intTypePromotion=1

Bài tập thiết lập, thẩm định dự án đầu tư

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
2.264
lượt xem
900
download

Bài tập thiết lập, thẩm định dự án đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Bài tập thiết lập, thẩm định dự án đầu tư" gồm 1 số bài tập có kèm theo đáp án giúp bạn ôn tập các kiến thức về khấu hao, hạch toán lãi lỗ, ngân lưu của dự án,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thiết lập, thẩm định dự án đầu tư

 1. BÀI TẬP 1 BT1-09 Bảng 1: Nhu cầu vốn và nguồn vốn ĐVT: Triệu đồng Khoản mục Tiền STT Ghi chú (1) (2) (3) (4) Nhu cầu vốn 7,800.00 Đầu tư năm 0 I Đất đai 1 2,000.00 Nhà xưởng 2 3,000.00 Máy móc thiết bị 3 2,800.00 Tài sản cố định khác 4 Nguồn vốn II 7,800.00 Vốn chủ sở hữu 1 5,460.00 70% Vốn vay 2 2,340.00 30% Bảng 2: Sản lượng và giá bán Khoản mục STT Năm 1 Năm 2 Năm 3 (1) (2) (3) (4) (5) Sản lượng (ĐVSP) 1 2,100.00 2,400.00 2,700.00 Giá bán (Triệu đồng/ĐVSP) 2 4.00 4.00 4.00 Định phí 3 1,951.20 1,845.90 1,740.60 Bảng 3: Các thông số của dự án ĐVT: % Khoản mục Tỷ lệ (%) STT Ghi chú (1) (2) (3) (4) Tỷ lệ khấu hao 1 Nhà xưởng 1.1 20 Máy móc thiết bị 1.2 15 Lãi suất 2 12 Số kỳ trả nợ gốc đều (năm) 3 4 Tỷ lệ chi phí hoạt động 4 60 Doanh thu Tỷ lệ chi phí mua hàng 65 Chi phí hoạt động 5 Tỷ lệ khoản phải thu 6 12 Doanh thu Tỷ lệ khỏan phải trả 7 15 Chi phí mua hàng Tỷ lệ tồn quỹ tiền mặt 8 10 Chi phí mua hàng Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 9 25 Ghi chú: Dự án thanh lý năm thứ 5. Yêu cầu: 1. Lập bảng khấu hao 2. Kế hoạch trả nợ gốc và lãi 3. Lập bảng hạch tóan lỗ lãi 4. Tính các khoản phải thu 5. Tính các khoản phải trả 6. Tính nhu cầu tiền mặt 7. Tính ngân lưu của dự án theo quan điểm tổng vốn đầu tư 8. Tính ngân lưu của dự án theo quan điểm tổng vốn chủ sở hữu 9. Tính điểm hòa vốn hàng năm của dự án. 10. Tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu, NPV và BCR theo quan điểm tổng vốn đầu tư Cho biết lãi suất chiết khấu của dự án r = 12% 11 Tính IRR theo quan điểm tổng vốn đầu tư: Cho biết r1 (%) = 27
 2. r2 (%) T1-09 B= 30 Giải Bảng 1: Kế hoạch khấu hao ĐVT: Triệu đồng KHOẢN MỤC STT Năm 0 Năm 1 Năm 2 (1) (2) (3) (4) (5) Nhà xưởng I 1 Nguyên giá 3,000.00 Khấu hao 2 600.00 600.00 Khấu hao lũy kế 3 600.00 1,200.00 Giá trị còn lại 4 2,400.00 1,800.00 Máy móc thiết bị II 1 Nguyên giá 2,800.00 Khấu hao 2 420.00 420.00 Khấu hao lũy kế 3 420.00 840.00 Giá trị còn lại 4 2,380.00 1,960.00 Tổng tài sản cố định (tính KH) III 1 Nguyên giá 5,800.00 Khấu hao 2 1,020.00 1,020.00 Khấu hao lũy kế 3 1,020.00 2,040.00 Giá trị còn lại 4 4,780.00 3,760.00 Bảng 2: Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay ĐVT: Triệu đồng KHOẢN MỤC STT Năm 0 Năm 1 Năm 2 (1) (2) (3) (4) (5) Dư nợ đầu kỳ 1 2,340.00 1,755.00 Trả nợ gốc và lãi 2 865.80 795.60 2.1 Lãi phát sinh trong kỳ 280.80 210.60 Nợ gốc đến hạn phải trả 2.2 585.00 585.00 Dư nợ cuối kỳ 3 2,340.00 1,755.00 1,170.00 Bảng 3: Hạch tóan lãi lỗ của dự án ĐVT: Triệu đồng KHOẢN MỤC STT Năm 1 Năm 2 Năm 3 (1) (2) (3) (4) (5) 1 Doanh thu 8,400.00 9,600.00 10,800.00 Sản lượng (ĐVSP) 1.1 2,100.00 2,400.00 2,700.00 Giá bán (Triệu đồng/ĐVSP) 1.2 4.00 4.00 4.00 Chi phí hoạt động 2 5,040.00 5,760.00 6,480.00 Khấu hao TSCĐ 3 1,020.00 1,020.00 1,020.00 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay phải trả (EBIT) 4 2,340.00 2,820.00 3,300.00 5 Lãi vay 280.80 210.60 140.40
 3. Lợi nhuận trước thuế (EBT) BT1-09 6 2,059.20 2,609.40 3,159.60 Thuế thu nhập doanh nghiệp 7 514.80 652.35 789.90 Lợi nhuận sau thuế 8 1,544.40 1,957.05 2,369.70 Thu nhập ròng 9 2,564.40 2,977.05 3,389.70 Thu nhập ròng năm cuối cùng là: Bảng 4: Tính các khoản phải thu (bán hàng) ĐVT: Triệu đồng KHOẢN MỤC STT Năm 1 Năm 2 Năm 3 (1) (2) (3) (4) (5) 1 Doanh thu 8,400.00 9,600.00 10,800.00 2 Khoản phải thu (Trừ) -1,008.00 -1,152.00 -1,296.00 3 Chênh lệch khoản phải thu (Trừ) -1,008.00 -144.00 -144.00 Ngân lưu vào 7,392.00 9,456.00 10,656.00 Bảng 5: Tính các khoản phải trả (mua hàng) ĐVT: Triệu đồng KHOẢN MỤC STT Năm 1 Năm 2 Năm 3 (1) (2) (3) (4) (5) 1 Chi mua hàng 3,276.00 3,744.00 4,212.00 2 Khoản phải trả (Trừ) -491.40 -561.60 -631.80 3 Chênh lệch khoản phải trả (Trừ) -491.40 -70.20 -70.20 Ngân lưu ra 2,784.60 3,673.80 4,141.80 Bảng 6: Nhu cầu tồn quỹ tiền mặt ĐVT: Triệu đồng KHOẢN MỤC STT Năm 1 Năm 2 Năm 3 (1) (2) (3) (4) (5) 1 Nhu cầu tồn quỹ tiền mặt 327.60 374.40 421.20 2 Chênh lệch tồn quỹ tiền mặt 327.60 46.80 46.80 3 Tác động đến ngân lưu -327.60 -46.80 -46.80 Bảng 7: Kế hoạch ngân lưu theo quan điểm tổng vốn đầu tư ĐVT: Triệu đồng KHOẢN MỤC STT Năm 0 Năm 1 Năm 2 (1) (2) (3) (4) (5) I KHOẢN THU 1 Doanh thu 8,400.00 9,600.00 2 Chênh lệch khoản phải thu -1,008.00 -144.00 3 Thanh lý đất 4 Thanh lý máy móc thiết bị 5 Tổng ngân lưu vào (CF) 7,392.00 9,456.00 II KHOẢN CHI 1 Đầu tư vào đất 2,000.00 2 Đầu tư nhà xưởng 3,000.00 3 Đầu tư máy móc thiết bị 2,800.00
 4. Chi phí hoạt động BT1-09 4 5,040.00 5,760.00 Chênh lệch khoản phải trả 5 -491.40 -70.20 Chênh lệch tồn quỹ tiền mặt 6 327.60 46.80 Thuế thu nhập doanh nghiệp 7 514.80 652.35 Tổng ngân lưu ra (AEPV) 8 7,800.00 5,391.00 6,388.95 III CF-TIP -7,800.00 2,001.00 3,067.05 Bảng 8: Hạch toán lỗ lãi theo quan điểm tổng vốn của sở hữu ĐVT: Triệu đồng KHOẢN MỤC STT Năm 1 Năm 2 Năm 3 (1) (2) (3) (4) (5) 1 Doanh thu 8,400.00 9,600.00 10,800.00 Sản lượng (ĐVSP) 1.1 2,100.00 2,400.00 2,700.00 Giá bán (Triệu đồng/ĐVSP) 1.2 4.00 4.00 4.00 Chi phí hoạt động 2 5,040.00 5,760.00 6,480.00 Khấu hao TSCĐ 3 1,020.00 1,020.00 1,020.00 Lợi nhuận trước thuế (EBT) 4 2,340.00 2,820.00 3,300.00 Thuế thu nhập doanh nghiệp 7 585.00 705.00 825.00 Lợi nhuận sau thuế 8 1,755.00 2,115.00 2,475.00 Thu nhập ròng 9 2,775.00 3,135.00 3,495.00 Ghi chú: Thu nhập ròng năm cuối = 7,575.00 Bảng 9: Kế hoạch ngân lưu theo quan điểm tổng vốn chủ sở hữu ĐVT: Triệu đồng KHOẢN MỤC STT Năm 0 Năm 1 Năm 2 (1) (2) (3) (4) (5) I KHOẢN THU 1 Doanh thu 8,400.00 9,600.00 2 Chênh lệch khoản phải thu (Trừ) -1,008.00 -144.00 3 Thanh lý đất 4 Thanh lý máy móc thiết bị 5 Tổng ngân lưu vào (CF) 7,392.00 9,456.00 II KHOẢN CHI 1 Đầu tư vào đất 2,000.00 2 Đầu tư nhà xưởng 3,000.00 3 Đầu tư máy móc thiết bị 2,800.00 4 Chi phí hoạt động 5,040.00 5,760.00 5 Chênh lệch khoản phải trả (trừ) -491.40 -70.20 6 Chênh lệch tồn quỹ tiền mặt 327.60 46.80 7 Thuế thu nhập doanh nghiệp*1 585.00 705.00 8 Tổng ngân lưu ra (AEPV) 7,800.00 5,461.20 6,441.60 III CF-AEPV -7,800.00 1,930.80 3,014.40 Bảng 10: Tổng chi phí, định phí, biến phí ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu STT Năm 1 Năm 2 Năm 3 (1) (2) (3) (4) (5)
 5. Tổng chi phí BT1-09 1 6,340.80 6,990.60 7,640.40 Định phí (FC) 1.1 1,951.20 1,845.90 1,740.60 Biến phí (VC) 1.2. 4,389.60 5,144.70 5,899.80 2 Doanh thu 8400.00 9600.00 10800.00 Doanh thu - Biến phí 3 4,010.40 4,455.30 4,900.20 Khấu hao (KH) 4 1,020.00 1,020.00 1,020.00 Nợ gốc dài hạn (Ng) 5 585.00 585.00 585.00 Thuế thu nhập DN (Ttn) 6 514.80 652.35 789.90 Định phí - Khấu hao 7 931.20 825.90 720.60 Định phí - Khấu hao + Ng + Ttn 8 2,031.00 2,063.25 2,095.50 Bảng 11: Điểm hòa vốn Chỉ tiêu STT Năm 1 Năm 2 Năm 3 (1) (2) (3) (4) (5) 1 ĐHVlt = FC/(D-VC) 0.487 0.414 0.355 2 ĐHVlt = (FC-KH)/(D-VC) 0.232 0.185 0.147 3 ĐHVlt = (FC-KH+Ng+Ttn)/(D-VC) 0.506 0.463 0.428 Bảng 12: Thời gian hoàn vốn có chiết khấu, NPV và BCR Vốn đầu tư STT TNR (Bi) 1/(1+r)i PV (1) (2) (3) (4) (5) 0 7,800.000 1.000 1 2,564.400 0.893 2,289.643 2 2,977.050 0.797 2,373.286 3 3,389.700 0.712 2,412.722 4 3,802.350 0.636 2,416.462 5 3,720.000 0.567 2,110.828 Tổng 7,800.000 16,453.500 11,602.940 NPV = 3,802.940 BCR = 1.488 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu = 3 năm 3.60 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu = 3 năm 3 tháng Bảng 13: Tính IRR Vốn đầu tư 1/(1+r1)i STT TNR PV1 (1) (2) (3) (4) (5) 0 7,800.000 1.000 1 2,564.400 0.787 2,019.213 2 2,977.050 0.620 1,845.775 3 3,389.700 0.488 1,654.817 4 3,802.350 0.384 1,461.629 5 3,720.000 0.303 1,125.964
 6. Tổng BT1-09 7,800.000 16,453.500 8,107.398 r1 (%) = 27 r2 (%) = 30 NPV1 = 307.398 NPV2 = -189.727 IRR (%) = 28.855
 7. BT1-09 Năm 4 (6) 3,000.00 4.00 1,635.30 ểm tổng vốn đầu tư
 8. BT1-09 Năm 3 Năm 4 Năm 5 (6) (7) (8) 600.00 600.00 0.00 1,800.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00 600.00 600.00 420.00 420.00 0.00 1,260.00 1,680.00 1,680.00 1,540.00 1,120.00 1,120.00 1,020.00 1,020.00 0.00 3,060.00 4,080.00 4,080.00 2,740.00 1,720.00 1,720.00 Năm 3 Năm 4 (6) (7) 1,170.00 585.00 725.40 655.20 140.40 70.20 585.00 585.00 585.00 0.00 Năm 4 (6) 12,000.00 3,000.00 4.00 7,200.00 1,020.00 3,780.00 70.20
 9. BT1-09 3,709.80 927.45 2,782.35 3,802.35 3,720.00 Năm 4 Năm 5 (6) (7) 12,000.00 0.00 -1,440.00 0.00 -144.00 1,440.00 11,856.00 1,440.00 Năm 4 Năm 5 (6) (7) 4,680.00 0.00 -702.00 0.00 -70.20 702.00 4,609.80 702.00 Năm 4 Năm 5 (6) (7) 468.00 0.00 46.80 -468.00 -46.80 468.00 Năm 3 Năm 4 Năm 5 (6) (7) (8) 10,800.00 12,000.00 0.00 -144.00 -144.00 1,440.00 2,000.00 1,720.00 10,656.00 11,856.00 5,160.00
 10. BT1-09 6,480.00 7,200.00 0.00 -70.20 -70.20 702.00 46.80 46.80 -468.00 789.90 927.45 0.00 7,246.50 8,104.05 234.00 3,409.50 3,751.95 4,926.00 Năm 4 (6) 12,000.00 3,000.00 4.00 7,200.00 1,020.00 3,780.00 945.00 2,835.00 3,855.00 Năm 3 Năm 4 Năm 5 (6) (7) (8) 10,800.00 12,000.00 0.00 -144.00 -144.00 1,440.00 2,000.00 1,720.00 10,656.00 11,856.00 5,160.00 6,480.00 7,200.00 0.00 -70.20 -70.20 702.00 46.80 46.80 -468.00 825.00 945.00 0.00 Tính theo EBIT 7,281.60 8,121.60 234.00 3,374.40 3,734.40 4,926.00 Năm 4 (6)
 11. BT1-09 8,290.20 1,635.30 6,654.90 12000.00 5,345.10 1,020.00 585.00 927.45 615.30 2,127.75 Năm 4 (6) 0.306 0.115 0.398 ĐVT: Triệu đồng LK PV TPC - LK PV (6) (7) 2,289.643 5,510.357 4,662.929 3,137.071 7,075.650 724.350 9,492.113 -1,692.113 11,602.940 tháng 18 ngày ĐVT: Triệu đồng 1/(1+r2)i PV2 (6) (7) 1.000 0.769 1,972.615 0.592 1,761.568 0.455 1,542.877 0.350 1,331.308 0.269 1,001.904
 12. BT1-09 7,610.273
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2