intTypePromotion=1

Bài giảng vật lý : Khảo sát dao động điều hòa part 6

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
2
download

Bài giảng vật lý : Khảo sát dao động điều hòa part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong cơ học cổ điển, dao động tử điều hòa là một hệ thống cơ học thực hiện dao động mà chuyển động của có thể mô tả bởi những hàm số điều hòa của thời gian, mà cụ thể ở đây thường là hàm sin và cosin [1]. Chuyển động của dao động tử điều hòa gọi là dao động điều hòa. Mọi chuyển động này đều có thể phân tích thành tổng của các dao động điều hòa đơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng vật lý : Khảo sát dao động điều hòa part 6

  1. BIEÅ BIEÅU DIEÃN DÑÑH BAÈNG VECTÔ QUAY * Döïa vaøo moái quan heä giöõa chuyeån ñoäng troøn ñeàu vaø dao ñoäng ñieàu hoaø, ngöôøi ta coù theå duøng moät vec tô quay ñeå bieåu dieãn dao ñoäng ñieàu hoaø. uuuu r •Giaû söû ta duøng vectô quay OM ñeå bieåu dieãn dññh : x = Asin(t + ) •  x Vectô naøy phaûi coù :  Ñoä daøi : tæ leä vôùi bieân ñoä A. P M(t)  Hoïp vôùi truïc pha  goùc .  Quay quanh O vôùi vaän toác goùc . M0 uuuu r Hình chieáu OP cuûa vectô OM (t) xuoáng truïc  x’x cho ta giaù trò cuûa haøm x taïi thôøi ñieåm ñoù.  O § MAIN TG : Nguyen Thanh Tuong
  2. TOÅNG HÔÏP DÑÑH BAÈNG VECTÔ QUAY Giaû söû ta toång hôïp hai dao ñoäng ñieàu hoaø : x1 = A1sin(t + 1) vaø x2 = A2sin(t + 2) uuuuu r uuuur u •Veõ caùc vectô OM1 vaø OM 2 bieåu dieãn caùc dao ñoäng x1 vaø x2. uuuur uuuuu u r uuuur Veõ vectô OM = OM1 + OM 2 (*) x M uuuu r M1 Ta suy ra OM chính laø vectô quay bieåu dieãn DÑÑH toång hôïp. A1 A Chieáu heä thöùc (*) xuoáng 2 truïc ta coù: 1 A.cos = A1cos1 + A2cos2  A2 M2 A.sin = A1sin1 + A2sin2  2 O Töø ñoù suy ra: A1 sin 1  A 2 sin 2 2 2 tg   2A1A 2 cos(2  1 ) vaø A A1  A2 § A1 cos 1  A 2 cos  2 MAIN TG : Nguyen Thanh Tuong
  3. Ñaùp soá caùc baøi toaùn toång hôïp dao ñoäng Baøi 1 Baøi 2 Baøi 3 π [1] : x = 3 sin(t + ) (cm) 6 π [2] : a) x1 = 2asin(100t + ); x2 = asin(100t + ) 3 π b) A = a 3 ;  = 2 [3] : A = 4,36cm; E = 0,038 (J) Höôùng daãn giaûi Baøi 1 Baøi 2 Baøi 3 MAIN TG : Nguyen Thanh Tuong
  4. Höôù Höôùng daãn giaûi caùc baøi toaùn toång hôïp dao ñoäng 1. x1 = cost (cm) = sin(t + /2 ) (cm) ; x2 = sin(t + /6) (cm) Veõ giaûn ñoà vectô ta thaáy ñöôïc A laø cheùo cuûa hình thoi coù goùc ñænh 60o. x = 3 sin(t + /3) (cm) Tính ñöôïc : 2.  = 2f = 100 rad/s Caùc phöông trình : x1 = 2asin(100t +/3 ); x2 = asin(100t +) Tính ñöôïc : A = a 3 ;  = /2 3. Bieân ñoä cuûa dao ñoäng toång hôïp cho bôûi : 2 2 A  A1  A 2  2A1A 2 cos( / 3) = 19  4, 36cm 1 mω2 α 0 2 E Naêng löôïng : = 0,038J 2 § MAIN TG : Nguyen Thanh Tuong
  5. DAO ÑOÄNG TAÉT DAÀN  Trong thöïc teá, luoân luoân coù löïc ma saùt, löïc naøy sinh coâng aâm laøm giaûm daàn “bieân ñoä” cuûa dao ñoäng laøm cho dao ñoäng trôû thaønh dao ñoäng taét daàn. Tuyø theo löïc ma saùt ñoù laø lôùn hay nhoû maø dao ñoäng seõ ngöøng laïi nhanh hay chaäm. Neáu löïc caûn quaù lôùn thì coù theå vaät seõ döøng laïi khi chöa qua ñöôïc VTCB. x x x O O O t t t Con laéc trong nöôùc con laéc trong daàu nhôøn con laéc trong daàu raát ñaëc  Neáu söï taét daàn coù haïi, ngöôøi ta phaûi tìm caùch khaéc phuïc. Thí duï : con laéc ñoàng hoà.  Coù khi ngöôøi ta caàn phaûi lôïi duïng söï taét daàn cuûa dao ñoäng. Thí duï : cheá taïo boä giaûm xoùc cho caùc xe gaén maùy. § MAIN TG : Nguyen Thanh Tuong

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản