 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC) Theo quy t ñ nh 15/2006/Qð-BTC ngày 20/3/2006, BCTC m t DN bao g m: •B ng cân ñ i k toán •Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh •Báo cáo lưu chuy n ti n t •Thuy t minh BCTC 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT) BCðKT là BCTC t ng h p ph n ánh t ng quát tài s n và ngu n v n hình thành tài s n c a DN m t th i ñi m nh t ñ nh (thư ng là ngày cu i cùng c a kỳ k toán) TÀI S N NGU N V N A. Tài s n ng n h n A. N ph i tr B. Tài s n dài h n B. V n ch s h u T ng c ng T ng c ng 4
 5. 2/23/2011 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT) * TÀI S N: th hi n s tài s n DN ñang qu n lý và s d ng 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT) Tài s n ng n h n là nh ng tài s n có th chuy n hóa thành ti n m t trong th i gian ng n, thư ng trong m t chu kỳ kinh doanh hay m t năm Tài s n dài h n là nh ng tài s n có th chuy n hóa thành ti n m t trong th i gian trên m t năm Ph n tài s n c ñ nh ñư c bi u hi n v i hai n i dung : -Nguyên giá tài s n c ñ nh ñ theo dõi -Giá tr ròng c a tài s n c ñ nh = Nguyên giá tài s n dài h n – Giá tr hao mòn lũy k . 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT) * NGU N V N : ngu n hình thành tài s n V cơ b n, ph n ngu n v n c a BCðKT g m có hai ph n chính : -N ph i tr -V n ñ u tư c a ch s h u 5
 6. 2/23/2011 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT) •Chú ý: T ng tài s n = TSNH + TSDH T ng ngu n v n = N ph i tr + V n ch s h u T ng tài s n = T ng ngu n v n T ng tài s n = N ph i tr + V n ch s h u 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT) • ð c ñi m: BCðKT th hi n ho t ñ ng ñ u tư và ho t ñ ng tài chính vào m t th i ñi m xác ñ nh. Giá tr c a các kho n ghi trên BCðKT là giá tr s sách V m t kinh t : ph n ánh quy mô k t c u giá tr tài s n và các ngu n v n tài tr V m t pháp lý : tài s n th hi n s v n ñang thu c quy n qu n lý và s d ng c a DN. Ngu n v n th hi n trách nhi m pháp lý v i các ñ i tư ng liên quan hình thành nên ngu n v n Các ch s ñư c ph n ánh dư i hình thái giá tr T ng s tài s n và t ng s ngu n v n luôn b ng nhau. 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) a. B ng cân ñ i k toán (BCðKT) • H n ch BCðKT ñư c l p vào m t th i ñi m nh t ñ nh ðôi khi s li u trên BCðKT cũng có th là gi t o Giá tr c a các kho n ghi trên BCðKT là giá tr s sách 6
 7. 2/23/2011 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) b. Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh (BCKQHðKD) Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh ( hay còn g i là báo cáo l lãi) ph n ánh tình hình ho t ñ ng kinh doanh trong m t th i kỳ, thư ng là m t năm hay m t chu kỳ kinh doanh. 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) b. Báo cáo k t qu ho t ñ ng kinh doanh (BCKQHðKD) • Doanh thu thu n bán hàng hay d ch v • Giá v n hàng bán • Lãi g p • Chi phí kinh doanh • L i nhu n trư c thu và lãi (EBIT) • Lãi vay • L i nhu n thu n hay l i nhu n trư c thu (EBT) • Thu thu nh p • L i nhu n ròng hay l i nhu n sau thu (EAT) 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT) BCLCTT là báo cáo t ng h p ph n ánh vi c hình thành và s d ng ti n trong kỳ k toán - BCLCTT cho bi t lư ng ti n vào, ra c a DN qua 3 ho t ñ ng: ho t ñ ng kinh doanh, ho t ñ ng ñ u tư và ho t ñ ng tài chính. - BCLCTT ph n ánh t ng lư ng ti n t n ñ u kỳ, lư ng ti n thu n lưu chuy n trong kỳ và lư ng ti n thu n cu i kỳ. - BCLCTT cho phép c các nhà qu n lí cũng như các nhà nghiên c u tr l i ñư c nh ng v n ñ quan tr ng liên quan ñ n ti n 7
