intTypePromotion=1

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:17

0
138
lượt xem
19
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài 8 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trình bày cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh thời đại, vị trí, vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

 1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT
 2. NỘI DUNG III. VẬN I. VỊ TRÍ, DỤNG TƯ II. QUAN TẦM QUAN TƯỞNG HỒ ĐIỂM CƠ TRỌNG CỦA BẢN TRONG CHÍ MINH ĐẠI ĐOÀN VỀ ĐẠI TƯ TƯỞNG KẾT TRONG ĐOÀN KẾT HỒ CHÍ TƯ TƯỞNG TRONG MINH VỀ ĐẠI HỒ CHÍ ĐOÀN KẾT GIAI ĐOẠN MINH HIỆN NAY
 3. I. VỊ TRÍ, TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 3. ĐẠI ĐOÀN KẾT LÀ CHIẾN LƯỢC LIÊN QUAN TỚI THÀNH BẠI CỦA CÁCH MẠNG, TỒN VONG CỦA TỔ QUỐC, DÂN TỘC 2. ĐẠI ĐOÀN KẾT THỰC CHẤT LÀ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT XỬ LÝ CÁC MỐI QUAN HỆ NHẰM TẠO RA SỨC MẠNH CỦA LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TOÀN DÂN 1. ĐẠI ĐOÀN KẾT LÀ ĐƯỜNG LỐI NHẰM TẬP HỢP, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TẠO RA ĐỘNG LỰC CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM
 4. 1. ĐẠI ĐOÀN KẾT LÀ ĐƯỜNG LỐI NHẰM TẬP HỢP, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TẠO RA ĐỘNG LỰC CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM Đại đoàn kết nhằm khơi dậy Muốn có lực chủ nghĩa yêu lượng cách nước, truyền mạng phải thực thống đoàn kết Lực lượng cách hiện đại đoàn nhân ái của mạng bao gồm kết về giai cấp nhân dân và lực lượng cách và dân tộc để dân tộc Việt mạng ở trong đồng thời thực Nam. nước và lực lượng cách hiện đại đoàn mạng trên thế kết quốc tế giới.
 5. 2. ĐẠI ĐOÀN KẾT THỰC CHẤT LÀ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT XỬ LÝ CÁC MỐI QUAN HỆ NHẰM TẠO RA SỨC MẠNH CỦA LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TOÀN DÂN Quan điểm đại đoàn kết của Hồ Chí Minh là đại đoàn kết rộng mở, vững chắc, thiết thực, lâu dài. Đại đoàn kết làm cho các mặt đối lập trở thành tương đồng, gắn kết với nhau và đó là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.
 6. 3. ĐẠI ĐOÀN KẾT LÀ CHIẾN LƯỢC LIÊN QUAN TỚI THÀNH BẠI CỦA CÁCH MẠNG, TỒN VONG CỦA TỔ QUỐC, DÂN TỘC Đại đoàn kết là phương thức tốt Đại đoàn kết nhất để phát huy không phải là truyền thống sức Đại đoàn kết liên sách lược và mạnh của cha không bao giờ là quan tới sự tồn ông trải qua vong của Tổ thủ đoạn chính quốc, dân tộc; sự hàng nghìn năm trị. lịch sử thành bại của cách mạng.
 7. III. QUAN ĐIỂM CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT 3. PHƯƠNG PHÁP ĐẠI ĐOÀN KẾT 2. NGUYÊN TẮC ĐẠI ĐOÀN KẾT 1. CĂN CỨ CỦA ĐẠI ĐOÀN KẾT
 8. 1. CĂN CỨ CỦA ĐẠI ĐOÀN KẾT Căn cứ Căn cứ của đại của đại đoàn kết đoàn kết trong quốc tế nước: • Phấn đấu vì • Phấn đấu vì những mục một nước tiêu chung Việt Nam hòa của nhân bình, thống loại, của thời nhất, độc lập, đại là hòa dân chủ và bình, hợp tác giàu mạnh. hữu nghị, bình đẳng, bác ái, tiến bộ xã hội.
 9. 3. NGUYÊN TẮC ĐẠI ĐOÀN KẾT Đại đoàn kết trên cơ sở yêu thương nhân dân, tin tưởng vào nhân dân, dựa hẳn vào sức mạnh của nhân dân Đại đoàn kết trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối cao của Tổ quốc và dân tộc; quyền lợi cơ bản của nhân dân lao động Đại đoàn kết theo quan điểm, lập trường của giai cấp công nhân, lấy liên minh giữa công nhân, nông dân với trí thức làm nòng cốt, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
 10. 3. PHƯƠNG PHÁP ĐẠI ĐOÀN KẾT Phương pháp sử dụng sách Phương lược lợi pháp dân dụng mâu vận thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù. Phương pháp tổ chức
 11. Phương pháp tổ chức Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Xây dựng Đảng, Nhà Đảng lãnh đạo, Nhà nước, Mặt trận trong nước quản lý, Mặt sạch, vững mạnh trận và các tổ chức quần chúng là nơi tập hợp, tổ chức, phát huy sức mạnh và quyền làm chủ của nhân dân.
 12. Phương pháp dân vận Công tác dân vận vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật Công tác dân vận là công tác có tầm quan trọng chiến lược, là trách nhiệm chung của toàn đảng, chính quyền, các đoàn
 13. Phương pháp sử dụng sách lược lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù. Thêm bạn, bớt thù. Trong bạn có Dĩ bất biến ứng thù, trong thù có vạn biến. bạn.
 14. III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1. THỰC TRẠNG 2. YÊU CẦU CỦA TÌNH HÌNH MỚI 3. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC,
 15. 1. THỰC TRẠNG Ưu Hạn Nguyê điểm chế n nhân
 16. 2. YÊU CẦU CỦA TÌNH HÌNH MỚI Thật sự phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, tập hợp trong Mặt trận tổ quốc Việt Nam để xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, mở cửa, hội nhập.
 17. 3. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC • Đại đoàn kết toàn dân là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam. • Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ… làm điểm tương đồng. • Đại đoàn kết phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội. • Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện các chính sách cụ thể đối với các giai cấp, tầng lớp trong xã hội; các giới, các dân tộc anh em trong cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam, các tôn giáo và tín ngưỡng. • Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2