intTypePromotion=1

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG (tt)

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
13
download

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về kiến thức: Khảo vẽ đồ thị hàm số bậc ba và một số bài toán có liên quan 2. Kỹ năng: Biết sơ đồ khảo sát vẽ đồ thị của hàm số ,nắm các bước tiến hành một bài khảo sát hàm số bậc 4 3. Về thái độ và tư duy: Tích cực hợp tác trong học tập, chủ động phát biểu xây dựng bài , nhận xét và tự đánh giá kết quả học tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG (tt)

  1. Tuaàn:7 (12C23-4) BAØI TAÄP OÂN CHÖÔNG Tieát ppct: 18 Ngaøy I.Muïc tieâu: 1.Veà kieán thöùc: Khaûo veõ ñoà thò haøm soá baäc ba vaø moät soá baøi toaùn coù lieân quan 2. Kyõ naêng: Bieát sô ñoà khaûo saùt veõ ñoà thò cuûa haøm soá ,naém caùc böôùc tieán haønh moät baøi khaûo saùt haøm soá baäc 4 3. Veà thaùi ñoä vaø tö duy: Tích cöïc hôïp taùc trong hoïc taäp, chuû ñoäng phaùt bieåu xaây döïng baøi , nhaän xeùt vaø töï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp II. Chuaån bò+ GV: chuaån bò baûng phuï + HS: Laøm baøi taäp ôû nhaø. III. Phöông phaùp . Vaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp IV. Tieán trình .+ Oån ñònh lôùp. + Baøi cuõ : trong quaù trình söûa baøi taäp +Baøi môùi. tg HÑ-Thaày HÑ-Troø Noäi Dung trình baøy -GVHD BT2: Cho haøm soáù y= x4+2mx2 +2m2+m (C ) (C) vaø truïc Ox tai 4 ñieåm 1)Tìm m ñeå (Cm) caét Ox taïi 4 ñieåm phaân 1) Tìm m ñeå (Cm) caét Ox taïi 4 ñieåm phaân bieät  phöông trình (*) bieät phaân bieät coù 4 nghieäm phaân bieät  Phöông trình hoaønh ñoä giao ñieåm cuûa 2) Khaûo saùt veõ ñoà thò haøm soá 20’ phöông trình (**) coù 2 nghieäm (C) vaø truïc Ox khi m=-1 coù ñoà thò (C ) döông phaânbieät  4 2 2 x +2mx +2m +m=0 (*) Ñaët :t = x2 t≥ 0 3) Tìm k ñeå phöông trình x4-2x2+k =0  ∆ '> 0  m 2 − 2m 2 − m > 0  − m 2 − m > 0    (*) t2+2mt+2m2+m=0 (**) có hai coù boán nghieäm  S > 0 ⇔  − 2m > 0 ⇔ m < 0 nghiệm dương phân biệt  P > 0  2m 2 + m > 0  2m 2 + m > 0      m ∈ ( − 1;0) y -Cho hsinh leân baûng trình baøy    − 1  m < 0 ⇔ m ∈  − 1;   2  20’   m ∈  − ∞ ;−  ∪ ( 0;+ ∞)  1     2  −1 Vaäy m ∈  − 1;  -Goïi hsinh leânbaûng khaùt saùt  2  haøm soá khi m=-1 -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù 4)Khaûo saùt veõ ñoà thò haøm soá khi m=-1 coù ñoà thò (C ) 5) Tìm k ñeå phöông trình x4-2x2+k x =0 coù boán nghieäm O -Neáu coøn thôøigian GV chia nhoùm thaûo luaän 5’ VII. Cuûng coá Kí duyeät *) Sô ñoà khaûo saùt haøm soá ngaøy:25/9/10 baâc 4 vaø moät soá baøi toaùn lieân quan -Chuaån bò toát ñeå laøm baøi
  2. ktra
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2