intTypePromotion=1

Bảng dự trù, thanh toán

Chia sẻ: Hồ Văn Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:71

0
120
lượt xem
5
download

Bảng dự trù, thanh toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán kiểm toán có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Bảng dự trù, thanh toán" dưới đây. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên làm công tác kế toán kiểm toán và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng dự trù, thanh toán

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng                Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: Quỳnh Toan Chức vụ: Chủ tịch Hội CTĐ xã A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 720.000 đồng  Bằng chữ: Bảy  trăm hai mười nghìn đồng chẵn    Nội dung:  Hỗ trợ công tác hiến máu nhận đạo Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                   A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2015                                                                                                                                                                                  Người xin thanh toán                                                                                                       Quỳnh Toàn Đề nghị chủ tài khoản Chi:……………………….. Bằng chữ:………………… ……………………………. ……………………………. Kế toán                                                                                      Chủ Tịch  Duyệt                                                                                        Duyệt chi 1
 2. Nguyễn Văn Hậu CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng        Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: Quỳnh Toan Chức vụ: Chủ tịch Hội CTĐ xã A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 720.000 đồng  Bằng chữ: Bảy  trăm hai mười nghìn đồng chẵn    Nội dung:  Hỗ trợ công tác hiến máu nhận đạo Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                   A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2015                                                                                                                                                                                  Người xin thanh toán                                                                                                       Quỳnh Toàn Đề nghị chủ tài khoản Chi:……………………….. Bằng chữ:………………… ……………………………. ……………………………. 2
 3. Kế toán                                                                                      Chủ Tịch  Duyệt                                                                                        Duyệt chi Nguyễn Văn Hậu CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng                Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: BLúp Dương Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 500.000 đồng   Bằng chữ: Năm trăm  nghìn đồng chẵn    Nội dung:  Nuôi khách huyện tổ chức nói chuyện đề  SKSSVTN­giảm thiểu tình trang tảo hôn và  kết hôn cận huyết thống năm 2015 Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                   A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2015                                                                                                                                                                                  Người xin thanh toán                                                                                                       BLúp Dương Đề nghị chủ tài khoản Chi:……………………….. 3
 4. Bằng chữ:………………… ……………………………. ……………………………. Kế toán                                                                                      Chủ Tịch  Duyệt                                                                                        Duyệt chi Nguyễn Văn Hậu CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng        Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: BLúp Dương Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 500.000 đồng   Bằng chữ: Năm trăm  nghìn đồng chẵn    Nội dung:  Nuôi khách huyện tổ chức nói chuyện đề  SKSSVTN­giảm thiểu tình trang tảo hôn và  kết hôn cận huyết thống năm 2015 Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                                 A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2015   Kế toán                                   Chủ tịch                                                                                                       Người xin thanh toán 4
 5.   Nguyễn Văn Hậu                                                                      BLúp Dương CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng                Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: BLúp Dương Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 3.000.000 đồng   Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn    Nội dung: Kinh phí tổ  chức tổ  chức giải bóng chuyền truyền thống Đoàn TNCS Hồ  Chí  Minh xà A roàng lần thứ  V/2015, nhận dịp chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn  toàn Miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT 5
 6.                                                                   A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2015                                                                                                                                                                                  Người xin thanh toán                                                                                                       BLúp Dương Đề nghị chủ tài khoản Chi:……………………….. Bằng chữ:………………… ……………………………. ……………………………. Kế toán                                                                                      Chủ Tịch  Duyệt                                                                                        Duyệt chi Nguyễn Văn Hậu CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng        Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: BLúp Dương Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 3.000.000 đồng   Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn    Nội dung: Kinh phí tổ  chức tổ  chức giải bóng chuyền truyền thống Đoàn TNCS Hồ  Chí  Minh xà A roàng lần thứ  V/2015, nhận dịp chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn  toàn Miền Nam thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. 6
 7. Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                   A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2015                                                                                                                                                                                  Người xin thanh toán                                                                                                       BLúp Dương Đề nghị chủ tài khoản Chi:……………………….. Bằng chữ:………………… ……………………………. ……………………………. Kế toán                                                                                      Chủ Tịch  Duyệt                                                                                        Duyệt chi Nguyễn Văn Hậu CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng                Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: BLúp Dương Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 5.050.000 đồng   Bằng chữ: Năm  triệu không  trăm năm mươi  nghìn đồng chẵn  7
 8.   Nội dung: Kinh phí tổ  chức Hội nghị  tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh,  thiếu nhi năm 2014 Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                   A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2014                                                                                                                                                                                  Người xin thanh toán                                                                                                       BLúp Dương Đề nghị chủ tài khoản Chi:……………………….. Bằng chữ:………………… ……………………………. ……………………………. Kế toán                                                                                      Chủ Tịch  Duyệt                                                                                        Duyệt chi Nguyễn Văn Hậu CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng        Kế toán ngân sách xã  8
 9. Tôi tên là: Nguyễn Piu Cheng Chức vụ: phó bí thư xã Đoàn A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 400.000 đồng   Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng chẵn    Nội dung: Chi hỗ trợ tham gia chiến dịch hè 2015 tại xã Hồng Hạ Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                                 A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2015   Kế toán                                   Chủ tịch                                                                                                       Người xin thanh toán   Nguyễn Văn Hậu                                                                      Nguyễn Piu Cheng CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc 9
 10. GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng        Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: Nguyễn Piu Cheng Chức vụ: phó bí thư xã Đoàn A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 400.000 đồng   Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng chẵn    Nội dung: Chi hỗ trợ tham gia chiến dịch hè 2015 tại xã Hồng Hạ Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                                 A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2015   Kế toán                                   Chủ tịch                                                                                                       Người xin thanh toán   Nguyễn Văn Hậu                                                                      Ngyễn Piu Cheng 10
 11. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng                Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: BLúp Dương Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 1.550.000  đồng   Bằng chữ: Một triệu nắm trăm nắm mười nghìn đồng chẵn    Nội dung: Kinh phí tổ chức hoạt động chiến dịch hè năm 2013 Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                   A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2013                                                                                                                                                                                  Người xin thanh toán                                                                                                       BLúp Dương Đề nghị chủ tài khoản Chi:……………………….. Bằng chữ:………………… ……………………………. ……………………………. Kế toán                                                                                      Chủ Tịch  Duyệt                                                                                        Duyệt chi 11
 12. Nguyễn Văn Hậu CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng        Kế toán ngân sách xã   Tôi tên là: BLúp Dương Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 1.550.000  đồng   Bằng chữ: Một triệu nắm trăm nắm mười nghìn đồng chẵn    Nội dung: Kinh phí tổ chức hoạt động chiến dịch hè năm 2013 Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                                A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2013   Kế toán                                   Chủ tịch                                                                                                       Người xin thanh toán   Nguyễn Văn Hậu                                                                      BLúp Dương 12
 13. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng                Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: BLúp Dương Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 500.000  đồng   Bằng chữ: Nắm trăm  nghìn đồng chẵn    Nội dung Văn phòng phẩm phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm  2013 Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                   A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2013                                                                                                                                                                                  Người xin thanh toán 13
 14.                                                                                                       BLúp Dương Đề nghị chủ tài khoản Chi:……………………….. Bằng chữ:………………… ……………………………. ……………………………. Kế toán                                                                                      Chủ Tịch  Duyệt                                                                                        Duyệt chi Nguyễn Văn Hậu CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng        Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: BLúp Dương Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 500.000  đồng   Bằng chữ: Nắm trăm  nghìn đồng chẵn    Nội dung Văn phòng phẩm phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm  2013 Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                                A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2013   Kế toán                                   Chủ tịch  14
 15.                                                                                                      Người xin thanh toán   Nguyễn Văn Hậu                                                                      BLúp Dương CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng                Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: BLúp Dương Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 2485000  đồng   Bằng chữ Hai triệu bốn trăm tám mười lắm  nghìn đồng chẵn    Nội dung: Mùa văn phòng phẩm phúc vụ chiến dịch hè năm 2013. Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT 15
 16.                                                                   A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2013                                                                                                                                                                                  Người xin thanh toán                                                                                                       BLúp Dương Đề nghị chủ tài khoản Chi:……………………….. Bằng chữ:………………… ……………………………. ……………………………. Kế toán                                                                                      Chủ Tịch  Duyệt                                                                                        Duyệt chi Nguyễn Văn Hậu CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng        Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: BLúp Dương Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng Xin thanh toán số tiền: 2485000  đồng   Bằng chữ Hai triệu bốn trăm tám mười lắm  nghìn đồng chẵn    16
 17. Nội dung: Mùa văn phòng phẩm phúc vụ chiến dịch hè năm 2013. Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách xã A Roàng, thanh toán  cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                                A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2013   Kế toán                                   Chủ tịch                                                                                                       Người xin thanh toán   Nguyễn Văn Hậu                                                                      BLúp Dương CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc BẢNG KÊ XIN THANH TOÁN Kính gửi: Chủ tài khoản A Roàng+                Kế toán ngân sách xã  17
 18. Tôi tên là: BLúp Dương Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng  Xin thanh toán số tiền: 710.000 đồng   Bằng chữ Bảy trăm mười  nghìn đồng chẵn    Nội dung:  Tiếp khách tham gia ngày làm lễ  ra quân công trình thanh niên tuyến  đường xanh – Sạch – Đẹp và chiến dịch hè năm 2013. Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ  tài khoản, kế  ngân sách UBND xã A Roàng,  thanh toán cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                   A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2013                                                                                                                                                                                  Người xin thanh toán                                                                                                       BLúp Dương Đề nghị chủ tài khoản Chi:……………………….. Bằng chữ:………………… ……………………………. ……………………………. Kế toán                                                                                      Chủ Tịch  Duyệt                                                                                        Duyệt chi Nguyễn Văn Hậu CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 18
 19. Kính gửi: Chủ tịch UBND xã A Roàng        Kế toán ngân sách xã  Tôi tên là: BLúp Dương Chức vụ: Bí thư xã Đoàn A Roàng Xin thanh toán số tiền: 710.000 đồng   Bằng chữ Bảy trăm mười  nghìn đồng chẵn    Nội dung:  Tiếp khách tham gia ngày làm lễ  ra quân công trình thanh niên tuyến  đường xanh – Sạch – Đẹp và chiến dịch hè năm 2013. Vậy, tôi viết giấy này kính mong chủ tài khoản, kế ngân sách xã A Roàng, thanh toán  cho tôi số tiền  trên. Các chứng từ kèm theo:…… CT                                                                                A  Roàng, ngày…...tháng…...năm 2013   Kế toán                                   Chủ tịch                                                                                                       Người xin thanh toán   Nguyễn Văn Hậu                                                                      BLúp Dương 19
 20. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập­ Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY XIN THANH TOÁN CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO Lớp trung cấp LLCT­HC K23­ Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh (Từ ngày 21/10/2013 đến 16/10/2014) Kính gửi: Chủ tài khoản và kế toán NS xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh T­T Huế Căn cứ  Quyết Định số  06/2012/QĐ­UB ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên   Huế về chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức. Căn cứ Quyết Định số  516/QĐ­HU ngày 9/10/2013 của huyện  Ủy A Lưới về việc cử  cán bộ  đi học lớp trung cấp lý luận chính trị­ Hành chính hệ  tập trung khóa XXII, năm học  2013­2014. Căn cứ thông báo số 51/BT­TCT ngày 23/9/2013 của trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh   về  việc tham dự  lớp trung cấp lý luận chính trị  ­ Hành Chính khóa XXII, niên khóa 2013­ 2014. Căn cứ vào thời gian học thực tế tại trường và các chứng tư liên quan: ST Họ và Tên Thời gian học Chế   độ/  Thành tiên Ký nhận T ngày         BLúp Dương Từ ngày 21/10/2013 đế ngày 25/6/2014=   9 tháng 4 ngày +2 ngày ôn thi tốt nghiệp  + 2 ngày thi tốt ngiệp  –( 18 ngày nghỉ tết Giáp Ngọ)= 260 ngày 01 Hỗ   trợ   tiền   ăn  260 ngàyX40.000đ= 10.400.000đ (40.000đ/ngày) 10.400.000đ 02 Hỗ trợ  100% tiền tài liệu 800.000đ 03 Hỗ trợ đi lại:  ­   về   Tết   Nguyên   Đán;   ­  tập   trung   hướng   dẫn   ôn  03lượt 120.000đ X 3  360.000đ thi tôt nghiệp;  lượt=360.000  ­ tập trung thi tốt nghiệp đồng 04 Hỗ trợ tiền công tác phí đi  02 lượt 120.000đX  240.000đ trước 01 ngày, về  sau 01  2= 240.000 đ ngày 05 Hỗ trợ 50% tiên đi thức tế  2.500.000đ/2 1.250.00đ cuối khóa học tại Quảng  =1.250.00đ Ngãi 06 Chế   độ   người   dân   tộc  12 tháng 200.000đx12t 2.400.000đ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2