Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
3
lượt xem
1
download

Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư, quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư, quản lý chi phí quản lý dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 5 - Trần Thị Vinh

2018<br /> <br /> QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN<br /> ĐẦU TƯ XÂY DỰNG<br /> <br /> CHƯƠNG 5<br /> 1<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư<br /> <br /> Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơ bản<br /> <br /> Quy trình quản lý nguồn vốn đầu tư<br /> <br /> Quản lý chi phí quản lý dự án đầu tư<br /> 2<br /> <br /> Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư<br /> Khái niệm và lĩnh vực đầu tư công<br /> <br /> Phân loại dự án đầu tư và phân cấp quản lý<br /> <br /> Nguyên tắc cơ bản của quản lý dự án đầu tư<br /> <br /> Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư<br /> 3<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Khái niệm và lĩnh vực đầu tư công<br /> <br /> Đầu<br /> tư<br /> công<br /> <br /> Hoạt động đầu tư của Nhà nước<br /> vào các chương trình, dự án xây<br /> dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội<br /> và đầu tư vào các chương trình, dự<br /> án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.<br /> 4<br /> <br /> Lĩnh vực đầu tư công<br />  Đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ<br /> tầng kinh tế - xã hội.<br />  Đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan<br /> nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức<br /> chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.<br />  Đầu tư và hỗ trợ hoạt động cung cấp sản<br /> phẩm, dịch vụ công ích.<br />  Đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện<br /> dự án theo hình thức đối tác công tư.<br /> 5<br /> <br /> Phân loại dự án đầu tư<br /> <br /> Theo quy mô<br /> • Dự án quan trọng<br /> quốc gia, dự án<br /> nhóm A<br /> • Dự án nhóm B<br /> • Dự án nhóm C<br /> <br /> Căn cứ vào tính chất<br /> • Dự án có cấu phần<br /> xây dựng<br /> • Dự án không có cấu<br /> phần xây dựng<br /> <br /> 6<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Phân loại dự án đầu tư<br /> <br /> Dự án có<br /> cấu phần<br /> xây dựng<br /> <br /> • dự án đầu tư XD mới, cải tạo,<br /> nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu<br /> tư xây dựng, bao gồm cả phần<br /> mua tài sản, mua trang thiết bị<br /> của dự án<br /> <br /> Dự án<br /> không có<br /> cấu phần<br /> xây dựng<br /> <br /> • dự án mua tài sản, nhận chuyển<br /> nhượng quyền sử dụng đất,<br /> mua, sửa chữa, nâng cấp trang<br /> thiết bị, máy móc và dự án khác.<br /> 7<br /> <br /> Phân cấp quản lý<br /> <br /> Phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư công<br /> • xác định quyền hạn và trách nhiệm của<br /> cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm<br /> quyền trong hoạt động đầu tư công.<br /> <br /> 8<br /> <br /> Phân cấp quản lý<br /> <br /> Cơ<br /> quan<br /> quản lý<br /> nhà<br /> nước<br /> đầu tư<br /> công<br /> <br /> Chính phủ<br /> <br /> Bộ Kế hoạch và Đầu tư<br /> <br /> Ủy ban nhân dân các cấp<br /> <br /> 9<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Phân cấp quản lý<br /> Cơ quan<br /> chuyên<br /> môn<br /> quản lý<br /> đầu tư<br /> công<br /> <br /> Đơn vị có chức năng quản lý đầu tư<br /> công thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư<br /> Đơn vị được giao quản lý đầu tư công<br /> của bộ, cơ quan TW, Mặt trận Tổ quốc<br /> VN, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ<br /> quan, tổ chức khác được giao kế<br /> hoạch đầu tư công;<br /> Sở Kế hoạch và Đầu tư; phòng, ban<br /> có chức năng quản lý đầu tư công<br /> thuộc UBND huyện, cấp xã<br /> 10<br /> <br /> Phân cấp quản lý<br /> Cơ<br /> quan<br /> được<br /> giao kế<br /> hoạch<br /> đầu tư<br /> công<br /> <br /> Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị<br /> Viện kiểm sát nhân dân tối cao<br /> Tòa án nhân dân tối cao<br /> Kiểm toán nhà nước<br /> Văn phòng Chủ tịch nước<br /> Văn phòng Quốc hội<br /> Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây<br /> gọi là bộ, cơ quan trung ương);<br /> Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương<br /> Cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của<br /> tổ chức chính trị - xã hội;<br /> Cơ quan, tổ chức khác được giao kế hoạch đầu tư công.<br /> <br /> 11<br /> <br /> Phân cấp quản lý<br /> Chủ<br /> chương<br /> trình<br /> <br /> Cơ quan, tổ<br /> chức được<br /> giao chủ trì<br /> quản lý<br /> chương trình<br /> đầu tư công.<br /> <br /> Chủ<br /> đầu tư<br /> cơ quan, tổ<br /> chức được<br /> giao quản lý<br /> dự án đầu tư<br /> công.<br /> <br /> 12<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Nguyên tắc cơ bản quản lý dự án đầu tư xây dựng<br /> <br /> • Dự án đầu tư xây dựng được quản lý<br /> thực hiện theo kế hoạch, chủ trương đầu<br /> tư, đáp ứng các yêu cầu theo quy định<br /> của pháp luật có liên quan.<br /> • Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của<br /> cơ quan quản lý nhà nước, của người<br /> quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các tổ<br /> chức, cá nhân có liên quan đến thực<br /> hiện các hoạt động đầu tư xây dựng của<br /> dự án.<br /> 13<br /> <br /> Nguyên tắc cơ bản quản lý dự án đầu tư xây dựng<br /> ▪ Quản lý thực hiện dự án phù hợp với loại nguồn<br /> vốn sử dụng để đầu tư xây dựng:<br /> • Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN<br /> được quản lý chặt chẽ, toàn diện, theo đúng<br /> trình tự để bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng,<br /> tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí và đạt được<br /> hiệu quả dự án;<br /> • Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP<br /> (Public - Private Partner) có cấu phần xây dựng<br /> được quản lý như đối với dự án sử dụng vốn<br /> nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của<br /> pháp luật có liên quan<br /> 14<br /> <br /> Nguyên tắc cơ bản quản lý dự án đầu tư xây dựng<br /> • Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước<br /> ngoài ngân sách được Nhà nước quản lý về chủ<br /> trương đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí<br /> thực hiện, các tác động của dự án đến cảnh<br /> quan, môi trường, an toàn cộng đồng, quốc<br /> phòng, an ninh và hiệu quả của dự án. Chủ đầu<br /> tư tự chịu trách nhiệm quản lý thực hiện dự án<br /> theo quy định của pháp luật có liên quan;<br /> • Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác được<br /> Nhà nước quản lý về mục tiêu, quy mô đầu tư và<br /> các tác động của dự án đến cảnh quan, môi<br /> trường, an toàn cộng đồng và quốc phòng, an<br /> ninh.<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản