intTypePromotion=1

Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 5: Mạng cụ bộ

Chia sẻ: Lão Lão | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
25
lượt xem
0
download

Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 5: Mạng cụ bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 5: Mạng cụ bộ. Nội dung chính trong chương 5 gồm: Tổng quan về mạng máy tính, các phương pháp điều khiển truy nhập đường truyền vật lý, các chuẩn của mạng cục bộ (Lan standards).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thông tin dữ liệu và mạng máy tính - Chương 5: Mạng cụ bộ

 1. Baøi giảng thoâng tin dữ liệu vaø mạng maùy tính Chöông 5: Maïng cuïc boä Chöông 5: MAÏNG CUÏC BOÄ 5.1. Toång quan veà maïng maùy tính: Mạng maùy tính laø taäp hôïp caùc maùy tính, caùc thieát bò ngoaïi vi ñöôïc keát noái vôùi nhau thoâng qua caùc phöông tieän truyeàn daãn nhö caùp, soùng ñieän töø, soùng hoàng ngoaïi,… giuùp cho caùc thieát bò naøy coù theå trao ñoåi döõ lieäu vôùi nhau moät caùch deã daøng 5.1.1 Caùc loaïi maïng maùy tính a./ Maïng LAN (Local Area Network): Laø moät nhoùm caùc maùy tính vaø caùc thieát bò truyeàn thoâng maïng ñöôïc noái keát vôùi nhau trong moät khu vöïc nhoû nhö moät toaø nhaø, vaên phoøng, khuoân vieân tröôøng ñaïi hoïc, khu giaûi trí… Maïng LAN thöôøng laø sôû höõu rieâng cuûa moät toå chöùc naøo ñoù. Do vaäy, vieäc quaûn lyù khai thaùc maïng hoøan toøan taäp trung, thoáng nhaát Caùc maïng LAN thöôøng coù caùc ñaëc ñieåm sau ñaây : ƒ Toác ñoä truyeàn cao, coù theå ñaït tôùi 100Mbps. Tæ soá loãi treân maïng LAN thaáp hôn nhieàu so vôùi maïng dieän roäng. ƒ Baêng thoâng lôùn coù khaû naêng chaïy caùc öùng duïng tröïc tuyeán nhö xem phim, hoäi thaûo qua maïng. ƒ Kích thöôùc maïng bò giôùi haïn bôûi caùc thieát bò . ƒ Chi phí caùc thieát bò maïng LAN töông ñoái reû. ƒ Quaûn trò ñôn giaûn. b./ Maïng MAN (Metropolitan Area Network): Maïng MAN gaàn gioáng nhö maïng LAN nhöng giôùi haïn cuûa noù laø moät thaønh phoá hay moät quoác gia. Maïng MAN noái keát caùc maïng LAN laïi vôùi nhau thoâng qua caùc phöông tieän truyeàn daãn khaùc nhau (caùp quang, caùp ñoàng, soùng…) vaø caùc phöông thöùc truyeàn thoâng khaùc nhau. Ñaëc ñieåm cuûa maïng MAN: ƒ Baêng thoâng möùc trung bình, ñuû ñeå phuïc vuï caùc öùng duïng caáp thaønh phoá hay quoác gia nhö chính phuû ñieän töû, thöông maïi ñieän töû, caùc öùng duïng cuûa caùc ngaân haøng… ƒ Do MAN noái keát nhieàu LAN vôùi nhau neân ñoä phöùc taïp cuõng taêng ñoàng thôøi vieäc quaûn lyù seõ khoù khaên hôn. ƒ Chi phí caùc thieát bò maïng MAN töông ñoái ñaét tieàn. c./ Maïng WAN (Wide Area Network): Maïng WAN bao phuû vuøng ñòa lyù roäng lôùn, coù theå laø moät quoác gia, moät luïc ñòa hay toaøn caàu. Maïng WAN thöôøng laø maïng cuûa caùc coâng ty ña quoác gia hay toaøn caàu, ñieån hình laø maïng Internet. Do phaïm vi roäng lôùn cuûa maïng WAN neân thoâng thöôøng maïng WAN laø taäp hôïp caùc maïng LAN, MAN noái laïi vôùi nhau baèng caùc phöông tieän nhö: veä tinh, soùng viba, caùp quang, caùp ñieän thoaïi. Ñaëc ñieåm cuûa maïng WAN : ÑH Kyõ thuaät Coâng ngheä Trang 95
 2. Baøi giảng thoâng tin dữ liệu vaø mạng maùy tính Chöông 5: Maïng cuïc boä ƒ Baêng thoâng thaáp, deã maát keát noái, thöôøng chæ phuø hôïp vôùi caùc öùng duïng online nhö: e-mail, web , ftp… ƒ Phaïm vi hoaït ñoäng roäng lôùn khoâng giôùi haïn. ƒ Do keát noái cuûa nhieàu LAN, MAN laïi vôùi nhau neân maïng raát phöùc taïp vaø coù tính toaøn caàu neân thöôøng laø caùc toå chöùc quoác teá ñöùng ra qui ñònh vaø quaûn lyù. ƒ Chi phí cho caùc thieát bò vaø caùc coâng ngheä maïng WAN raát ñaét tieàn. 5.1.2 Caùc kieán truùc maïng (Topology): a./ Bus topology: Hình 5.1: Topology daïng bus b./ Ring topology: Hình 5.2: Topology daïng Ring c./ Star topology: Hình 5.3: Topology daïng sao d./ Hierarchical topology: Hình 5.4: Topology daïng phaân caáp ÑH Kyõ thuaät Coâng ngheä Trang 96
 3. Baøi giảng thoâng tin dữ liệu vaø mạng maùy tính Chöông 5: Maïng cuïc boä e./ Mesh topology: Hình 5.5: Topology daïng löôùi 5.1.3 Moâ hình tham chieáu OSI (Open System Interconnection): - Laø moâ hình töông keát caùc heä thoáng môû, ñöôïc toå chöùc ISO ñeà xuaát töø naêm 1977 vaø coâng boá laàn ñaàu vaøo naêm 1984. - Ñeå caùc maùy tính vaø caùc thieát bò maïng coù theå truyeàn thoâng vôùi nhau phaûi coù nhöõng qui taéc ñöôïc caùc beân chaáp nhaän. Moâ hình OSI laø moät khuoân maãu giuùp chuùng ta hieåu ñöôïc döõ lieäu ñi xuyeân qua maïng nhö theá naøo, ñoàng thôøi giuùp ta hieåu ñöôïc caùc chöùc naêng maïng dieãn ra taïi moãi lôùp. - Moâ hình OSI coù 7 lôùp, moãi lôùp moâ taû moät phaàn chöùc naêng ñoäc laäp. Söï phaân chia lôùp cuûa moâ hình naøy ñem laïi nhöõng lôïi ích nhö sau: ƒ Chia hoaït ñoäng thoâng tin maïng thaønh nhöõng phaàn nhoû hôn, ñôn giaûn hôn ñeå giuùp ta deã khaûo saùt vaø deã tìm hieåu hôn. ƒ Chuaån hoaù caùc thaønh phaàn maïng ñeå cho pheùp phaùt trieån maïng töø nhiều nhaø cung caáp saûn phaåm. ƒ Ngaên chaën tình traïng söï thay ñoåi cuûa moät lôùp laøm aûnh höôûng ñeán caùc lôùp khaùc Æ giuùp moãi lôùp coù theå phaùt trieån ñoäc laäp vaø nhanh choùng hôn. - Moâ hình tham chieáu OSI ñònh nghóa caùc qui taéc cho caùc noäi dung sau: ƒ Caùc phöông phaùp ñeå caùc thieát bò treân maïng khi naøo thì ñöôïc truyeàn döõ lieäu, khi naøo thì khoâng ñöôïc ƒ Caùch thöùc caùc thieát bò giao tieáp vaø truyeàn thoâng ñöôïc vôùi nhau ƒ Caùc phöông phaùp ñeå ñaûm baûo truyeàn ñuùng döõ lieäu vaø ñuùng beân nhaän ƒ Caùch thöùc vaän taûi, truyeàn, saép xeáp vaø keát noái vôùi nhau ƒ Caùch thöùc ñaûm baûo caùc thieát bò maïng duy trì toác ñoä truyeàn döõ lieäu thích hôïp. ƒ Caùch bieåu dieãn moät bit thieát bò truyeàn daãn - Moâ hình OSI ñöôïc chia thaønh 7 lôùp vôùi caùc chöùc naêng nhö sau: ƒ Application Layer ( lôùp öùng duïng ): giao dieän giöõa öùng duïng vaø maïng ƒ Presentation Layer ( lôùp trình baøy ): thoaû thuaän khuoân daïng trao ñoåi döõ lieäu. ƒ Session Layer ( lôùp phieân ) : cho pheùp ngöôøi dùuøng thieát laäp caùc keát noái. ƒ Transport Layer ( lôùp vaän chuyeån ):đñaûm baûo truyeàn thoâng giöõa hai heä thoáng. ƒ Network Layer ( lôùp maïng ): ñònh höôùng döõ lieäu truyeàn trong moâi tröôøng lieân maïng. ÑH Kyõ thuaät Coâng ngheä Trang 97
 4. Baøi giảng thoâng tin dữ liệu vaø mạng maùy tính Chöông 5: Maïng cuïc boä ƒ Data link Layer (lôùp lieân keát döõ lieäu ): xaùcđñònh vieäc truy xuaát ñeán caùc thieát bò. ƒ Physical Layer ( lôùp vaät lyù ): chuyeån ñoåi döõ lieäu thaønh caùc bit vaø truyeàn ñi. Hình 5.6: Moâ hình tham chieáu OSI Hình 5.7: Quaù trình truyeàn döõ lieäu töø maùy tính gôûi ñeán maùy tính nhaän 5.2. Caùc phöông phaùp ñieàu khieån truy nhaäp ñöôøng truyeàn vaät lyù: Phöông phaùp truy nhaäp ñöôøng truyeàn laø taäp hôïp caùc quy taéc maø moïi traïm noái vaøo maïng phaûi tuaân theo ñeå ñaûm baûo raèng, ñöôøng truyeàn ñöôïc truy nhaäp vaø söû duïng moät caùch toát ñeïp, noù quy ñònh vaø ñieàu khieån luoàng döõ lieäu trong maïng. 5.2.1 Thuû tuïc CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Acess / Collision Detect): - CSMA/ CD chæ ñöôïc duøng cho maïng Bus. Vôùi caáu hình daïng naøy, taát caû caùc DTE ñöôïc noái tröïc tieáp vaøo cuøng moät caùp, caùp naøy ñöôïc duøng ñeå truyeàn soá lieäu cho baát kyø ÑH Kyõ thuaät Coâng ngheä Trang 98
 5. Baøi giảng thoâng tin dữ liệu vaø mạng maùy tính Chöông 5: Maïng cuïc boä moät caëp DTE naøo treân maïng naøy. Toå chöùc hoïat ñoäng nhö vaäy ñöôïc goïi laø laøm vieäc theo cheá ñoä ña truy caäp. Khi coù nhieàu DTE cuøng truy caäp moät ñöôøng truyeàn chung maø khoâng coù quy luaät thì seõ daãn ñeán xung ñoät Æ döõ lieäu seõ bò sai. - CSMA/CD laø moät heä luaät chæ roõ caùc haønh ñoäng maø moãi thieát bò maïng phaûi thöïc hieän khi coù xung ñoät, hieän töôïng xaûy ra khi coù moät hoaëc nhieàu thieát bò cuøng truyeàn döõ lieäu taïi moät thôøi ñieåm. Hoaït ñoäng cuûa CSMA/CD nhö sau: - Tröôùc khi truyeàn döõ lieäu, moãi traïm seõ kieåm tra phöông tieän truyeàn daãn ñeå phaùt hieän löu löôïng maïng. Traïm seõ göûi döõ lieäu neáu ñöôøng truyeàn roãi, nghóa laø khoâng coù löu löôïng maïng. Khi döõ lieäu ñaõ ñöôïc gôûi ñi, caùc traïm khaùc muoán truyeàn phaûi ñôïi cho ñeán khi döõ lieäu tôùi ñích. Luùc naøy, ñöôøng truyeàn seõ roãi trôû laïi. - Tuy nhieân, vaãn coù tröôøng hôïp caû 2 traïm hai cuøng coù nhu caàu truyeàn döõ lieäu cuøng luùc. Khi ñoù, caû hai ñeàu kieåm tra vaø phaùt hieän thaáy ñöôøng truyeàn roãi neân truyeàn döõ lieäu cuøng luùc Æ xaûy ra xung ñoät. Khi phaùt hieän thaáy xung ñoät, traïm phaùt seõ giaûi quyeát ñuïng ñoä baèng caùch phaùt tieáp moät ñoïan bit ñeå gaây roái (jamping bit) nhaèm thoâng baùo cho taát caû caùc traïm khaùc bieát tình traïng xung ñoät. Caùc traïm khi phaùt hieän tình traïng xung ñoät seõ chôø moät khoaûng thôøi gian ngaãu nhieân tröôùc khi thöû truyeàn laïi döõ lieäu. Neáu sau khoaûng thôøi gian naøy laïi phaùt hiện thaáy xung ñoät thì caùc maùy tính laïi phaûi ñôïi theâm moät khoaûng thôøi gian ngaãu nhieân khaùc vôùi khoaûng choïn ngaãu nhieân ñöôïc môû roäng hôn. Hình 5.8: Hoïat ñoäng cuûa CSMA/ CD ÑH Kyõ thuaät Coâng ngheä Trang 99
 6. Baøi giảng thoâng tin dữ liệu vaø mạng maùy tính Chöông 5: Maïng cuïc boä Löu ñoà xöû lyù ñuïng ñoä trong quaù trình truyeàn döõ lieäu 1. Moät maùy muoán truyeàn döõ lieäu 2. Coù tín hieäu caûm nhaän soùng mang khoâng? 3. Ñoùng goùi döõ lieäu thaønh khung (frame) 4. Baét ñaàu truyeàn 5. Kieåm tra coù ñuïng ñoä khoâng? 6. Tieáp tuïc truyeàn 7. Quaù trình truyeàn ñaõ keát thuùc chöa? 8. Keát thuùc truyeàn 9. Phaùt tín hieäu baùo keït ñöôøng truyeàn (truyeàn moät tín hieäu nhoài – jam sequence) 10. Chôø moät khoûang thôøi gian ngaãu nhieân 11. Thôøi gian ngaãu nhieân quaù lôùn 12. Coù quaù nhieàu ñuïng ñoä, huûy boû vieäc truyeàn döõ lieäu 13. Tính toaùn giaûi thuaät backoff 14. Ñôïi t μs, roài truyeàn laïi Hình 5.9: Löu ñoà xöû lyù ñuïng ñoä trong quaù trình truyeàn döõ lieäu 5.2.2 Thuû tuïc truyeàn Token (Token passing protocols): - Moät phöông phaùp khaùc cuõng nhaèm truy xuaát vaøo moâi tröôøng chia seû laø phöông phaùp duøng Token ñieàu khieån. Token naøy ñöôïc chuyeån töø moät traïm sang moät traïm khaùc tuøy vaøo quy taéc ñöôïc ñònh nghóa, vaø ñöôïc taát caû caùc traïm noái vaøo moâi tröôøng hieåu vaø tuaân theo. Moät traïm baát kyø chæ coù theå truyeàn döõ lieäu khi ñang naém giöõ theû token, sau khi ñaõ truyeàn xong frame, noù chuyeån Token ñi sang traïm keá tieáp ñeå cho pheùp traïm khaùc truy caäp vaøo moâi tröôøng truyeàn. Tuaàn töï hoïat ñoäng nhö sau: + Tröôùc heát moät voøng luaän lyù ñöôïc thieát laäp ñeå lieân keát taát caû caùc traïm noái vaøo moâi tröôøng vaät lyù naøy, vaø moät Token ñieàu khieån ñöôïc taïo ra. + Token naøy ñöôïc chuyeån töø traïm naøy sang traïm khaùc xung quanh voøng luaän lyù cho tôùi khi coù moät traïm ñang ñôïi truyeàn laáy quyeàn ñieàu khieån. + Sau ñoù, traïm ñang ñôïi truyeàn seõ truyeàn caùc frame cuûa noù qua moâi tröôøng vaät lyù naøy. Sau khi keát thuùc vieäc truyeàn, noù seõ chuyeån Token ñieàu khieån ñeán moät traïm khaùc trong voøng luaän lyù. - Moâi tröôøng vaät lyù khoâng nhaát thieát phaûi laø topo daïng ring, moät Token cuõng coù theå ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån truy xuaát vaøo moät maïng bus. Söï thieát laäp voøng luaän lyù treân 2 loïai maïng bus vaø ring ñöôïc trình baøy nhö sau: ÑH Kyõ thuaät Coâng ngheä Trang 100
 7. Baøi giảng thoâng tin dữ liệu vaø mạng maùy tính Chöông 5: Maïng cuïc boä a./ b./ Hình 5.10 : Ñieàu khieån truy xuaát moâi tröôøng baèng Token ñieàu khieån a./ Token ring b./ Token bus ™ Token ring: söû duïng daïng voøng ring, voøng ring coøn ñöôïc goïi laø voøng logic. Tuy nhieân, hình daïng vaät lyù cuûa maïng Token ring laïi coù daïng hình sao, trong ñoù moãi maùy ñöôïc noái vaät lyù tôùi moãi maùy khaùc. Hình 5.11: Một Token Ring ÑH Kyõ thuaät Coâng ngheä Trang 101
 8. Baøi giảng thoâng tin dữ liệu vaø mạng maùy tính Chöông 5: Maïng cuïc boä Phöông phaùp truy nhaäp ñöôøng truyeàn söû duïng trong maïng Token ring laø chuyeån theû baøi (Token passing). Theû baøi laø moät daõy bit ñaëc bieät ñöôïc chuyeån voøng quanh maïng. Maùy tính naøo naém giöõ theû baøi thì coù quyeàn truyeàn döõ lieäu. Khi baät maùy tính ñaàu tieân treân maïng Token ring thì theû baøi ñöôïc taïo ra. Sau ñoù, theû baøi ñöôïc chuyeån voøng quanh tôùi moãi maùy treân voøng ring cho tôùi khi coù moät maùy tính laáy quyeàn ñieàu khieån theû baøi. Khi maùy tính ñaõ naém giöõ theû baøi, noù gôûi moät khung döõ lieäu tôùi maïng. Khung naøy ñöôïc chuyeån quanh voøng ring cho tôùi khi noù ñeán ñöôïc maùy tính coù ñòa chæ khôùp vôùi ñòa chæ ñích cuûa khung. Khi ñoù, khung ñöôïc maùy ñích sao cheùp vaø ñaùnh daáu laø döõ lieäu ñaõ tôùi ñích. Tieáp theo, khung laïi ñöôïc chuyeån quanh voøng ring tôùi khi noù trôû veà maùy tính nguoàn. Luùc naøy, quaù trình truyeàn döõ lieäu ñöôïc xaùc nhaän laø thaønh coâng vaø khung bò xoùa. Cuoái cuøng, maùy tính nguoàn gôûi moät theû baøi môùi tôùi maïng vaø luùc naøy caùc maùy tính khaùc cuõng coù theå truyeàn döõ lieäu. Caùc maïng Token ring thöôøng hoïat ñoäng ôû toác ñoä 4Mbps hoaëc 16Mbps. Nó cũng có thể hoạt động ở tốc độ 100Mbps. ™ FDDI (Fiber Distributed Data Interface): FDDI cung caáp keát noái toác ñoä cao cho nhieàu loïai maïng khaùc nhau. FDDI ñöôïc thieát keá cho caùc maùy tính caàn toác ñoä lôùn hôn 10Mbps cuûa Ethernet hoaëc 16 Mbps cuûa Token ring. Moät maïng FDDI goàm 2 luoàng döõ lieäu töông töï chaïy ngöôïc nhau treân 2 voøng ring, moät Ring laø Ring chính vaø moät Ring laø Ring phuï. Neáu coù söï coá treân Ring chính, chaúng haïn nhö loãi Ring hoaëc caùp bò ñöùt thì döõ lieäu ñöôïc gôûi treân voøng Ring phuï ñeå quaù trình truyeàn ñöôïc lieân tuïc. Gioáng Token Ring, maïng FDDI cuõng söû duïng phöông phaùp truy nhaäp chuyeån theû baøi. Tuy nhieân, moät maùy treân maïng FDDI coù theå truyeàn nhieàu goùi döõ lieäu trong khoûang thôøi gian giöõ theû baøi ñöôïc xaùc ñònh bôûi boä ñeám giöõ theû baøi. Sau khi boä ñeám naøy heát haïn, theû baøi phaûi ñöôïc giaûi phoùng, do maùy tính khoâng phaûi giaûi phoùng theû baøi tröôùc khi boä ñeám giöõ theû baøi heát haïn neân taïi moät thôøi ñieåm coù nhieàu goùi döõ lieäu cuõng di chuyeån treân maïng . Kieåu chuyeån theû baøi naøy hieäu quaû hôn kieåu chuyeån theû baøi Token Ring (kieåu maø chæ cho pheùp moät goùi döõ lieäu di chuyeån treân maïng taïi moät thôøi ñieåm). Phöông tieän truyeàn daãn trong FDDI laø caùp quang, cho pheùp truyeàn döõ lieäu ôû toác ñoä töø 155 ÷ 622Mbps. 5.3 Caùc chuaån cuûa maïng cuïc boä (LAN standards) 5.3.1 Giôùi thieäu: Hình 5.12: LAN so saùnh vôùi moâ hình OSI ÑH Kyõ thuaät Coâng ngheä Trang 102
 9. Baøi giảng thoâng tin dữ liệu vaø mạng maùy tính Chöông 5: Maïng cuïc boä IEEE (Institude of Electrical and Electronic Engineers) laø toå chöùc ñi tieân phong trong lónh vöïc chuaån hoùa maïng cuïc boä vôùi ñeà aùn IEEE 802 noåi tieáng baét ñaàu trieån khai töø 1980. Döï aùn 802 khoâng tìm caùch thay theá baát kyø phaàn naøo cuûa moâ hình OSI, noù chæ tìm caùch laøm roõ caùc chöùc naêng cuûa lôùp vaät lyù, lieân keát döõ lieäu vaø moät chuùt môû roäng cho lôùp maïng ñeå cho pheùp söï noái laãn cuûa nhöõng nghi thöùc LAN chính. Quan heä cuûa döï aùn IEEE ñoái vôùi moâ hình OSI ñöôïc trình baøy nhö hình 5.11, IEEE ñaõ chia lôùp lieân keát döõ lieäu thaønh 2 lôùp phuï: Logical Link Control (LLC) vaø Medium Access Control (MAC) 5.3.2 IEEE 802.3 : chuaån cuûa maïng CSMA/CD - IEEE 802.3 laø chuaån ñaëc taû moät maïng cuïc boä döïa treân maïng Ethernet noåi tieáng do Digital, Intel vaø Xerox hôïp taùc phaùt trieån töø naêm 1980. Ethernet söû duïng phöông phaùp truy nhaäp coù teân ña truy nhaäp caûm nhaän soùng mang coù phaùt hieän xung ñoät CSMA/ CD. - Caùc chuaån ethernet hoïat ñoäng ôû toác ñoä 10Mbps, caùc phieân baûn môùi laø Fast ethernet hoïat ñoäng ôû toác ñoä 100Mbps vaø Gigabit ethernet hoïat ñoäng ôû toác ñoä 1GMbps - Caáu truùc khung cuûa chuaån IEEE 802.3: Hình 5.13 Khuoân daïng khung toång quaùt cuûa IEEE 802.3 + Preamable: phaàn môû ñaàu coù chieàu daøi 7 byte, moãi byte coù daïng 10101010 ñeå thoâng baùo cho phía thu bieát coù khung döõ lieäu ñang ñeán ñeå thieát laäp ñoàng boä bit. + SFD (Start Frame Delimiter): goàm 1 byte 10101011, chæ ra ñieåm baét ñaàu cuûa goùi döõ lieäu. + DA (Destination Address): coù chieàu daøi 6 byte. Ñòa chæ naøy coù theå laø ñòa chæ ñôn höôùng, ña höôùng hoaëc quaûng baù. Ñòa chæ ñôn höôùng coøn ñöôïc goïi laø ñòa chæ ñieåm – ñieåm chính laø ñòa chæ MAC. Ñòa chæ ñích luoân ñöôïc vieát döôùi daïng Hexa. + SA (Source Address): cuõng goàm 6 byte, chöùa ñòa chæ vaät lyù ñôn höôùng daïng hexa cuûa thieát bò nguoàn. + Length: 2 byte cho bieát ñoä daøi cuûa field chöùa soá lieäu _LLC data + Data: chöùa döõ lieäu thoâng tin do giao thöùc taàng treân ñöa xuoáng, kích thöôùc phaàn döõ lieäu toái ña laø 1500byte. + Pad: caùc byte ñöôïc theâm vaøo ñeå ñaûm baûo raèng frame laø ñuû kích thöôùc toái thieåu ñeå coù theå phaùt hieän xung ñoät chính xaùc. + FSC: phaàn toång kieåm tra khung, coù chieàu daøi toái ña laø 4 byte, ñöôïc söû duïng ñeå kieåm tra loãi ôû möùc luoàng bit cho taát caû caùc vuøng (tröø Preamable. SFD vaø baûn thaân FSC) - Trong chuaån 802.3, IEEE ñònh nghóa loïai caùp, caùc keát noái, vaø tín hieäu ñöôïc duøng trong töøng loïai khaùc nhau cuûa ethernet nhö sau: ÑH Kyõ thuaät Coâng ngheä Trang 103
 10. Baøi giảng thoâng tin dữ liệu vaø mạng maùy tính Chöông 5: Maïng cuïc boä ¾ Caùc ñaëc taû IEEE 802.3 coù toác ñoä 10Mbps (Ethernet) + 10Base5: duøng caáu hình bus, tín hieäu daûi neàn, coù chieàu daøi toái ña laø 500m, söû duïng caùp ñoàng truïc loïai daøy. Chieàu daøi cuûa maïng coù theå ñöôïc môû roäng baèng caùch duøng caùc Repeater hoaëc Bridge. Ñeå giaûm xung ñoät khoâng neân duøng quaù 5 ñoïan töùc 2500m, nhö vaäy coù toái ña laø 1000 traïm, vaø yeâu caàu moãi traïm caùch nhau 2.5m. + 10Base2: duøng caáu hình bus, coù chieàu daøi toái ña laø 200m (≈185m), coù soá traïm keát noái ít hôn so vôùi 10Base5, söû duïng caùp ñoàng truïc loïai moûng. + 10Base-T: duøng caáu hình daïng sao, söû duïng caùp xoaén ñoâi UTP, chieàu daøi toái ña laø 100m. + 10Base-F: duøng caùp quang. Chuaån naøy goàm 3 ñaëc taû chính: ƒ 10Base-FL (Link): ñònh nghóa moät lieân keát ñieåm noái ñieåm, coù theå noái caùc traïm vaø caùc repeater caùch xa nhau ñeán 2km ƒ 10Base-FB (Backbone): ñònh nghóa moät lieân keát ñieåm noái ñieåm, coù theå noái caùc repeater caùch xa nhau ñeán 2km ƒ 10Base-FP (Passive): moät caáu hình passive – star ñeå lieân keát caùc traïm vaø caùc repeater caùch xa nhau 1km treân moät segment. + 1Base5: toác ñoä 1Mbps, duøng caùp UTP vôùi phaïm vi tín hieäu leân tôùi 500m ¾ Caùc ñaëc taû IEEE 802.3 coù toác ñoä 100Mbps (Fast Ethernet) Hình 5.14: Caùc loïai cuûa Fast Ethernet + 100Base-X: duøng 2 lieân keát vaät lyù giöõa node; moät duøng cho truyeàn vaø moät duøng cho nhaän. Chuaån naøy chia laøm 2 loïai sau: ƒ 100Base-TX: duøng 2 caëp caùp xoaén, moät caëp duøng cho phaùt vaø moät caëp duøng cho thu. Coù theå duøng UTP hay STP Khoûang caùch töø traïm ñeán hub (hay switch) khoâng ñöôïc quaù 100m. ƒ 100Base-FX: duøng 2 sôïi caùp quang, moät cho phaùt vaø moät cho thu. Khoaûng caùch töø traïm ñeán hub (switch) neân beù hôn 2000m + 100Base-T4: Coù 4 caëp daây caùp xoaén UTP ñöôïc duøng, 2 caëp daây duøng 2 chieàu, 2 caëp daây coøn laïi duøng truyeàn moät chieàu. Nhö vaäy, moãi chieàu coù 3 caëp daây duøng cuøng moät luùc ñeå mang döõ lieäu. Bôûi vì döõ lieäu 100Mbps ÑH Kyõ thuaät Coâng ngheä Trang 104
 11. Baøi giảng thoâng tin dữ liệu vaø mạng maùy tính Chöông 5: Maïng cuïc boä khoâng theå quaûn lyù bôûi caùp ñieän thoïai UTP, quy ñònh chia luoàng 100Mbps thaønh 3 luoàng 33.66Mbps. ¾ Caùc ñaëc taû IEEE 802.3 coù toác ñoä 1Gbps (Gigabit Ethernet): 100Base –LX, 100Base –SX, 100Base –CX vaø 1000Base – T. 5.3.3 IEEE 802.5 : chuaån cuûa maïng Token Ring: 5.3.4 ÑH Kyõ thuaät Coâng ngheä Trang 105
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2