intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thuyết trình Phương pháp mô hình hóa: Agile project management

Chia sẻ: Cuong Vo | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:40

343
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thuyết trình Phương pháp mô hình hóa: Agile project management gồm các nội dung: Agile là gì, tuyên ngôn, đặc trưng, các phương pháp Agile, Agile vs Waterfall, Q&A.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình Phương pháp mô hình hóa: Agile project management

 1. AGILE PROJECT MANAGEMENT Gvhd: Ph ương pháp Ths Ng uy ễn Cô ng Ho an Mô hình hóa 11520305 Trần Anh Quân 11520258 11520416 Nguy ễn Trung Nguyê n Võ Văn Tịnh
 2. Nội dung Agile là gì? Tuyên Ngôn Đặc Các pp Agile trưng Agile vs Q&A Waterfall
 3. Sự ra đời của mô hình agile • B ỐI CẢNH • Các pp truyền thống cố gắng trang bị khả năng d ự đ oán trước cho quy trình phát triển phần mềm • Tạo 1 bản k ế ho ạch t ừ đ ầu d ự án và xác đ ịnh th ời gian hoàn thành dự án • Vì có kế hoạch từ đầu và bám theo nó nên những thay đ ổi yê u c ầu ng ười dùng không được chấp nhận.
 4. Sự ra đời của mô hình agile • Agile ra đời nhằm đáp ứng phần nào hạn chế của những pp truyền thống. • Agile (Agile development method) ra đời từ đầu những năm 90 do một nhóm các nhà phát triển phần mềm nhưng đến đầu những năm 2000 thì các pp agile mới bắt đầu phổ biến.
 5. Agile là gì? • Agile project management -(quản lý dự án linh hoạt) • Là một triết lí cùng với nhóm các phương pháp và phương pháp luận phát triển sản phẩm. • Nguyên tắc: - Phát triển phân đoạn lặp (iterative) - Tăng trưởng (incremental)
 6. Agile là gì? • Hợp tác giữa các nhóm tự quản và liên chức năng • Lập kế hoạch thích ứng (adaptive planning) • Phát triển và chuyển giao theo hướng tiến hóa
 7. Agile là gì? • Sản phẩm đến tay người dùng sớm nhất.
 8. Tuyên ngôn Agile • 1. “Cá nhân và s ự tương h ỗ quan trọng hơn quy trình và công cụ” A fool with a tool is just a fool
 9. Tuyên ngôn Agile • 2. “S ản ph ẩm xài đ ược  quan trọng hơn tài liệu về sản phẩm”
 10. Tuyên ngôn Agile • 3. “Cộng tác v ới khách hàng  quan trọng hơn đàm phán hợp đồng”
 11. Tuyên ngôn Agile • 4. “Ph ản h ồi v ới s ự thay đ ổi quan trọng hơn bám theo kế hoạch”
 12. 12 nguyên tắc trong Agile • 1. Th ỏa mãn yêu c ầu c ủa khách hàng thông qua việc giao hàng s ớm và liê n tục • 2. Giao ph ần m ềm ch ạy đ ược c ho khách hàng m ột c ác h th ường xuyê n (giao hàng tu ần h ơn là hàng tháng)
 13. 12 nguyên tắc trong Agile • 3. Chào đón việc thay đ ổi yêu c ầu, th ậm chí là nh ững thay đ ổi yêu c ầu mu ộn • 4. Nhà kinh doanh và kỹ s ư lập trình ph ải làm việc cùng nhau hàng ngày trong s u ốt d ự án
 14. 12 nguyên tắc trong Agile • 5. Các d ự án đ ược xây d ựng xung quanh nh ững c á nhân có đ ộng lực. Cung c ấp c ho h ọ môi trường và s ự h ỗ trợ c ần thiết, tin tưởng h ọ đ ể hoàn thành công việc • 6. Trao đ ổi trực tiếp m ặt đ ối m ặt là ph ương pháp hiệu qu ả nh ất đ ể truy ền đ ạt thông tin
 15. 12 nguyên tắc trong Agile • 7. Ph ần m ềm ch ạy đ ược là th ước đo chính c ủa tiến đ ộ • 8. Phát triển b ền v ững và duy trì đ ược nh ịp đ ộ phát triển liê n tục
 16. 12 nguyên tắc trong Agile • 9. Liê n tục quan tâm đ ến kĩ thu ật và thiết kế đ ể c ải tiến s ự linh ho ạt • 10. S ự đ ơn giản là c ần thiết – ngh ệ thu ật tối đa hóa lượng công việc c h ưa hoàn thành
 17. 12 nguyên tắc trong Agile • 11. Nhóm tự tổ ch ức • 12. Thíc h ứng th ường xuyên v ới s ự thay đ ổi
 18. Đặc trưng Agile • 1. Tính lặp (Iterative)
 19. Đặc trưng Agile • 2. Tính tiệm tiến (Incre me ntal) và tiến hóa (Evolutionary) • Cuối các phân đoạn, thường cho ra các ph ần nh ỏ c ủa s ản ph ẩm cu ối cùng - thường là đầy đủ, có khả năng chạy tốt, được kiểm thử cẩn thận và có thể sử dụng ngay. • =>tích lũy, lớn dần lên cho tới khi toàn bộ yêu cầu của khách hàng được thỏa mãn
 20. Đặc trưng Agile • 3. Tính thíc h ứng (hay thích nghi – adaptive) Các yêu c ầu thay đ ổi (thay đổi công nghệ, thay đổi định hướng về mục tiêu v.v.) đ ều có th ể đ ược đáp ứng theo cách thíc h h ợp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2