intTypePromotion=1

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương I - Võ Xuân Thạnh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
127
lượt xem
38
download

Bài giảng Tổ chức thi công: Chương I - Võ Xuân Thạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tổ chức thi công - Chương I: Khái quát về tổ chức xây dựng công trình, trình bày các nội dung: đặc điểm của sản phẩm xây dựng công trình, các nội dung thiết kế trong xây dựng cơ bản, văn bản thiết kế tổ chức thi công công trình. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổ chức thi công: Chương I - Võ Xuân Thạnh

 1. Trường Đại Học Lạc Hồng Khoa Kỹ Thuật Công Trình -------------------- GV: Võ XuânThạnh CHÖÔNG I KHAÙI QUAÙT VEÀ TOÅ CHÖÙC XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH
 2. I/. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA SAÛN PHAÅM XD COÂNG TRÌNH 1/.SPXD : laø caùc coâng trình xaây döïng ñöôïc kieán Taïo hoaøn chænh theo muïc tieâu ñaõ ñònh SP coù theå : •Moät coâng coâng trình goàm nhieàu haïng muïc •Chæ coù 1 haïng muïc
 3. 2/.SP trung gian :laø caùc khoái löôïng hoaëc haïng muïc hoaøn thaønh töøng ñôït Tröôùc khi thanh toaùn saûn phaåm trung gian thì phaûi ñöôïc nghieäm thu
 4. 3/. Saûn phaåm XD caàn löu yù 3 ñaëc ñieåm chính: •Tính coá ñònh •Tính ña daïng •Tính ñoà soä 4/. Veà thi coâng xaây laép coâng trình cuõng coù 3 ñaëc ñieåm töông öùng : •Tính löu ñoäng •Tính ñôn chieác •Tính loä thieân
 5. 5/. Veà thò tröôøng XD coù 3 ñaëc ñieåm : •Hoaït ñoäng saûn xuaát vaø trao ñoåi saûn phaåm ñöôïc hình thaønh ñoàng thôøi •Hoaït ñoäng SX vaø trao ñoåi SP vöøa coù tính giai đoaïn, vöøa coù tính laâu daøi (ñeán keát toaùn hoaøn coâng)
 6. •Phaûi chaáp nhaän tính ñaëc thuø cuûa phöông thöùc keát toaùn hoaït ñoäng trao ñoåi ñoù laø : -Döï chi -Keát toaùn theo kyø keá hoaïch , theo giai ñoaïn thöïc hieän döï aùn vaø keát toaùn baøn giao khi keát thuùc
 7. II. CÁC NỘI DUNG THIẾT KẾ TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN
 8. A/.Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Áp dụng cho các công trình sau : -Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo -Các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ hồng (không bao gồm tiền sử dụng đất), phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng;
 9. Trừ trường hợp người quyết định đầu tư thấy cần thiết và yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
 10. Nội dung lập báo cáo kinh tế -kỹ thuật : -Sự cần thiết đầu tư , mục tiêu xây dựng công trình ,địa điểm xây dựng -Qui mô , công suất , cấp công trình , nguồn kinh phí -Thời gian xây dựng , hiệu quả công trình -Phòng chống cháy nổ -Bản vẽ thiết kế thi công , dự toán công trình
 11. B/.Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình (Báo cáo nghiên cứu khả thi) Nội dung phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng công trình:
 12. 1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư; đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất, kinh doanh; tính cạnh tranh của sản phẩm; tác động xã hội đối với địa phương, khu vực (nếu có); hình thức đầu tư xây dựng công trình; ; ịa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất; aiều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố ; ầu vào khác.
 13. 2. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình thuộc dự án; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.
 14. 3. Các giải pháp thực hiện bao gồm: a) Phương án chung về giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có; b) Các phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc;
 15. c) Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động; d) Phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.
 16. 4. Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.
 17. 5. Tổng mức đầu tư của dự án; khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - tài chính, hiệu quả xã hội của dự án.
 18. C/.Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình *Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ.
 19. 1/.Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung: a/.Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; Tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;
 20. vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản