Bài tập access - Kiểu xâu kí tự

Chia sẻ: Vo Minh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
328
lượt xem
89
download

Bài tập access - Kiểu xâu kí tự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là bài tập access - Kiểu xâu kí tự gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập access - Kiểu xâu kí tự

  1. B1 xóa các kí tự trắng ở đầu và cuối chuỗi while s[1]=' ' do delete(s,1,' '); while s[length(s)]=' ' do delete(s,length(s),' '); {tạo sâu chỉ có 1 dấu cách giữa các từ} i:=1; while ilength(s) do if (s[i]=' ' and s[i+1]=' ') then delete(s,i+1,' ') else i:=i+1; B2 đếm số từ trong xau program demsotu; Var S:string; i,d:byte; Begin write('Nhap vao xau:'); Readln(S); S:=S+' '; d:=0; For i:=1 to length(S) do if (S[i]' ') and (S[i+1]=' ') then inc(d); write('Xau co so tu la:',d); Readln End. B3 Lập trình nhập vào một xâu từ bàn phím. Hãy biến đổi xâu đã cho bằng cách thay đổi tấ cả các dấu chấm liền nhau bằng được thay bằng một dấu chấm procedure Chuanhoa(var s:string); var i:integer; begin while s[1]=' ' do delete(s,1,1); while s[length(s)]=' ' do delete(s,length(s),1); i:=1; while i
  2. s[i]:=upcase(s[i]); end; end; function FilterEn(s:string):string; var s2:string; i:integer; begin s2:=''; for i:=1 to length(s) do if (s[i] in ['A'..'Z','a'..'z',' ','.',',']) then s2:=s2+s[i]; FilterEn:=s2; end; var s:string; BEGIN write('NHAP VAO 1 XAU : '); read(s); writeln('|',s,'|
  3. procedure tachtu(st:string; var s1:xaukep; var p:integer); var i,j,k:integer; begin st:=' '+st; p:=0; for i:=1 to length(st) do if (st[i]=' ') and (st[i+1]' ') then begin j:=i+1; k:=1; inc(p); while j
Đồng bộ tài khoản