BÀI TẬP –KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC 3

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
410
lượt xem
47
download

BÀI TẬP –KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức: Nắm vững các bước khảo sát hàm số bậc 3 (cực trị-GTLN-GTNN) 2. Kỹ năng: Biết cách tính toán các giá trị nhanh và sự biến thiên để nhận biết đồ thị,tìm toạ độ giao điểm với các trục Ox,Oy 3. Về thái độ và tư duy:+ Hiểu –nhận dạng đồ thị-phát biểu và xây dựng bài-tự đánh giá kết quả học tập bằng cách lên bảng trình bày

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP –KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC 3

  1. Tuaàn:5 (12X-4) Tieát ppct: PÑ5 BAØI TAÄP –KHAÛO SAÙT HAØM SOÁ BAÄC 3 Ngaøy soaïn:18/9/09 I.Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc: Naémvöõngcaùcböôùckhaûosaùthaømsoábaäc3 (cöïc trò-GTLN-GTNN) 2. Kyõ naêng: Bieátcaùchtính toaùncaùcgiaùtrò nhanhvaøsöï bieánthieânñeånhaänbieátñoàthò,tìmtoaï ñoä giaoñieåmvôùi caùctruïc Ox,Oy 3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy:+ Hieåu–nhaändaïngñoàthò-phaùtbieåuvaøxaâydöïngbaøi-töï ñaùnhgiaùkeátquaûhoïc taäpbaèngcaùchleânbaûngtrìnhbaøy II. Chuaånbò :+GV: chuaånbò baûngphuï trìnhbaøy +HS: Ñaõ ñoïc baøi môùi ôû nhaø. III. Phöôngphaùp .+ Vaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp IV. Tieán trình .+ Oån ñònh lôùp:12X-4 + Baøi cuõ : Kieåm tra trong quaù trình daïy tg HÑ-Thaày HÑ-Troø Noäi dung trình baøy -Nhaéc laïi caùc böôùc tieán haønh -Hsinhxungphong BAØI TAÄP khaûo saùt haøm baäc 3 BT: Cho haøm soá : y=x3+(m-1)x2- -GV nhaän xeùt vaø cho baøi taäp -Goïi hsinh leân baûng trình baøy a-d (m+3)x-1 (*) Hsinhleânbaûngtrìnhbaøy a) Tìm cöïc trò cuûa haøm soá khi GVHD: Ñieàu kieän ñeå haøm soá coù a-b m=1 moät cöïc ñaïi –moät cöïc tieåu khi b) Tìm GTLN-GTNN cuûa haøm soá a ≠ 0 NI: trìnhbaøy(HS1) treân ñoaïn [-1;1] khi m=1  c) Chöùng minh raèng : haøm soá ∆ > 0 -Chia lôùp laøm 2 nhoùm: (*) luoân luoân coù moät cöïc 40’ NI: trình baøy c ñaïi –moät cöïc tieåu NII: trình baøy d NII: d) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø -Ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình HS2:d)Khi m=2 ta coù: y=x3+x2-5x-1 veõ ñoà thò haøm soá (*) khi baøy y’=3x2+2x-5 -Caùc thaønh vieân trong nhoùm m=2  x = 1 ( y (1) = −4) nhaän xeùt baøi laøm cuûa nhoùm y' = 0 ⇔   x = − 5 ( y ( − 5 ) = 148 baïn   3 3 27 5’ *Taâmñoái xöùng: -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù chung y”=6x+2 y”=0 khi x=-1/3 (y=-74/27) *CUÛNG COÁ: Hsinh tieán haønh caùc böôùc vaø - Naémvöõngcaùcböôùckhaûosaùt trình ñaày ñuû ñeå veõ hình haømbaäc3 Kí duyeät -Thaønhthaïocaùchtínhtoaùncaùc ngaøy:19/9/09
  2. giaù trò cuûa haøm soá –caùch tìm GTLN-GTNN cuûa haøm soá. -xaùc ñònh ñöôïc taâm ñoái xöùng… Tuaàn:6(12C23-4) Tieátppct:17 BAØI TAÄP TOÅNG HÔÏP–KHAÛO SAÙT HAØM SOÁ BAÄC 3 Ngaøysoaïn:15/9/10 I.Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc: Naémvöõngcaùcböôùckhaûosaùthaømsoábaäc3 ,tìmm ñeåhaømnsoáñoàngbieántreânR- ñaït cöïc tieåutaïi x=? 2. Kyõ naêng: Bieátcaùchtính toaùncaùcgiaùtrò nhanhvaøsöï bieánthieânñeånhaänbieátñoàthò,tìmtoaï ñoägiaoñieåmvôùi caùctruïc Ox,Oy 3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy:+ Hieåu–nhaändaïngñoàthò-phaùtbieåuvaøxaâydöïngbaøi-töï ñaùnhgiaùkeátquaûhoïc taäpbaèngcaùchleân baûngtrìnhbaøy II. Chuaånbò + GV: chuaån bò baûng phuï trình baøy HS: Ñaõ ñoïc baøi môùi ôû nhaø. : + III. Phöông phaùpVaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp .+ IV. Tieán trình .+ Oån ñònh lôùp:12C23-4 + Baøi cuõ : Kieåm tra trong quaù trình daïy tg HÑ-Thaày HÑ-Troø Noäi dung trình baøy -Nhaéc laïi caùc böôùc tieán haønh khaûo-Hsinhxungphong saùt BAØI TAÄP haøm baäc 3 III.Sự tương giao của các đồ thị -GV nhaän xeùt vaø cho baøi taäp 3 BT: Cho haømsoá: y=x +(m- )x 2- 1 -Goïi hsinh leân baûng trình baøy a-c Hsinhleânbaûngtrìnhbaøya-c (m+3)x- (*) 1 GVHD: Ñieàu kieän ñeå haøm soá ñoàng bieán a) Tìm m ñeåhaømsoáñoàngbieán a > 0 NI: trìnhbaøy(HS1) treânR treân R y ' ≥ 0 va  ⇔ b) Tìm m ñeåhaømsoáñaïtcöïc ∆ ≤ 0 -Chia lôùp laøm 2 nhoùm: tieåutaïi x=1 NI: trình baøy b c) Tìm m ñeåhaømsoá(*) ñi qua 40’ NII: trình baøy d NII: ñieåmA(1;-2) -Ñaïi dieän nhoùm leân baûng trình baøy HS2:d)Khi m=2 ta coù: y=x3+x2-5x-1 d) Khaûosaùtsöï bieánthieânvaø -Caùc thaønh vieân trong nhoùm nhaän xeùt y’=3x +2x-5 2 veõñoàthòhaømsoá(*) khi m= baøi laøm cuûa nhoùm baïn  x = 1 ( y (1) = −4) y' = 0 ⇔  2 x = − 5 5 148 ( y(− ) = e) Tìm k để phương trình x3+x2-5x-2+k=0 -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù chung   3 3 27 có 3 nghiệm 5’ *CUÛNG COÁ: *Taâmñoái xöùng: - Naémvöõngcaùcböôùckhaûosaùthaøm y”=6x+2 baäc3 y”=0 khi x=-1/3 (y=-74/27) -Thaønhthaïocaùchtìm m ñeåhaømsoáñoàng Hsinh tieán haønh caùc böôùc vaø trình ñaày ñuû ñeå veõ hình
  3. bieántreânR vaøtìm m ñeåhaømsoá ñaït cöïc tieåutaïi x=? -Chuùyù töï cho 1 baøi toaùntöôngtöï Kí duyeät ngaøy:18/9/10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản