intTypePromotion=3

Báo cáo khoa học:Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
138
lượt xem
21
download

Báo cáo khoa học:Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngôn ngữ học là khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ và cách nói của con người. Người nghiên cứu bộ môn này được gọi là nhà ngôn ngữ học.Ngôn ngữ học là khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ và cách nói của con người. Người nghiên cứu bộ môn này được gọi là nhà ngôn ngữ học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học:Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ

  1. NGON NGtr sdii 2009 DQC SACH CAC PHlfdNG PHAP NGHIEN CU'U NGON NGf (Tac gia: GS.TS Nguyen Thi^n Gi6p, Nxb GD, 2009) LAN HirONG LM; Mpt trong nhthig vin dl then chot M9t khfic, trong cfic khofi lugn tdt cua Ngon ngO hpc dgi cuong lfi vin dl nghigp, lu^in vfin cao hpc vfi lu^in fin cfic phuong phfip n ^ e n cuu cua Ngdn tiin sT hign nay, cd thl ndi khau ylu ngQ hpc. Sy chilm uu thl cua mdt phuong nhat chinh Ifi phuong phfip nghien cuu. phfip nfio dd trong mpt thdi kl ljch su Cd nhilu ngudi vilt lu^in vfin, Iu|n fin, nhit djnh cd thl quylt djnh dudng hudng trong phin phuang phdp nghien ciru phfittiienchung ciia Ng&i ngQ hpc (chfing da tuyen bd su dyng phuong phfip nfiy hgn, Phuong phfip so sfinh - Ijch su, phuang phfip kia, song tren thvrc tl, hp Phuong prfifip mieu tfi... Ifi nhQng phuong chira hilu nhthig phuong phfip ay Ifi phfip da cd vai trd nhu thl). nhu thl nfio, hudng chi cdn ndi gl din Cfic phuong phfip nghien cihi cy vigc vgn dyng! Vfi ngudi dpc ciing chfing thl cua cfic cong trinh ngdn ngG hpc lfi thiy nhthig phuong phfip mfi cfic tfic khfi da dgng. Chung thay ddi tiiy thupc gifi lu|n vfin, lugn fin iy tuyen bd su vfio d$c tfnh ciia ddi tupng nghien cim, dyng da dupe fip dyng d cho nfio cfi. myc dfch nghien cuu vfi binh dign nghien Thgm chf cd khfi nhilu lu^n vfin hay cim dupe nhfi ngon ngQ hpc Ivra chpn. lu4n fin nghien cuu cfic dl tfii thupc Moi ITnh vyc cua ngon ngQ diu cd thl nhtimg ITnh vyc khfic nhau ciia ngon cd nhQng phuang phfip d$c tiiu chuyen ngQ hpc mfi 1^ deu neufipdyng phuong de nghien cim nd. phfip nghien cuu nhu nhau, dd lfi chua kl nhthig cfii dupe neu khong phfii Ifi Hign nay nhieu phuong phfip nghien cuu cua Ngon ngQ hpc van chua cd dupe phuong phfip mfi chi Ifi tiiu phfip nghien mpt hg phuong phfip rd rang vfi nhQng cuu, ching hgn, Phuang phdp phdn cfin cu If tiiuylt day du, nen rit khd cd logi vd hi thong hod, ho$c Phuang phdp the mieu tfi dupe mpt cfich cjn kg cfic md hlnh hod,... Chiing toi rit tfin ddng phuomg phfip khfi hOu cua Ngdn ngO vdi y kiln mfi GS Nguyen Due Dan hpc {Ngdn ngu hpc dgi cuang, Tgp HI, dfi neu vfi dupe tfic gifi cong trinh nfiy Vign Hfin lam Khoa hpc Lien Xd). Tnsig tiich Igi dti-.123-124: "M$t bfing chung tinh hinh nhu thl, vigc cho sinh vien vl tri tiiuc tofin hpc d cfic nhfi ngdn vfi hpc vien cao hpc ciing nhu cfic nghien ngQ hpc cua chung ta hign nay dupe cim sinh lfim quen vdi nhthig d$c dilm tiiu gpntix)ng4 phgp tinh sd hpc tiidng cua mpt so phuong phfip nghien cim tiiudng. Cong cy Ifim vigc chi cd till ngdn ngQ vfi kT thu^t fip dyng nhOng nhung hiu nhu edng trinh nfio cd dfnh phuang phfip iy lfi hit sue quan trpng. dfing tdi khfio sfit ngdn ngQ trong hogt
  2. Cdc phuong phdp.. 79 dpng thvrc tl cung diu tuyen bd Ifi sQ hon bfin chat va npi dung cting nhu cfich dyng phuong phfip thdng kg. Trong fip dyng timg phuong phfip nghien cihi tuygt dgi da sd cfic trudng hpp, thdng vfio cong tiinh rieng cua minh cho tiifch ke dupe hilu lfi ligt ke vfi cfii gpi lfi xu hpp vdi de tfii sao cho cd higu qufi nhit If sd ligu vl thyc chit chi lfi ung dvmg mfi nd cdn ^isp ich cho cfi cfic nhfi nghign 4 phgp tlnh sd hpc dl tim ti lg phin ciru ngdn ngG hpc da cd tham nien trong tram, cfic gifi tii trung binh... Chua kl nghe. Rd rang chuyen lugn nay sg gdp la cfic sd ligu dupe thu th|p va dien giai phan nang cao chat lupng ciia cfic edng mpt cfichtiiytignkhdng theo mpt phuong trinh nghien cuu ngon ngG hpc d nude ta. phap khoa hpc nfio cfi. Kit CVJC Ifi sd ligu Phuang phfip dupe dimg trong khdng giup fch gl nhieu vl ddi tupng edng trinh nfiy la phuang phfip dien dupe khfio sfit". giang theo ldi dien djch. Ddi vdi mdi Trong sy nghigp cai each gifio dye phuang phap nghien cim, tac gia da hign nay, van de phuong phfip lfi hit giai thfch cfin kg va de hilu cac khai sue quan trpng. Dung nhu n h ^ thuc nigm co bfin cd lien quan. Dd la neu ciia tfic gifi edng tiinh nfiy da neu; "Chung djnh nghTa, bfin chat cua phuang phap ta khong thl bien sinh vien thfinh mpt nghien cim vfi cfic thii phfip ciia nd, sau kho chira cfic tii thuc mfi phfii t^o dilu dd trinh bay cy the each fip dyng cfic kign dl cfic em cung lfi ngudi tham gia thii phap, cd neu thf dy minh hog chii tgo ra tii tiiiic" (ti-. 10). Vin dl nfiy cfing yeu bing tieng Vigt va cfi nhGng thi dy cd y nghTa cip bfich trong tiidi gian hign bing tieng nude ngofii do cfic nhfi ngdn nay khi mfi Trudng dgi hpc Khoa hpc ngG hpc the gidi ap dyng khi nghien xa hpi vfi Nhan vfin, Dgi hpc Qudc gia cim trong cong trinh ciia minh. Do vgy, Ha Npi dang tiin hanh cai each gifio npi dung ciia cfic vin de dupe trinh bay dye, yeu cau gifio vien tfing cudng gifing khfi gifin dj va de tilp thu, nhat la ddi dgy phuang phfip cho sinh vien. vdi sinh vien. Trong chuang trinh dfio t^o sau Hai phuang phfip nghien ciru chinh dgi hpc ciia Khoa Ngdn ngG hpc, Trudng cd vai trd quyet djnh khuynh hudng dgi hpc Khoa hpc xa hpi va Nhan vfin, ngiiien cim ciia Ngdn ngG hpc da dupe Dgi hpc Qudc gia Ha Npi da cd mpt trinh bay tiong cong tiinh nay la Phuang hg tiidng 5 chuyen de vl cfic phuang phdp miiu td \k Phuang phdp so sdnh. phfip nghien ciiu ngdn ngG hpc mfi cfic Ddi vdi Phuang phfip mieu ta, tic gia giao trinh vl chimg thl chua cd. Day tiinh bay 3 vin de Idn lfi: 1) NhGng tiiii la cong trinh diu tien trinh bfiy mpt phap giai thich ben ngoai (bao gom: cfich khfi cd dpng vfi cd hg thdng nhGng thii phfip xa hpi hpc, thu phfip trudng phuong phfip nghien ciiu chu chdt tiong nghTa, thu phfip phan tich ngG canh, ngdn ngG hpc, cho nen ehfic chfin lfi nd tiiu phfip phan bd); 2) NhGng tiiii phfip het siic can tfiilt vfi sg dupe hoan n ^ e n h giai thfch ben trong (gdm: cfic thii phfip Cd thl ndi day la edng trinh cd y phan logi vfi hg thdng hofi, thii phfip nghTa li Ii4n va thvrc tien cao. Nd khdng phan tfch thfinh td tryc tiep, thii phap chl dgy cho sinh vien, cfic hpc vien cao phan tfch vj tii - tiiam td, thu phfip phan hpc vfi nghien ciiru sinh hilu rd rfing tich nghTa td, tiiu phfip phan tich nguyen
  3. 80 Ngdn ngtt sft 11 nam 2009 tii ngQ nghla, thu phfip phfin tfch khdi phfip bilu dd phuong ngdn, cfic thu tdi da); 3) NhQng tiiu p h ^ 16 gfch hpc, phfip gifii thich ve m$t vfin hofi vfi ljch tofin hpc vfi ngdn ngQ hpc tfim If (bao su; 3) Wiuong phfip ddi chieu tiinh bfiy: gdm: thu phfip 16 gfch hpc, thu phfip myc dfch vfi cfic Idlu lo^i cQa nd, gdm: thdng kg tofin hpc, thu phfip v$n dyng Phuomg phfip so sfinh - Io?ii hinh (vdi khfii nigm t$p hpp trong miSu tfi ng6n cfic nOi dung: Phuang phfip so sfinh - ngQ,tiiuphfip v§n dyng khfii ni^m hfim lo^i hinh vdi lo^ hlnh hpc; Phuomg trong mieu tfi ngdn ngQ, thu phfip v§n phfip so sfinh - lo^i hlnh vdi phd ni^m dyng cfic phgp tofin mgnh de trong mieu ngdn ngQ; Phuang phfip so sfinh - lo^i hinh vdi ng&i ngG hpc khu vvrc), Phuong tfi ngdn ngQ, thu phfip ngdn ngQ hpc phfip so sfinh - ddi chilu (phuong phfip tfim If). so sfinh - ddi chilu vdi vigc d^y - hpc Phuong phfip so sfinh dupe trinh ngogi ngG, djch thu^t vfi bien so^m tQ bfiy vdi 3 npi dung chfnh img vdi 3 kieu diin; Nhthig thu phfip ciia phirong phfip logi lfi: I) Phuong phfip so sfinh - Ijch so sfinh - ddi chieu). . su (vdi cfic npi dung: myc dfch vfi cfic Cdc phieang phdp ngftien ciru ngon thu phfip ciia nd, gdm: thu phfip xfic ngQ ciia GS Nguyen Thign Gifip cd djnh sy ddng nhit vl ngudn gdc, thu thl dupe coi lfi gifio trinh co bfin, phyc phfip phyc nguyen hlnh thuc nguyen vy edng tfic dfio t^o ve phuang phfip so, thu phfip xfic djnh nien dgi tuygt ddi vfi tuong ddi, thu phfip phfin tfch nghien cuu ngdn ngQ d bgc d^i hpc vfi tQ nguyen); 2) Phuong phfip ljch su - d$c bigt Ifi sau d^i hpc. so sfinh trinh bfiy myc dfch vfi nhChig Tdi xin tran trpng gidi thigu gifio thu phfip cua nd, gdm: thu phfip phyc trinh nfiy cung cfic bgn sinh vien, hpc nguyen ben trong, thu phfip nien d^ vien cao hpc vfi nghien cuu sinh ngfinh hofi, thu phfip ljch sQ ciu t^o tQ, thu Ng6n ngQ hpc cimg ddng dfio bgn dpc!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản