intTypePromotion=1

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:35

0
203
lượt xem
40
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân được biên soạn nhằm giúp các bạn bổ sung thêm kiến thức về quan điểm của Hồ Chí Minh đối với Đảng cộng sản Việt Nam, và về Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

 1. Chuyên đề 5 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng  công sản Việt Nam, về Nhà nước  của dân, do dân, vì dân 
 2. 1.Tư tưởng HO CHI MINHvề Đảng cộng sản Việt  Nam Cơ s Cơ sởở lý lu  lý luậận  n  và th và thựực ti ễnn c tiễ Tư tư Tư tưở ởng H ng Hồồ   Nh Nhữững lu ận  ng luậ n đi điểểm c ủa  m củ a  Chí Minh v Chí Minh về ề   H Hồồ Chí Minh v  Chí Minh về ề Đ ảng   Đả ng  Đ ảng C Đả ng Cộộng  ng  CCộộng s ng sảảnn ssả ản Vi ệt Nam  n Việ t Nam  V Vậận d n dụụng và phát tri ển  ng và phát triể n  tư tư tư tưở ởng H ng Hồồ Chí Minh   Chí Minh  vvề ề Đ  Đảảng C ộng s ng Cộ ảnn ng sả
 3. Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội V của  Quốc tế cộng sản (7/1924)
 4. 1.1 Cơ sở hình thành Cơ s Cơ sởở hình   hình  thành tư tư thành tư tưở ởng  ng  H Hồồ Chí Minh v  Chí Minh về ề   Đ Đảảng C ng Cộộng s ản  ng sả n  Vi Việệt Nam  t Nam  Cơ s Cơ sởở t tư tư ư tưởởng  ng  ­lý lu Cơ s Cơ sởở th ực ti  thự ễnn c tiễ ­lý luậậnn
 5. Học thuyết của Mác - Lênin Lênin V.I.Lênin Cuốn sách chủ nghĩa đế quốc  của Lênin
 6. Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản (1935)
 7. Phần trưng bày Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam –  Bảo tàng Hồ Chí Minh
 8. Đảng cộng sản Việt Nam
 9. 1.2 Những luận điểm chủ yếu Luận điểm  1 Luận điểm  Luận điểm 7 2 Những luận  điểm chủ yếu  Luận điểm của  Luận điểm 3 6 Hồ Chí Minh về  Đảng Cộng sản  Việt Nam  Luận điểm Luận điểm 5 4
 10. .1.2.1 Đảng cộng sản là nhân tố quyết định hàng  đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi  “Lực lượng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động  là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần  có Đảng lãnh đạo mới chắc chắn thắng lợi”  ( Hồ Chí Minh toàn tập, t 9, tr 290”  “Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có  đảng lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định  phương châm cho đúng ……. Vì vậy cần phải có Đảng  để tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thật  mạnh, để đánh đổ kẻ địch, tranh lấy chính quyền  Cách mạng thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng  lãnh đạo”  ( Hồ Chí Minh toàn tập, t 7, tr 228)
 11. “Cách mệnh trước hết cần  phải có cái gì? Trước hết      phải có Đảng cách mệnh,  để trong thì vận động và  tổ chức dân chúng, ngoài  thì liên lạc với dân tộc bị  áp bức và vô sản giai cấp  mọi nơi. Đảng có vững  cách mệnh mới thành  công, cũng như người cầm  lái có vững thuyền mới  chạy” ( Hồ Chí Minh toàn tập, t2, tr 267) Bìa cuốn sách Đường Kách Mệnh 1927
 12. 1.2.2. Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp  chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào  yêu nước Đảng cộng sản là sản  phẩm của sự kết hợp  chủ nghĩa Mác với  phong trào công nhân V.I.Lênin
 13. Quy lu Quy luậ ật t đđặ ặc thù  c thù  Quy lu Quy luậ ật chung  t chung  vvề ề s sự ự ra   ra đđờ ời c ủa  i củ a  vvềề s sự ự ra   ra đđờời i  Đ Đảảng c ng cộộng s ng sả ản  n  ccủủa các Đ a các Đả ảng  ng  Vi ệt Nam  Việ t Nam  C Cộ ộng s ng sảản n  Ch ủ   Chủ Phong  Ch Phong  Phong  Phong  Phong  Phong  ủ   Chủ nghĩa  nghĩa  trào yêu  trào yêu  nghĩa  trào công  trào công  trào công  nghĩa  Mác­ trào công  nư nướ ớc  c  Mác­ nhân Vi nhân Việ ệt t  Mác­ Mác­ nhân  nhân  Nam   Nam L Lờờnin nin Vi Việ t Nam   ệt Nam Lênin Lênin Cơ s Cơ sở ở c ủa   củ a  N ội dung  Nộ i dung  lu ận  luậ n đi điểểm m lu ận  luậ n đi điểểm  m  Đ Đảảng C ng Cộộng s ng sảản Vi n Việệt Nam là  t Nam là  ssả ản ph ẩm c n phẩ m củủa s ự k a sự ết h  kế ợp: CN Mác­ t hợ p: CN Mác­ Lênin v ới phong trào công nhân  Lênin vớ i phong trào công nhân  và phong trào yêu nư và phong trào yêu nướ ớc Vi c Việ ệt Nam  t Nam 
 14.                             +   +                                  “Chủ nghĩa Mác – Lênin kết h     ợp với            phong trào  công nhân và phong trào yêu  nước đã dẫ     n tới việc thành l     ập Đảng       ương vào đầu năm  cộng sản Đông D 1930”  ( Hồ Chí Minh toàn tập, t10, tr 8)
 15. 1.2.3. Đảng cộng sản Việt Nam - Đảng của GCCN, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam Đ Đảảng C ng Cộ ộng s ản  ng sả n  Vi Việệt Nam là Đ t Nam là Đả ảng ng   ccủ ủa giai c a giai cấấp công  p công  nhân đ nhân đồ ồng th ng thờời là  i là  Đ Đả ảng c ng củủa dân t a dân tộộc  c  Vi Việệt Nam  t Nam  Cơ s Cơ sởở   ccủ ủa lu ận  a luậ n đi điểểm m N Nộội dung lu ận  i dung luậ n đi điểểm  m  B Bảản ch n chấất GC t GC Tính ch Tính chấ ất dân  t dân  CN c CN củủa Đ a Đảảng  ng  ttộ ộc c ủa Đ c củ a Đảảng  ng  CSVN CSVN CSVN CSVN
 16. “Trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”   (Hồ Chí Minh toàn tập, t6,tr 175) Hồ Chí Minh đọc báo cáo tại ĐH II (2-1951)
 17. 1.2.4. Đảng cộng sản VN lấy chủ nghĩa Mác – Lênin “ làm cốt” Đảảng CSVN l Đ ng CSVN lấấy chy chủủ   nghĩa Mác­Lênin  nghĩa Mác­Lênin  "làm cốốt" "làm c t" Vai trò c Vai trò củủa lý lu a lý luậậnn Ch ủ nghĩa Mác­Lênin là n Chủ  nghĩa Mác­Lênin là nềền  n   cách m  cách mạạng  ng đđốối v i vớới ho i hoạạt t đđộộng  ng  ttảảng t ư tưởởng và kim ch ng tư tư ng và kim chỉỉ nam   nam  ccủ ủa  a  cho hành đ cho hành độộng c ủa Đ ng củ a Đảảng CSVN ng CSVN Đ Đảảng C ng Cộộng s ng sảản n  • Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam ……… Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhât là chủ nghĩa Lênin” ( Hồ Chí Minh toàn tập, t2, tr 259)
 18. 1.2.5. ĐCSVN phải được xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản T Tậập th p thểể lãnh   lãnh đđạ ạo, cá  o, cá  K Kỷỷ lu ật nghiêm   luậ t nghiêm  nhân ph nhân phụ ụ trách  trách Nguyên t Nguyên tắ ắc xây d c xây dự ựng  ng  minh, t minh, tự ự giác  giác Đ ảng ki Đả ng kiểểu m u mớới c ủa  i củ a  giai c giai cấấp công nhân  p công nhân  Vi Việệt Nam  t Nam  T Tựự phê bình   phê bình  Đ Đoàn k ết , th oàn kế ống nh t , thố ất t  ng nhấ và phê bình và phê bình trong Đ ảng trong Đả ng TËp TËp trung trung -- d©n d©n chñ chñ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2