 8. 2/23/2011 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT) * Các dòng ti n trong b ng lưu chuy n ti n t ñư c chia thành 3 lo i: - Dòng ti n t ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh - Dòng ti n t ho t ñ ng ñ u tư - Dòng ti n t ho t ñ ng tài chính: 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT) - Dòng ti n t ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh Là các dòng ti n ra và vào tr c ti p liên quan ñ n thu nh p t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh Có hai phương pháp trình bày + Phương pháp tr c ti p + Phương pháp gián ti p 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT) - Dòng ti n t ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh + Phương pháp tr c ti p Chênh l ch gi a dòng ti n vào và dòng ti n ra ñư c g i là lưu chuy n ti n thu n t ho t ñ ng s n xu t kinh doanh 8
 9. 2/23/2011 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT) - Dòng ti n t ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh + Phương pháp gián ti p Vi c tính toán dòng ti n ho t ñ ng SXKD xu t phát t l i nhu n ròng, sau ñó ñi u ch nh các kho n m c phi ti n t và các kho n l i nhu n mà DN có ñư c không ph i t ho t ñ ng kinh doanh, s bi n ñ ng c a v n lưu ñ ng ñ tính toán dòng ti n ra/vào 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT) - Dòng ti n t ho t ñ ng s n xu t, kinh doanh + Phương pháp gián ti p L i nhu n ròng + kh u hao + (-) các kho n gi m hay tăng kho n ph i thu + (-) các kho n tăng gi m các kho n ph i tr Chú ý: Tài s n tăng thì dòng ti n gi m Tài s n gi m thì dòng ti n tăng Ngu n v n tăng thì dòng ti n tăng Ngu n v n gi m thì dòng ti n gi m 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT) - Dòng ti n t ho t ñ ng ñ u tư Là các dòng ti n vào ra liên quan ñ n vi c mua và thanh lí các tài s n s n xu t kinh doanh do công ty s d ng ho c ñ u tư vào các ch ng khoán c a công ty khác Chênh l ch gi a dòng ti n vào và dòng ti n ra là lưu chuy n ti n thu n t ho t ñ ng ñ u tư 9
 10. 2/23/2011 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT) - Dòng ti n t ho t ñ ng tài chính Chênh l ch gi a dòng ti n vào và dòng ti n ra là lưu chuy n ti n thu n t ho t ñ ng tài tr 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) c. Báo cáo lưu chuy n ti n t (BCLCTT) Bài t p minh h a: L p báo cáo lưu chuy n ti n t theo phương pháp gián ti p khi bi t các s li u sau (ñơn v 1000 USD): •L i nhu n ròng: 100.000 •Thanh lý máy móc thi t b •Tăng hàng t n kho: 12.000 cũ: 10.000 •Kho n ph i thu trong kỳ tăng: •Kh u hao: 25.000 3.000 •Phát hành c phi u •N nhà cung c p tăng: 8.000 thư ng: 20.000 •Mua máy móc thi t b m i: 70.000 •Chia c t c thư ng: 5.000 10
 11. 2/23/2011 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) d. Thuy t minh báo cáo tài chính (TMBCTC) TMBCTC gi i thích và b sung thông tin v ho t ñ ng s n xu t kinh doanh, tình hình tài chính trong kỳ mà các BCTC khác không th trình bày rõ và chi ti t ñư c 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) d. Thuy t minh báo cáo tài chính (TMBCTC) TMBCTC trình bày khái : - ð c ñi m ho t ñ ng c a DN - Tình hình khách quan trong kỳ kinh doanh ñã tác ñ ng ñ n ho t ñ ng kinh doanh c a DN - Chính sách k toán áp d ng - Phưng pháp phân b chi phí, ñ c ñi m kh u hao, t giá h i ñoái ñư c dùng ñ ho ch toán trong kỳ - S thay ñ i trong ñ u tư, tài s n c ñ nh, v n ch s h u - Tình hình thu nh p c a nhân viên - Các tình hình khác. 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) e. M i quan h gi a các BCTC *M i quan h gi a BCðKT và BCKQHðK *M i quan h gi a BCðKT và BCLCTT *M i quan h gi a BCKQHðKD và BCLCTT 11
 12. 2/23/2011 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) e. M i quan h gi a các BCTC *M i quan h gi a BCðKT và BCKQHðK - N u k t qu ho t ñ ng có l i : M t ph n l i có th phân ph i cho các thành viên góp v n, ph n còn l i doanh nghi p gi l i ñ tăng d tr và các qu c a doanh nghi p ho c tăng v n kinh doanh. - N u k t qu kinh doanh b l : Doanh nghi p ph i l y ngu n v n có s n ñ bù ñ p và trang tr i chi phí, nghĩa là dùng các tài s n c a doanh nghi p ñ bù ñ p. Như v y, trên BCðKT, ngu n v n và tài s n gi m ñi. 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) e. M i quan h gi a các BCTC *M i quan h gi a BCðKT và BCLCTT 4. CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. (BCTC) e. M i quan h gi a các BCTC *M i quan h gi a BCKQHðKD và BCLCTT Ho t ñ ng kinh doanh ñư c th hi n trên Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh 12
 13. 2/23/2011 II. N I DUNG CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1.Phân tích khái quát (Xem Ph l c 6 ) 2.Phân tích ch s tài chính 2. PHÂN TÍCH II. CH S TÀI CHÍNH Có b n nhóm ch s tài chính: 2.1. Nhóm ch s kh năng thanh toán 2.2. Nhóm ch s n và kh năng trang tr i 2.3. Nhóm ch s kh năng sinh l i 2.4. Nhóm ch s th trư ng 2. PHÂN TÍCH II. CH S TÀI CHÍNH 2.1. Nhóm ch s kh năng thanh toán Ch s kh năng thanh toán ño lư ng kh năng c a doanh nghi p trong vi c s d ng các tài s n nhanh chóng chuy n hóa thành ti n ñ ñ i phó v i các nghĩa v tài chính ng n h n. a. Ch s kh năng thanh toán hi n th i b. Ch s kh năng thanh toán nhanh 13
 14. 2/23/2011 1.Nhóm ch s II. – 2 - kh năng thanh toán a. Ch s kh năng thanh toán hi n th i (The Current Ratio – Rc ) Tài san ngan han RC = No ngan han Ý nghĩa: ------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Nhóm ch s II. – 2 - kh năng thanh toán b. Ch s kh năng thanh toán nhanh (The Quick Ratio – Rq ) Tài san ngan han - Hàng tôn kho RQ = No ngan han Ý nghĩa: ------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Nhóm ch s II. – 2 - kh năng thanh toán • Vòng quay kho n ph i thu • Kỳ thu ti n bình quân • Vòng quay hàng t n kho • Chu kỳ chuy n hóa hàng t n kho • Vòng quay ph i tr cho ngư i bán • Kỳ thanh toán bình quân 14
 15. 2/23/2011 1.Nhóm ch s II. – 2 - kh năng thanh toán • Vòng quay kho n ph i thu Doanh thu tin dung Vòng quay phai thu KH = Phai thu KH bình quân 1.Nhóm ch s II. – 2 - kh năng thanh toán • Kỳ thu ti n bình quân ( Days of sale outstanding – DSO) So ngày trong nam DSO = Vòng quay khoan phai thu Khoan phai thu + So ngày trong nam DSO = Doanh so tinh dung 1.Nhóm ch s II. – 2 - kh năng thanh toán • Vòng quay hàng t n kho Giá vôn hàng bán Vòng quay tôn kho = Tôn kho bình quân 15
 16. 2/23/2011 1.Nhóm ch s II. – 2 - kh năng thanh toán • Chu kỳ chuy n hóa hàng t n kho Sô ngày trong nam Chu ky chuyên hóa HTK= Vòng quay tôn kho HTK bình quân x Sô ngày trong nam Chu ky chuyên hóa HTK= Giá vôn hàng bán 1.Nhóm ch s II. – 2 - kh năng thanh toán • Vòng quay ph i tr cho ngư i bán Tri giá hàng mua tín dung Vòng quay phai tra nguoi bán= Khoan phai tra bình quân 1.Nhóm ch s II. – 2 - kh năng thanh toán • Kỳ thanh toán bình quân Phai tra nguoi bán x Sô ngày trong nam Ky thanh toán bình quân = Tri giá hàng mua tín dung 16
 17. 2/23/2011 2. Nhóm ch s n II. – 2 - và kh năng trang tr i a.Ch s n trên v n ch b.Ch s n trên tài s n c.Ch s n dài h n trên v n dài h n d.Các ch s v kh năng trang tr i * S l n ñ m b o lãi vay * S l n trang tr i t l i nhu n ho t ñ ng trư c kh u hao 2. Nhóm ch s n II. – 2 - và kh năng trang tr i a.Ch s n trên v n ch Tông no Chi sô no trên vôn chu = Vôn chu so huu 2. Nhóm ch s n II. – 2 - và kh năng trang tr i b. Ch s n trên tài s n (D/A) Tông no D/A = Tông tài san 17
 18. 2/23/2011 2. Nhóm ch s n II. – 2 - và kh năng trang tr i c. Ch s n dài h n trên v n dài h n Tông no dài han Chi sô no dài han = Tông no dài han + VCSH 2. Nhóm ch s n II. – 2 - và kh năng trang tr i d. Các ch s v kh năng trang tr i * S l n ñ m b o lãi vay Loi nhuân thuân tu hoat dông KD Sô lân dam bao lai vay = Chi phí tài chính 2. Nhóm ch s n II. – 2 - và kh năng trang tr i d. Các ch s v kh năng trang tr i * S l n trang tr i t l i nhu n ho t ñ ng trư c kh u hao EBITDA + Chi phí tài chính + Chi phí thuê tài chính Sô lân dam bao lai vay = Vôn gôc Chi phí tài chính + + Chi phí thuê tài chính (1+t) 18
 19. 2/23/2011 II. – 2 - 3. Các ch s kh năng sinh l i a.Kh năng sinh l i trên doanh s • L i nhu n g p biên • L i nhu n ròng biên b.Kh năng sinh l i trên v n ñ u tư • Vòng quay t ng tài s n • Thu nh p trên t ng tài s n (ROA) • Thu nh p trên v n ch (ROE) II. – 2 - 3. Các ch s kh năng sinh l i a.Kh năng sinh l i trên doanh s • L i nhu n g p biên Loi nhuân gôp vê BH và CCDV Loi nhuân gôp biên = Doanh thu thuân vê BH và CCDV II. – 2 - 3. Các ch s kh năng sinh l i a.Kh năng sinh l i trên doanh s • L i nhu n ròng biên Loi nhuân thuân sau thuê TNDN Loi nhuân ròng biên = Doanh thu thuân vê BH và CCDV 19
 20. 2/23/2011 II. – 2 - 3. Các ch s kh năng sinh l i b.Kh năng sinh l i trên v n ñ u tư • Vòng quay t ng tài s n Doanh thu thuân vê BH và CCDV Vòng quay tông tài san = Tông tài san II. – 2 - 3. Các ch s kh năng sinh l i b.Kh năng sinh l i trên v n ñ u tư • Thu nh p trên t ng tài s n (ROA) Loi nhuân thuân sau thuê TNDN ROA = Tông tài san II. – 2 - 3. Các ch s kh năng sinh l i b.Kh năng sinh l i trên v n ñ u tư • Thu nh p trên t ng tài s n (ROA) Cách ti p c n Dupont Suât sinh loi trên dâu tu=Kha nang sinh loi trên doanh sô x Hiêu suât cua tài ðo lư ng hi u qu ðo lư ng kh năng ðo lư ng hi u qu chung v kh năng sinh l i trên doanh thu trong vi c s d ng tài sinh l i b ng tài s n ñ t o ra doanh thu s n hi n có 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản